Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Turtocağı Cad No. 39/41 p4334|Cağaloğlu1staftııi TeL(212)512 05 05/527 Fate£12)514 01 95 Cumhuriyet/ CumhuriYet ^ kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Türtoca^ Cad. No 3*41 î34334)Cî§a)o0uteanbul Tel:(212)512 05 05*27 Faks (212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26367 / 100000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 ARALIK 1997 PAZARTESİ Türkiye, zirve sonunda alman kararlar nedeniyle ilişkileri askıya aldı AB ile yol ayrımıLüksemburg zirvesinin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Başbakan Mesut Yılmaz; zirve bildirisinin Türkiye açısmdan "kabul edilemez" olduğunu belirtirken AB ile siyasi diyaloğa girilmeyeceğini, ilişkilerin geliştirilmesinin, birliğin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu, Yunanistan ve Kıbns meselelerinin AB ile müzakere edilmeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin genişleme ile ilgili kesin karannı verdiği Lüksemburg zirvesinde "adaylık" statüsü dahi alamayan Türkiye, birlikle ilişkilerde soğukluk yaşanmasınm kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Türkiye, Avrupa Birliği ile insan haklan, Kıbns ve Türk-Yunan sorunlan gibi siyasi konulann görüşülmeyeceğini belirtirken gümrük birliği ve ekonomik ilişkilerinse sürdürüleceğini kaydetti. 12 Mart'ta Londra'da yapılacak olan Avrupa Konferansı'na davet edilmelerine rağmen bu koşullarda davetin öneminin kalmadığını söyleyen Mesut Yılmaz, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerin her alanda süreceğini belirtti. Yılmaz, öteki aday ülkelere gösterilen iyi niyetin Türkiye'ye gösterilmediğini, Türk-Yunan sorununun sadece Türkiye'nin çabası ile çözülemeyeceğini, Yunanistan'm da aynı çabayı göstermesi gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birliği'nin (AB) u tam üyetik perspektifi ve adaybk statüsü'" verme- diği Türkiye, birlikle siyasi ılişkilerini askıya aldığını açıkladı. Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'nın, AB ile "Kıbns, Türk-Yunan sorunlan, insan haklan ve demokratikleşme" gibi ko- nuları birliğin dayattığı önkoşullan kal- dırmadığı sürece görüşmeyeceğinı kay- detti. Yılmaz. "Buyaklasım vezihniyet değişmedikçe, ilişkilcrimizin vapıcı ve çok yönlü bir diyalog içinde gelistirü- mesi beklenemez" dedi. Avrupa ülkele- n ile ıkilı ilişkilerin her alanda sürdü- rüleceğini de belirten Yılmaz, AB'nin "hatah ve sakıncalı yolda ısrar etmeme erdemini" göstermesi gerektiğini söy- ledi. Türkiye-AB arasında 1963 yılında ımzalanan Ortaklık Anlaşması ile baş- layan siyasi ilişkıler, Lüksemburg zir- vesinde Türkiye'ye yönelik alınan olumsuz kararlar nedeniyle askıya alın- dı. Türkiye, bu karannı Başbakan Me- sut Yılmaz aracılığıyla dünyaya duyur- du. Başbakan Yılmaz, dün Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel ile bir araya geldıkten sonra Bakanlar Kurulu'nu toplayarak AB 'ye verilecek yanıt konu- sunda kabine üyelerinı bilgilendırdi. Yılmaz, daha sonra bir basın toplantı- sı düzenleyerek, Türkiye'nin resmi ya- nıtını iletti. Yılmaz, toplantinın başında Lük- semburg bildirisinde, AB'nin. "geniş- leme sürecinde Türkiye'ye yer verttme- si, Törkhe'nin AB'ye kaolmasınayöne- lik bir Avnıpa stratejisi gelistirilmesi, a- daj niteliği taşıdığmın ortaya çıkmasT konulannda olumlu bazı unsurlara yer verdiğinı kaydetti. Yılmaz. ancak met- nın şu nedenlerden dolayı kabul edile- meyeceğini de söyledi: 1- Türkiye, ötekı aday ülkelerle ay- nı çerçevede. aynı iyi nıyetli yaklaşım- la ve objektif kıstaslara göre değerlen- dirilmemiştir. • Arkası Sa.15, Sü. 4te Başbakan Yılmaz, girişimlerin nisanda başlayacağını söyledi KKTC ile bütünleşme gündemde• Avrupa Birliği'nin, Kıbns Rum kesimiyle tek taraflı olarak tam üyelik görüşmelerine başlama karan alması, Türkiye'nin KKTC ile bütünleşmesini gündeme getirdi. 20 Ocak 1997'de imzalanan ortak deklarasyonun yaşama geçirilmesi hızlandınlacak. AVRUPA BİRLİĞt Türkiye için koşullar ağırlaştı • AB'nin Dönem Başkanı Juncker, zirvede soğuk savaşın, 40 yıl ayn düşürdüğü Avrupa coğrafyasını resmen birleştirdiğini ilan etti. AB, bu tarihi süreci ilan ederken Türkiye'ye de yoğun tartışmalar sonunda kapıyı araladı. LALE SARIİBRAHtMOGHJ LÜKSEMBURG - AB, Do- ğu Avrupa ile banşçıl yollarla birleşmenin zaferini önceki gün, 400 bın nüfuslu Lüksem- burg Dükalığı'nda düzenlenen • Arkası Sa. 75,5ü. 4te AVRUPA TEMASI YOĞUNLAŞTIRDI • 4. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Av- rupa Birliği'nin. Kıbns adı altında Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) ile tek ta- raflı tam üyelik görüşmelerine başlama karan alması, Türkiye ve KKTC 'yı 20 O- cak 1997 tarihinde imzalanan ortak dek- larasyonu hızla uygulama karan almaya sevk etti. Başbakan MesutYılmaz, AB ile GKRY arasındakı sürecıne paralel olarak nisan ayında Türkiye ve KKTC'nin bü- tünleşme girişimlerinın başlayacağını bildirdi. AB'nin 12-13 Aralık günlerin- de Lüksemburg'da yaptığı zirvede GKRY ile tam üyelik görüşmelerinin başlatılacağı karannı alması, Cumhur- başkanı Süleyman Demirel ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ımza- ladıklan ortak deklarasyonun yaşama ge- çirilmesini hızlandıratak. Yılmaz, dün düzenledıği basın toplantısında, Kıbns ile ilgili sorulara şu yanıtı verdr "Türkiye, bu konuda cumhurbaşkan- lan seviyesinde 20 Ocak 1997 tarihinde imralanan ve TBMM'nin onayladığı dek- larasyona bağlıdır. Deklarasyonun iki maddesi önemlidir. Türkhe-KKTC ara- sındaki ekonomik ilişkileıie ilgili 3 Ocak 1997protokolüve28Arahk 1995 tarihin- de imzalanan sürvkli siyasi davanışma mekanizmasının savunma konularuu da kapsa\arak güçlendirilmesini öngören maddder. GKRY ile Kıbns'ı bir bütün olarak temsU karşüığmda deklarasyon- daki maddelerin gerçeklestirilmesini ka- rarlaşordık. GKR\ Ue müzakakerelerin nisanayında başlaülması durumunda pa- ralel süreç başlatılacakör. Kıbns'taki olumsuz gelişmelerin sorumluluğu, GKRY ile tam üyelik görüşmelerini baş- latan AB'nindir." Dışişlen Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada da şu görüşlere yer ve- M Arkası Sa.15, SiLS'te RAUF DENKTAŞ 'Kıbrıs Rumların değil' G«nişleme zir\esi'otorak da anılan Lüksemburg zirvesinin ilk günün- deAB'>ioluşturanl5ülkenindevletvecumhurbaşkanlan,başbakan- lan, dışişleri bakanları. Avrupa Komisyonu üjeleri, Avrupa Paıiamentosu ve Bakanlar Konseyi üyeleri mutlu "aile" fotoğrafı için bir araya geldiler. Avrupa Birliği'nin gelecek yıllarda çektireceği aile fotoğraflanna, 10 eski Doğu Avrupa ülkesi ve Kıbns Rum kesimi de sırasıyla dahil olacak. Türkiye'nin AB aile fotoğrafı içinde yer alması ise yakın bir gelecekte mümkün görünmüyor. • AB'nin Rumlarla tam üyelik görüşmelerine başlama karan Kuzey Kıbns'ta büyük tepki yarattı. Açıklamanın kendılerinı bağlamayacağını söyleyen Denktaş. alınan karann birliğin "Kıbns Rumlann" mesajını verdiğinı belirtti. Haber Merkezi - Avrupa Bir- lıği'nın Kıbns Rum kesimiyle her koşulda tam üyelik görüş- melerini başlatma karan, Kuzey Kıbns'ta tepki yarattı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, AB'nin Lüksemburg zirvesinin ardından, "Bizim de kanlmamı- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te AB'YE TEPKİ: TARİHİ HATA • 15. Sayfada DİSK EYLEMİ îsyan yuruyüşu sürüyor • DİSK'li işçilerin 'Sendikal Haklar Yürüyüşü' 7. gününde yağmur altında Eskişehir'e ulaştı. Bugün Eskişehir-Sivrihisar etabını yûrüyecek olan DÎSK kafilesini Kaymaz'da çevreciler karşılayacak. MJ BTn lUteri • 3. Sayfada Hisse senedi gelirinden vergi alınmasını öngören düzenleme ertelendi Rantiye^ reformu deldi• Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, önceki gece NTV'de katıldığı bir programda, hisse senedine vergi getiren düzenlemenin 1999'a ertelendiğini söyledi. Daha önce vergi reformuyla 1 Ocak 1998'in mali milat olacağını belirten Temizel, ertelemeyle bu durumun ortadan kalkacağını kaydetti. Hisse senedine vergi konusunda hükümete geri adım attıran finans kesiminin, 'Kara Para Tebliği' olarak bilinen bildirim zorunluluğu konusunda da baskı yaptığı bildirildi. • Türk-lş Başkanı Bayram Meral, yasanın vergi kaçağının önlenmesi için gerekli yaptınmlardan uzak olduğuna dikkat çekerek, "Bu yumuşak yasayla vergi tahsilatı arttmlamaz. Bu düzenlemeler geçerse bütçede büyük açıklar olacak. Yük yine çalışanlann sırtına yüklenecek" dedi. Türk-İş Başkanı Meral, reformla büyük holdinglere de, asgari ücretliye de aynı oranda vergi indirimi getirilmesinin adaletsizliklerin devam etmesine yol açacağını belirtti. • 6. Sayfada • Ç A L I Ş A N L A R I N G E L E C E K K O R K U S U I 6. Sayfada • Erdoğan, "kravath" bir görüntü altında, aslında Istanbul'u, siyasal hedeflerine ulaşmanın eşi bulunmaz bir "aracı" olarak mı kullanıyor? îstanbuVun kravath Belediye Başkanı hmdir? Şeriata kadar demokrasi• 27 Mart 1994'te "çöplüklere atılan oy pusulalanyla" da tarihe geçen yerel seçimleri yaklaşık "yüzde 25 oyla" kazanan Recep Tayyip Erdoğan Istanbul'u yönetirken özellıkle imar konusunda mesleki ve bilimsel denetimden "tümüyle kurtulmak" istedi. Bunun en açık göstergesi ise 1996 yılı başlanndaki mimar ve mühendis odalan seçimlerinde "taraf" olarak militanca ortaya çıkmasıydı. • Bu dosya, bir yandan bu gibi sorulann yanıtlarını irdelerken, öbür yandan Tayyip Erdoğan'ın şeriatçı söylemleriyle belediye uygulamalan arasındaki "uyumu" da belgeleme amacını taşıyor. Çünkü bu gerçek görülmediği zaman, örneğin kaldınmlara dikilen fidanlar, sadece arka taraftaki çirkin yapı görüntülerini örtmekle kalmıyor, Istanbul'un ormanlık ve su havzası alanlannın, o fidanlan diken anlayış tarafından nasıl yağmalandığını da gizlemiş oluyor... «(W BdNCh* «â ytZM • 3. Sayfada TAHRAN IranABD ile diyalogistiyor• tran Cumhurbaşkanı Hatemi, ABD'li politikacılan çokkutupluluğu anlayamamakla suçladı. Hatemi, Washington ile başlanabilecek bir diyaloğun ilk adımı olarak "Amerikan halkına hitaben" bir konuşma yapacağını bildirdi. Hatemi, Tahran'ın Arap-tsrail banş sürecine hâlâ karşı olduğunu, ancak bu sürece müdahalede bulunmayacaklannı söyledi. • 8. Sayfada RUSYA - TÜRKÎYE ~ Ankara'ya önemli konukgeliyor • Ülkesindeki tüm istikrarsızlıklara ve hızlı kadro değişimine karşın tam beş yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Rusya Başbakanı Viktor Çernomırdin bugün Türkiye'ye geliyor. • Çernomırdin'in Ankara'da, 20 milyar dolarlık bir doğalgaz anlaşmasına da imza atması bekleniyor. Anlaşmaya göre, Türkiye önümüzdeki 25 yıl boyunca Rusya'dan yılhk 16 miKar metreküp doğalgaz alacak. Doğalgazın, bir kısmı Karadeniz'in altına kurulacak olan 1200 kilometrelik bir boru hattıyla taşınması planlanıyor. • 9. Sayfada Futbol İkinci ligde yine olay • Diyarbakır -Batman karşıla^masında çıkan olaylarda üç futbolcu hastanelik oldu. Erzurum- Ank. Demirspor maçında ise fiıtbolcular orta hakemı tartakladı. • 15. Sayfada FENERBAHÇE ARAYI AÇIYOR MSpor'da TEMA yöneticisi nükleer ihaledeİstanbul Haber Servisi - Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfi 'nin (TEMA) İkinci Başkanı NihatGökyi- ğh, sahibi olduğu TEKFEN Hol- dıng'in, nükleer santral ihalesine tek- lif veren NPI Siemens-Framatome konsorsiyumunda yeraldığı iddialan- nı kabul etti. İstanbul Nükleer Karşı- tı Platform (NKP), nükleer santral ihalesine teklif veren konsorsiyum- lardaki Türk firmalannı kınadıklan- nı açıkladı. Platform. 15 Ekim 1997'de teklif veren yabancı konsor- U Arkası Sa. 15, Sü.4'te Universitelerde seçim heyecanı GUNDEM MUSTAFA BALBAY İstanbul Haber Servisi - İstanbul Oniversitesi'nde ay sonunda görev sü- resi sona erecek olan Prof. Dr. Bülent Berkarda'dan boşalacak rektörlük için bugün seçim yapılıyor. Cumhur- başkanı'na sunulacak en çok oy ala- cak 3 adayın belirleneceği seçim için bugüne dek Ünıversite Öğretim Üye- leri Derneği ve SBF Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 1C Rektörlülf Danışmanı ve Cerrah- paşa Tıp Fakültesı Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Tıp Fakültesi B Arkası Sa. 15, Sü. 8de İpler Ve İlişkiler Geriliyor... Bundan on yıl önce, 1997'deTürkiye'nin en sorun- suz komşusu Bulgaristan olacak, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'yla ilişkileri de gelişe- cek, bu ülkenin Başbakanı Çernomırdin Türkiye'ye gelip bir dizi işbirliği anlaşmasının altına ımza atacak dense kim inanırdı? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönüp, "Görünür ge- • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog