Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• H E R Ş E Y B I R L I K T E G U Z E L Cumhuriyet ' , ' H E R Ş E Y 3 I R L I K T E G U Z E L " 74. YIL SAYI: 26364 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (1945-1991) 2ARALIK 1997 CUMA C U M H U R İ Y E T ' I N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları-1 Hasan Ali Ediz'in çevirdiği Aralov'un anıları Rusçadan Türkçeye ilk siyasal belge olma özelliği taşıyor. Bugün GuiTlhurİyct 'le... TBMM Ağar ve Bucak'm dokunulmazlıklannı kaldırdı YarğılaııacaklarSoysal çekimser kaldı TBMM Genel Kurulu'nda "suç işlemek üzere silahlı çete kurduklan" gerekçesiyle yargılanmalan istenen DYP milletvekilleri Sedat Bucak ve Mehmet Ağar'ın dokunulmazlıklannm kaldınlması görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığı 190 ret oyuna karşı 272 oyla, Bucak'ınki ıse 159 ret oyuna karşılık 282 oyla kaldınldı. DSP Milletvekili Mümtaz Soysal, Ağar'ın oylaması sırasında çekimser kaldı. Eken ve şahin'e övgü Genel kuruldaki uzun savunmasına Osmanlı tarihinden başlayan Mehmet Ağar, kendisine yönelik suçlamalann aynntılanna girmeden bakanhk yaptığı dönemlerde organize suçla mücadele için yaptığı çalışmalardan söz etti. Susurluk soruşturmasında adlan geçen Korkut Eken ve Ibrahim Şahin'in başanlanndan söz eden DYP'li Mehmet Ağar, "Benimle siyasi hesabı olanlar ihtiraslanna Meclis'i alet etmesinler" dedi. 'PKK'den özür mü dileniyor?' TBMM'de konuşma yapmayan Bucak ise gazetecilerle sohbet etmeyi tercih etti. DEP milletvekillerinin yargılanmalannı kendisinin sağladığını belirten Bucak, "Şimdi DEP'lileri cezaevinden çıkannaya çahşıyorlar, beni ise mahkûm etmeye. Devlet PKK'den özür mü diliyor" dedi. Bucak'a destek veren DYP'li Necmi Hoşver ise oylama sonucunun "vatan hainleri ile vatanseverleri" ortaya çıkaracağını söyledi. • 11. Sayfada îşçi vememur ayaktaYAŞ TOPLANDI irticacı subay atıldı • Yüksek Askeri Şûra'nın dünkü toplantısında, 55'i irticai faalıyetlere kanştıklan gerekçesiyle 60 TSK mensubu ordudan ihraç edildı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), irticai faalıyetlere ka- nştıklan belırienen 55 subay ve astsubayın Türk Silahlı Kuv- vetleri'yle (TSK) ilişiğinı kes- ti. 2 albayın da aralannda bu- lunduğu ihraç edilen TSK mensuplannın çoğunluğunu, GATA'da görevlilerin oluştur- duğu öğrenildı. YAŞ'ın aralık ayı olağan top- lantısı, dün Genelkurmay Ka- rargâhı'nda başladı. Başbakan Mesut Yılmaz başkanhğında yapılan toplantıya, Genelkur- may Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı KaradavL Milli Savun- • Arkası Sa. 17,Sü.l 'de Memurinsancavaşamakistiyor. Ancakbugb>ûntölerhiçdeğişıniyor.(Fotoğraf: UÖUR DEMtR) BUyUk katılım KESK'in Türkiye çapında gerçekleştirdiği işbırakma eylemine yaklaşık 1 rnilyon kişi katıldı. KESK üyesi binlerce emekçinin, hükümetin 1998"inilkyansı için öngördügü yüzde 30'luk maaş artışını protesto ettiği eylemde aynca grevlı toplusözleşmeli sendika hakkı da istendi. çeteler soruşturulsun' KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Başbakan Yılmaz'ın 1994'te KESK'in eylemini desteklediğinı anımsattı ve "Ancak şimdi soruşturma açılacağını söylüyor. Soruşturmayı çetelere açsın" dedi. • 3. Sayfada DİSK İzmit1 te DİSK kafilesi "Sendikal Haklar Yürüyüşü"nün dördüncü gününde Izmit'e ulaştı. lzmit'te işçilerle konuşan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak "Siz sigortah olasınız diye, siz sendikalı olasınız diye Ankara'ya yürüyoruz" dedi. Çetelerin temizlenmesi gerektiğir"' vurgulayan Budak, demokrasi isteklerini de dile getirdi. M 3. Sayfada YENI YUZU İĞİVE İÇERİĞİYLE... Cumhuriyet Bilim Teknik, bilim ve teknolojinin ülkemizin kalkınmasında, öğrenim ve eğitimde büyük rol oynaması gerektiği düşüncesinden hareket ederek sayfa sayısını iki kat arttırdı ve 24 sayfaya çıktı. Yazar ve haber kadrolarını genişletti. Bilim dünyasını daha sıkı kucakladı. Yârm ve her cumartesi CumhuHyet'le Çifte vergilendirmeye son ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile ABD arasında çıfte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının önlenmesine ilişkın yasa tasansı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edılerek yasalaştı TBMM Genel Kurulu'nda dün görüşülen yasanın oylamasına katılan 211 milletvekılin- den 205'ı kabul oyu verirken 6 oy geçersiz sa- yıldı. tki ülke arasındaki bilgi ahşverişi ve ticari hareketlenn denetlenebılmesinı öngören yasa, ABD'de faaliyet gösteren 56 Türk fırması ile Türkiye'dekı 251 ABD'lı firmanın faaliyetle- nmn çıfte vergılendırmesini engellemeyi amaçhyor. Yasayla birlikte, aralannda DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer, ABD'ye kaçan Halil Bezmen ve Selim Edes'in de bulunduğu kışılenn servetlen hakkında resmı bılgı alına- bılecek. Daha önce DYP Genel Başkanı Tansu Çıl- ler'ın eşı Özer Uçuran Çiller hakkında "ev- raktasahtecilik" savıylaaçılandavaiçın, sav- cılık ABD'den belge istemışti. ABD, istenen bilgılerin "amacı ve nitel^i'' konusunda ay- dınlatılmalan gerektıgıni belırterek savcılığın ıstemını reddetmıştı. Türldye AB'den dışlandıYilmaz'dan AB'ye ödün yok Avmpa Bırlığı'nın Lüksemburg'dakı tanhi zirvesınde Doğu ve Batı Avrupa resmen birleşti. AB'nin adaylık koşulu karşılığında, Kıbns ve Yunanistan için istediği ödûnlere Ankara'nın yanıtı sert oldu. Başbakan Yılmaz, "Daha fazla taviz vermemiz mümkûn değil" mesajını verdi. Birlik, Türkiye'ye herhangi bir vaatte bıüunmadı. 117. Sayfada 'İşkenceci TUrkiye ile anla$mayız' Avrupa Bırlığı Dönem Başkanı Lüksemburg'un Başbakanı Jean Claude Juncker. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin asırlar alacağını belirterek "AB, işkenceci bir ülke ile aynı masaya oturmaz" dedi. AB'nin, bugün başlayacak Lüksemburg Zirvesi için Türkiye'ye yaptığı davet Mesut Yılmaz tarafından reddedildi. M 17. Sayfada Almanya'dan Türkiye'ye ret Aimanya Dışişleri Bakanı Klaus Kınkel, on bir aday ülkeye AB'ye kesin giriş sözü verilmesini ısterken Tûrkıye'yi aday ülkelerin dışında bıraktı. Aimanya, Türkiye'nin, demokratikleşme, insan haklan ve ekonomik alanlarda AB standartlanıu yakalayıncaya kadar Avrupa kapısı önünde bekletileceği mesajını verdi. • 17. Sayfada SINAVA DOĞRU SORU VE YANITLAR • 10. Sayfada Cunhuriyet-Odak DerstanesiişUpliyie hazrianmşOr. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ak mı Kara mı? Batı'dan ve Doğu'dan Türkiye'yi kıskaca almaya çahşıyorlar. Tahran'daki İKÖ toplantısında Suriye ve Irak'ın ön- derliğınde, Demirel'in "kardeşleıimiz" diye tanımla- dıöı yakınımızdaki ülkeler, gerçek yuzlerini göstenyor. Israil'le ışbırliği, Kuzey Irak'a askeri harekâtımızı ge- rekçe yaparak, tabii aslında laik Türkiye'yi köşeye sı- • Arkası Sa. 17, SiLl'de BORSA oDun 2867 Öncekı 2940 DOLAR oDün 199.400 Öncekı 199.600 MARK ûDun 112.500 Öncekı 111.700 ALT1N oDun 1.835.000 Öncekı 1.845.000 IMF ile reçete pazarlığı IMF ile yapıla- cak görüşmeler öncesinde Hazine tara- fından Başbakan Mesut Yılmaz'a sunulan dosyada, anlaşmayapılması veyayapıla- maması durumlanna göre farklı önlemle- re yer verildi. M 17. Sayfada Erdoğan: Haberier yanlış Recep Tayyip Erdoğan, basında çıkan ve Erbakan 'a mal edilen sözlerin kesinlikle yalan olduğunu söyledi. • 75. Sayfada 'Irtica tehlikesi geçmedi' Anayasa Mah- kemesi Başkanı Özden, irtica hareketleri konusunda yurttaş olarak endişe duydu- ğunu söyledi. • 17. Sayfada TVIer şantaj aracı oiacak' Medyadaki "fiili" tekelleri yasallaştıracağı endişesi ne- deniyle tartışmalı o!an FITUK değişıkliği yasa tasarısı Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. • 11. Sayfada NE YARDAN NE DE SERDEN GEÇENLER ORHAN BİRGİT'İn yazisı • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kâhta Hâkimi Akman Akyürek... Kahraman yaratmaya çok meraklı bir toplum ola- rak Hâkim Akman Akyürek'i de adım adım, "de- mokrasi şehidi" katına çıkarıyoruz. Olayın "kaza" boyutuyla ılgilı herkesin bırgörüşü var. Kimıne göre kesinlikle kaza değil, ölmedi öldü- rüldü. Kimine göre olay, zeminin kaygan olmasından kaynaklanan sıradan bir kaza... M Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog