Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

9 KASIM 1997 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Cin-Rus Zirvesi Ticari ışbırlığı arayışı PEKİN(AFP) Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin ıle Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, bugün Pekin'de buluşuyor Çin-Rusya zir\esınin Soğuk Savaş zamanı buzlarını entmesi ve iki ülke ticaretinde işbirliğini geliştirmesi umuluyor Uluslarası Çağdaş IlişkilerÇin Enstitüsü'nde araştırmaci Ci Zhıye, zirve ıle ilgili olarak "Çin ve Rusya ekonomik ve ticaret işbirliğini geliştirmeye öncelik \ermelidir~ dedi. Zhiyc. ekonomik değişimlere karşı oturmuş birtabanın ikı ülkeyi de çift yöıılii olarak ülke içi ve ulu^lararası değişımlenn yarattığı dalgalanmalardan koruyacağını söyledi. Rus Başbakanı Boris Yeltsın. bu akşam Pekin'e soğuk savaş yıllanndan sonra beşinci kez Çin- Rusya zirvesıni gerçekleştirmek üzere geli>or Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin ile Yeltsin'in geçen nisanda verdikleri "eşit ve giivene dayalı stratejik işbiıiiği ve ortaklık" sözlerini pekiştirmeleri bekleniyor. tki ülkenin büyük çabalanna karşın geçen zirvede alınan bu konudakı kararlar iki ülke ticari işbirliğinde fazla bir değişim sağlamadı. Rus Başbakanı Vıktor Çernomırdin'ın geçen haziranda imzaladığı 2000 yılına kadar 20 milyar dolarlık ortak ticareti hedefleyen anlaşmanın amacına ulaşamavacağı ticari uzmanlarca belırtilıyor. Çin gümrük rakamlanna göre Çin-Rus ticaret oranı bu yılın ılk yansında yüzde 14 8 düştü. Rus Rublesi'nin istikrarsızlığı hayatta kalmaya çalışan Çin devlet sektörünün endüsrriyel ürünlerine talebi düşürdü. Resnıi yetkili Ci. Çin ve Rusya'nın tican profillerini değıştirmeleri gerektiğini. bövlece bir ülkenin ekonomik dengesizliğinden ortak ticaretin etkilenmeyeceğini belirtti. Bağdat, ABD'ye, Irak'a saldırmasının büyük bir hata olacağı uyansmda bulundu Gerginlik tırmanıyorDış Haberier Servisi - Irak, ABD'nin ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi"nin sertleşen tutumlanna karşın BM Özel komısyonu UNSÇOM'un çalışmalarını dün altıncı kezen- gelledi. UNSCOM Başkanı Ric- hard Butler, Bağdat'ın düşürme tehditlerine karşın ABD'ye ait U-2 keşif uçaklannm yanndan itibaren uçuşlanna yeniden baş- layacağını bildirdi. Bağdat yönetimi. dün çalışma yapmak isteyen 4 UNSCOM ekibini aralannda ABD vatan- daşlan olduğu gerekçesiyle en- gelledi. • Irak yönetiminin tehditlerine karşın ABD'ye ait U-2 keşif uçaklan yann uçuşlanna yeniden başlayacak. UNSCOM Başkanı Richard Butler, Irak'ın kimyasal silah üretmeye başlamasından kaygılandığını belirtti. Irak Hava Kuvvetleri Komu- tanı Mareşal Haldun Hattab Bakr El-Kadissiye gazetesıne yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri'nin olası bir ABD saldınsına karşılık vermeye ha- zır olduğunu belirtti. ABD'ye uyan Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'ın yönetimindeki Babil gazetesi de ABD'nin Irak'a kar- şı bir askeri harekât başlatması- nın büyük bir hata ol ıcağı uya- nsmda bulundu. Uı». y yöneti- mindeki Gençlık Televizyo- nu'ndan ise Irakhlara ABD ile savaşmalan çağnsında bulunul- du. Televizyonda, Irak halkın- dan silahlanıp ABD saldınsını püskürtmek ve Irak topraklan- nın egemenliğini korumak için gönüllü olarak savaşmalan is- tendi. ABD Dışişleri Bakanlığı ta- rafından dün yapılan açıklama- da, gerginliğe çözüm bulmak amacıyla başkent Bağdat'ta Iraklı yetkililerle görüşmelerya- pan BM heyetinin başansız ol- duğu belirtildi. Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü James Rubin "Gö- rünüşe bakılırsa heyetistenen so- nucu alamadı. Irak Ikleri Sad- dam Hüseyin mesajı almıyor" dedi. Rubin, Washington yöne- timinin, yann Güvenlik Konse- yi'nin BM heyetinin raporu üze- rinde yapacağı görüşmenin ar- 19 LATtN AMERİKA ÜLKESİ tLE İSPANYA VE PORTEKİZ'İN LİDERLERİ BULUŞTU Kfiba lideri Fidel Castro, drvenin yapıldığı Venezüeila'nın Margarita AdasTnda büyük ilgiyte karşılandı. (Fotoğraf: REUTERS) Venezüella 'da demokrasi zirvesiDış Haberier Servisi - 19 Latın Amerıka ülkesi ile İspanya ve Por- tekiz'in katıldığı 7. Ibero-Ameri- kan Zirvesi, dün Venezüeila'nın Margarita adasında başladı. Venezüella Devlet Başkanı Ra- fael CaMera'nın ev sahipliği yap- tığı ve Küba Devlet Başkanı Fidd Castro. Brezılya De\let Başkanı Fernando HenrigueCardoso ve ts- pan> a Başbakanı Jose Maria Az- nar gibi liderlerin katıldığı hafta sonu zirvesinde, Latin Amerika'da demokrasinın güçlendirilmesı he- deflenıyor Venezüeila'nın Margarita ada- stna önceki gün gelen Fidel Cast- ro, zirvenın en fazla ilgi çeken li- deri oldu. Latin Amerika ülkele- rinde yaşayan 490 milyon insanın birliğe ihtiyacı olduğunu belirten Castro. 19. Yüzyılda Latin Ame- rika'da bağımsızlık sembolü olan Simon Botivar'ı kastederek "BoB- var'ın büyük rüyası olan Latin Amerika'tun birfiği için çalışaca- ğn* dedi. Önceki hafta dünya borsalann- da yaşanan krizin küreselleşmenin bir sonucu olduğunu ifade eden Castro. 1.5 saat süren konuşma- sında "Bir gün devlet adamlan gi- bi banka yönetkikri ve işbirtikçi kodamanlara ihtiyc duyulmaya- cak" dedi. Bu yılki ana teması "Demokra- sinin Etik Değerteri" olarak belir- lenen zirvede, Küba'yla ilgili tar- tışmalann ağırlıkta olacağı tahmin ediliyor. Zirveye katılan liderlerin, Küba'da reformlar yapılması ve sistem muhalifi Kübalılara daha fazla siyasi özgürlükler tanınması yönünde Castro'ya baskı yapması bekleniyor. Küba Lideri Fidel Castro Venezüella'ya gelişinde yaptığı konuşmada, Küba yöneti- mini eleştiren uluslararası medya kuruluşlannı ve kapitalist ülkeleri kınarken zirvenin yapılacağı böl- geye 16 kilometre uzaklıkta bir ürtiversite kampusunda Castro kar- şıtı öğrencilerin bir gösteri gerçek- leştirdiği bildirildi. Ibero-Ameri- kan Zirvesi, İspanya ve Portekiz ile bu iki ülkenin eski sömürgeler arasında yer alan 19 Latin Ameri- ka ülkesi arasında ilk kez 1991 yı- lında Meksika'nın başkenti Mexi- co City'de yapıldı. Söz konusu ülkeler arasında ekonomik ve kültürel ilışkileri ge- liştirmeyi hedefleyen zirvede bu yıl, seçim sisteminin iyileştirilme- si, yoksulluk, terorizm, uyuşturu- cu ve silah kaçakçılığıyla müca- dele gibi konulann ele alınacağı belirtiliyor. dından nihai bir karara varaca- ğını yineledi. Irak ile UNSCOM arasındaki krizin çözümü amacıyla Bağ- dat'a gelen üç kişilik BM heye- tinin arabulucuk girişimleri ne- deniyle geçen hafta U-2 uçuşla- nnı askıya alan Richard Butler, yann keşif uçuşlanna yeniden başlanacağını belirtti. Irak Baş- bakan Yardımcısı TankAziz, U- 2 uçaklannın Irak üzerinde uç- ması durumunda düşürülecek- leri uyansında bulunmuştu. Kimyasal silah kaygısı Bu arada UNSCOM Başka- nı Richard Butler, Irak'ın, denetimlerin durmasını kendi lehine kullanarak yeniden kimyasal silah üreteceğinden kaygılan- dığını belirtti. Butler düzenlediği ba- sın toplantısında, Irak'ın, bir denetleme ekibinin, kimyasal silahlann üreti- lip üretilmediğinin kont- rol edilmesine yarayan, hava analiz aygıtını de- ğiştirmesini engelledigi- ne dikkat çekerek "Kont- rol sistemine zarar verü- mesi, kirnyasal silahlann üretildiği anlamına gel- mektedir" dedi. Butler BM Güvenlik Konse- yi'ne gönderdiği mektup- ta da söz konusu, hava öl- çüm ve analizi aygıtlan- nın ülke çapında birçok fabrikaya yerleştirildiği- ni ve bu fabrikalardan ba- zılannın birkaç gün için- de kimyasal silah üreti- minde kullanılan, kimya- sal madde üretecek kapa- sitede olduğunu vurgula- dı. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, BM heyetinin önceki gün ül- keyi terk etmesinin ardın- dan Başbakan Yardımcı- sı Tank Aziz ve danış- manlanyla bir durum de- ğerlendirmesi yaptı. Sad- dam Hüseyin ile Tank Aziz, Aziz'in gelecek hafta yapacağı New York ziyareti üzerine de görüş- tüler. ABD Dışişleri Bakan- lığı tarafından yapılan açıklamada, Tank Aziz'e ABD vizesi verileceği bildirildi. Tank Aziz, dün düzenlediği basın toplan- tısında, BM'ye diyalog ve UNSÇOM'un yapısı- nın değiştirilmesi çağnsı yaptı. Aziz, New York'ta Güvenlik Konseyi üyele- ri ile yapacağı görüşme- ler sonuçlanana kadar ABD'li UNSCOM üyelerinin sınır dışı edil- meyeceğini söyledi. Meclis'i basmaya gelmedik. Artık görün bizi, duyun bizi! Elimizde karanfiller, yüreğimizde aydınlık birTürkiye, sivil iradeyi göstermek, Meclis'i uyarmak için 9 Kasım'da Ankara'dayız. Devlet ıçınde adam oldüren, uyuşturucu ticareti yapan, haraç alan çeteler varmış Bunu DEVLETten öğrendik Çeteler "gorevlen'nehâlâ devam edıyorlarmış. BunuADALETBAKANI'ndan öğrendik... Çetelenn ortaya çıkartılması ıçın dokunulmazlıkların hemen kaldırılması, çok önemlı bir ılk koşulmuş Bunu YARGI dan öğrendik Çözum ıçn yurttaşın ısrarlı takıbişartmış, hatta Italya'da insanlar Meclis'i basmış da ışler ancak öyle düzelmış Bunu da BAŞBAKAN'dan öğrendik. . Bız Meclıs fılan basmak istemıyoruz. Bız sadece, parlamenter demokratık sıstemın sağlıklı ve ahlaklı ışlemesint ıstiyoruz Seçenlerın sözsahibı, secılenlenn saygın, atananların saygılı olduğu, çağdaş, demokratık, saydam bir hukuk devleV ıstı\oruz. • Bu konudakı ısrarlı takıbımızı kararlılıkla göstermek için Ankara'dayız. • 'Çetelere dokunun! Suçlananları yargıya teslım edın" dıyen sesımıziMillet Meclısı'ne duyurmak ıçın Ankara'dayız • Dpv'ef/ çetelerden arındırmak ıçın atılacak tüm adımlan desteklediğimizi •hr kez daha- belırtmek ıçın Ankara'dayız •B171 'böluculüklesuçlayanlara. temız devlet ısteğının, hangisiyasalgörüşte olıırsa olsun tum yurttaşlann "hukuksal" talebi olduğunu açıkça gostermek ve onlara "Sız çetelerle mı yaşamak ıstıyorsunuz?" dıye sormak için Ankara'dayız 9 Kasım 1997 Pazar gunü saat 12 30da, Beyaz balonlarımızla, beyaz karanfillerimizle ve sadece yurttaş kimliklerimizle Ankara dayız, Güvenpark'tayız A Y D I N L I K İ Ç İ N YURTTAS GİRİSİMİ EDİP AlCBAYRAM»EZGlNİN GÜNLÜĞU«HALUK ÇETİN KUMDAN KALELER«TİMUR SELÇUK«ZÜLFÜ LİVANELİ Y«mn:'fanD*!yıMinıkO2125223/56Dı$ran! AdıMüak0212.5130262 CumhuriYet kitap kulübü Cağaloğlu Sergi Salonu GRÂVÜR VE ÖZGÜN BASKI RESİM SERGİSİ (Bilim Sanat Galerisi Katkılanyla) Mustafa Pilevneli, Burhan Doğançay, Hayati Misman, Devrim Erbil, Ergin inan, Mustafa Aslıer, Umur Türker, Şüleyman Saim Tekcan, Güngör Taner, Ibrahim Çiftçioğlu TÜYAP Kitap Fuan'nda Imza Günü ÜMİT ZİLELİ "Vur Emri Bir Asteğmenin Tunceli Anılan" kitabını imzalıyor. 9 Kasım 1997 Pazar Saat: 13.00-16.00 Stand: Pencere Yayınlan Adres: TÜYAP Sergi Saruyı Tepebaşı/htanbul IMGE kitabevi ımza\ 9 Kasım 1997 Pazar Saat 14.00-16.00 Işık Kansu TÜYAP Kitap Fuan tmge Kitabevi Yayınlan standında kitaplannı imzalıyor.. KİTAPSEVERLERE Gazete Binasındaki Eski Yerimize Taşındık ECumhuriYet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Türkocağı Caddesi No:39/41 Cağaloğlu-lstanbul Tel:512 05 05/527 ICAVIP Akmerkez92l799no'lu l adet. Akmerkez 424178 no'lu 1 adet, Akmerkez 426702 no'lu 1 adet Akmerkez 201905 no'lu 1 adet, Akmerkez 199292 no'lu 1 adet, Akmerkez 205271 no'lul adet, Akmerkez 223009 no'lu 1 adet, Akmerkez 220367 no'lu 1 adet, Akmerkez 534036 no'lu 1 adet, Akmerkez 536441 no'lu 1 adet, Akmerkez 553887-553900 no'lar arası 13 adet. Akmerkez 143312 no'lu 1 adet, Akmerkez 142742 no'lu 1 adet, Akmerkez 154530 no'lu 1 adet, Akmerkez 154391 no'lu 1 adet, Akmerkez 619880 no'lu 1 adet, Akmerkez 619963 no'lu 1 adet, Akmerkez 762721-762750 no'lar arası 30 adet, Ankara 819140- 819150 no'lar arası 2 adet, Casa Club 792651-792750 no'lar arası 100 adet faturalanmız kaybolmuştur. Hükümsüzdür. BEYMEN GtYtM SAN. VE TİC. A.Ş. ÎETT yaşhlık pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. OSMAN AYDDV NÜfÜS CÜ70- : 1I1M kaybeitırn Hükümsüzdür. HATtCE NİLC-flTJ AGAN Clinton'ın Kıbrıs raporu Nihai çözüm aranıyor • Başkan Clinton, ABD'nin en yetenekli diplomasi müzakerecilerinden olan Holbrooke'u Kıbns temsilcisi olarak atamasının adada nihai bir çözüm bulunmasına ne kadar önem verdiklerini gösterdiğini bildirdi. VVASHINGTON (Ajanslar) - ABD Başkanı Bill Clinton "Kıbns Özel Temsilcisi" olarak Ric- hard Holbrooke'u atama- sının, adada nihai bir siya- si çözüm bulunmasına ne kadar önem verdiklerini gösterdiğini bildirdi. Clinton, Kongre'ye yol- ladığı haziran ve temmuz aylannı kapsayan Kıbns raporunda "Bu dönemde iki önemli gelişmc yaşandı- ğuıı. bunlardan ilkinin de,4 haziranda Richard Holb- rooke'u Kıbns için Özel Temsiki olarak ataması ol- duğunu" bildirdi. Holbrooke'un, ABD en yetenekli diplomasi müza- kerecilerinden biri olduğu- nu vurgulayan Clinton "Bo atama, Kıbns'ta nihai siya- si çözüme ne kadar önem verdiğinıizi göstermekte- (fir"dedi. Clinton. aynı dönemde- kı ikınci önemlı gelişme- nin de. BM Genel Sekrete- ri Kofı Annan'ın girişimiy- le KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum ke- simi lideri Glafkos Kleri- des arasında New York ve Ghon'da yapılan doğrudan görüşmeler olduğunu kay- detti. Rum tarafinın Rus- ya'dan alacağı S-300 fuze- lerine ılişkin olarak, ABD'nin kaygılannı Rum yönetimi ve Atina'ya bir- kaç kez ilettiğini hatırlatan Clinton, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jan Lo- dal'ın haziran sonunda An- • kara'ya yaptığı ziyarete de raporunda yer verdi. Baş- kan Clinton, Lodal'ın, Türk yetkililere, S-300 fil- zelerinin adada konuşlan- dınlmasına karşı olduklan- nı, ancak Türkiye'nin as- keri bir karşılık vermesinin , de kabul edilemez olduğu-' nu söylediğini kaydetti. Bill Clinton, raporunda, • Rauf Denktaş için "Kıb- ns Türk lideri" ifadesinı kullanırken Klerides için •'Cumhurbaşkanı" söz- cüğünü kullandı. "Dayton Anlaşma- sı'nın Miman" olarak ta- nınan Holbrooke, "ABD Başkam'nın Kıbns Özel Temsilcisi'' olarak atan- masından bu yana, çeşitli girişimlerde bulunmasına karşın Kıbns konusunda herhangi bir olumlu adıma henüz imzasını atamadı. Türk tarafina baskıyı de- neyen Holbrooke, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile birkaç kez bir araya geldi. Gelecek hafta adaya gidecek olan Holb- rooke, önce Denktaş ve Klerides ile ayn ayn, son- ra da "üçlü" bir toplantı gerçekleştirecek. AZERBAYCAN Erken petrol üretimine başlandı BAKÜ (AA) - Azerbay- can' m Hazar Denizi havza- sında bulunan Çırak petroi yatağindan, erken petrolün çıkartılmasına başlandı. Azerbaycan Uluslarara- sı Konsorsiyumu'nun Ope- rasyon Şırketi (AIOC) ta- rafından yapılan açıklama- da, Çırak petrol sahasından çıkartılan günlük bin ton petrolün, önceki gece yan- sından itibaren boru hatla- nna verilmeye başlandıgı belirtildi. AIOC tarafından geliştirilecek üç petrol sa- hasından biri konumunda bulunan Çırak'ta, 28 Ağus- tos'ta başlaması öngörülen üretım bırkaç kez ertelen- mişti. Yaklaşık 650 milyon ton ulaşılabilinir rezerve sahip üç petrol sahasından çıkartılacak petrolün, 2007-2010 yılına kadar, günde 700-800 bin varile kadar çıkması planlanıyor. Azerbaycan petrollerini Batı pazarlanna taşıyacak "yüzyTİın anlaşmas' 1 olarak dâ nitelenen, 30 yıl süreli anlaşma uyannca, konsor- siyumun bu ülkeye uzun dönemde, 30 milyar dolar tutannda yatınm yapması öngörülüyor. Konsorsi- yumda, TPAO'nun yüzde 6.75 hissesı bulunuyor. Ekitap kulübü TÜYAP 16. İSTANBUL KİTAP FUARI'NDA İMZA GUNU 9 Kasım Pazar(Bugün) KONUR ERTOP OKTAY EKİNCİ Saat: 14.00 Stand No:85-86 A(Alt kat) Adres:Tüyap Sergi Salonu Tepebaşı-lstanbul Sahibinden SATILIK ACIBADEM'cle3 oda, 1 salon, doğalgaz kaloriferii-hidroforiu çok temiz daire. 0 ESENYURTta Bahçeşehir'in yanında, kabası bitmiş, 160 m 2 dubleks kooperatif hakkımı devrediyorum. Tel: 0216 325 86 49 / 0212 512 05 05 -402 SATILIK Maslak Gazeteciler Sitesi'nde 160 m zemin dubleks daire 100.000 Dolar. Tel. (Akşam): 556 64 35 Gündüz Cep: 0542 42328 72 KİTAP UYGARUĞIN SİMGESİDİR. UYGAR İNSANLAR KİTABA VE KİTAPÇIYA GEREKEN ÖNEMİVERMELİDİR. KİTAPÇILAR DERNEĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog