Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatörû- Hikmet Çetinkaya 0 Yazıışlen Mudürien tbnhim Yıldız - Dinç Tayanç • Sorumlu Müdür Fikret Ükiz • Haber Merkea Müdürü. Hakan Kara •Görsel Yonetmen: Fikret Eser D15 Haberier Şinasi Danışoğlu • Istıhharat Cengiz Yıkhrun 9 Ekonomı Mehmet Saraç *) Kultıir Handan Şenköken • Spor \bdülkadir \ ücebnan • Makaleter Sami Karaören • Düzehme \bduDah Yaaa#Fotograf ErdoğanKöseoğlıı •Büo-Belge EdibeBuğnı9YunHaberlen Mehmet Faraç YayınKuralu tHnnSdçıık(Başkan). ürhan Erinç, Oktay Kurtböke. Hikmet Çetinkaya. Şükran Soner. Ergmı Bakı, Dinç Tayınç. lbrahim V ıldu, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafa BaJba> <\taturk Bulvan No 125.Kat:4,Bakanhklar-AnkaraTel 4195020(7hat). Faks 4195027 • tzrmr Temsılcısı Serdar Kızık, H. Zıya Blv 1352 S 2;3Tel 4411220, Faks: 4419117 •Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğta, InonüCd 119 S.Nol KaCl, Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdurû Üstün Akmen # Koordmalör Ahmet Rorulsan • Muhasebe Bülent'ıeneT«Ktare Hûseyiı Gfirer • t^letme Önder Çetik • Bıi'gı- Işlem Nail tnal • Bılgısayar Sıstem Mürivet ÇikrfJSaöş Farik» Kıızı MEDYA C: • Yonctım Kuruiu Başkanı - Genel Mudür Gülbin Erduran • Koordınatör Reha Işıtmao 0 Genel Mudur Yardımcısı Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 51395 80-51384«Wl, Faks 5138463 Yayımla\ftu ve Basan: Yenı Gün Haber Ajansı. Basın ve Yavıncılık A.5 Tüiocagı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Ist PK 246 ktanbul f el (0-212) 512 05 05 (20 hal) Faks (0.212)513 85 95 9KASIM1997 îmsak. 5.09 Gûneş: 6.37 Öğle: 11.55 Ikindi: 14.34 Akşam: 16.59 Yatsı: 18.22 Öğrenciler arasına • KAYSERİ (AA)- TEMA Vakfi ile Erciyes Üniversitesı, Konya'nın Karapınar ılçesi yakınlanndakı trafık kazasında ölen üniversıteli öğrenciler anısına "Tohumla Ağaçlandırma Projesi" başlatacaklar. Erciyes Üniversitesı Rektörlüğû'nûn açıklamasına göre, 24 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ölen Erciyes Ünıversitesi'nden 7 öğrenci anısına başlatılacak projeyi tanıtmak amacıyla 11 Kasım Salı günü tören dûzenlenecek. OOTÜr 12okul açacak • ANKARA (Cumhurivet Biirosu) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfi. 8 yıllık kesintisız temel eğitime destek olmak amacıyla açtığı Mersın'deki ilköğretim okulundan sonra, 12 okulu daha hizmete koyacak. Vakıf. belirleyeceği kardeş okullann her türlü gereksınimıni karşılayacağını da açıkladı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Süha Sevük. Kayseri, Bursa, Izmir, Antalya, Denızlı, Istanbul, Ankara, Gazıantep ve Eskişehir'de açılacak ilköğretim okullannda ODTÜ Mezunlan Derneği'nin önemli katkılan olacağını belirtti. TdNTden Mevlana turu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TCDD, Mevlana'yı anma törenlen nedeniyle 12-14 Aralık tarihlerinde Haydarpaşa- Konya, Konya-Haydarpaşa arasında özel tren turu düzenliyor. TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Raytur ışbırlıği ıle gerçekleştırilecek tur, 12 Aralık Cuma gûnü saat I9.10'da Haydarpaşa'dan hareketle başlayacak. Turizm Bakanlığı'nın projesiyle tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 11 yapı yenilenerek turizme açılacak Kervansarayiar yeıriden devredeBAHAR TANR1SEVER ANKARA - Turizm Bakanlı- ğı'nca sürdûrûlen "İpek Yohı-Han ve Kervansaraylann Turizme Ka- zandınlması" projesi doğrultusun- da ipek Yolu üzerinde belirlenen 11 kervansaray yenilenerek turizme açılacak. Orta Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bır ticaret yolu olmanın ötesinde, 2000 yıldır bölgede yaşayan kültûr, din ve ırklann özelliğini taşıyan ipek Yolu, bugûn de olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunu- yor. Turizm Bakanlığı, Orta Asya Türk cumhunyetlerinın bağımsız- lıklannı kazanmalannın ardından hem bir ticaret yolu hem de tarih- sel ve kültürel bır değer olarak ye- niden canlandınlması gündeme ge- len ipek Yolu'na ilişkin çalışmala- nnı sürdürüyor. Dünya Turizm Ör- gütü (DTÖ) tarafindan 1994 yıhn- da kabul edılen projeyle, çoğu do- ğa ile çevresel etkenlere yenik dü- şen han ve kervansaraylann koru- narak "Tarihi İpek Yohı"nun yeni- den canlandınlması hedefleniyor. İpek Yolu üzenndeki ana tur yön- len ile çakışan yapılara ilişkin ön çalışmalan tamarnlayan bakanlığın turizme açmayı düşündüğü han ve kervansaraylar şöyle: "Sultan Hanı, Ağakara Han ve Aby Han (Aksaray),San Han (Nev- şehir), Şarapsa Han ve Alara Han (Antalya), Ak Han ve Çardak Han (Denizli), Silahtar Mustafa Paşa Kervansara>ı(Malatya), Susuz Han ve İncir Han (Burdur)" Ihakkr 1998'de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ba- kanlık arasında, eski eser niteliğin- deki han ve kervansaraylann ihale edilerek restore et-işlet-devret mo- deli ile turizme kazandınlması ama- cıyla 1993'te imzalanan protokol doğrultusunda. Turizm Bakanlığı, kervansaraylara ilişkin ihaleleri de, 1998 yılı içinde açmayı planlıyor. İpek Yolu Projesi ıçin 1994 yılın- daîaşkent'te, 1996'daÇin'ınXıan kentinde, 1997'de Tahran'da ve Kır- gızistan'da düzenlenen toplantılar- da, dünya mirasının önemli bır hal- kasını oluşturan eserlerin korun- ması yönünde uluslararası işbirliği- nin gereği vurgulanmış ve bu ko- nuda turizm'etkınliklerinın çeşit- lendirilmesiönerilmışti. DTÖ'nün 17-24 Ekim 1997 tarihleri arasın- da tstanbul'da yapılan 12. genel ku- rulu kapsamında gerçekleştmlen İpek Yolu toplantısında da, proje- nin gelışimıne yönelik konular tar- tışıldı. ipek Yolu üzerinde öncelikli olarak seçilen kervansaraylar 9-lnar Han Butiur) 1-SuUan Han (Alearay) 3-Şarapsa Han (Antalyaj 5-Atre Man (ArtalJ^ - Ç-artiak Han (Denefl 10-Aüy Han (Aksaray} 2-SanHanfNevşehr) 4-Aptara Han (Htsaıaf) 6-SiahtarM Paşa Kenan Maarva 5 S^suz Han (Burtı) U-AkHanfDenaf) SonBudist Sharon Stone Çeviri Servisi- Hollyvvood kadınlan arasında Budizm salgını sürüyor. Cind> Cravvford. Goldie Hawn, Christine Kaufinann. Shirtey Mclaine, Tina Turner ve Sophie Marceau'dan sonra Sharon Stone da Dalai Lama'ya bağlılığını bıldirerek Budızmi seçüğini açıkladı. Bunte dergisinde yer alan habere göre, 39 yaşındaki güzel ve zeki oyuncu Sharon Stone, Rfchard Gere'ın kendısinı Dalaı Lama ile tanıştırmasından çok kısa bır süre sonra Budizm felsefesıni kabul etti Budizmi benımsedikten sonra egoizmini ve sabırsızlığını denetım altına aldığını ve yaptığı her şeyde bir anlam aradığını anlatan Stone, artık insanlara da gerektiği gibi davranabildiğini ve mutsuzluk süreçlerinin neredeyse bittığini söylüyor. Sunset Boulevard tepelerindekı muhteşem villasını Buda heykellen ve Budizm simgeleriyle donatan yıldız, sürekli korkan, başkalanna sevgi vererneyen bir ınsan olmaktan çıkıp, kendisiyle ve toplumla banşmanın, kendini ve toplumu sevmenin yolunu keşfettığini ifade ediyor. Stone aynca, başanlı kadınlann Budızme yöneldiğini de reddederek, "Onlan başanlı kılan Budist febefedirr diyor. Budızmde kadınlan bu kadar çeken dığer bir etken de, dının gerçek anlamda bir kadın-/ erkek eşıtliğı üzerinde kurulu olması. Aynca Budizrr.de tehdıt ve cezalann yer almaması, bunun yerine yeniden doğuşa inanılması ve cennetın bır ödül olarak değil, yaşanan doğanın kendısı olarak açıklanışı, modern Arnerikan insanını da bu inanca bağlayan bir öğe. Budizmle tanışmasaydı bu dünyada yaşayamayacağını öne süren ünlüler arasında Rıchard Gere, Don Johnson, Patrick DufîV; Steven Seagal ve Jean-Michel Jarre gibi erkek yıldızlar da bulunuyor. Otomobil nHerkes için eşsiz avantajlar Gukurovalı'da, Çukurovalı'dan Alınır! Yalnıza %18.5peşinatla anahtar teslım fıyabna otomobil 3. AVANTAJ Otomobil teslım alıncaya kadar, oto anahtarteslım Fıyatartışlannın %50'sını sızınyerınıze Çukurovalı ödüyor Otomobılin anahtar teslim fiyatından %8.5 ındınmlı seçenek 4 AVANTAJ Oto teslim ayından sonra kalan borcunuza faız ışlemıyor vaöe larkı ödenmıyor. ıŞaşırtıcı Koşullanyli Orgamzasyonumuzla dıledığıniz tum '98 model 0 km ofomobillere vade farkı ödemeden sahıp olabılırsıniz Çukurovalı Otomotıv yatıracağınız peşınat ve taksitlerıniz için dilerseniz 'Banka TemınatMektubu ', dilerseniz 'Noter Tasdiklı TeminatSenedı" güvencesi sunuyor. Pazar günleri açğız. PEŞİN 323.01O. 415.548. I AT 000 ooo 509.832.000 604.116. +148.410 Tamamı ooo .ooo T L T L T L T L T L Ö 38 3 8 3 8 3 8 peşin, anahtar İD X X X X E M ELER 37.364.4OO 33.523.200 29.856.600 26.1 90.OOO T L T L T L T L teslimi satışımız 1 . 1 1 1 vardır TO 742. .689 .644 .599 - PLA .857. .429. .382. .336. M 2OO 6OO 8OO OOO T L T L T L T L TE! 9 9 9 8 5 - 6 S L İ M ayda ayda ayda ayda ayda I I I i I ISabit taksitlerle, tüm vergıler dahil (anahtar teslim fiyatı) f'eşın Itynlıııa itöşınuth satul lnksıtlı orunnı/nsyuıı 1) ŞHMIN S Otıtik olıtık vtrılmlıtlr Olomnbılııt »nahUı leilım llyilı 1 ttb 000 01)0 II tlıı ?l le;hnı>ll,ıt b,ısvtmt itiMinı göııt yaıtılncoklıı 3i 016 lır:hm yeıı M3nhulll.ı tııiel ımııkc/ıtMlcdıt 4} Olti tttiitnı ayılfria nlaııun anahtat tcttlttt ItytU İle ıu/le$ıtıe lntthımltkl dftahUı teutittı lıy.ıh Utimiıkı Itıkın ftrıimı thcı!\ gtın ıınce adıtmekltt yııkuınlutluı I99'j Mayıs 119/ HHM nyl»ıı v*\mûj Şjtılıı S moĞtl alamobıHeı oıltlıııtı »ylık ". 4.tt1 lıy.ıltııkı gcmııufluı !ı) l'tıt'Htas nt Knıkn tıtıtlı »UcıyH jiltn bl flıgıınUityümııtııı/ I'J KJSIIII I'IHİ Unlüııı- k.ıll.ııdıı >) Konlenı/ıııımu nıtıılıtlıı H) Ayıtntılı hilyi için U.'l? »13 40 40 ııülıı lelclunljin lı.ttvur*tnltıtmu • 116 418 009 H lâtl» pe%Mit 04cılıQinU t»ktitt* üUmaUI Inltm lâtlhınteıı 1 »y onct alıcıyi Ir-.tım tltiu Yalnu bu tlmmııtln ihcı letlım Hrlhtıtdı: liyıt ttrkımafoııuıiım,ûâtmHle yUHMıluılıiı ÇUKUROVALI — OTOMOTİV Numunebağ Yolu, Bayrampaşa Ticaret Merkezı Kat.1 No:71-72 (Jumbo karşısı) Bayrampaşa İST. Tel: (212) 613 40 40 pbx Faks. (212) 612 6612 YAYINLAR IRKÇI VE KIŞKIRTICI 'Almanya'daki Türk basuıı çağın gerisinde' KÖKSAL DURUKAN AYVALJK- Almanya'daki Türkler sos- yal ve kültürel açıdan Türkiye'den 30 yıl gende yaşıyorlar. Almanya'da yayımla- nan günlük Türk gazetelerinı uzmanlık te- zine konu edinen Ausburg Üniversite- si'nden Türk Dilı ve Edebıyatı eğitimci- si Mkhaela VV'ein- Ozgüitekin, Alman- ya'daki Türk gazetelerinin kendilerini "İslam Türkünün avTikaü* 1 olarak gördü- ğünü belirterek "Almanya'daki Türk ba- sını onlann 30 yıl geride kalması için san- Id özel bir çaba gösteriyor" dıyor. u Alman>a'dald günlük Türk gazeteie- rinin dili ve bu haberierin Türklerin At- man toplumuna yaklaşunlanna katkısı" başlıklı tezinde Mıchaela Wein-Özgül- tekin, Almanya'daki Türk gazetelerinin, Türkiye'den gelen insanlann kültürleri- ni yalnızca Türklük ve Müslümanlığa ın- dirgediğini belirtıyor. Bu gazetelerin ti- raj arttırmak ıçin özellikle ırkçılığı kul- landığını dile getiren Wein, araştırması- nın sonuçlannı şöyle açıklıyor: "Hûrriyet ve Milliyet, habeıierinde Türk düşmanı Almanlann haksızlıklan- ru, Türk- İslamctların başanlannı vur- guiayarak. Türk-Alman ibşkilerinin tü- müyle problcmli olduğunu belirtiyorlar. Sabah'taki haberierde 'Türklenn soru- nu yok, olsa da hemen çözülür' mesajı verilerek Almanlar'dan üstün olan Türkler'in başarıları ve bunlara Al- manların hayranlıkları vurgulanıyor. Türkiye ve Zaman gazetelerinde ise şeriatçı \e faşist Türk derneklerinin ba- şanlanna \e Müslümanlığa geçen Al- man haberlerine önemli ölçüde yer veriliyor." ^aymlar kışkırücr Bu gazetelerdeki haberierde kaynak be- lirtilmedığini kaydeden Wein, her koşul- da Almanlann Türk düşmanlığı teması- nın işlendiğıni \ r urguluyor. Bunun Türklen kışkırttığına dıkkat çe- ken Wein, basının Almanya'daki Türkle- nn sosyal ve kültürel gelişimini olumsuz etkiledığını dıle getırerek "Haberierin doğruluğu hakkmda polis, savcdık, sigor- ta ve olaym tanıklan ile konuşarak araş- örma \aptım. Haberierin çoğu yanhş ya da eksikti. Bunlann tüm ü\te saüş için ya- pıkhğnıa inanıyorum. Gazeteler. tirajla- nnı arttırmak için ırkçılığı kullanıyor. İki ülke\ive yaşayan insanlan tanıyorum. Al- manya'daki Türkler, sosyal ve kültürel açıdan 30yılgerideier. Almanya'daki Türk basını da onlann 30 \ıl geride kalması için sanki özel bir çaba gösteriyor" diye konuşuyor. MÜJGE SAKUSTUNDE ACENTEER Uana Aıbn ÇınakkaH İaAflAInayuı Urtal-MıMf (0322)3515793 10312)2316791 10286)2127809 (0224)7155264 » (0216)3528853 Lilabvrfiz Hanilı Otmanlyt Sarıkarı(Yoqat) {aataria (028812264671 (0482)2266248 (0322)8137165 (0154)7783144 10414)2166705 Kendinize dikkat edin İki yıla yakın süredir ilk olarak böyle paçavra gibi yatağa düştük. Üstelik grip aşısı da olmuştum. Arkadaşlarım sizler için eski yazılarımdan bir derleme yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Havalar çok sakat. M.G. Doktor ve hastaları Karikatürist Mıstık (Mustafa Eremektar) çok tatlı bir insandır. Bir gün, mesiektaşı Savaş Dinçel'le Burgazada'ya gitmişler. Yolda yürürlerken bir evin balkonundaki bir doktor arkadaşıyla selamlaşmış Mıstık. Savaş'ı da tanıştırmış doktorla: - Savaşçığım, bu doktor Siyami Bey, bu da hastalan. Hastalan diye gösterdiğı yer, Burgazada Mezarlığı. Pazarlık ve duvarlık sözler Bir aptalın bir dakikada sorduğu soruları, akıllı biri bir günde yanıtlayamaz. Pazarın fıkrası Doktorun kapısında: "Birinci vizite 2.000.000.- TL. Ikinci vizite: 1.000.000.- TL."Temel, bu yazıyı okuyup doktorun kapısını çalmış ve: - Merhaba doktorcuğum, ben gene geldim, demiş. Hasip Ağa MSM'nin doktoru Selçuk Baran nefis fıkralar anlatır. Ama bu kez fıkra değil, gerçek bir olayı anlattı. Güldüm, sizinle paylaşmak istedim. Selçuk Ağabey, biryerde hükümet tabibi. Kaymakamın kansı son derece güzel. Bir de Hasip Ağa var ki, karısı evlere şenlik. Bir sohbette kaymakam, Hasip Ağa'ya takılmış: "Yahu Hasip Ağa, bu kadınla nasıl yatıyorsun?" Hasip Ağa, bütün saflığı ile cevap vermiş: "Senin kanyla herkes yatar Gaymakam Bey, hüner bununla yatmakta." O'nunla ilk tanısmam 6 Ocak 1970 tarihine rastlar. ilk günüydü yaşamındaki. Benim de öyle sayılır, çünkü ilk kez bu hazzı tadıyordum... O'nu çok sevdim. Ama artık kuş yuvadan uçtu... O farklı doğdu, farklı büyüdü ve farklı bir eğitim gördü. Önce Şişli Terakki'yi bitirdi. Sonra arp çalmaya heves etti ve konservatuvara girdi. Arpı bttirip opera şan bölümünü kazandı. Onlan bttirip ritmik ve müzikaf bölümlerinden diploma aldı. USA'ya gidip bir yaz okulu bitirdi ve ingiltere'de Lavvrence Olivier'nin okulunda yüksek lisans yapıp iki önlisans, iki yüksek lisans ve bir yaz okulu sertifikalı oldu. Sevip saydığım arkadaşım Sezen Aksu O'na kaset yapmak istedi, oysa O okumayı seviyordu. Dün evlendi ve yuvadan uçtu... Bütün niteliklerine Savaş'ın fıkrası Genellikle Savaş'ın anlattığı fıkralan pazarın fıkrasına yazanm. Ama bunu o denli beğendim ki hem pazann fıkrasını hem bunu size anlatayım dedim. Bir günde iki fıkra fazla gelirse affedersiniz. Adamın biri yolda giderken bir ses duymuş: - Beni öpersen çok güzel ve genç bir kız olurum. Dönmüş bakmış. Bir kurbağa. Almış cebine koymuş. Eve gelmiş. Arkadaşlannı çağırmış ve kurbağayı cebınden çıkararak masaya koymuş. Kurbağa: - Beni öpersen çok güzel ve genç bir kız olurum, demiş. Arkadaşlan: - Öpsene ulan ne duruyorsun? deyince bizimki yanrtlamış: - Neden öpeyim, etrafımda dünya kadar genç ve güzel kız var, ama kimsenin konuşan bir kurbağası yok. karştn antimedyatik olmayı sevdi. Düğününe bir tek basın yaytn mensubu istemedi. Aile arasında, Hirton ve Çırağanlardan uzak ve artık benden de uzak bir yaşamı benimsedi. Hayvanlar kadar insanlan da sevdi ve dün bana veda ederek yeni evine, Ingiltere'ye uçtu... O'nu çok sevdim. Mutlu olması için her şeyi yaptım, yapanm. Çünkü O, benim tek variığım, tek kızım Eliftir. Size bu sütundan hep yaşamdan aynlmış dostlanmı, ustalanmı yazdım. Ama (kuzguna yavrusu hoş görünse de) kızımı bu sütuna almakla O'na torpil yapmtyorum, O benim bu alçakgönüllü köşemi onurlandırıyor. O'na saygı duyuyorum. Ama henüz bu, sevgim boyutuna ulaşamaz. Çünkü sevgim o kadar yüce ki... Güle güle Elif'im... Mutlu ol. Bu sana yakışır...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog