Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 KASIM 1997 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 TÜYAP 16. İSTANBUL KİTAP FUARI 'NIN ARDINDAN Yayıncılar altematif fuara karşı • Fuar bu yıl iki sorunla yüzleşmek zorunda kaldı. Yayıncılar Birliği'nin fuara katılmayacağını açıklamasının ardından ortaya çıkan sürtûşme daha çok yayıncılar bazında tartışıldı. Yayıncılann çoğu, Yayıncılar Birliği'nin TÜYAP'a alternatıf olarak 1998 Mart ayında düzenleyeceği fuara da katılmayacaklannı açıkladı. Çoğunlukla öğrencilerden oluşan izleyiciler kitap fiyatlannın yüksekliğinden yakındı. GÜL ERÇETtN 'İfade ve Yayınlama Özgüriüğü' ko- nulu TÜYAP 16. tstanbul Kitap Fuan, 256 yayınevinin 100 binin ûzerindeki kitabını okurla buluşturdu bu yıl. 63 et- kinlığın yanı sıra 400'ün üzerinde im- za günûnün gerçekleştiği ftıar, aralann- da dünya edebiyatının önde gelen isim- lerinin de bulunduğu 14 konuk yazan ağırladı. Fuar on altıncı yılında iki so- runla v üzleşmek zorunda kaldı. Yayın- cılar Birliği'nin fuara katılmayacağını açıklamasının ardından ortaya çıkan sürtûşme daha çok yayıncılar bazında tartışılırken, bu sonından doğrudan et- kilenmeyen, çoğunlukla öğrencilerden oluşan izleyiciler kitap fiyatlannın yük- sekliğinden yakınıyordu. Yayıncılann çoğu Yayıncılar Birli- ği'nin kendilerine danışmadan 'ticari bir kurum oUrak' nitelediği fuara ka- tılmama karannı eleştirirken sorunun bir an önce çözülmesini istiyor ve Ya- yıncılar Birliği'nin TÜYAP'a alterna- tif olarak 1998 Mart ayında düzenleye- ceği fuara da katılmayacaklannı açık- lıyorlar. Yayınevleri 1998 Mart ayında yine TÜYAP'ın düzenleyeceği lzmir Kitap Fuan'nda bir araya gelmeyi amaçlıyor. "Oğrenci kitapla buluşamıyor" Öğrenci harçlıklannın kitap fiyatla- nna yetişememesi yayınevlerinin satış grafiğinı etkilerken, birkaç kitapla ye- tınmek zorunda kalan öğrenciler ilgile- rini panellere yöneltmek zorunda kal- dılar. Çalışan kesimden oluşan okurlar ise çoğunlukla fuann daha geç saatte kapanması ya da daha uzun sürmesi is- temlerini dile getirdiler. Fuann bir baş- ka ilginç görüntüsü ise başlığı 'KHap Fuan' olmasına karşın her yıl artan kartpostal, poster ve rozet satışlanna bu yıl ter çorabı ve takı gibi ürünlerin de eklenmesiydi. Yayınevi yetkilileri ve yazarlanmızla 16. tstanbul TÜYAP Ki- tap Fuan'nı değerlendirirken yayınev- leri ve TÜYAP arasındaki soruna da değindik. RAİF ERTEM - Izleyicinin katılımı beklenin üzerinde ancak ziyaretçilerin çoğu öğrenci olduğu için kitap alım- satımı bu kalabalığa göre az. Bütçeleri kısıtlı olduğu için ancak bir-iki kitap alabiliyor öğrencilerimiz. Yayınevleri bu durumu artık dikkate almalı. Öğren- ciye özel indirimler uygulanmalı örne- Bu yıl füarda 256 yayınevinin yüz binin ûzerindeki kitabı okurla buluştu. (Fotoğraf: İPEK YEZDANİ) 'Tekelleşen fiıarlar yarar getirmez' -Düzenkdiğiniz kırka yakın fuann içinde khapfuannı diğerierinden ayıran özeffiklernder? DENtZKAVUKÇUOĞLU-TÜYAP Kitap Fuan dünyada herhangi bir fuar ömek alarak oluşturulmuş bir etkinlik değil. Türkiye'nin kendine özgü koşul- lannda nesnel gereksinimlerden doğdu. 1980'lerin başında yazarlann tutuklan- dıgı bir dönemde başladı fuar. TÜ- YAP'ın bugünlere geliş süreci Türki- ye'nin demokratikleşme sürecine denk düşüyor. Fuann nıteliğı de bu dönem içinde belirdi. Yayıncılarla kitabın tüke- ticisi okurlan buluşturmayı amaçlayan fuann bir başka amacı çocuklan da ge- leceğin okurlan olarak yönlendirmek. -YayıncılarBiriiği ile TÜYAP arasın- da geçen yıllardan beri süraı bir anlaş- maziık var. Bu yü Yayıncılar Bfaüği fu- ara kaülmadL fÜYAP oiarak bu duru- mu nasıl değeriendiriyorsunuz? Biz hazırlıklanmızı Yayıncılar Birli- ği'yle imzaladığımız protokol doğrultu- sunda yapmıştık. Yayıncılar Birliği'nin başka bir fuar daha düzenleyeceğini öğ- rendiğimde, bunun centilmenlik anlaş- masına uymadığını düşündüğümüz için sözleşmeyi feshettik. Atd Ant'ın fuann ticari niteliğine yönelik eleştirileri bizi çok fazla ilgilendirmiyor. 16 yıldır bu Basuı koordinatörü Kavukçuoğlu. fuan yapıyoruz. Kitap fuan son derece ilgi gören, her yaştan izleyicinin lcatıl- dığı bir etkinlik. Fuann varlığı kendisi- ni lö.kezkanıtlıyor. - TÜYAP Kitap Fuan'uın son kezTe- pebaşı'nda düzenlendiği ya da Mart ayındaki TÜYAP tzmir Khap Fuan' nın iptal edfldiği yönünde haberler çıkıyor. Bu konudaki açıklamanız nedir? Belli basın kuruluşlannda, televizyon kanallannda yanlış bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin kaynağını bilmiyoruz. Ör- neğin Aktüel'de ve ATV'de Tepeba- şı'nda son kitap fuannın gerçekleştiği yönünde haberler çıkıyor. Bu tür yanlış haberlerle yayıncılan ve okurlan huzur- suz kılmanın amacı nedir bilemiyorum. Bu kuruluşlar belli bir yayın grubuna ait olduğu için TÜYAP Kitap Fuan'nın Tepebaşı'nda olmamasından belli birçı- kan mı var, diye soruyorum kendi ken- dime. Belli teİcel gruplannın amaçlan- na hizmet edecek fuarlann Türkiye ya- yın dünyasına yarar getirecegini düşün- müyorum. - Son yıllania İstanbul Khap Fuan Ue Frankfurt Kitap Fuan karşılaştıniarak fuann eksikleri eteştiriliyor. Bu yöndeki eleştirileri nasıl değeriendiriyorsunuz? Türkiye ile Frankfurt Kitap Fuan'nın koşullan birbirine denk değil. Talep ol- sa biz de profesyonellere yönelik fuar- lar yapanz, ne olacak? Mevcut fuara i- ki gün ekleriz ve bunu da profesyonel yayıncılara açanz. Ancak böyle bir ta- lep yok. Örneğin bu fuann yanm günü- nü sadece profesyonel yayıncılara aç- tık. Ancak profesyonel ziyaretçi yok Türkiye'de. Frankfurt'ta 118 ülkeden toplam 9500 yayınevi temsil ediliyor. TÜYAP'a ise 256 yayınevi katılıyor sa- dece. Profesyonel bir fuan nasıl düşü- nebilirsiniz? Türkiye'nin gerçekleriyle hareket ediyoruz biz. ğin. TÜYAP ile Yayıncılar Birliği'nin ayn düşmesi ise üzücü bir olay. Bu çe- lişkinin mutlaka giderihnesi gerekiyor. HİLMt YAVUZ- Bu yıl katılımcıla- nn sayısı geçen yıllara oranla daha az. Bunda memurlann ay ortasında maaş almasının yanı sıra okurlann ucuz ki- tap ihtiyaçlannı artık yıl içinde Kelepir gibi yerlerden sağlaması da etkili ol- muş olabilir. Yayıncılar Birliği ve TÜ- YAP arasındaki sorun konusunda Aül Ant ile aynı görüşte değilim. TÜ- YAP'ın salt alışveriş mekânı olduğunu düşünmüyorum. Etkinlikler, konuk ya- zarlar, paneller ve imza günleriyle bir bütün olarak düşünülmeli TÜYAP ERDALÖZ-Bu yıl izleyiciler genel- likle öğrenci olduğu için ceplerindeki para kitapla buluşamıyor. öte yandan kitap okurlan açısından bir patlama var. Yayıncılar Birliği'nin birkaç yıldan beri TÜYAP 'la sürtûşme halinde olma- sına karşın Atıl Ant'ın yayınevi bile ka- tıldı fuara. Eleştirileri yersiz buluyo- rum. Burası ticari bir kurum elbette. Bunu ya baştan kabul edeceksiniz ya da hiç girmeyeceksiniz fuarlara. Yeni ku- rulan fuann altematif olacağını da dü- şünmüyorum. Katılanlann büyük kıs- mıkökten dinci öncelikle. Aöl Ant bi- reysel düşünüyor ve yayınevlerine da- mşılmadan karar alınıyor. Bu yıl konuk yazarlar konusunda da bir sorun yaşadık. TÜYAP'a davet edi- lebilecek yazarlar konusunda bir liste vermemize karşın gelecek yazarlardan çok geç haberimiz oldu. Hepsi kültür merkezlerinin ve elçıliklenn konuklan olarak katılıyor fuara, ancak önümüz- deki yıl GabridGaraaMarquez ve bir- kaç başka yazan yayınevimizin özel konuğu olarak ağırlamayı düşünüyo- ruz. AYDEVILGAZ- Gençlerin kitaba il- gisi beni çok mutlu ediyor. Öte yandan Yayıncılar Birliği'nin fuar konusunda- ki tavnnı üzüntüyle izliyorum. TÜYAP elbette ticari bir kurumdur. Yaymcılar Birliği yöneticilerinin ve başkanınm, yayıncılannın haberi olmadan sürekli bu fuar hakkında olumsuz beyanatlar- da bulunmalan okurla yayıncılann ara- sını soğutuyor. 'Kol kınhr yen içinde kahr' yaklaşımıyla varolan sorun oku- ra yansıtılmadan başka yöntemlerle çö- zülmeliydi. Altematif fuar arayışlan- nın da yersiz olduğunu düşünüyorum. TÜYAP'uı eksikleri yok değil ancak 16 yılhk geçmişiyle ayakta duruyor. Fu- ann açılışında her zaman karşımızda bulduğumuz Kültür Bakanlığı' ndan bi- le olumlu yorumlar geliıken Atıl Ant'ın yayıncılan pazarcı diye nitelendirmesi- ni hiç de hoş karşılamadım. Eğer görüş- lerinde samimiyse kendi yayınevinin de fuara katılmaması gerekiyordu. ATIL ANT- TÜYAP'la geçen yıldan süren bir anlaşmazlıklannın olduğuna değinen Yayıncılar Birliği Başkanı Atıl Ant ise Yaymcılar Birliği'nin Mart ayında Dünya Ticaret Merkezi'nde bir fuar açacağını açıklamasının ardından TÜYAP'ın, fuan birlikte düzenleme konusundaki sözleşmeyi kendiliğinden feshettiğini söylüyor: "Biz fuara karşı birtavn-ahıuşdeğOdik.Sözieşnıede baş- ka fuar düzenlememe yönünde bir maddeyoktu. TÜYAP da bizden ayn ld- tap ftıarian düzenliyor üstdik. Ben TÜ- YAP'ın, fuarcılann fuan olmasına kar- şı çıkryorum. Oysa ortaya fikri ve mad- di emeklerini koyan kişüer. yaymcılar. Buna karşın demin de belirttiğim gibi biz kendimiz katılmama karan alma- dık. Sahibi olduğum AFA Yayuılan bi- le kabhyor fuaıu." Yayıncılar Birliği'nin Mart ayında düzenleyeceği altematif fuarda ise oku- ra yönelik satışlann yanı sıra profesyo- nel bir düzeyde, yayıncılar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uluslararası nitelikte olması beklenen fuarda Türki cumhuriyetler, Bulgaris- tan, Almanya gibi Türkçe kitap okunan ülkelere de kitap satışı gerçekleşecek. Şükran Kurdakul'un 70. yaşı bir panelle kutlandı Yaşanmış duyarlığın iûnde.. ^' Kültür Senisi - Kitap Fuan kapsamında şair, öykücü, ede- biyat tarihçisi ve düşünce ada- mı Şükran Kurdakul'un 70. yaşı nedeniyle 'Şükran Kur- dakul 70 Yaşında' başlıkh bir panel düzenlendi. Perşembe günü gerçekleşen panele ko- nuşmacı olarak katılan Şükrü Erbaş, Sennur Sezer, Adnan Ozyalçıner, Öner Yağa, Mus- tafa Şerif Onaran ve Deniz Kavukçuoğlu, kitaplanndan yaptıklan alıntılar ve ortak anılann anlatımıyla özellikle Kurdakul'un şiiri ve yaşamı üzerinde yoğunlaştılar. Pane- iin sonunda, yeni şiir kitabı 'İhtiyar Yüzyıla' ile birlikte önceki yıllarda yayımlanan beş şiir kitabını yeniden okur- la buluşturan Ümit Yayıncılık, Kurdakul'a bir plaket sundu. • Kurdakul'a TÜYAP adına da ayn bir plaket verildi. Sözcûklerden siper Konuşmacılardan Mustafa Şerif Onaran, "KurdakuTun 70. yaşına merhaba" diyerek paneli açtı. Kurdakul'un ya- .şamını, doğum yılı olan 1927'den başlayarak verdiği "yapıtlar, çeşitli dergi ve yayın- 'cılıkçalışmalan, örgütçülüğu, - direnişçıliği ve yaptığı edebi- yat tarihi araştırmalanyla gü- nümüze dek özetleyen Ona- ' ran. öncelikle Kurdakul'un şa- ir kimliği üzerinde durulması gerektiğini vurguladı ve Kur- dakul'un şiirlerinden bazı alıntılar yaptı. Onaran, "Knr- dakul, yaşanmış bir duyarb- ğın izini sürdü hep şnrinde" sözleriyle konuşmasını ta- mamladı. Deniz Kavukçuoğlu, 6O'Iı yıllarda yaşadıklan uyanışta Kurdakul'un şiirlerinin ne denli büyük bir payı olduğu- na değindı ve "Bİ2 bugün bir mücadele veriyorsak, bu mü- cadele için sanip olduğumuz gücü Şükran Ağabey gibi ağa- beylerimize borçluyuz" dıye- Kurdakul *topiumsal mü- cadele için varun' dedL rek konuşmasını bitirdi. Panele katılan konuşmacı- lardan Şükrü Erbaş ise. Kur- dakul'un şiirinin dinamikleri üzerinde durdu. Kurdakurun etik, politik ve poetik biçim- lenmesinin, biriktirdiği ışığın kaynağını anlamak için yaşa- mına bakmak gerektiğini vur- gulayan Erbaş, Kurdakurun çocukluk ve gençlik yıllann- dan bazı kesitler verdi. Kur- dakul'un çocukluk yıllannda karşılıksız sevmeyi, uzağa bakmayı, ağaçtan meyve ko- parmayı ve mahzun bayram- larda sevinmeyi öğrenerek kendi iç sesini bulduğunu; gençlik yıllannda ise etik ve ideolojik yapılanmasını ger- çekleştirdiğini anlattı. Erbaş, "Sözcüklerden siperleri vanbr onun. bu dünyanm pisüğine karşı durmasını sağlayan. CMüme karşı direnen bu kuşa- ğm gülen yuzü, iyunseıük ör- negidir o" sözleriyle bitirdi konuşmasını. Erbaş'tan sonra söz alan Sennur Sezer, Kurdakurun şi- irini çeşitli örneklerle biçim- sel olarak açıklamaya çalışn; şiiri ve tavnndaki eda, seve- cen ses, direniş ve acılarla ol- gunlaşmanın ona 'ağabey' de- dirttiğini vurguladı. Sezer, "Toplum ve antiemperyalizm adına konuşan yazariar asla kocamazlar"* sözleriyle ko- nuşmasına son verdi. Adnan Özyalçıner ise Kur- dakul'un sanatsal ve düşünsel açıdan toplumsal gerçeğin özünü yakalamayı, kirli bir dönemden tertemiz ve bilen- miş bir inançla çıkmayı bilen gerçek bir eylem adamı ve şa- ir olduğunu söyledi. Öner Yağcı ise Kurdakul'u 'yaşamı veyüreğiylegerçek bir direnç anıü. aydınbğm ve onu- run büyük ustası' olarak ta- nımladı ve "Değersizliklerin egemenliğinde oMuğumuzbu- gün, onun gibi aydınlara ihti- yaamız var" sözleriyle konuş- masına son verdi. Şükran Kurdakul da pane- lin sonunda "Bir kez daha dünyaya gelsem, yine tophım- sal mücadele içinde varolu- diyerek teşekkür etti. Ceyhun AtufKansu Şiir Ödülü ANKARA(CumhuriyetBürosu)- Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne, 1998 yılı için kanlma koşullan açık- landı. Her yıl düzenlenen Ceyhun AtufKansu Şiir Ödülü'ne, 1998 yı- lı için katılma koşullan şöyle: "-Ödüfe aday olan yaprtlardaCey- hun Atuf Kansunun şiir anlayışı gö- zönüne ahnarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dO bflinci temel ölçut ola- cakür. -15 Ocak 1997-15 Ocak 1998 ta- rihleri arasında yayımlanan bütün şi- ır kitaplan ödüle katılabilir. Aynca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplararasın- dan, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtlan da, ödüle aday olarak gösterebilir. - Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle deödüle aday oluna- bilir. - Seçici kurul: Gulten Akrn. SaBh Bolat, Müsfim Çeb'k, Refık Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler (ailesi adına), Emin Ozdemir'den oluşmak- tadır. - Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu'nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 1998 günü açıklana- Ceyhun Atuf Kansu caktır. - Odüle son katılma ve aday gös- terilme tarihi 15 Ocak 1998'dir. - Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirle- re) verilecektir. -1997 yılı için ödülün parasal tu- tan 25 milyon Türk Lirası'dir. - Odüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öykü- süyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla, (Işık Kansu, Ata- türk Bulvan, 125/4. Bakanlık- lar/ANKARA) adresine gönderile- cektir. - Ödüle katılan yapıtlar, sahıpleri- ne geri gönderilmeyecektir." Daha önce ödülü alanlar 1986 yılında konulan Ceyhun AtufKansu Şür Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında Sıvas'ta yitirdiğimiz Behçet Aysan"Ey1ül" yapıüyla ka- zanmıştı. Ardından, sırasıyla 1987de Şükrü Erbaş, "Yofcuhık", 1988de Emirnan Oğıız, «Ateş Hır- stdan Söylencesi'', 1989 da Müstim ÇeUk, "Peryavşan", 1990'da SaBh Bolat,-Karşüaşma", 1991de Ahmet Ada,"AşkHerYerde", 1992de Hü- seyin Yurttaş, ''Kod A± Mansur", 1993 te Hidayet Karakuş, "Sesini Bana Bırak" ve son olarak 1994'te Abdülkadir Budak, "Imzaa Gül" adlı yapıtlanyla ödül almışlardı. 1995 yılında da ödül, "Sürek Avın- daDünya" adlı kitabıyla AB Cengiz- kan'a verildi. 1996'daGültekmEm- re "Taşı Sula" adlı yapıtıyla ödülü kazandı. Geçen yıl da Oya Uysal, "Uçuruma Düşen Nehir" adlı dosya- sıyla ödülü alan son ozan olmuştu. Âtatürk için 6 Ataçağ 9 etkiniiği Kültür Senisi - 'Atatürk'ü Anma Haftası' etkinliklen çerçevesinde 9 Kasım'da Harbiye Kültür Merke- zi'nde 'Ataçağ' adı verilen bir etkin- lik düzenleniyor. 16. 00-19.00 saat- leri arasında gerçekleştirilecek et- kinlik skeç, mültivizyon gösterisi ve konser gibi bir dizi sanatsal faaliye- ti içeriyor. Ataçağ'ın en önemli özelliği, tüzel kişilik tarafindan de- ğil, bir yazar tarafindan düzenlen- miş olması. Can Kapyah'nın aynı adlı kitabından esinlenilerek 'Ata- çağ' adı verilen etkınhğın onur ko- nuğu, tarihçi yazar Cemal Kutay. Doç Dr. Ahmet Ceranoğhı'nun su- nuş konuşmasıyla başlayacak olan etkinlik, Kapyalı ve Kutay'ın konuş- malanyla devam edecek. 'Ata- türk'ün Hayatından KesMer'i içe- ren mültivizyon gösterisıni bir dizi konser izleyecek. TRT Gençlik Ko- rosu'nun programıyla başlayacak konser. soprano Ayşe Sezennan ve piyanoda Aydın Karhbel'in bırlikte yorumlayacakları Rossini, Liszt, Mozart ve Schubert'in eserienyle sürecek. Konserin en çarpıcı bölü- mü ise piyanist Aydın Karlibel'in, CevdetŞaldrÇetiner'in bestesi olan 'Harp Okulu Marşı' üzerine yazmış olduğu 'Parafraz'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral tsmail HakJa Karadayı'ya ithafen dünya prömi- yerinin vapılacak ohnası. Bugüne kadar radyo için yazıhnış ve yayım- lanmış 200'den fazla radyo oyunu- na sahip olan Can Kapyalı, etkinlik sonunda bir Atatürk beigeseli niteli- ği taşıyan Ataçağ adlı kitabını im- zalayacak. Çoğunlukla ordu men- suplan, işadamlan ve basın men- suplannın izleyeceği etkinlikten el- de edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. h P Robert Redford, sinema salonlan açıyor • Robert Redford, bagımsız ve küçük bütçeli filmlerin kabul edildiği Sundance Film Festivali'nin kurucusu ve en büyük destekçisi. Şimdide bagımsız filmlerin gösterileceği 'Sundance Sinemalan' adlı sinema salonlan zinciri açacak. • Royal Shakespeare Companyaltıduraklı bir Avrupa tumesine hazırlanıyor. Turne kapsamında Samuel Beckett'in altı kısa oyunu sahnelenecek. Oyunlan Katie Mitchell yönetiyor. • Londra Hayward Callery de 'Objects of Desire' başlıklı bir sergi açıldı. Sergide Cezanne, Picasso, Mondrian, Matisse, Leger ve Braque gibi sanatçılann yanı sıra çağdaş sanatın önemli isimlerinden Robert Therrien'in devasa boyutlardaki eserleri de yer alıyor. • Jullette BlnOChe, programı oldukça yüklü bir sanatçı. Alice ve Martine adlı fıtaıin çekimlen sona erer ermez Kanada'ya gidecek Binoche, orada Alain Corneau'nun çekeceği 'La Veuve de Saint- Pierre' adlı filmde rol alacak. • john woo Amerikan televizyonu için bir dizi çekiyor. Başrolünde Dolph Lundgren'in oynadığı dizinin çekim yeri Toronto. Dizi, bir kumarhanenin önemli müşterilerini korumak için kiralanan bir polisin maceralannı anlativor. • Steven spielberg. Amistad'dan sonra şimdi de Irlanda'da 'Saving Private Ryan' adlı yeni bir film çekiyor. Yönetmen şu sıralar Paramount ve Dream Works ortak yapımı olan vebaharda gösterime girmesi beklenen filmin son sahneleri üzerinde çalışıyor. Filmin başrol oyuncusu ise Tom Hanks. • Masslmo Ranieri yeniden setlere döndü. 27 yıl önce yönetmen Mauro Bolognini ile birlikte çevirdiği 'Metallo' isimli filmden sonra sınemaya ara veren Ranieri'nin yeni çalışmasuun adı 'Volare'. • Robert De Nlro \ ve Leonardo Di Caprio, 'Trick Monkey' isimli filmde başrolleri paylaşıyorlar. Film, bir illüzyonist ile asistanı arasındaki tuhaf ilişkiyi konu alıyor. • VVillİam Hurt ve Meryl Streep, 'One True Thing' isimli fılmde başrolleri paylaşıyorlar. Filmin yönetmeni Carl Franklin. • Aldan Oulnn. Ben Kingsley ve Donald Sutherland, yönetmen Christian Duguay'ın yeni tllmi 'The Assignment'da başrolleri paylaşıyorlar. Fihnde, uluslararası terörist Carlos'un öyküsü anlatılıyor. • Mira Sorvino büyük yankı uyandıran Woody Allen'ın 'Sevimli Fahişe' adlı fiuninin ardından şimdi de Guillermo Del Toro'nun çektiği 'Mimic' adlı korku fılmiyle sinemaseverlerin karşısma çıkıyor. • Mfhoopl GOldberg iki yeni fılmle hayranlanyla buluşacak. Ulu Grosbard'ın çekeceği 'Deep End of The Ocean'da lezbiyen bir polisi canlandıracak olan • Goldberg, Kevin Rodney Sullivan'm yöneteceği 'How Stella Got Her Groove Back'de ise genç bir adama âşık olan bir kadının arkadaşını oynayacak. KİTAP FUARTNDA BUGÜN ASALONU • l 1.00-12.00'da Karas yaymlan tarafindan düzenle- nen Nursen Karas Ak'ın katıldığı 'Fotoğraf Çektiğün Dağbrda' başlıklı film gösterisi ve söyleşi izlenebi- lir. • 12.00-14.00'te Metis Yayınevi'nin düzenlediği Mfi- ge Gürsoy Sökmen'in yöneteceği, Füsun Akatü, Ba- nş Pirhasan, Ahmet Oktay ve Mustafa AslantunalTnın katıldığı 'Bilge Karasu'nun .\rduıdan' başlıklı panel izlenebilir. • 14.00-16.00'da SODEV'in düzenlediği, Ercan Ka- rakaş, Babür AtUa, Oğuz Kaan Sahcı ve Cem Erd- yes'in katıldığı 'Gençlik ve 8 Yılhk Kesintisiz Zorun- lu Eğitim' başlıklı panel yer alıyor. • 16.00-18.00'de Çağdaş Atatürkçüler Derneği'nin düzenlediği, Oktay Sanan, tbrahim Sadi Oztürk, Fik- ri Ertekin, Osman Şentürk ve tnci Çağlayan'ın katıl- dığı 'Yeni Atatürkçülük Hareketi' başlıklı panel yer alıyor. • 18.00-19.00'da Çınar Yayınlan'nın düzenlediği Su- nay Akm ile söyleşi izlenebilir. BSALONU • 15.00-16.00'da TÜYAP'ın düzenlediği Yüksd Pa- zarkaya'nın katıldığı 'tki DilBUk-Zenginlik mi Ekak- lik mi?' başlıklı söyleşi yer alıyor. FUARDA tMZA GÜNLERİ • Türkiye Yazariar Sendikası standında saat 11.00- 15.00 te Perihan Ergun. Feyza Hepçüingirler, Bilal Ka- yabay, Arife Kalender Önel, Turgut Acar, Yusuf Ziya Bahadınh, Doğu Perinçek, Hüseyin Işık, saat 18.00- 19.00'da Akgün Akova ve Sunay Akm •Karikatürcüler Derneği standında saat 14.00- 17.00'de tzel Rozenal ve Ferruh Doğan • tmge Khabevi standında saat 14.00-16.00'da Işık Kansu ve Prof. tbrahim Kaboğhı • Bu Yayınevi standında saat 13.00-15.00'te TüHn Tankut ve Hürya Tozlu • Papirüs Yayınevi standında saat 13.00-15.00'teMi- neErgen • Ümit Yayıncılık standında saat 14.30-18.00"de De- niz Kavukçuoğlu • Tek» Yaymevi standında saat 11.00-15.00'te Faik Baysal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog