Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

9 KASIM 1997 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 11 Reslan ılirenişçilerine destek • tstanbul Haber Servisi- DlSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, 'Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve hukuk var' diyenlerin Reslan'da yalancı çıktığını belirtti. Tokmak sendikal nedenlerle işten atılan ve 120 gündür direnen Reslan jşçilerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Reslan işçilerinın, yasalann kendilerine tanıdığı haklar çerçevesınde DtSK'e bağlı Basm-lş Sendikası'nda örgütletımek istediklerini, ancak iş\erenin ışçilerin bu haklı isteğine ve sendika tercihine saygı göstermediğini söyledi. tsmail Cem'm kayınpederi toprağa verildi • tstanbul Haber Servisi - Dışişleri Bakanı tsmail Cem'in kayınpederi Halit Razi Trak, Teşvikiye Camıi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile kabristanında toprağa verildi. Türkeş: katliamlar MHP'nkı degil • tstanbul Haber Servisi - Eski MHP Genel Başkanı Tuğrul Türkeş, 8 yıllık temel eğitim içinde din dersinin zorunlu olmasını istedi. Yeni Ufuklar Politika Okulu'nda "MHP ve Misyonu" konulu toplantıda konuşan Türkeş, MHP'nin katliamlarla bir ilişkisi olmadığını savundu ve Alparslan Türkeş'in "Güneydoğu sorununu 6 ayda bitinrim" sözlerinin dikkate alınmamasını eleştirdi. Yılmaz'a saMıran asker kaçağı • ANKARA(AA)- Başbakan Mesut Yılmaz'a, ana muhalefet partisi lideri oldugu dönemde, Budapeşte'de yumruklu saldında bulunan Veysel Özerdem'in asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Malatya Askerlik Daire Başkanlığı, Özerdem'i resmi gazete aracıhgıyla askere çağırdı. Karases openasyonu • KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda, kamuoyunda "karases" olarak tanınan Cemalettin Kaplan'ın merkezi Almanya'da bulunan yasadışı Islami-Hilafet Cemiyeti ve Cemaatler Birliği üyesi olduklan gerekçesiyle gözaltına alınanlardan Abdullah Ali Anadolu, Mehpare Heval Yıldız, Mevlüt Ceyhan, Mehmet Gündoğan ve Veysel Ayçiçek serbet bırakıldı, Osman Evice, Abdulhakim Rüştü Kantar ve Halit Avize ise tutuklandı. operasyonu • tstanbul Haber Servisi - Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Engin Yıldınm isimli bir kişinin Beyoğlu'ndaki evine düzenlenen operasyonda, çok sayıda boş nüfus cüzdanı. banka hesap -cüzdanı. tapu senedi, 'pasapoıt. sahte mühür ve kaşeler ele geçirdi. Vapura zam ' • tstanbul Haber Servisi - '.Türkiye Denizcilik Işletmesi, Eminönü- ' Üsküdar, Kabataş-Üsküdar ve Beşiktaş-Üsküdar hatlanndaki yolcu taşıma ücretini, 90 bin liradan 100 bin liraya çıkardı. Su kesmtîsi • tstanbul Haber Servisi - Pendik - Maltepe arasındaki ana isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmalan .nedeniyle 10 kasım pazartesi günü bölgedeki bazı semtlere su jVerilemeyeceği bildirildi. JSKt'den yapılacan yazılı açıklamaya göre 08.00- „ 24.00 saatleri arasında su verilemeyecek semtler ,şöyle: Kartal, Cevizli, Gülsuyu, Maltepe, Küçükyalı ve Bostancı'nın birkısmı. Susurluk Araştırma Komisyonu üyesi Sağlar, Abdullah Çatlı'nın Lütfu Topal ile birlikte Kıbns'a gittiğini söyledi Çeteler devletin içinde• 'Susurluk-Hukuk Devleti ve Insan Haklan' panelinde konuşan Fikri Sağlar, Çatlı'nın gerçek Mehmet Özbay ile birlikte Kıbns'a gidip geldiğini söyledi. Sağlar, devlet içindeki çetelerin varlığının hâlâ sürdüğünü belirtti. Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, Susurluk kazasından soru işaretleri kalmış konulann üzerlerine gidilmediğini belirtti. tstanbul Haber Servisi - CHP Içel Milletve- kili ve Susurluk Araştırma Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, Türkiye'nin hukuk devleti ol- maktan çıkanldığını belirterek Susurluk'la or- taya çıkan devlet içindeki "çetelerin'' varlığı- nı hâlâ sürdürdüğünü söyledi. Insan Haklan Derneği tstanbul Şubesi "Su- surtuk-Hukuk Devleti ve tnsan Haklan'' konu- lu bir panel düzenledi. Mecıdiyeköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Fikri Sağlar, tstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, İHD tstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar, HADEP Parti Meclisi Üyesi Sırn Sakık ile Mazlum- Der Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu konuş- macı olarak katıldı. Panel öncesinde Kıbns'a yaptığı geziyle il- gili olarak gazetecilerin sorulannı _yanıtlayan Sağlar. Abdullah ÇanVnın MehmetOzbaykim- liği ile Kıbns'a ginş çıkış yaptığını, bu geliş- lerinde Mehmet Özbay kimliğinde farklı do- ğum tarihlerini kullandığını ifade etti. Bu du- rumun Çatlı'nın gerçek Mehmet Özbay ile ge- lip gittiğini gösterdiğine işaret eden Sağlar, Çat- lı'nın Topal'la birlikte de Kıbns'a gittiğini kay- detti. Kıbns'ın kara para aklanması konusun- da bir nokta olarak kullanıldığına dikkat çeken Sağlar, gazeteci Kuttu Adah'nın öldürüldüğü Uzi silahlann Türkiye'de kaydının bulunmadı- ğını belirtti. Sağlar Adalı ile Ankara'da öldü- rülen avukat Yusuf Ekinci'nin ölümü arasında önemli benzerlik bulunduğunu ifade etti. Sağ- lar bir gazetecinin Cem ErsevCT'in ölümüne adı kanşan eski Sinop Gümrükler Müdürü AK Bal- kan Mete'nin Gümrükler Başmüdürlüğü'ne atanması konusuyla ilgili bir sorusuna, "Bu atamayla çetelerin devlet içinde hâlâ etkin oldu- ğu sövienebiBr'' yanıtuıı verdi. Sağlar, Hanefı Ava'nın, Ersever'in Mete ve şoförü tarafindan öldürüldüğüne ilişkin açıklamalan bulunduğu- nu da anımsattı. Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın üzerlerinde baskı olduğuna ilişkin sözlerine de tepki gösteren Sağlar, "Bir devlet bakanı ken- dine olan baskılan açıklamak zonında. Yoksa böyle gayri dddi bir laf so\lememeli" diye ko- nuştu. Sağlar, yeraltı ekonomisinin hızla geliş- tiğini ve bunun yüzde 60'mın uyuşturucu tra- fiği ile sağlandığını söyledi. Yücel Sayman ise, devlet içindeki gizli ya- pılanmalann bazı kararlar aldığını uyguladığı- nı, ancak hukuku dikkate almadıklannı belirt- ti. Bu kişilerin devletin çıkan için çalıştıklan- nı söylediklerini de anunsatan Sayman, bu fa- aliyetler arasında Azerbaycan'da darbe yap- maya kadar giden eylemler olduğunu ifade et- ti. Baronun Susurluk'la ilgili çalışmalar yapan komisyonunun çalışmalannı da anımsatan Sayman, Susurluk'la birlikte soru işareti kal- mış konulan şöyle özetledi: "Arabada bulunan sflahlann üzerine gidilmedL Bu süahlar tsrafl Gizli Örgütü tarafindan kıdlanıiıyor. Aynca ka- za yapan Mercedes'in arkasındaki otomobilde Idmlerin olduğu sorgulanmadı. Savcı olay ye- rine gitmek yerine Ankara'va yaa yazıyor ve Sedat Bucak'ın yanında hangi korumalannm oktuğunu soruyor. Olay yerinde Haluk Kırcı, Samı Hoştan'm olduğu betirtiliyor. Orada ka- zayı gören insanlar bunlan da görmüşler, ama orada bulunanlann kimlik tespiti yapümamış. Susurluk birkaç kişinin deviet içindeki güçje- rini kullanmalan kldiasında kaldı. Sivasi ikü- dar ve yargı otayı bununla suıııiadı. Kara para aktamanın önemli yollanndan biri olan kumar- hanelerin üzerine gjdilmcdi. Kumarhanelerde en çok İsraMleri görüyoruz. Ozellikle I iirki cumhuriyetler Qe Almanya'da yapılan yannm- lara bakın. Her yerde aynı isimler çıkıyor kar- şımıza,bunlarbirtesadüfmü? Abdi Ipekçı, Su- surluk, Topal, Doğan Öz, Bedrettin Cömert olayı bunlara örnek. Bunlar arasında bir bağ- lanü kurmak gerekryor." Sırn Sakık ise faili meçhul cinayetlerin yıl- larca Kürtlerin yaşadığı yerlerde yoğun olarak işlendiğini söyledi. Vedat Aydın, Uğur Mum- cu, Metin Göktepe ve Hasan Ocak olaylanna tanık olduğumuzu söyleyen Sakık, DEP mil- letvekillerinin bu olaylann üzerine gittikleri için Meclis'ten atıldıkJannı belirtti. Daha son- ra konuşan Mazlum-Der Genel Başkanı Yıl- maz Ensaroğlu ise basının Susurluk'la ilgili duyarlılığını samimi bulmadığını söyledi. Çalışanlarşirket binasını terk etmeme kararı aldı. Fransız yetkililer bulunamıyor Şirket binasını terk etmeyen Eurasis çahşanlan, Finans Leasing'in gereçlereel koymasının yasal obnadığım öne sürdüler. Finans Leasing'in avukaü Adnan Tfirkkan ise Eurasis'in mallannın yüzde 90'ının kendilerine ait olduğunu söytedi. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLU) Eurasis 9 in mallanna el konuldutstanbul Haber Servisi - Evlere acil doktor ve ambulans hizmeti veren yüzde 95'i Fransız sermayeli "Eurasis'' firmasının batması, sağlıkta özelleştirmenin sakıncalannı ortaya çıkardı. Finans Leasing yetkilileri, Eurosis şirketi tarafindan kendilerinden kiralanan otomobil, ambulans ve tıbbi malzemelere el koyarken 90 kadar şirket çalışanı, şirketi işgal ederek terk etmeme karan aldı. Şeker Sigorta ise kendilerinin olaya çözüm getiremeyeceğini belirtti. Fransız Eurasis SA şirketinin yüzde 95, Şeker Sigorta'nın yüzde 5 ortaklığıyla kurulan ve 1 Nisan 1997'de Beşiktaş Yıldız'daki binasında faaliyete geçen "Eurasis Sağhk HizmerJeri Kunıhışu", önceki gün faaliyetlerini hukuki olarak sona erdirmeden kapısına kilit vurdu. Şirkette söz sahıbi Fransızlar kayıplara kanşırken şirketin Finans Leasing'den kiraladığı otomobil, ambulans ve tıbbi malzemcler, mal sahibi şirketin avukatlan aracıhgıyla götürüldü. Temmuz ayından beri ödemelerini aksatan şirketin 240 personelle faaliyete başladığı, ancak ödemedeki sıkıntılar nedeniyle personehn yansını işten çıkardığı belirtildi. Finans Leasing'e 2 aydır borçlannı ödemeyen Eurasis'in; personeline 35 milyar, SSK'ye 120 milyar, Finans Leasing'e toplam 2 milyon dolara yakın borcu olduğu kaydedildi. Faaliyetine son veren şirket, 1998 vılı sonuna kadar kendisine 21 milyon lira vererek üye olan 2 bine yakın aileyi de mağdur etti. Şirketin binasını terk etmeyen çahşanlan, Finans Leasing'in gereçlere el koymasının yasal olmadığını öne sürdüler. Çalışanlar, üyelerinin kendilerine yaptığı acil çağnlara ise cevap veremedikJerini belirttiler. Çahşanlann avukatı Mesut Eyüpoğtu da "Biz şu andaki tek muhatabımız Şeker Sigorta ve Finans Leasin'in işbirtiği içinde olduğu kanaatindeyiz. Firma, sadece kendine ait olan ambulanslan almakla kalmadı, Eurasis'e ait olan araç gereçleri de aldı. Bunu organize eden de Şeker Sigorta'dan Fuat Bey'dir" dıye konuştu. Finans Leasing'in avukatı Adnan Türkkan ise Eurasis'in mallannın yüzde 90'ının kendilerine ait olduğunu belirterek "Binadald masa ve sandahelerin bile çoğu bizfan" dedi. Şirketin Türkiye'de bulunan ortağı olan Şeker Holding'in genel koordinatörü AM Fuat Yener de yaptığı yazılı açıklamada. kendilerinin sembolik bir hisseye sahip olduklannı kaydetti. Temsil yetkileri olmadığını da belirten Yener, "MaK krizden etkilenen çalışanlann sorunlaruıa bir nebze de olsa karkıda buhınmak için son bir ay içinde karşdıksız olarak çahsanlara ödenmek üzere 10 milyar lira ödendL Ancak temsfl yetkisi olmayan küçük hissedar olarak şirketin bundan sonraki durumuna hukuki veya mali bir çözüm getiremeyeceğimiz aşikârdu*" CHP'den soru önergesi 'Erdoğan yasa tanımıyor' • tstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne soru önergesi veren ÇHP Grup Başkanvekili Özkal Yici, " Yasaya göre, işin başka bir firmaya verilmesi olanaksız ve suçtur" dedi. Istanbul Haber Servisi - RP'li tstan- bul Büyükşehir Belediye yönetimi ya- salan hiçe sayıyor. Büyükşehir beledi- yesi, ana arterlerdeki bordür taşlann bo- yanması işini 1996 yılı fiyatlanyla 94 milyar lira bedelle, yan kuruluşu olan tSFALT AŞ'ye devTetmesine karşın, söz konusu işin ISFALT AŞ tarafindan de- ğil, özel bir şirket tarafindan yapıldığı iddia edildi. Istanbul Büyükşehir Belediye Mecli- si'ne soru önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Özkal Yici, "Yasaya göre, işin başka bir firmaya verilmesi olanak- sız ve suçtur" dedi. Ozkal Yici, belediye meclisinin cuma günkü kasım ayı olağan toplatısında, ts- tanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin kont- rolünde olan ana arterlerdeki bordür taş- lannın boyanması ile ilgili bir soru öner- gesi verdi. 2886 sayılı Devlet thale Ya- sası'nın 71 /2a maddesi uyannca bir pro- tokolle, belediyeye ait ISFALT AŞ'ye verildiğini belirten Özkal Yici, önerge- sinde daha sonra şunlan belirtti: "Ögrenildiğine göre, İSFALT AŞ'nin söz konusu yasa hükmü uyannca, işi doğrudan kendisinin yapması gerekir- ken 1996 yıta frvaüan ile 94 milyar lira bedelle Gürsoy Boya isimli bir finnaya- ya vermiştir. Yasaya göre, işin bir firma- ya verilmesi olanaksızdır ve suçtur. Ay- no, boyama işlemlerinin yetersiz ve ha- tah okhığu ve sık sık bozulduğu da söy- lenmektedir. Eğer bu uygulamalar doğ- ru ise, İSFALT AŞ yetkilileri suç işlemiş ve halkm parasuıı, halkın varanna olma- yan biçimde ve kanunsıız olarak bir fir- maya peşkeş çekmiş olmaktadır. Bu du- nımdan büyükşehir belediye başkanh- ğnun haberi ve onayı var mıdır?" Galatasaray Postanesi'ne yürüyen öğrenciler, düşünce suçhılannın serbest bırakılmasını istediler. (ALPER TURGUT) Başkan Ozfatura'ya protestotstanbul Haber Servisi - Galatasaray Postanesi'nin önünde toplanan lise öğrencileri, yazar Yaşar Kemal ve avukat Eşber Yağmurdereli'ye hakaret eden tzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Ozfatura'ya protesto telgrafi çekti. tÜ-DER, YTÜ- DER, MU-DER ve ÎDLB üyesi öğrenciler tarafindan yapılan açıklamada da Yağmurdereli ve tüm düşünce suçlulannın serbest bırakılması istendi. 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine destek veren lise öğrencileri. daha sonra "Çeteler içeri, Eşber dışan", "Oğrenciye dokunma, çeteleri yargıla" ve "Burhan Ozfatura hesap versin" sloganlannı atarak Galatasaray Postanesi'ne yürüdü. Postanenin önünde açıklama yapan öğrenciler, "Biz tstanbul'da okıiyan lise öğrencileri bile, özelleştirrae bahanesiyle halkın 4 triryon lirasını bir vıırguncuya kapordığınızı biliyoruz. Siz ve temsikisi olduğunuz gerici zihniyet, sadece düşüncesiziiğe değU, yolsuzluğa ve vurguna da yol açıyor. Siz ve sizin gibiler, bizler oldukça onurlu aydınlanmıza dil uzatamayacak" dediler. Lise öğrencilerinin ardından açıklama yapan tÜ-DER, YTÜ-DER, MÜ-DER ve tDLB üyeleri, Eşber Yağmurdereli ve tsmail Beşikçi'nin serbest bırakılması için mücadele edeceklerini vurgulayarak şunlan söylediler: "Sadece İ996 yılında 117 sendikacı, aydın, yazar. sanatçı ve gazeteciyi cezaevine gönderenler, Eşber Yağmurdereli'ye nasıl onurlu bir özgürlük verebihr." ABD'nin en büyük ınsan haklan kuruluşu olan Human Rights Watch, 1989 yılından bu yana devlet baskı sına uğrayan yazar ve gazetecilere ifade özgürlüğü ödülleri veriyor. Beyoğlu'ndaki Yakup Restaurant'ta dün gece verilen HellmaıvHammett ödül töreni yemeği, avukat Eşber Yağmurdereli'ye adandı. Yekta Güngör Özden 'Şeriat bataklığına düşmeyiz'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Türkiye'yi şeriat bataklığına sokmak isteyenler olduğuna dikkat çekerek, uygarlık bayrağının düşürülmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL kurban derileri nedeniyle köktendınci kesimle mücadele eden Türk Hava Kurumu'nun (THK) delegelerinden, daha çok çahşarak halkı THK etrafinda toplamalannı istedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden. THK'nin dün başlayan genel kurulunda, Atatürk'ün sonsuz aydınlığında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Atatürk'ün karanlıktan çıkanp aydınlığa kavuşturduğu Türkiye'de THK'nin daha ileri hedeflere götürüleceğini kaydeden Özden, "Türkiye'yi bugün şeriat devleti batakhğına sokmaya çalışanlar var. Ama, biz hepimiz önlerine uygarbk duvan gibi dikileceğız. Türkiye'nin aydmhğmı kimseye teslim etmeyeceğiz. Aldığımız bay rağı daha ileriye götüreceğiz'' dedi. Hangi siyasal düşüncede olursa olsun herkesin Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığına güvenmesi gerektiğini belirten Özden, "Türkiye'de kimse Atatürk'ten daha nuUiyetçi ve daha Türk olamaz. Asü, laiknğe dinsizlik, Atatürk'e dinsiz diyenler dinsizdir. Onlan kıruyorum*7 diye konuştu. Demirel, Atatürk'ün "tstikbal göklerdedir'' sözünü anımsatarak, insanlık için havacılığın öneminin artmaya devam ettiğinı söyledi. THK'nin Türkiye'nin önemli gönüllü kuruluşlanndan biri olduğunu belirten Demirel, "Kurum, hizmetleriyle mfllet önünde itibar kazanmış ve güvenDirngİni kanıtiamıştır'* dedi. Giildal Mumcu verdi îlhan Selçuk'a Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü Kültür Servisi - Edebiyatçılar Derneği tarafından 1992 yılından bu yana verilen 'Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü ve Altın Madalyası', dün , akşam TÜYAP'ta düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. tlhan Selçuk, Şükran KurdakuL Muzaffer Uyguner. Mehmet Başaran, Fethi Naci ve Talip Apaydın'a verilmesi • kararlaştınlan 'Onur Ödülü ve Alnn Madalya' ödül törenine, Kültür Bakanı tstemihan Talay ve Uhıç Gürkan telgraflan ile katıldılar. "Türk avdınlanmacılıgının öncüsü olmayı hep genç kalarak benimseven; tükenmez enerjisi ile toplumun günlük yaşamındaki sorunlanndan ve güncel politikadan kopmadan berrak bir dil ve deneme biçemindeld yaklaşımıyla toplumumuza ve edebiyaümıza deniz feneri gibi yol göstermesi" nedeniyle tlhan Selçuk'a verilmesi kararlaştınlan ödülü, Selçuk'a Güldal Mumcu verdi. tlhan Selçuk; edebiyatçı, yazar ve aydın olmanın artık ülkemizde çok güç olduğuna değinerek, törene gelen aydınlanmızın da bu gerçeği yakından tanıdıklanm belirtti. Selçuk aynca; "Türkiye, Namık Kemal'den beri bir hikâyenin içinde. 18. yüzyılda Fransa'da, 19. yüzyılda Rusya'da, 20. yüzyıhn ilk yansmda ve daha sonrasındaki dönemlerinde Latin Amerika'da yaşanan bir olay, bugün Türkiye'de yaşanıyor. Biz bunu aşacağız. Edebiyaümızın şu anda siyasal iktidarlar tarafindan baskı altın a ahnması da yaşadığımız dönemin bir göstergesidir. Bundan biz umutsuz olmavalım. Bu aşılaeakür" dedi. "Şiir ve öykü ile girdiği edebiyat dünyasmda toplumcu gerçekçi düşüncenin ateşli savunucusu olarak verdiği savaşım; edebiyat tarihçiliği alamnda büyük emeklerle yarattjğı sözlük, antoloji. mceleme, araştırma çalışmalan" nedeniyle ödüle layık görülen Kurdakul, yıllannm masa başında geçtiğini. bunun içinde hapishane günlerinin de olduğunu belirtirken edebiyatçılan otosansüre zorlayan yasalann hâlâ geçerli olduğunu ifade etti. Törende aynca Mehmet Başaran, tüm insancıl değerlerin yozlaştınldığı, unutturulmaya çalışıldığı ve toplumun duyarsızlaştınldığı bir dönemde yeniden insanı ve sanatı gündeme getirme yolunu tuttuğu için Edebiyat Demeği'ni kutladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog