Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Menter Şahinler ArATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENİ ETKİSİVEGÜNCELLİĞİ 500 000TL Cu»r*unyet Ifflap KJubu Çağ Pazartama A.Ş. Türtocağı Cad No- 39/41 CaO*)ğlu%ta*ul Posta çeto no- 666322 Cumhuriyet f Ç A Ö D A Ş Y A Y t N L A R t Fakir Baykurf Omhur^ıet Kitap KUUJÜ Jtş TûrioöğCadNo:33/41 Posta çetono'666322 74. YIL SAYI: 26331 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) KASIM 1997 PAZAR Y a r ı n Cumhuriyet' I e b i r I i k t e Atatürk anılıyor Haber Merkezi - Atatürk, ölümünün 59. yıldönümûnde ülke genelınde gerçekleştırilecek etkinlıklerle anılacak. 10 Kasım'da Ankara'dan hareket edecek olan Atatürk Kültür ve Sanat Treni, taşıdıği sanatçılarla, Kayseri, Sıvas, Amasya ve Samsun'da gösteriler sunacak. Kültür Bakanlığı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ılden 50 öğrenciyı Anıtkabir'ı zıyaret etmek üzere Ankara'ya getirecek. Anıtkabir'i ziyaret etmenın heyecanını yaşayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan ile de görüşecek. 10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında kamu \ Arkası Sa. 10,Sü.3'te Termik santrallarla birlikte 700 milyon ton kömür rezervi 'armağan' ediliyor Promosyonhı özelleştirıne Özelleştirme inadı Kabine hukuk tanımıyor • Başbakanhk ve Özelleştirme Idaresi Başkanlığı hukukçulannca hazırlanan "Bakanlar Kurulu Prensip Karan"nda, özelleştirmeler hakkındaki iptal kararlanıun "'fiilen uygulanamaz" olduğu savunuldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kuru- lu'nun, hukuka aykın şekil- de gerçekleştirildikten sonra art arda yargıdan dönen özelleştirmelerle ilgili iptal kararlannı uygulamamak için prensip karan hazırladı- ğı öğrenıldi. Ankara Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi öğre- tim üyesi Prof. Dr. Yıkünm U Arkası Sa. 10, Sü.l'de TMMOB'dentepki 'Kamunun ağırlığı korunmalı' • TMMOB Başkanı Yavuz Önen, enerjideki özelleştirmelere karşı çıkarak, hem tûketici hem de Tûrkiye açısından yüzde 51 'lik kamu ağırhğırun devredilmemesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TürkiyeMimarve Mühendis Odalan Birliği (TMMOB) Başkanı Yavuz Onea, enerji sektörünün çok kârlı bir alan olduğu için alıcı firmalann iştahla- nnı kabarttığını belirterek yüzde 51 'lik kamu ağırhğı- run kesinlikle devredilme- M Arkası Sa. 10, Sül'de Enerji kongresi 'nükleer' istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önderliğinde yapılan Türki- ye 7. Enerji Kongresi'nde, hükümetin pek çok konuda- ki tartışmalı enerji politüca- sına koşut rapor yayımlandı. Kongrenin sonuç raporun- da, nükleerin, "en gövenK ve temiz enerji kaynağı" oldu- ğu savunularak, nükleer enerji programının aksatıl- madan yürürlüğe konulma- sı istendi. Türkiye'nin 2010 M Arkası Sa. 10, Sü. 2'de • Enerji darboğazı gerekçesiyle yasalara aykın olarak devir yöntemiyle santrallar satışa çıkanlırken Türkiye'nin maden yataklan da örtülü olarak devrediliyor. 10 termik santraldan Çayırhan, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve Orhaneli termik santrallan yatınm maliyetinin bile altında fiyatlarla özel sektöre satılırken kömür havzalan santrahn yanında bedava verilecek. • Maliyeti 900 milyon dolar ve 20 yıllık kân 750 milyon dolar olan Çayırhan Santralı'yla devredilecek sahada, 20 yılda üretilecek kömürden 1 milyar 500 milyon dolar gelir elde edilecek. 480 milyon dolarlık bina, ekıpman, galeri bedeli, sağlayacağı kâr ve üretilecek kömürle birlikte 20 yıllık değeri 4 milyar 500 milyon dolar olan Çayırhan, yalnızca 185 milyon dolar karşılığında devrediliyor. BANU SALMAN ANKARA-55 hükümet, en az 13 mılyar dolar zaran- na gerçekleştireceğı 10 ter- mik santrahn satışıyla Çata- lağzı, Soma, Tunçbılek dı- şındaki ışletmelenn yanında kömür ocaklannı da "beda- va" devredecek. Satış sözleş- mesı ımzalanma aşamasına gelen 5 termik santralla be- delsiz devredilecek olan top- lam kömür rezervinin yakla- şık 700 milyon ton olduğu bıldirildi. Devirişlemi adı al- tında yapılan satışla ortala- ma 41 yıl kullanılabilecek olan kömür sahalannın 20 yıllık ömrü tüketilmiş ola- cak. Yasalara aykın olduğu belirtilen yap-işlet, yap-işlet- devret ve işletme hakkının devri yöntemiyle santrallar satışa çıkanlırken Türki- ye'nin maden yataklan da devrediliyor. Türkıye Ma- den-lş Sendikası Yayınlan ve M Arkası Sa. 10, Sü.3'te PKK'ye karşı harekât Klrak'a sııuriı opemsyon• TSK'nin, Irak Kürdistan Demokratik Partisi ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin ateşkes hattında yerleşmeye çalışan PKK unsurlanna karşı sınır ötesi hava ve kara harekâtı başlattığı bıldirildi. Güvenlik güçlerince Siirt ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist öldürüldü. • Dışişleri Sözcüsü Necati Utkan, IKYB güçlerinin PKK'yle işbirliği içinde hareket ettiğini ve ateşkes hattındaki bazı bölgelerin örgüt kontrolüne geçtiğini belirterek bu gelişmeler üzerine Türk Hava Kuvvetleri'nin harekât düzenlediğini kaydetti. • 5. Sayfada Rahmi Koç'un. 'Enflasyonu düsürmek için gerekirse 1 yıl kâr etmeyelim' önerisi tartısılıyor Patronlar 'özveri' çağnsına soğuk tstanbul Haber Servisi- Koç Holding Yönetım Kurulu Başkanı Rahmi Koç'un "enflasyonu düsürmek için ge- rekirse 1 yıl kâr etmeyetim" önensi, ış dünyasında genış destek bulmadı. Sa- bancı Holding'in bu konudaki görüşü henüz netleşmezken Eczacıbaşı, Alar- ko ve Toprak Holding ile İTO Başkanı MehmetYddınm önenye karşı çıktılar. TÜStAD görüş açıklamaktan kaçındı. Ekonomıstler ise Koç'un önerisinin hü- kümete manevi destek sağlamanuvöte- sinde ciddi bır etkisi olamayacağını ifa- de ettiler. Rahmi Koç'un bır süre önce kamuo\una açıkladığı "Enflasyonun duşürülmesi için gerekirse 1 >ıl kâr et- meyeiim" önerisi, Koç Holding'den ya- pılan yazıh açıklamayla iş dünyasına yapılmış resmi bir çağnya dönüştü. Koç Holding açıklamasında, enflas- yonla mücadeleye destek verilmesı için Koç Topluluğu'nun üzerine düşen gö- revi yenne getirmeye karar verdiği be- hrtilerek, başta özel sektör olmak üze- re toplumun tüm kesimlennin bu doğ- rultuda hareket etmesinin önemi vurgu- landı. Uzun yülardır süren yüksek enf- lasyonist ortamın sosyal banşı tehdit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Koç topluhığunun sorunun çözümüne yar- dımcı ohnak üzere 1998 iş programla- n varsayımlannı hükümetin hedefleri doğrultusunda tespit ettiği ifade edildi. Bu cümle, Koç topluluğunun ürettiği ürünlere hükümetin öngördüğü enflas- yon oranı olan yüzde 50'den fazla zam yapmayacağı ve büyüme hedefınin de yüzde 3'ler civannda olması anlamına geliyor. Koç'un önerisi iş dünyasında beklenen desteği bubnadı. Tavn me- rakla beklenen Sabancı Holding Yöne- tim Kurulu BaşkanıSakıp Sabancı, ko- nunun yönetim kurulunda ele alınaca- • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de PAZAR KONUĞU 'îslamcılar oy için kadınları kullanır' • Yemen Temsilciler Meclisi'nin kadın milletvekillerinden Doç. Dr. Oras Sultan Naci ülkesindeki Islamcılan anlatırken, "Bizdeki Islam köktendinciler de kadmlan kendilerini desteklemek için kullanırlar. Ancak iş seçilmeye geldiğinde 'Hayır olmaz, bu şeriata aykın' diyorlar" şeklinde konuşuyor. • Yemen'de özel haklar yasası olduğunu, yasa kapsamına çocuklar ve kadmlann da girdiğini söyleyen Doç. Naci, şeriatın genelde bütün yasalann temelini oluşturduğunu belirtti. Naci, kadınlann sorunlannın medeni kanunla çözülmesi için çahşmalar yaptığını söyledi. LfYU TWŞANOÖJrnun y a n • 6. Sayfada 2-2 BERABERE KALDILAR Trabzonspor başladı Galatasaray bitirdi • 12. haftanın önemli maçında Galatasaray'la Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Hami'nin golleriyle 2-0 öne geçen Bordo-Mavili ekip, San-Kırmızılılann K. Hakan ve Osman'la bulduğu gollere engel olamadı. Her iki takımm da birer şutu direkten dönerken Abdullah ve Popescu kırmızı kart gördü. MSpor'da U-2'ler uçuşa başlayacak • Bağdat, çalışma yapmak isteyen 4 UNSCOM ekibini, aralannda ABD vatandaşlan olduğu gerekçesiyle engelledi. UNSCOM Başkam, ABD'ye ait U-2 keşif uçaklannın uçuşlanna yeniden başlayacağını bildirdi. • 9. Sayfada YURUYUS 'Toprağa scrygı' yürüyüşü TEMA Vakfi, Erozyonla Mücadete Haftası'nın başlaması nedeniyle "Toprağa saygı" yürüyüşü düzenledL TÜYAPtan Taksim Meydanı'na kadar olan yürüyüşe kablan Orman Bakanı Ersin Taranoğlu, 21. yüz>ılda hiçbir ülkeye artik düşman çizmesinin giremeyeceğini belirterek, "21. yüzyıhn düşmanı erozyondur" dedi Türkiye'nin değişik Ukrinden gden 1050 TEMA gönüllü temsifcisinin kabidığı yürüyüş sonunda Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. "Erozyx)n acı, ağaç ilacT, "Toprak üreten fabrika yok" yazıh pankarüann taşmdığı yürüyûşün her yıl tekrarlanacağı belirtildi Yürüyüşe meydanda eylem yapan bir grup memur da destek verdi. Tören, erozyonla mücadeieje katkıda bulunanlara verilen ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Denurel tarafindan sunulan ödüÛer, merhum Kerim Öner Çağlar, Ali Naci Öner ve Mustafa Okutan adına çocuklanna \erildl TEMA, ilk kez bu >ıL Erozyonla Mücadele Haftası nedenhle medyava da ödül verme karan ahrken basın dalındaki ödüle gazetemiz layık görüldü. Ödül plaketini gazetemiz adına Genei Yayın Y önetmeni Orhan Ermç aldL (Fotoğraflar: KAAN SAĞANAK UĞUR DEMÎR) BEKTAŞÎLERİN DEDEBABASI TOPRAĞA VERİLDİ • 4. Sayfada SHAKESPEARE TÜRKÇE DE DÜŞÜNÜR • 12. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ:6BİLEN1 KİŞİ 280 MİLYAR 963 MlLYON 300 BtN LİR.A KAZANDI. BU HAFTAKİ ŞANSLI NUMARALAR: 1,10,35,37,40 ve 47 GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Eski (Yeni) Masallar! Başbakan Mesırt Yılmaz'ın değişmeyen bir huyu var. Özel uçakta özel gazetecilere söylediklerini, yerkü- reye ayak basar basmaz unutuyor. Niceleri arasından birörnek: ABD'nin Irak'ı vurmak amacıyla Incirlik'i kullanma izni istediğini uçakta du- yuaıyor, Vlyana'da yalanlıyor. M Arkası Sa. 10, Sü. l'de Bu öykü yoksulluk ile Azrail'in insafına terk edilmiş Cezayir'in taiihsiz insanlartmn gerçek yaşamından bir kesit. Dağlardaki terörden kaçarken kent varoşlanndaki katliamın içine duşen Cezayirli bir ailenin başmdan geçenlerin anlatıldığı bu öykü, bugüne dek yaklaşık 250 bin kışının ölümüne yol açan kirli savaşın, insan yaşamını nasıl cehenneme çevirdiğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor Bugün Cumhuriyet 1e birlikte..,j GUNDEM MUSTAFA BALBAY Atalet Bakanı••• Adalet Bakanlan son dönemin en verimli hükümet üyeleri oldular. Ama bu verimlilik, adalet terazisinde deöil, haber yelpazesindeydi. Oyle bakanlarla karşı karşıyayız ki insan ister iste- mez. "Bakan'ın adalete baktığıgibi..." diyor. Şevket Kazan döneminin tüm uygulamalarını ay- nen sürdürdüğu için Oltan Sunguriu'ya ikınci ad o- • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog