Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

( f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Mehmed Kemal DENEMELER ELEMELER 350 0OOTL Cnfuyet Ktap KuBbû Çağ Pazariama A.Ş. Tjrtocajı Cad No: 39/41 Ca9atogiufetartxJ Posta ç*ı no- 666322 umhurıyefai^ ^ ^ V V S L > . ^ - ^ ^ CağalogmS KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) W * * * " f Ç A Û D A Ş Y A Y I N L A R I Çral Çalışlar Deniz Geîmiş'ten Yaşar Kemal'e P&RTRELER 40Q.ooon_ HSIOtibû Ç ^ Pazatana A.Ş. Türtaca^ Cad. No: 39/41 C^^oğkVkanbU Postaçekınc 666322 74. YIL SAYI: 26329 / 100000 TL (KDViçinde) 7 KASIM 1997 CUMA C U M H U R t Y E T ' l N K Ü L T U R H İ Z M E T İ önü At Anlatı Silahlı saldırı sonucu aramızdan ayrılan seçkin gazeteci Abdi tpekçi'nin Ismet Inönü ile yaptığı konuşmalan içeren kitabı. Bugün C u m h u r İ y e t 'le... Termik santral ve dağıtım şebekelerinin yok pahasma devredilmesine tepki 6 Enerji peşkeş çekfldT'UCUZa devrediliyor' UyariSI Türkiye'deki enerji üreten barajlar ve elektrik dağıtımmdaki büyük kâr, özel sektör ile yabancılann iştahını kabartıyor. Türkiye Elektrik Üretim AŞ yetkilileri, "Devletin büyük gelir elde ettiği enerji sektörü çok küçük bedelle özel sektöre devrediliyor" uyansında bulundu. Ihalelerin Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi ve devletin yargı kararlanna uymamasını hukukçular "talan ve yağma" şeklinde değerlendiriyorlar. Hükümet ise yasayı "devir'" adı altında aşmaya çalışıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Enerji santrallan ve dağı- tım şebekeleri ihaleleri tartışma yaratırken; partileşme sürecin- de "Değrçen Türkiye Platfor- mu"nu oluşturan Ânkara Ba- ğıtnsız Milletvekili Gökhan Çapoğlu, "Termik santrallann işletme hakkı devri, özelleştirme değil şimdiye kadar emsali gö- rülmemiş ballı bir peşkeş çek- medir. Peşkeş şimdiye kadarki haJiyle 1.9 katrilyon TL büyük- lüğündedir. Mutlaka yargıdan döne- cektir" dedı. Santral ve dağıtım şebekeleri iha- leleri konusunu TBMM Genel Kuru- lu'nda önceki gûn gündeme getiren Gökhan Çapoğlu "bazüannı zengjn etme gjrişimJerin*" dikkat çekti. Ça- 1 Tes-İş'ten MGK'ye rapor I 'Güvenlik sorun olur' M 17. Sayfada 1 Enerji bakanı geliyor 1 ABD santral beğenecek M 17. Sayfada 1 Yargıyı aşma çabası 1 Havaş'ta yeni oyunlar • 7. Sayfada poğlu, dün düzenlediği basın toplan- tısında da. "Termik santrallann işlet- me haklannın devri özelleştirme değiL son yıllarda eşi görülmeyen şimdilik 10 niiiyar 140 miryon dolar olan. kar- şı çıkılmazsa daha da büyüyecek bir peşkeş çekmedir" dedi. Özelleştirme- ye karşı olmadığını, ancak işletme hakkı devrinin "özeUeştirmedeğiL peş- keş olduğunu" savunan Çapoğlu. söz- lerinı şöyle sürdürdü: "Termik santrallar için ödenecek 1.2 mihar dolar işletme hakkı devir bedeli ile şirketlerin biitün maliyetleri dönecek' Ankara Bağımsız Milletvekili Gökhan Çapoğlu, "Termik santrallann işletme hakkı devri, özelleştirme değil, şimdiye kadar emsali görülmemiş ballı bir peşkeş çekmedir. Peşkeş şimdiye kadarki haliyle 1.9 katrilyon TL büyüklüğündedir. Mutlaka yargıdan dönecektir" dedi. DSP tstanbul Milletvekili Tahir Köse, "Santrallar birkaç yıllık kân karşılığmda veriliyor. Gerçek değerinde satılması, yani dolaylı peşkeş çekilmesi işi ancak rant ekonomisinin önünün kesilmesiyle olur" görüşünü dile getirdi. sorunu bir yıl içinde çözebilece- ğını savunan Çapoğlu. "medya patronlannın işin içinde olduğu" anımsatılarak yöneltilen bir so- ruya şu yanıtı verdi: "Ban med- ya gruplan hiikümeti destekleye- lim derken, arük zarar vermeye başladı. Medyanın kredibilitesi- nin olması. bağımsız olması ve çı- kar peşinde koşmaması gereldr." Çapoğlu. dağıtım ihaleleri ile soygunun daha da büyüyeceğini söylerken "Doğan Holding ik Ih- las Holding dağıtım ihalelerini alıyor. Bu durumda onlara da soyguncu diyor musunuz" sorusu üzerine. "Bu, ihafc koşullanna bağlı. Daha önceki ihale- lerlebenzerkoşullardamıbakmakge- MArkasıSa.l7,SiL3'te v« yaanmlan elektrik tarife bedelleri- ne dahil edilecek ve halkın cebinden ÇH kacaktır. Yani, işletme hakkını alan şir- ketler 20 yılda toplam 10 mit\ar 140 milyon dolar kazanacaklar ve kendi kasalanndan hiçbir kuruş çıkmaya- caknr." Enerji Bakanlığı'nı üstlenerek Kamil Şerifbasını suçladı Göktepe yargıa çekihli• Gözaltında öldürülen gazeteci Metin Göktepe davasımn onuncu oturumu beklenmeyen bir gelişmeyle noktalandı. Duruşmada yargıç Kamil Şerif davadan çekildiğini açıkladı. Çekilme gerekçesinde, yerli ve yabancı basını baskı oluşturmakla suçlayan yargıç Şerif, birtakım politikacılann da davaya bulaştığını ve davayı etkilemeye çalıştıklannı öne sürdü. • "Biz bulunmaz Bursa gülü değiliz, yerimize mutlaka birisi bulunur. Ancak devlet memuruyum, yüksek merci 'Bu işe devam et" derse, zorunlu evliliği sürdürürüm" dedi. Müdahil avukatlar, sanıklann tahliye edilmeleri için mahkemeye baskı yapılmış olabileceğini söyledi. Mahkeme. tutuklu sanıklann tutukluluk hallerinin devamma karar verdı NRİH M VIHOUTA TOPOrmn luteri • 4. Sayfada GENELKLRMAY 'Albay kaza kurşunu ile öldü' • Toros Tatbikatı'nı protokol çadınndan izleyen Albay Vural Berkay'ın 'kaza kurşunu'yla vurulduğu açıklandı. Albaya isabet eden kurşunun ABD yapımı M-16 piyade tüfeğinden çıktığı anlaşıldı. Bu silahı orduda yalnızca Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birlikler kullanıyor. ANKARA (Cumhurİyet Bü- rosu) - Genelkurmay, Toros Tatbikatı'nın. gerçek mermi- lerin kullanıldığı "S-300 imha operasyonu"nu izlerken otur- duğu protokol tribününde vu- rulan 39. Tümen Destek Kıta- lan K.omutanı Piyade Albay Viıral Berkay" ın kaza kurşunu- na hedef olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı. Toros Tatbikatı'nın son günün- de gerçek mermilerin kullanıl- dığı "S-300 imha operasyonu" sırasında 39. Tümen Destek Kı- talan Komutanı Albay Ber- kay'ın şehit olmasına ilişkin idari soruşturmasını tamamla- dı. Alınan bilgiye göre soruş- turma sonunda, olayın Özel Kuvvetler Komutanlığı"nın ger- çek mermilerin kullanıldığı operasyonu sırasında protokole • Arkası Sa. 17, Sü. 7'de UniversüelerYOK'ten bıktı • Üniversite öğrencileri, kuruluşunun 16. yıldönümünde çeşitli eylemlerle YOK'ü protesto ettiler. Istanbul Beyazıt Meydanı'nda toplanan îstanbul Üniversitesi Öğrenci Koordinasyonu'na bağlı yaklaşık 4 bin öğrenci alkışlarla "Çeteler halka hesap verecek", "Yaşasın halklann kardeşliği" ve "YÖK'e hayır" sloganlan attı. (Fotoğraf: HATtCE TUNCER) 1/7. Sayfada 5 KİŞt GÖZALTINDA Sedat Bucak'ın yeğenı olduruldu Çahşanlar hükümete güvemniyor Beklentileri yerine gelmeyen emekçi kesimin temsilcileri eyleme gidiyor ANKARA (Cumhurİyet Bürosu) - 55. hükümeti kuruluşunda destekleyen çalışan kesim temsilcileri. orta vadeli is- tikrar programı, öngöriilen enflasyon oranında zam ve beklenilen reformlann çalışanlar aleyhine bir sürece sokulma- sına karşı sessizliklerini bozdular. DİSK ve KESK eylem kararlanm bil- dirirken, Türk-lş Genel Sekreteri Şem- si Denizer de, hükümetin halkın umut- lannı boşa çıkardığmı, başta sosyal gü- venlik olmak ûzere pek çok konuda ış- çi örgütû yerine uluslararası fınans ku- ruluşlanna başvurulduğunu söyledi. Türk-lş Genel Sekreteri Denizer, dün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 4 aylık sürede beklenenleri yerine getıreme- diğine dikkat çekerek, her gün birbiri ar- dına açıklanan zamlarla, sorunlann çözü- • Arkası Sa. 17,Sü.8'de • Susurluk kazasımn kilit ismi DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın yeğeni Hacı Faik Akayra'nın, Bozüyük- Eskişehir karayolunda başına 4 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bildirildi. Akayra'yı ortağı Sedat Başkan'ın öldürdüğü iddia edildi. Bozüyük jandarması olayla ilgili 5 kişiyi gözaltma alırken Başkan'ın arandığı belirtildi. 1 4 . Sayfada SADDAM ATEŞLE OYMJYOR • 9. Sayfada EKMEK ZAMMI ERTELENDİ • 11. Sayfada 55 YIL SONRA GELEN MUTLULUK • Arka Sayfada KOCAELİSPOR ELENDİ • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yalandan Kim Olmüş ki... Türkiye ve dünya kamuoyu; 1990-91 'lerde çevri- len filmi yeniden izliyor. ABD, Irak'la ipleri geriyor. Irak, ABD'ye kafa tutu- yor. 1991 yılı Şubat ayına kadar savaş ha başladı, ha başlayacak beklentisi içinde günler, haftalar geçiyor. Bugün de savaş çıktı, çıkmak üzere. • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Cıımhııriyet 100 bin lira 3 Ekim'de fîyatımızı 90 bin liraya yükseltirken özellikle yüksek enflasyondan kaynaklanan ekonomik baskılann aynntılannı sız değerli okurlanmıza iletmiştik. 4 Ekim'de aylık yüzde 7.3 olarak açıklanan eylül ayı enflasyon oranına, ekim ayının % 8.3 oranındaki yüksek enflasyonu da eklenince fiyatımızı 90 bin lirada tutma olanağını yitirmiş olduk. Oysa 90 bin liralık fiyatla. bağımsızlığımızı koruyarak uzunca bir süre direnmeyi ve maliyet artışlannı okurlanmıza yansıtmadan yayınımıza devam etmeyi düşünmüştük. M Arkası Sa. 17, Sü. 7'de BORSA oDün 3163 Önceki 3168 DOLAR ODün 184.100 Önceki 184.100 MARK ûDün 107.000 Önceki 106.800 ALT1N ODün 1.859.000 Önceki 1.868.000 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Safkan Tansu. 'Örtülü stand-by hazırlandı' Harb-lş Sendikası'nca hazırlanan raporda, bütçe tasarısının orta vadeli istikrar paketiyle imzalansın imzalanmasın, 'stand- by' anlaşmasının tüm unsurlannı taşıdığı öne sürüldü. • 6. Sayfada 29 Ekim'i geride bıraktık, sırada 10 Kasım var... Ne yapmalı? Sıkı Atatürkçü olmalı... Doğra-Yık Partisi (DYP) Genel Başkanı Tansu Çil- ler işi daha da ileri götürdü... Sıkıdan da öte safkan Atatürkçü olduğunu ilan etti. Elde kalan milletvekille- riyle yaptığı grup toplantısında, önce Susurluk gaze- • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog