Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R Alev Coşkun KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU 550 000TL p Ç ğ Ş Tukocağı Cad No.3^41 Ca$îtoau4tartxjl Postaçekıno 666322 Cumhuri f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Ataol Behramoğlu UTANIYORUM 300 000TL Cumhunyet Kltap KJubû Çag Pazariama A.Ş. Tutocağı Cad. No: 3*41 Cağaloğlu/feanbul Postaçekıno 666322 74. YIL SAYI: 26327 / 90000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (Î945-J99JJ 5 KASIM 1997 ÇARŞAMBA Hukuk tanımamazlık iptalleri getiriyor Ozefleştirmeler yargıdan dönüyor• Hukuka aykın düzenlemelerle özelleştirme ısran, mahkemelerin iptal kararlannı sıraya soktu. Son olarak 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'nın değer tespit ve ihale yöntemlerine ilişkin hükümlerinin iptalini sağlayan dava, Ankara 5. tdare Mahkemesi tarafından Havaş'ın satışının iptaliyle sonuçlandınldı. • Kamu îşletmelerini Geliştirme Merkezi Vakfi (KİGEM), iptal edilen yasa hükümleri yerine çıkanlan yeni düzenlemelerin de anayasaya aykınlık oluşturduğuna dikkat çekerek buna göre yapılan Orman Ürünleri Sanayii (ORUS) ve Sümer Holding'in satışına karşı dava açacaklannı bildirdi. Yeni dünya düzeninin getirdikleri Doğal kaynaklan zenginler tüketiyor • Dünyadaki doğal kaynaklann yüzde 80'ini kullanan Kuzey ülkelerinin küresel gelirden aldıklan pay da yüksek... 1.1 milyar insanın yüzde 1 dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olduğu dünyada en büyük enerji tüketen egemenııgı yüzde 5'ine sahip olan ABD, yeryüzündeki hammadde kaynaklannın yüzde 40'ını, üretilen enerjinin de yüzde 25"ini tüketiyor. • 7. Sayfada • Türk-lş Araştırma Merkezi'nin 'Anayasal Iktisat Dosyası'nda, IMF ve Dünya Bankası'nca azgelişmiş ülkelere "küçük devlet" modeli dayatıldığı belirtildi. Türkiye'de ise Özalcı «zpelfmişlera 'kÜÇÜK boyutlanmn rioulof daraltıldığı, U B ¥ l d l 80'lerin sonlannda ise faiz ödemelerindeki artışla kamu harcamalanrun ulusal gelir payımn yüzde 10'lan aştığı vurgulandı. • 7. Sayfada Özelleştirme Türk KİT'ini Almaıı KİT'ialdı • Türkiye Kömür tşletmeleri tarafından özel sektöre devredilen, Çayırhan Kömür Işletmesini alan şirketin ortaklanndan bırisi Alman KlT'i. Ihalede, işi alan şirketin kömür üretimini "kendisinin temin edeceği her türlü makine, teçhizat ve personel kullanarak" yapması öngörülürken TKİ, trilyonlarca lirahk makine ve teçhizatını Park şirketinin kullanımına verdi. • 75. Sayfada Susurluk w Soruşturcna kanalları ükalı' • Susurluk kazasının yıldönümünde protestolar sürüyor. Ecevit, dev let içindeki çetelerle ilgili davalann ağır yürümesinden dolayı kamuoyunun düş kınklığına uğradığmı belirtti. Sungurlu, devletin her konuda bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığını söyledi. • 5. Sayfada ANKARA (Cnmhuriyet Bö- rosu) - Hükümet, yüklü borç ödemelerinı karşılamak için 10 milyar dolarlık özelleştirme yapmayı hedeflerken özelleştir- mede yasama organına aıt olan değer tespiti ve ihale yöntemle- rini belirleme yetkisini yürüt- meye veren yasalann birbiri ar- dına Anayasa Mahkemesi'nden dönmesinden sonra, yerel mah- kemeler de satışlan iptal etme- ye başladı. Bu çerçevede, 27 Kasım 1994-8 Nisan 1997 ta- rihleri arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler hakkındaki da- valann tümünde yerel mahke- melerin iptal karan vermeleri durumunda, satılan kamu ku- rum ve kuruluşlan geri ahnarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlı- ğı (ÖtB) satış karşılığı aldığı yaklaştk 1 milyar 40 milyon do- larlık bedeli de geri ödeyecek. Hükûmetin satış sözleşmele- rini imzalamak üzere fırmalan çağıracağı 10 termik santralın \ Arkası Sa. 15, Sü. 3'te C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H l Z M E T l İnönü Atatürk'ü Anlatıyor Hazırlayan: Abdi İpekçi Geçen hafta Cumhuriyet'in 74. kuruluş yıldönümünü görkemli ve coşkulu törenlerle kutladık. 10 Kasım 1997 Pazartesi günü de Cumhuhyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü saygı ve minnetle anacağız. Cumhuriyet'in kültür hizmeti, bu nedenlerle Cumhunyet ve Atatürk haftalanna rastlayan son üç kitabı Atatürk'le ilgili anılara ayrıldı. Sınıf arkadaşı general Ali Fuat Cebesoy'un iki kitaptaki anılanndan sonra önümüzdeki cuma günü de yakın silah ve devrim arkadaşı İnönü'nün anılarını okurlanmıza sunacağız. * 1979 yılında birsilahlı saldın sonunda aramızdan ayrılan seçkin gazeteci Abdi İpekçi, İnönü ile yaptığı konuşmalardan hazırladığı kitabı için şöyle diyor: Sayın İnönü tekliflerimiz karşısmda kararsızlık göstermekteydi. Nitekim Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesiyle Ebedi Şefle ilgili hatıralarını anlatmayı kabul etti. Bu, bize İnönü'nün sadece Atatürk hakkındaki görüşlerini ve anılarını değil, aynı zamanda o devrin yıllardır dedikodusu yapılan olaylarını deşebilecek fırsatını da verdi. İ28sayfa Cum.ı günü Cumhuriyet 'le. Ege ilişkisine özel temsilci SlmltlS, Yllmaz'l yalanladl Yılmaz, Türk-Yunan sorunlannın çözülmesı açısından Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirterek "Simitis'in, kalıcı çözüm bulunması arzusunda olduğunu söyleyebilirim" dedi. Yılmaz, "Diyaloğu canlandırmak için iki kişiyi görevlendireceğiz" derken Simitis. Yılmaz'm bu sözlerini yalanladl. • 8. Sayfada Tttrklye'den gövde gösterisl Türkiye ile KKTC'nin ortaklaşa yürüttüğü "Toros 2/97" tatbikatı çerçevesinde adaya ilk kez inen F-16'lar gövde gösterisi yaptı. Ismet Sezgin, Güney Kıbns Rum Yönerimi'nin, KKTC'nin yanı sıra Türkiye'ye de doğrudan tehdit oluşturan silahlanma girişimlerine dikkat çekti. • 8. Sayfada Denktaş. Holbrooke ile görüşttt KKTC Hderi Rauf Denktaş'ın, ABD Başkanı Clinton'ın özel temsilcisi Richard Holbrooke'tan gelen talep üzerine önceki gün bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. Bilgi veren kaynaklar, Denktaş ile Holbrooke'un, akla gelen bazı sorulara cevap aramak amacıyla bir araya geldiklerini kaydettiler. • 8. Sayfada Bahri Savcı 'yı son yolculuğuna uğurladık İstanbul Haber Servisi- Geçirdiği ağır enfarktüs sonucu pazar günü yaşamını yitiren gazetemiz yazan Prof. Dr. Bahri SavcL dün toprağa verildi. Son yolculuğunda Savcı'yı yalnız bı- rakmayan dostlan, "yol göstericflerini ve ışüdannı kaybetmenin üzüntfisünü duy- doklannı" dile getirdiler. Anayasa profesörü ve Cumhuriyet ga- zetesi yazan Prof. Dr. Bahri Savcı için dün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Savcı, Teşvikiye'de kı- lınan öğle namazının ardından Küçükya- 15,SÜ. lae YUNAN BASIM Gözler Türk generallerinde • Girit zirvesi ile ilgili olarak yer alan haber ve yorumlarda, diyaloğun başansızlığmdan Başbakan Mesut Yılmaz sorumlu tutulurken Türkiye'deki askeri otoritenin politikadaki etkinliği nedeni ile Yılmaz'ın somut adımı atamadığı görüşlerine yer veriliyor. B 8. Sayfada TEK HEDEF TÜRKİYE Simitis döneminde sorunlar arttı • Atina'daki tarafsız diplomatik çevrelere göre iki ülke arasında var olan sorunlann devam ettiği gözlenirken Ege, Akdeniz ya da Kıbns'ta her an istenmeyen olaylar meydana gelebilir. Başta silahlı kuv\etler olmak üzere devlet ve hükümet içindeki bütün birimleri Türkiye'nin üzerine odaklayan Yunanistan Başbakanı, Batı'ya olumlu görünebilmek için sürekli olarak ikili oynuyor. • 8. Sayfada ABD uçaklan Irak üzerinde Saddam geriadan attı • Bağdat yönetimi, Irak'taki kitle imha silahlannın yok edilmesinden sorumlu BM Özel Komisyonu'nun ABD'li üyelerinin ülkeden atılması için tanıdıgı süreyi uzattı. Bağdat'ın, bu kararmı BM Genel Sekreteri Kofı Annan'm isteği üzerine aldığı bildirildi. • Washington, bu hafta Irak üzerinde uçması planlanan U-2 keşif uçaklanna yönelik herhangi bir saldınnın ciddi sonuçlar doğuracağı uyansında bulundu. ABD, asken müdahale olasılığıni göz ardı etmiyor. • 9. Sayfada MGK belgesi onay beldiyor • "Devletin rotası" olarak değerlendirilen ve zirvede "çok gizli" kaydıyla saklanan Milli Güvenlik Kurulu'nun "irticai faaliyetler ve ülkücü mafya"yı da öncelikli tehdit unsurlan arasına aldığı "Millı Güvenlik Siyaset Belgesi "ninbasına sızdınlması ANAP'ta rahatsızlık yarattı. • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler, "Bu belgelerin yayunlanması doğru değildir. Bu haberlerde ülke menfaatı için doğru olanlar da, karşı çıktığımız şeyler de var" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlik Ku- rulu'nun (MGK) "irticai faaü- yetler ve ülkücü marya"yı da öncelikli tehdit unsurlan ara- sına aldığı "Milli Güvenlik Si- yaset Belgesi" Bakanlar Kuru- lu'nun onayını bekliyor. "Dev- letin rotasT olarak değerlen- dirilen ve zirvede "çok gizfi" kaydıyla saklanan belgenin basına sızdınlması ANAP'ta rahatsızlık yarattı.ANAP Ge- nel Başkan Yardımcısı Meh- met Keçeciler, "Bu belgelerin yayunlanması doğru değildir. Bu haberlerde ülke menfaatı için doğru olanlar da karşı çık- dğunız şejler de var" dedi. Mehmet Keçeciler, dün mArkasıSa.lS,Sü.9'da 29E1dm resmi bayram Dış Haberler Servisi - Ame- nka Bırleşık Devletlen'nın Conneticut eyaletinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi ta- til ilan edildi. Vali John G. Rowland'ın emri üzerine bay- rağımız belediye sarayının te- pesindeki bayrak direğine çe- kildi. Vali Rovvland, bu vesıley- le resmi bir bildiri yayımlaya- rak, Türkiye'nin çağdaş bir cumhuriyet haline gelmeyi seç- miş olmasının öneminı vurgu- ladı. John G. Rovvland'ın bıldı- risinde şu sözlere yer verildi: -Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, bugün bırliğın temel kaynagıdır ve laik, çoğulcu ve demokratik devlet gibi Batı'ya • Arkası Sa. 15, Sû. 8'de CtHAT KASEDİ GERÇEK 1 4 . Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ŞAMPİYONLAR LİGI'NDE SICAKGECE • Spor'da LALELİ'DE YİNE OTEL YANGINI • 15. Sayfada ORGAN NAKLİ IÇtN İKNA KURULU M 3. Sayfada Girit mi Susurluk mu?Ihtiyatlı olmaya özen gösteren yorumlar; Yılmaz- Simitis arasındaki görüşmeyı umuda işaret saymıyor. Başbakan Yılmaz, siyasetçi ağzı ile "Görüşmeden sonra Yunanistan'la aramızdaki mevcut sorunlann zaman içinde aşılacağına inancım arttı" diyor. Yılmaz, bu açıklamasıyla "sorunlann aşılacağına" pek inanarak bakmadığını dokunduruyor. • Arkası Sa. 1'5, Sü. l'de Yabancı aracı aramyor BORSA DOLAR MARK ALTIN VDün 183.700 Önceki 184-250 • ÎMKB Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkan, yerli aracı kurumlann Türk hisselerini yabancılara satma konusunda ilerlemeler kaydettiğini, ancak yabancı bir hisseyi yabancılara satma konusunda bilgiye sahip olmadıklannı öne sürdü. • 6. Sayfada ÛDün 2972 önceki 2846 Dün 106.700 Önceki 106.200 Dün 1.870.000 Of>cekı 1.865.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog