Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

$ Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Haydar Tunçkanat 27MAYIS 1960DEVRİMİ 650 00ÖTL CXrnhunye(KHapKıiıixıÇağPaza(iamaA.ŞTurt(oca9ıCad No 39/41 Cağaloğkyfaanoul Postaçekıno S66322 Cumhurıyet $ Ç A Ğ D A ? Y A Y I N L A R I Yavuz Gör SEYAHATNAME 250 000TL OiTihunyetKitapKJıi)0ÇağPazaıianaA.ŞTür1(OcağıCad Ncr3â"t1 C ğ f c ^ t t e t l Posta çekı no 666322 74. YIL SAYI: 26326 / 90000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 KASIM 1997 SALI Mesut Yılmaz ve Kostas Simitis, Balkan zirvesinin yapıldığı Girit'te buluştu Gerflim azahyorSimitis Ankara'ya geliyor ABD ve NATO'nun baskısıyla Girit'te bir araya gelen Türk ve Yunan başbakanlan, gerilimi azaltmak için çaba gösterme karan aldılar. Beklenenden uzun süren görüşme sonrası açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, Mesut Yılmaz'ın daveti üzerine Ankara'ya geleceğini bildirdi. YllmaZ-SİmİtİS UZİa$maSI Simitis ve Yılmaz, iki ülke arasındaki mevcut mekanizmalann çalıştınlması konusunda uzlaştı. "Simitis, görüşmedeki samimi yaklaşımını sürdürürse, ilişkilerde olumlu gelişmeler olacaktır" diyen Mesut Yılmaz, Yunanistan'a sorunlan önkoşulsuz görüşelim çağnsını yineledi. Atina'nın Lahey ısrarı Yunanistan Dışişleri Bakam Pangalos, görüşme öncesinde Yunanistan'ın tüm bölge ülkeleri ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediğini söyledi. Türkiye'nin Lahey yargı yetkisini tanıması gerektiğini söyleyen Pangalos, "Iki ülke arasındaki tek sorun kıta sahanlığıdır" dedi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU GİRİT - ABD ve NATO'nun yoğun baskısı al- tında Yunanistan'ın Gınt Adası'nda dûn akşam bır araya gelen Başbakan Mesut Yılmaz ıle Yu- nanistan Başbakanı Kostas Simitis son dönem- de tatbikatlar ile gerilen durumu azaltma karan aldılar Simitis, Mesut Yılmaz'ın kendisinı An- kara'ya davet ettiğinı behrterek kendısinın bunu kabul ettiğinı açıkladı. Zırvede Türkıye ve Yuna- nistan, ıki ülke arasında mevcut bulunan ancak ışletilemeyen ve genlimın azaltılmasmı öngören Madrit mutabakatı, 1988 Yılmaz-Papulyaz Bem mutabakatlan, akıl adamlar \e NATO'nun gü- ven arttıncı önlemlerinin çalıştınlması konusun- da uzlaştı. Ancak her ikı ülke başbakanı da iliş- kilenn düzelmesi yolunda mevcut mekanızma- lan çalıştınnanın ötesınde ileri bir adım atmadı- lar. Yılmaz, Balkan zirvesinin ilk gününde dün akşam saatlennde Simitis ıle bir araya geldı. 20 dakıka geç başlayan ve 40 dakika olması bekle- nen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Yunan ta- rafinın talebi üzerine ıki ülkeden Almanca bilen dıplomatlar görüşme tutanaklannı tuttu. Yılmaz ile Simitis görüşme hakkında aynı an- da gazetecilere basm toplantısı düzenledıler. Yıl- maz, "Bu görüşmede en önemli tespitim karşıhk- lı iyi niyctin ortaya çıkmasıdır. Şu anda mevcut gerginliğin ortadan kaldınlmasının en önceifldi ol- duğu konusunda mutabık kaldık. Sayın Simitis, m Arkası Sa.15, Sü.3'te ÜRKÎYE 'Yt SUÇLADI Simitis'in ikili oyunu • Gırit zırvesınde, "Geçmişi bir yana bırakalım" diyerek bölgede banş ve istikrar ortamının sürekli kıhnması yönünde samimi arzu duyduğunu söyleyen Simitis, Der Spiegel'e verdiği demeçte ıse samimi olmadığını ortaya koydu. Yılmaz'la görüşmesi öncesinde Tûrkiye'yi suçlayıcı açıklamalarda bulunan Simitis, "Saldırgan bir komşu" dedi. Habcr Vlerkezi - Girit zirve- sınde "Geçmişi bir yana bırakm yannı hep büiikte kurnıalıyız" diyen Yunamstan Başbakanı Kostas Simitis, Der Spiegel'e verdıği demeçte ıse Türkiye'ye karşı saldırgan tutumunu sür- dürdü. Sorunlann tek bir paket halinde görüşülmesıne karşı çı- kan ve Türkıye'yı "sakhrgan bir komşu" olmakla suçlayan Si- mıtıs'ın, bu demeci, ikili görüş- me öncesinde samımiyetsizliği- ni bir kez daha ortaya koydu. Dün sabah başlayan Gırit zirve- sinin açıhşında konuşan Simitis, Yunanistan'ın bölgede banş ve ıstıkrar ortamının sürekli kılın- ması yönünde samimi bir arzu duyduğunu öne sürdü. Simitis, Almanya'da yayım- lanan haftalık Der Spıegel der- gisine verdıği demeçte de Tür- kiye ile Yunanistan arasında mevcut olan tarihi sorunlann çözülmesi geYektığıni behrterek "Bugûnkü Avrupa'da sorunla- • Arkası Sa. 15, Sü. 7'de YUNAN BASINI SOMUT SONUÇ BEKLEMÎYOR • 15. Sayfada RADAYI'DANMESAJ 'Barıştan yanayız' • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Türkıye ile Yunanistan'ın düzenlediği tatbikatların "sükûnet" ıçınde sürdüğûnü söyledi. Karadayı, iki ülkenin birbirine düşmanlığı olmadığını belirterek "Hiçbir rahatsızlık yok, savaştan bahseden yok; biz banştan yanayız; öyle şe\ olmaz" diye konuştu. • 15. Sayfada GtRİTTE TARfiÖ BULUŞMA- Başbakan MesutYılmaz, Yunan meslektaşı Kostas Simitis ik Girit'tekiBalkan zin esinde bir araya geldl tki başbakanın 1 saat 20 dakika süren görüşmesi, samimi bir havada gerçekleştL (Fotoğraf: REUTERS) Savcı'yı toprağa veriyoruz tstanbul Haber Servisi - Gazetemız yazan, insan hak- lan ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. Bahri Sava topra- ğa verihyor. Savcı'nın cena- zesı bugün Teşvıkiye Ca- miı'nde kılınacak öğle na- maztnın ardından Küçükya- lı'dakı aıle kabristanında def- nedılecek Bahn Savcı ıçın ılk tören saat 10.00'da Yıl- dız Teknik Oniversıtesi'nın Beşıktaş'takı merkez kam- pusunda bulunan eski Mek- U Arkası Sa. 15, Sü. l'de Susurluk kazasının 1. yıldönümünde yurdun her yanında protestolar düzenlendi Çetelere öfke cünmiyor'Yurttaşın bilgi bankası' Aydıniık Için Yurttaş Girişimi'nce hazırlanan "Yurttaşın Susurluk Raporu"nda, TBMM'nin gerekirse gece gündüz çalışarak zaman geçirmeden Sedat Bucak ve Mehmet Ağar'ın dokunulmazhklannı kaldırması istendi. Raporda, yurttaşın istekleri madde madde sıralanırken 'kaza'dan bu yana ortaya çıkan bilgi ve belgelerin güvenli biçimde toplanıp saklanacağı ve yurttaşın doğrudan ulaşacağı bir "Susurluk Bilgi Bankası" çahşmalannın da sürdüğü bildirildi. • 3. Sayfada Meclis ve hükümet göreve Deviet içindeki karanlık ilişkilerin açığa çıkmasına yol açan Susurluk'taki kazannı 1. yıldönümünde Ankara, îstanbul, Izmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlendi. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, öğrencilerin düzenledikleri eylemlerde çetelerden hesap sorulması, milletvekili dokunulmazlığınm kaldınlması istendi; "Susurluk kördüğümünün çözülmesi için" Meclis ve hükümet göreve çağnldı. • 3. Sayfada Irak'la ABD arasında gerginlik Türkiye ABDyeüs iznivermiyor 'Operasyon gerekmiyor' Türkiye; Irak ile BM-ABD arasında artan gerginliğin "banşçıl" yollarla çözümlenmesi gerektiğini belirterek "herhangi bir operasyon durumunda Türkiye topraklan üzerindeki üslerin kullanılamayacağını" kaydetti. Diplomatik kaynaklar, üslerin kullanılması ile ilgili prosedürün Milli Güvenlik Kurulu tarafından belirlendiğini, bu üslerin ancak TBMM'nin onayının alınmasının ardından kullamlabileceğini bildirdi. 8B0UN WrtW?B İUÜH • 9. Sayfada BM ekİbİne İZİn yok Irak'ın, kitle imha silahlannın denetimi ile sorumlu Birleşmiş Milletler ekibinde yer alan ABD'li müfettişlerin çahşmalannı engellemesiyle ortaya çıkan gerginlik giderek tırmanıyor. Irak, dün yine bir ABD silah müfettişine denetim izni vermedi. Bunun üzerine BM Özel Komisyonu, Irak'ın silah tesislerinde yürüttüğü incelemeleri durdurma karan aldı. I 9. Sayfada Yılhk yüzde 87.5 Enflasyon Yıllık enflasyon Tüketicı Toptart 93.2 87.5 85.4 77.7 77.0 77.0 74.6 75.7 SubMaitKteMayHaz.TemAg.Eyl Ek • Yılmaz hükümetinin yüzde 50'lere indirmeyi hedeflediği enflasyon, artış gösterdi. Fiyat artışlan toptan eşyada yüzde 6.7, tüketici fiyatlannda da yüzde 8.3 oldu. • DtE'den yapılan açıklamada, toptan eşyada ekim aymdaki artışm yüzde 5.7'sinin özel sektörden, yüzde 1 'inin de kamu sektöründen kaynaklandığı belirtildi. Ekim ayı enflasyonunda, kışa hazırlık ve okullann açılmasının büyük etkisinin olduğu görüldü. Giyim ve ayakkabı grubundaki artış yüzde 18.7 olurken eğitim grubunda yüzde 16.8, eğlence ve kültür grubunda da yüzde 11.8 artış görüldü. • 7. Sayfada İSTANBUL'DA EKMEK 35 BİN LİRA • Arka Sayfada Beş milletvekili CHP'ye katılıyor DSP'den üç istifa • Solu birleştirmek için çahşırken kesın ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna verilen Veli Aksoy, Hilmi Develi ve Yüksel Aksu DSP'den istifa etti. Milletvekilleri istifalanna gerekçe olarak "demokrarik kanallar ve kurumların tıkanmasını" gösterdiler. • DSP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 64'e inerken 3 millervekilinin, daha önce DSP'den ihraç edilen îstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ile birlikte bugün CHP'ye geçmeleri bekleniyor. tzmir Milletvekili Cevdet Selvi'nin de istifa edebileceği belirtiliyor. • 5. Sayfada Kiğılı istifa etti • 1. lig maçlannda yaşanan naklen yayın krizi, Futbol Federasyonu Başkanı Kiğılı'nın ıstıfasma neden oldu. Göreve gelırken "Sorunu 1 haftada çözeceğim" diyen Kiğılı, dün ıstifasmı Seçkiner'e gönderdı. USpor'da GU1VCEL CUNEYT ARCAYUREK Nasıl Ama? Doğudan batıdan, güneyden kuzeyden sarılmış bir ülke. Soğuk savaş dalgalan; yerini, sıcak sürtüşmelere bırakmak üzere. Işte bu haldeyiz, biliyorsunuz. Girit'te Başbakan Mesut Yılmaz'ın Yunan Başba- kanı Simitis ile yapacağı görüşmeden "olumlu ve • Arkası Sa. 1'5, Sü. l'de BORSA oDun 2846 Oncekı 2846 DOLAR ûDun 184.250 Öncekı 182.500 MARK ûDün 106.200 Öncekı 105.700 ALTIN ûDun 1.865.000 Öncekı 1.845.000 Çiller'in hesaplan Refah'ın üzerine Re- fah Partisi oylannın hesabını yapan DYPIİ- deri Tansu Çiller'in danışmanı Şükrü Ka- raca, "Erbakan'ın emanetçi ataması sıkın- tıyı daha da arttıracak. Recep Tayyip Er- doğan, Şükrü Karatepe, Abdullah Gül ve ekipleri beklemede" dedi. • 5. Sayfada Vakıfta yolsuzluk Pamukkale Üniversite- si Vakfı'nda 1. 236 mılyar tutanndaki öğ- renci gelirlerinin muhasebe kayıtlanna ge- çirilmediği beliriendi. • Arka Sayfada YÖK'ün bütçesi daraKıldı Katma bütçe- li idarelerden bütçedekı ödeneği kısılan tek kurum, YÖK oldu. YÖK'ün bütçe öde- neği 2 trilyon 330 milyar liradan 2 trilyon 263 milyar liraya indirildı. MArka Sayfada Burhan Özfatura'ya protesto Izmir Kül- tür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca düzenlenen 1. Ulusal Kültür Kongresi başladı.Yaşar Kemal ye Eşber Yağmurdereli'ye hakaret eden Özfatura'nın açılış törenindeki ko- nuşması okunduğu sırada izleyiciler, sa- lonu terk etti. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Susurluk Deviet Korosu... Susurluk olayının birincı yıldönümü şenliklenne en önemli katkıyı, deviet korosu yapıyor. Son derece uyumlu, bestesi- güftesi yerinde, muh- teşem birkoro... Deviet bü'yûklerimizin' Susurluk konusunda yap- tıklan değeriendirmeler, bır araya getırilip, "Susurtuk Üzerine Tezler" adı altında yayımlanırsa, hukuk bili- • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog