Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. TiKocaŞ Cad No 3*41 (34334)CağaloğlıVistart>ul Tel-(21Z)512 06 OS527 Faks.(212)514 01 95 Cumhuriyet ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Türtocağı Cad No. 3*41 P4334)C%aioglu/feönbcJ Td.(212)512 05 O5/S27 Faks (213)51401 96 74. YIL SAYI: 26351 / 100000 TL (KDViçınde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 KASIM 1997 CUMARTESJ \ Sıvas'ta 35 aydmı yakan sanıklar en ağır cezaya çarptınldı K UIİ1 ?/1 33 İDAM• Sıvas katliamı davasında toplam 38 idam cezası veren Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, daha sonra sanıklardan dördünün cezasını yaş küçüklüğü nedeniyle 2O'şer yıl, birinin cezasını de akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle 15 yıl ağır hapis cezasına çevirdi. • Katliam sanıklanndan 27'sini 7 yıl 6'şar ay, 2'sini 5'er yıl, birini de 2 yıl ağır hapis cezasına çarptıran mahkeme, 11 sanık hakkında ilk yargılamada verdiği 3'er yıllık hapis cezalannda direndi. 14 sanığın beraatı kararlaştınlırken tutuklu bulunan sanıklardan 4'ü ise tahliye edildi. Sanıklar 'Torpili olanlar kurtuldu' EVİNGÖKTAŞ ANKARA-21 Ekim 1993'te 124sanıklabaş- layan Sıvas katliamı da- vası, 4 yıllık maratonun ardından 32 dunışmada sonuçlanabildi. Davanın ilk bölümü, 18 duruşma sonunda 26 Aralık 1994'te karara bağlan- mıştı. 1 No'lu DGM'de 19 Kasım 1996'da başla- yan ikinci bölümü de 14 duruşma sürdü. Savun- ArkasıSa. 15,Sü.4'te Sıvas kattiamının karar dumşmasında ara verilince sanıklar bozkurt işareti yaparak mahkemeyi protesto ettiler. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), 4 Sı- vas katnanu davası'nda venlen ilk hükmün bozul- masını ısteyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kara- nna büyük ölçüde uydu. Mahkeme, 27'si tutuldu 98 sanıktan 38'ine, Türk Ceza Yasasf nın 146. maddesi uyannca 'anayasal düzeni zorla bozma- ya kalkışmak' suçundan idam cezası verdı. Bu sa- nıklardan 4'ünün cezası yaş küçüklüğü nedeniy- le 20'şer yıl, birinin cezası da akJi dengest yenn- de olmadığı gerekçesiyle 15 yıl ağır hapis cezası- na dönüştürüldü. Sanıklardan 27'sını 7 yıl 6'şar ay, 2'sini 5'er yıl, birini de 2 yıl ağır hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 14 sanık hakkında be- raat karan verirken 11 sanık hakkında da, ilk yar- gılamada verilen 3'er yıllık hapis cezalannda dı- rendi. Yakalanamayan ve haklannda idam cezası istenen 6 sanık hakkındaki dosyalann aynlması kararlaştınlırken kararla bırlikte tutuklu bulunan 4 sanık ise tahliye edildi. Pır Sultan Abdal Şenlik- leri sürerken 2 Temmuz 1993 günü ayaklanan ve •şeriat provası' yapan yobazlar. Madımak Ote- li'nde "Asım Beârci, Metin Altıok, Behçet Aysan, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin. Asaf Koçak, Uğur Kaynar, Muhibe Akarsu, Edi- be Sulari, GülenderAkça, Mehmet Atay, Sehergül Ateş, Erdal Ayrana, Belkıs Çakır. Muammer Çi- çek, Murat Gündüz, Serpil Canik, Serkan Doğan, Gülsüm Karababa. Carina C'uanna. Koray Kaya, Menekşe kaya. Handan Metin. Sait Metin, Huri- ye Özkan, Yeşim Ozkan, Ahmet Özyurt, Asuman SKTİ, \asemin Sivri, INurcan Şahin, Ozkan Şahin, İnd Tûrk"ü din dın yakmışlardı. 4 yıl 1 ay 7 gün süren Sıvas katliamı davasının MArkasıSa.l5,Sü.3'te (/ ¥Adalet Bakanı, içlerinde Göktepe davası yargıcının da bu- lunduğu 1160 yargıç ve savcının yerini değıştirmek istiyor. Özer Çiller duruşmaya katılmadı Suçlamalar Çiller'e odaklandı• Özer Uçuran Çiller, avukatı Atilla Özer ile 25. Noter Başkâtibi Yusuf Uygurtaş'ın, TBMM Malvarlığım Soruşturma Komisyonu'na gönderilen belgelerde sahtecilik yaptıklan gerekçesiyle açılan davaya Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlandı. Bronşjt olduğu gerekçesiyle mahkemeye rapor gönderen Ozer Çiller ile Atilla Özer duruşmaya katılmadı. • Sanıklardan Yusuf Uygurtaş, mevzuat gereği belgeleri onaylamak zorunda olduğunu belirterek suçlamalan örtûlü biçimde Özer Çiller'e yöneltti. Davanın açılması için suç duyurusunda bulunan ANAP Milletvekili Yûksel Yalova, 25. Noter Mehmet Ünal'ın da dava açılmadan önce sahtecilik olayından duyduğu rahatsızlığı kendisine ilettiğini açıkladı. • 5. Sayfada BORSA Dün 287» Oncekı 2904 DOLAR Dun 194400 Oncekı 1943» MARK Dün 110.200 Oncekı 110.250 ALTIN ûDur 1.862.000 Oncekı 1^58.000 YILMAZ: ŞOK PAKET YOK 3 yıllık istikrar programı geliyor • Başbakan Mesut Yılmaz. Istanbul Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, IMF'nin önerdiği 1 yıllık şok paket önerisini kabul etmeyeceklerini söyledi. Yılmaz, 3 yıla yayılmış orta vadeli istikrar programını uygulamaya koyacaklannı belirterek, bu programın yalnız kendi hükümetleriyle özdeşleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. • Programlannın en önemli unsuru olan vergi reformunun, 1970'ten bu yana yapılan en kapsamlı reform olduğunu açıklayan Yılmaz, götürii usulü verginin tamamen kaldınlacağını bildirdi. Başbakan, işçi-işveren, toplumun bütün kesimlerinin bu programa destek vermesi gerektiğini söyledi. • 7. Sayfada AVRUPA BİRLİĞİ Türkiye, Lüksemburg zîrvesiaden utnutsuz • TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye'nin AB'nin genişleme sürecine dahil edilmesi dışındaki hiçbir özel statüyü kabul etmeyeceğini belirtti. Başbakan Yılmaz, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin daha ileriye götürülmesine demokrasi ve insan haklan ihlallerinin engel olduğunu söyledi. • İKV Başkanı Meral Gezgin Eriş, AB'nin, Türkiye'nin önündeki engelleri aştığuıda birlik içinde hak ettiği yeri alacağı konusunu içine sindirmesi gerektiğini vurguladı. Eriş, "AB'nin Türkiye'yi dışlamak gibi bir hakkı yoktur" diye konuştu. • 4. Sayfada Devlet Bakanı Yıldınm: Terör, ekonomik sorunlann çözümünü engelliyor Teröre 1 katriiyon 2YARALI • Devlet Bakanı Salih Yıldınm, G. Doğu'daki güvenlik sorununun çözümü için son 1 yılda 928 trilyon lira harcandığmı, ancak yanm kalmış 134 tesis için 4.5 trilyonluk kaynağın bulunamadığım açıkladı. Doğu ve Güneydoğu'da güvenlikle ilgili çalışmalann takdire değer olduğunu, ancak bunun sorunu tümüyle ortadan kaldırmadığını söyleyen Yıldınm, alınması gereken ekonomik önJemJer konusunda hükümetin bazı sıkıntılan olduğunu belirtti. • Güneydogu Anadolu Projesi'nin bölge için bır şans olduğunu söyleyen Yıldınm, GAP'takı gecikmenin kendilerini üzdüğünü, bu gecikmenin devam ermesi halinde projenin ancak 82 yıl sonra tamamlanacağını belirtti. Yıldınm, GAP'taki sorunlann çözümü için GAP Kalkmma Idaresi'nin yeniden yapılanması ve merkezi sisterrıle işletilmesınin gözden geçirildiğini söyledi. DtYARBAMR (Cumhuriyet Bürosu)- Te- rör sorununu çözmeden ekonomik sorunlann çözülemeyeceginı belırten Devlet Bakanı Sa- lih Yıldınm. devletin güneydogudakı güven- lik sorunu için son 1 yılda 928 trilyon liralık harcama yaptığını, ancak yanm kalan 134 sa- nayi tesisinin 4.5 trilyon lira bulunamaması nedeniyle bitirilemediğini söyledi. Yıldınm, GAP'taki gecikmenin devam etmesi halinde, projenin ancak 82 yıl sonra tamamlanacağı- nı belirtti. Salih Yıldınm, Diyarbakır'da düzenlediği MArkasıSa. 15,Sü.3'te Genelkurma) Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, DrvarbaJar Askeri Hastanesi'ni ziyaret ederek anır dışı operasyonda varalanan askerierie geçici köy koruculanna armağanlar verdi 7. Kolordu Komutanı Kor- generâl Yaşar Büyükaıut, Karadayı'ya hastane hakkında bilgi sundu. (Fotoğraf: AA) OHAL YOKSULLUK GETİRDİ' • 5. Sayfada IKDP: TÜRJCİYE OPERASYONDA HAKLI • 9. Sayfada Karadayı: PKK kontrol altında • Genelkurmay Başkanı, Kuzey Irak'ta yeni bir çatışmaya tahammül edilemeyeceğini söyledi. ENVERSEVİŞ DİYARBAK1R- Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral İsmail Hakkı Karada- yı, Irak hükümetinın, Birleşmış Millet- ler (BM) kararlannm uygulanmasına yardımcı olması gerektiğini belirterek "Çünkü arük bölgenin yeni bir çaöş- maya tahammülü yoktur" dedi. PKK'nin yurtiçinde ve Kuzey Irak'ta kontrol edilebilir seviyeye geldiğine dikkat çeken Karadayı, Kuzey Irak'ta operasyonlann süreceğini bildirdi. tki gündür Doğu ve Güneydogu Anadolu Bölgesı'nde incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral ts- mail Hakkı Karadayı, dün de Kara Kuvvetlen Komutanı Hüsevin Krvn- koğlu, Hava Kuvvetlen Komutanı Ü- han Kılıç ye Jandarma Genel Komuta- nı Fikret Özden'le birlikte Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde yatan yaralı as- kerleri ziyaret etti. Askerlere çeşitli he- diyeler veren Karadayı, "Hepinizbirer kahramansuuz" dedi. Diyarbakır 2. mArkasıSa.l5,Sü.3'te Polise saldın: 1 şehit • Ümraniye Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde sabit görev yapan 34 A 96169 plakalıpolis otomobiline, dün 04.00 sıralannda34HTM61 plakalı otomobilde bulunan üç kişi tarafından ateş açıldı. Istanbul HaberServisi- Ümranıye Du- dullu'da ekip otosuna kımli- ği belirlene- meyen üç kişi tarafından Ka- laşnıkoflarla Akkoyun dûzenlenen J saldında, polıs memuru İsmail Akkoyun şehit olurken biri ağır iki polis me- muru yaralandı. Yetkilıler, sal- dınnın, PKK'nin 19. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçek- leştinlmiş olabileceğını belirte- rek olayla ilgili olarak bölgede geniş çaplı operasyonlann baş- latıldığını kaydettiler TBMM Başkanı Hikmet Çetin \ e Içiş- len Bakanı Murat Başesgioğhı; Istanbul Valisi Kutiu Aktaş ile şehit polisin ailesine başsağlıgı mesajı gönderdi. Ümraniye Dudullu Alemdar Caddesi üzennde sabıt görev yapan 34 A 96169 plakalı polis otomobiline, önceki gece saat MArkasıSa, 15,Sü.8'de ABD'DEN ZANA İÇIN AF BASKISI • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK CHP'DE TARİKAT RAHATSIZLIĞI • 4. Sayfada SÜRİYE PETROLÜNE YASAK • 4. Sayfada YİMPAŞ'A HACİZ KARARI • 3. Sayfada Baştan Aşağı Numara "Evrakta sahtecilikle suçlanan Özer Çiller mah- kemeye gitmiyor, bir türlü sanık iskemlesine oturmu- yor, oturamıyor. Neden? Gerekçesi çok basit: Dağ gibi adam, o sapsağlam insan bronşitten mustarip. Doktor rapor- lu. Mahkemeye ikinci kezdir, dün de gelmiyor. MArkasıSa. 15,Sü.l'de Yok olan canhları yeniden diriltmek mümkün mü? Jurassic Park, bilimkurgu dünyası için her zaman önem taşıyacak. Ancak bilim adamlarının eski fosillerden gcnetik malzeme elde edip etmediği ise tartışma konusu. Bugiin Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dokunulmazlık On(ur)u... Bizim Meclis oylama yapar. Döner döner yine ya- par. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'la ilgili dokunulmaz- lık dosyasının, her iki milletvekilinin savunma yapma- sından sonra oylanmasını kararlaştırdı. 4 Aralık günü, Ağar ve Bucak dinlenecek. Gelmez- MArkasıSa. 15,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog