Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

fjmT Cumhuriyel L^^ kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. foKo/imî(fjattmm QjJc (Mm.mM Türtocağı Cad No 3*41 (34334)Cağalogiu/laanbul TetC212)512 06 05/527 Faks (212)614 01 95 Cumhuriyet p y Cumhuriyet L*. kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Türtoca^Cad No-39/41 (34334)Cağatağlij/*9artxJ Tet(212)512 05 05/527 Faks.<212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26350 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (1945-1991) 28 KASIM 1997 CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H î Z M E Tİ Batıcılık, Ulusçuluk ve ToplumsalDevrimler -1 Niyazi Berkes "200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?" sorusunun karşılığını bu araştırmasında da sürdürüyor. Bugün GuFYlhurîyct 'le... Yücel Sayman, Adalet Bakanlığı'nm atama taslağma sert tepki gösterdi 6 TüHdye'de yargı çökertflmek isteniyor'• Faşist ideoloji mensuplannın 'sahip çıktıklan' davalarda avukatlara, baroya, mahkeme heyetinin gözleri önünde küfiir edildiğini belirten Yücel Sayman, saldırganlann polis güvencesinde adliyeden çıkanldığını söyledi. • Sayman, kamuoyunun duyarlılık gösterdiği davalarda kararlı davranan yargıçlann yerlerinin değiştirilmesine de tepki gösterdi ve çete davalannda yargının tıkandığını öne sürdü. Istanbu] Haber Servisi - lstan- bul Barosu Başkanı Yflcel Say- man, Adalet Bakanlığı'nm hazır- ladığı 1160 yargıç ve savcının atanmasıyla ilgili kararname tas- lağının kadrolaşma ıddialannı gündeme getırdiğıni söyledi. Yar- gıçlann ve savcılann "kaygı" içinde olduklannı dıle getiren Sayman, "Yargıçökertflmek iste- niyor" dıye konuştu. tstanbul Barosu'nda dûn bir basın açıklaması yapan Yücel Sayman, kamuoyunun büyük du- yarlılıkla izlediğı davalarda de- lıllenn toplanması ve yargılama- nın hızla ilerlemesı içın kararlı davranan yargıçlann yerlennın yasal düzenlemelere aykın bi- çimde değiştirilmeye çalışıldığı- nı söyledi. Sayman, "faşist ide- oloji mensuplannın sahip çıknk- lan" davalarda avukatlara, baro- ya, mahkeme heyetinin gözlen önünde küfür edildiğini, göreve çağnlan savcılann duymazlıktan geldiğini, saldırganlann polis gü- vencesinde adliyeden çıkanldığı- nı belırttı. Yargıya süreklı darbe vurulup çökertilmek istendiğının altını çizen Sayman," 'Yargı bağımsız değıldir' diyen savcı hakkında, bu sözkrinden doiavı TCY'nin MArkasıSa. 17,Sü.4'te Adalet Bakanı Oltan Sungurlu c T_f o f o • Oltan Sungurlu şunlan söyledi: "Ortada çok büyük bir haksızhk var. Bu haksızlık hâkime hanıma karşı olmuş olabilir ama asıl VcU*Sci haksızlık, Adalet Bakanlığı'nadır." Sungurlu "Göktepe davasında polislerin tutuklanmastna n i İ 7 P İ t i 11 î* karar veren hâkime hanım hakkında hicbir ışlem yapılmış değıl dedı. • 17. Sayfada Metin Cöktepe davasına devam edildi ' "F11 Pt*İ T1İ ^ Metin Göktepe davasının yeni heyeti, ilk 1111 duruşmasında televizyon kameralanm ve fotoğraf i makinelerini salona almadı. Polislerin tutukluluk y 3 . r g l Q 3 . I l hallerinin kaldınlması istemi, davanın yeni yargıcı Mustafa Binşık tarafından kabul edilmedi. Binşık, polislerin avukatı Küçüktaşkıner'i 'tribünlere oynamak'la suçladı. MBtiH AK'H İHİMFİ I 5. Sayfada HALK UYARILDI İran'da gergin günler • Dini lider Hamaney, muhalifleri düşman ajanı, muhaliflerin başını çeken Montezan'yı ise hain ilan ederek yargılanmasını istedi. Hükümet, Islami liderliğın temel ilkelerini zayıflatmaya yönelik her türlü girişimi kınayarak toplumu yönetmenin tek yolunun anayasaya saygı göstermek oîduğunu belirtti. • 9. Sayfada NETANYAHU 'Filistin'i ilhak ederiz' • Israil Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Filistinlilerin her tek taraflı girişimi Israil'in tek taraflı girişimiyle sonuçlanacaktır" dedi. Benjamin Netanyahu, Filistin yönetiminin işgal altındaki topraklarda bir Filistin devîeti kurması halinde Filistin topraklannı ilhak edeceklerini söyleyerek gözdağı verdi. • 9. Sayfada tstanbul tşçi Sendikalan Şubeler Platformu. dün emekliük yaşının vükseltilmesi için yapılan yasa çahşmalannı protesto amacıyla yürüyüş düzenledi. ÇeşhÜ sendikalann tstanbul şubelerine bağh işçiler, dün saat 12.00 sıralannda Saraçhane'deki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda toplandılar. Ellerinde "Mezarda emektiliğe hayır", "SSK işçinin" yazıh döviz ve pankartlar taşıyan işçüer, güvenlik güçleriyle anlaşöktan sonra Unkapanı'ndaki tstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü önüne kadar "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Çeteler Meclis'te öğrenciler hapiste" sloganlanyla \ürüdüler. Basın-İş Şube Başkanı Kenan Kaya. platform adına vaptığı basın açıklamasında SSK'nin zarar etmediğüü. zarar ettirildiğini ve sorumlusunun işçiler değiL devlet oîduğunu belirtti. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Bucak ve Ağar kararı haftaya • TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, DYP'li Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın dokunulmazlıklannın dönem sonuna bırakılması yönündeki eski karan geçersiz saydı. Komisyon, Ağar ve Bucak'ın savunmalannı dinlemek üzere toplantıyı 4 Aralık'a erteledi. Dokunulmazlıklarla ilgili karar savunmadan sonra verilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Anayasa- Adalet Karma Komisyonu, 'si- lahh çete olusturmak" suçla- masıyla haklannda dokunul- mazlıklannm kaldınlması is- temiyle fezleke düzenlenen DYP'li MehmetAğarve Sedat Bucak'la ilgili karara 1 hafta rötar koydu. Komisyon, Ağar ve Bucak'ın fez- lekesinin dönem sonuna bırakıl- ması yönündeki 14Ağustostarih- li karan 'geçersiz' sayarken iki mil- letvekılinin 4 Aralık'ta savun- malannın alın- masmdan sonra DYP'den kapsam daraltma formülü • 17. Sayfada dokunulmazlıklannın kaldın- lıp kaldınlmayacağına karar verecek. Komisyonun verece- ği karar ne olursa olsun, ikı milletveküi hakkındaki fezle- ke için TBMM Genel Kuru- lu'nda oylama yolu da açılmış olacak. Komisyonun DYP ve RP'li üyeleri, içtüzükte komis- yonlann daha önceki bir kara- n 'geçersiz sayma' diye bir hü- küm bulunmadığını savuna- rak, dokunulmazlıklan kaldı- nlan milletvekillerine Anaya- sa Mahkemesı'ne iptal yolu- nun açıldıgını savundular. TB- MM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, dün toplanarak Ağar ve Bucak hakkında RE- FAHYOL oylanyla 14 Ağus- tos 1997'de alı- nan 'dönem so- nuna bırakma' karanna yönelik DSP'nin itirazını görüştü. CHPIi AnuaSav'ınbaş- kanlığuıda topla- nan komısyona DYP'li Abdülb*- ki Ataç dışındakı tüm üyelerin yanı sıra siyası partilerin grup başkanvekılle- ri de katüdı. Toplantıda 21'e karşı, iktıdar kanadı ve CHP'nin 25 oyuyla karann ge- çersiz olduğu sonucuna vanl- dı. Toplantıdan sonra açıkla- ma yapan Komisyon Başkanı mArkasıSa.l7,Sü.3te Yıllardır önlenemeyen ve her hükümetin mücadele ettiği canavan yenmenin tek yolu var Eııflasyoıııııı çaresi ıızlaşıııa • Enflasyonun mutlaka dûşûrülmesi konusunda ortak görüşte olan sanayi kesimi, kâr etmeyerek fedakârlığa katıluıması konusunda görüş birliğine varamadı. Bülent Eczacıbaşı, enflasyonun sorumlusunun özel sektör olmadığmı belırterek hükümetin gerekli önJemleri alması gerektiğini söyledi. Sabancı ise bu tartışmaya hiç girmedi. • IMF'nin önerdiği programın, çalışanm yükünü ağırlaştıracağmı belirten sendikacılar, istikrar tedbirlerinin dayatılmasına karşı çıkıyor. Türk-Iş Başkanı Meral, şok tedbirlenn adresinin ücretli olamayacağını söyledi. DlSK Genel Başkanı Budak ise hükümetin program konusunda net bir açıklama yapması gerektiği görüşünü savunuyor. • Hükümet ise enflasyonla mücadele konusunda tavnnı kesin bir dille ortaya koyamıyor. Antienflasyonist programdan söz edilirken ortada sadece 1998 yılı bütçe tasansı bulunuyor. Bu arada ekim ayında son bir yıl itibanyîa tüketici fiyatlannda yüzde 93.2 olan yıllık enflasyonun kasım ayında yüzde 100'e varması bekleniyor. • 7. Sayfada AB uzJaştna formülü artyor • Başbakan Mesut Yılmaz ile bir görüşme yapan AB Dönem Başkanı Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker, 'Türkiye, Avrupa'nın parçasıdır' görüşünü yineledi. • Birlikte basın toplantısı düzenleyen lıderler, AB'nin genişlemesinin ele ahnacağı Avrupa Konferansı'na Türkiye'nin katıhnası konusundaki uzlaşma arayışlannın sürdüğünü belırttiler. • 8. Sayfada Sertel Demokrasi Ödülleri • Sertel Gazetecilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Sertel'in verdiği bilgiye göre, bu yıl üçüncüsü verilecek olan ödülün kurumolarak gazetemize, kişi olarak da gazeteci Işık Yurtçu'ya verilmesi kararlaştınldı. tstanbul Haber Servisi - Sertel Gazetecilik Vakü'nca "Sertel Demokrasi Ödfi- lü"nün bu yıl kurum olarak gazetemize, kişi olarak da ga- zeteci Işık Yurtçu'ya veril- mesi kararlaştınldı. Sertel Gazetecilik Vakfi Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Sertel'ın verdiği bilgi- ye göre, bu yıl üçüncüsü ve- rilecek olan ödül, 4 Aralık 1997 tanhinde Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahip- lerine verilecek. Törenin ar- dından gazetemiz yazan O- ral Çahşlar'ın yöneteceği, Prof Dr. Nermin Abadan U- naLOrhan Koloğlu ve gaze- temiz yazan şair Ataol Beh- ramoğhı'nun konuşmacı ola- rak katılacagı Türki>«'ye De- mokrasi NiçinGdnüyor" ko- nulu panel yapılacak. Parttterden sayıma sıkı denetim • Pazar günü yapılacak nüfus sayımında seçmen kütüklerinin de belirlenecek olması nedeniyle siyasi partiler çok sayıda denetmen görevlendirdi. Istanbul'da seçmen kütüklerinin doğru yazılması amacıyla görev yapacak olan yaklaşık 220 bin denetmen, DtE ve YSK'ye bağh memurlarla birlikte çalışacak. • 4. Sayfada SINAVA DOĞRU Soru ve yanıtlar • 10. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK uersııanBsı tşurapyıc Bir Teselli Ver... Kimi zaman insanın aklına şöyle bir soru takılıyor: Oluşan ve gelişen olayları acaba bizler mi yanlış değerlendiriyonjz, yoksa dört aylık hükümetimiz mi gidişatın farkında değil? Ya da; hükümetimiz, giderek büyüyen homurtula- nn yavaş yavaş devlet kurumlarını, işçi kuruluşlannı -çanak çömlekle tiraj peşinde olan medya dışında- MArkasıSa. 17,Sü. l'de BORSA ODun 2904 Öncekı 2902 DOLAR ODun 194.300 Öncekı 193.800 MARK Dun 110.250 Öncekı 110.500 ALTIN Dun 1.858.000 Öncekı 1.86O.0OO Para için silahlar çekildi Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kemerburgaz çöplüğündeki katı çöp atıklarının ayıklanması işinin, Nurettin Sözen döneminden sonra ihale edilmediğı ortaya çıktı. • 3. Sayfada Hâkimin çekilme istemine ret Yaşar Öz'ün firanyla ilgili yargılanan 4 polis şefiyle ilgili davada hâkimin çekilme istemi reddedildi. • 4. Sayfada Bu yıl 400 trilyon lira duman olacak Türkiye'de sigara tüketiminin giderek arttığı ye 1998'de Sağlık Bakanlığı bütçesinin 2.5 katı kadar paranın sigaraya harcanacağı tahmin ediliyor. • A rka Sayfada Yoksulluk sının 145 milyonu aştı Dört kişilik bir ailenin beslenme faturasının kasım ayında 47 milyon 925 bin liraya çıktığı belirlendi. Türk-lş'in araştırmasına göre Türkiye'de kasım ayı itibanyîa yoksulluk sının 145 milyon 668 bin liraya ulaştı. • 7. Sayfada Eylem hazırlığı Hükümeti uyarmak için DlSK Ankara'da, KESK ise Ankara ve Diyarbakır'da eylem yapacak. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şok Değil Çok Paket... Başbakan Mesut Yılmaz'ın ekonomiden sorunlu devlet bakanlığına neden GüneşTaner'i getirdiği an- laşıldı... Ekonomi değil, bakan tartışılsın diye... Maşallahı var, Güneş Bey de ryi bakıyor. Bazen düz bazen şaşı, hem gözü oynuyor hem kaşı... Adam almış rakamlan, kaşı babam kaşı... MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog