Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYef kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Turtocaa Caa Mo 39/41 (34334£agaloğlu/lstanbul TetG12)512 05 06527 Fate.(212)514 0) 95 Cumhuriyet ECumhunyet kitap kulübü PAZARLAMA A.Ş. Tükccağı Cad No- » 4 1 (34334)Cağaloğlufctabul Tefc£12)512 05 05/527 Faks.(212ûU 01 95 74. Y1L SAYI: 26349 / 1OOOOO TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 KASIM 1997 PERŞEMBE MGK şeriatçı yayınlan tartıştı • Milli Güvenlik Kurulu, şeriatçı yaym yapan radyo ve televizyonlann daha sıkı denetiminin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasının hükümete tavsiye edilmesini kararlaştırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Mıllı Güvenlik Kurulu (MGK), şenatçı yayuı yapan rad- yo ve televizyonlann daha sıkı denetimının sağlanması için ge- reklı her türlü önlemlenn en kı- sa sürede alınmasının hükümete bildirilmesıni kararlaştırdı. MGK. kasım ayı olağan top- lantısını dün Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel başkanlığında yaptı. Başbakan Ylesut Yılmaz, Genelkurma> Başkanı Orgene- ral İsmail Hakkı Karadayı. Baş- bakan Yardımcısı Biifcnt Ecevit, Millı Savunma Bakanı Ismet M Arkası Sa.15, Sü.l'de HATİBOĞLU Validen devlete suçlama • Eskı Dıyarbakır Valisi Doğan Hatiboğlu, Doğu'daki köylerin devlet tarafından yetkısiz kişiler eliyle boşaltıldığını söyleyerek. "Devlet yurttaşlan kaderine terk etmiştir" dedi. • 4. Sayfada Ozden'den 'RP kapatılmamalı' diyen ABD'ye yanıt 'Türkiye ABD nşaği değildir'• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı James Foley'in Refah Partisi'ni kapatma davası için "Türkiye'deki demokratik ve çok partili sisteme güveni yaralayacak bir karar kaygılandıncı olur" şeklinde değerlendirmesine Anayasa Mahkernesi Başkanı Yekta Güngör Ozden'den sert bir yanıt geldi. Özden, "Değil Türkiye'de, dünyada Anayasa Mahkemesi'ne etki yapacak kurum yoktur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahke- mesı Başkanı Yekta Gün- gör Özden, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcı- sı James Foley'in "RP'yi kapatma davasına"na iliş- kin sözlenne "Türkiye, ABD'-nin uydusu veya uşa- ğı değfl"" yanıtını verdi Gazetecilerin sorulannı yamtlayan Özden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'nın RP'nin kapatılması istemiyie açtıgı dava konu- sunda ABD Dışışlen Ba- kanlığı Sözcü Yardımcı- sı'nın "Türkiye'deki de- mokratik ve çok partili sis- temegüveni yaralayacak bir karar kaygılandıncı olur" sözlenne sert tepki göster- di. "Değfl Türkiye'de, dün- yada Anayasa Mahkeme- si'ne etki yapacak kurum yoktur'" di- yen Özden. ABD'li diplomatın sözle- rinı "hukukun üstünlüğüne saygı gös- 'îrtica tehlikesi devam ediyor* • 5. Sayfada Çevik Bir: Demokrasinin koruyucusuyuz W 8. Sayfada HSYK'de kararname tartışması B15. Sayfada lerin kurumlanna ve yöneticilerine ya- kıştıramadığmı" söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlannı anayasa ve termevcinsanhaklanduyarlılığıkonu- yasa kurallanna, dosyadaki kanıtlara, sunda şampiyonluk savuıda olan ülke- üyelerinin ahlak ve vicdan birleşimiy- • Yekta Güngör Özden "Hoş bir şey değil, doğru bir şey değil. Türkiye, ABD'nin uydusu ve uşağı değil. Türkiye, Atatürk'ün bize emanet ettiği, sonsuza dek bağımsız yaşayacak bir ülkedir. Biz bağımsızlığı, tam bağımsızlık olarak algılıyoruz. Bunlann başında da yargıda tam bağımsızlık gelir. Onun için ABD'lilerin o sözlerinin bizimle hiçbir ilgisi yoktur" diye konuştu. di. Özden, siyasi koşullara göre karar vermedıklerini, olumlu ya da olumsuz ka- rarlann, hiçbir etki altında kalmadan özgür düşünce ve kanılannın ürünü olduğunu kaydederek şöyle devam et- ti: u Bu nedenle, ister ABD'lilerin otsun, ister Bir- kşmişMiDeder'in olsun, 'Şu doğrultuda karar vereceksi- niz, böyle karar verilirse şöyle olur' gibi sözlerinin hiçbir krymeti yoktur. Yani bir mahkeme önünde dava varken şöyle ya da böyle so- nuçlanna ilişkin dikkat çek- mek gibi bir şey olmaz. Ol- sa olsa bilim çevrelerinin ka- nıtlar ve yasa kurallan üze- rinde bilimsel değerlendir- meleri olur. Bi/ zaten ister içeride. ister dışanda olsun, vararlanmak bakımından le beyin gücüne dayanarak verdiğini ügiliiçtihaÖaninceliyoruz,Amabu,ya- vurgulayan Özden. "Bu nedenle, her rarianılacak bir görüş degfl." zaman söylediğim gibi, değil Türki- Özden, ABD Dışişleri BakanlığY nın ye'de, dünyada Anayasa Mahkeme- si'ne etki yapacak kurum yoktur" de- • Arkası Sa. 15, Sü. 2 'de CUMHURİYET'İN K H •• U I z L T M E •• U T R * Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler - / NİYAZİ BERKES Berkes "200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?" sorusunun karşılığını bu araştırmasında da sürdürüyor. • Ulusçuluk akımının tarihi, Batılılaşma ve Batıcılık akımının başlaması ile doğmuştur. • Onun için bunlann oluşumlarını incelerken sözünü ettiğimiz çelişkilerin Batı meselesi ve Batıcılık konusu etrafında toplandığını göreceğiz. 107sayfa Yann Cumhuriyel 'le... Boğazlar'da egemenlik deliniyor• ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığmı belirtmekle birlikte Hazar petrollerinin adil geçişini sağlamak için Boğazlar'da uluslararası mekanizma önerdi. Bu mekanizmamn Türkiye'nin egemenlik haklannı zedelediği belirtiliyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkıye'ye Boğaz- lar'da egemenlik hakkı veren 1936 tanhli Montrö Sözleşmesi, ABD ve Rusya'nın girişimlenyle by-pass edilmeye çalışılıyor. ABD, Hazar Havzası petrollerinin Boğazlar'dan daha rahat ve "adil' geçişinın sağ- lanması için bır uluslararası meka- nizmaya gereksmim olduğunu bil- dirdi. Londra'da çahşmaiannı sür- düren Uluslararası Denızcilik Ör- gütü'nde (IMO) Rusya'nın verdiği karar tasansı ile Boğazlar Tüzügu, ulusal olmaktan çıkıp uluslararası nitelığe bürünüyor. Böylece Türki- ye'nin Boğazlar'dan tankergeçişle- nne sınırlama getirdiğı Boğazlar Tüzüğü, IMO'nun gündemine gir- di. IMO'nun 17 Kasım'da Lond- ra'da başlayan genel kurul toplantı- sında Rusya, Yunanıstan, Kıbns Rum kesımi ve Bulgaristan'ın ön- derliğinde, Boğazlar'a ilişkin hazır- lanan karar tasansı üzennde dün de- ğişıldikJer yapıldj. Karar tasansın- dan, Boğazlar'da bır kazaya yol aça- bilecek şekiide gemi geçiş güzergâ- hının yeniden düzenlenmesine iliş- kin bölüm çıkartıJdı. Tasandan çı- kartılan bölüm, IMO'nun denizler- de çatışmayı önlemeyi amaçlayan ilkelerine de ters düşüyordu. Arıka- ra'nın lehine bu bölüm metinden çı- kartılırken Boğazlar"dan geçışler konusunda Türkıye'nin I994tarih- li Boğazlar Tüzüğü konusunda ta- raflar işbirliği yapmaya çağnldı. Tasannın yeni şekli üzerinde Cumhuriyet'in telefonla sorulannı yamtlayan IMO'dan üst düzey bir yetkilı, tasanda taraflan işbırlığine çağıran bölümü şöyle yorumladı: "Tasandaki en önemli bölüm, Boğazlar'dan geçişlere ilişkin tüm taraflan işbüüğine çağıran bölüm. Bu da Boğazlar Tüzüğü'nün yeni- • Arkası Sa. 15,SiL3'te Ecevit: IMFile anlaşmamızşart değil Hükümet, Taner'i ciddiye alnıadı • Başbakan Yardımcısı Ecevit, IMF ile anlaşma yapıhp yapılmayacağının Bakanlar Kurulu'nda ele alınmadığını vurgulayarak '"IMF ile dönem dönem, birkaç ayda bir görüşmeler yapılıyor. Bu. IMF ile bir bağlantı kurduğunuz veya bir anlaşmaya vaıma yolunda olduğunuz anlamına gelmez" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Uluslararası Para Fo- nu'nun (IMF) özellikle Asya'da yaşanan ekonomık bunalım ve Türkiye'deki seçim olasılığı ne- deniyle 3 yıllık istikrar paketi yerine 1 yıllık program dayat- ması, hükümetten yıne farklı sesler çıkmasına neden oldu. Devlet Bakanı Güneş Taner'in açıklamalannın tersine, hazırla- dığı 1 yıllık program Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) gündemine bıle alınmadı. Baş- BORSA ÛDun 2902 Öncekı 2842 DOLAR ÛDun 193,800 Öncekı 192.700 MARK Dun 110.500 Öncekı 110.700 ALTIN ODun 1.860.000 Öncekı 1.878.000 bakan Yardımcısı Bülent Ecevit, IMF ile dönem dönem görüş- meler yapıldığını, ancak bunun anlaşma ımzalanacağı anlamı- na gelmedığinı söyledi. IMF ve koalisyonun ANAP kanadı 50- 55 emeklilik yaşını yetersiz bu- lurken Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Nami Çagan, M Arkası Sa 15, Sü. 3'te ENFLASYON KAVGASI BÜYÜYOR • 7. Sayfada Öğrenciler yine dayak yedi Üniversitelerde yaşanan gerici-faşist saldınlan protesto etmek iste>en öğrenciler, yine dövüterek gözalüna alındj. Sıvas'ta sol görüşlü öğrencilerin, evlerine işaret konularak bedef gösterildikkri öne sürûJürken Ağn'da önceki gece yurt binasuıda meydana geien çaüşmada ild öğrenci bıçakla yaralandL Polis 108 öğrenciyi gözaltına aldL (Fotoğraf: ALPER TURGUT) • 75. Sayfada DIŞ BASIN 'Türkiye AB'yi köşeye sılaştırdı' • Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Belçika'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere verdiği demeçler, AB'ye üye ülkelerde soğuk duş etkisi yaratt]. • Türkiye'nin AB'ye mahküm olmadığını belirten Cem'in, "Türkiye- AB ilişkilerinde olumlu bir gelişme olsa bile Kıbns'tan taviz vermeyiz" sözü şaşkuılığın etkisini arttırdı. • Cem gazetecilere yaptığı açıkJamada, "Bizim tavrımız gayet net. Artık AB düşünsün. Karar verecekler, biz de izleyeceğiz" dedi. • 9. Sayfada GÜNEYDOĞU Gazeteciler cemiyetine polis baskını • Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ne baskın düzenleyen polis, ruhsatlan olmasına karşın silah taşıdıklan için iki muhabiri gözaltına aldı. Cemiyet Başkanı Naci Sapan, polisin tavnnı kınadı. • 4. Sayfada ÖZER ÇİLLER YARIN ADLİYEDE 1 4 . Sayfada HİKMET ÇETİN: AÇIK OYLAMA YAPILMALI 1 4 . Sayfada CtNDORUK. BAŞBAKAN YILMAZ'A ÇATTI B 5. Sayfada BEŞİKTAŞ ÇEYREK FtNAL ŞANSINI YlTİRDİ • Sporda GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ABD'nin 'Gerçek' Yiizü ABD yönetimi, gerçek nıyetini gizleyen örtüyü niha- yet kaldırdı. RP'nin kapatılmasını engellemek için "açık ve kapalı" yöntemlerle uğraş veriyor. Açık yönden uğraşılara New York Times gibi bir ga- zete yardımcı oluyor. Kısa bir süre önce bırinci destek yazıyı yayımlamıştı. Şu günlerde de ikincisi arz-ı endam eyledi: • Arkası Sa. 15, Sü. l'de B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e DİSK, 8 Aralık'ta Ankara'ya yürüyor İstanbulHaberServisi - DİSK, herkese iş, her- kese ekmek, güvenh bır gelecek için .'Vnkara'ya "Sendikal HaİdarYürüyüşü" düzenliyor. 8 Ara- lık'ta DlSK'ın Merter'deki genel merkezinden başlayacak yürüyüşe yönetım kurulu, başkanlar kurulu, üye sendikalann başkan ve yönetim ku- rullan ve işten atılan ı;;iler katılıyor. DfSK Ge- nel Sekreten Murat Tokmak. yüriiyüş öncesın- de çeşrtlı kentlerde toplantılardüzenleyerek kam- panyanın amacını anlatacaklannı, bu kapsamda yüz bınlerce afiş, duvar gazetesı ve DİSK'm Se- sı özel sayılannın hazırlandığını söyledi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demirelin Nakarafları... Gündemdeki sorunlar keskinleştikçe, sorumlu nok- talarda bulunan kişilerin, "durumu kurtarma " girişim- leri daha bir sırrtıyor, inandıncı olmalan güçleşiyor. Bu kişilerin başında, devletin tepesindeki kişi ola- rak Cumhurbaşkanı Süleyman Oemirel geliyor. Demirel'in son dönemdeki çıkışlarını özetleyelim. Meclis mi tartışma konusu? Demirel'den çıkış: • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog