Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet ^ kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Turtoc^ Cad No. 33/41 (34334)CaAaloâlu1stati(J »£12)512 05 C&527 Faks:<212)514 01 95 <~ V*. Cumhuriye ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Tutocağı Cad No 3*41 (34334)CağatağMstarıtıu( T€fc(212)512 05 05^527 Fate (212)614 01 96 74. YIL SAYI: 26348 / 1OOOOO TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 1997 ÇARŞAMBA Orta Asya petrolünde ABD ve Rusya rekabeti sürüyor Rus doğalgazı imzaya kaldı• Başbakan Mesut Yılmaz'm girişimleriyle 15 aralıkta Ankara'ya gelecek olan Rusya Başbakanı Viktor Çernomırdin, geçen ay ön anlaşması yapılan yaklaşık 20 milyar dolarlık doğalgaz projesini imzalayacak. ABD'nin, AJiağa Rafinerisi işletmesinin kendisine verilmesi karşılığında anlaşmaya karşı çıkmadığı bildirildi. LALE SARltBRAHİMOĞLU ANKARA - Rus do- ğalgazınm uluslararası pazarlara taşınması ko- nusunda ABD ve Rusya arasında giderek artan rekabet, Türkiye'nin kozlannı her iki ülke nezdinde oynamasını sağladı. Tûrkiye, Rusya ile Karadeniz doğalgaz boru hattı projesi konu- sunda anlaşmaya vanr- ken bu anlaşmaya karşı çıkan ABD'nin ise Izmir Aliağa Rafînerisi'nin ış- letme hakkı verilerek ik- na edildiğı ileri sürüldü. Başbakan Mesut Ydmaz'ın geçen ey- lül ayından bu yana çeşitli nedenlerle 3 kez tnektup gönderdiği Rusya Basbaka- nı VTktorÇernomınlin'in, 15-16Arahk tarihlerinde Türkiye'ye gelerek Kara- deniz doğalgaz projesini ımzalayacağj bildirildi. Çernomırdin, Türkiye'ye ge- Ecevit, BM'ninKıbns Ozel Danışmanı üegörüştü 'KKTC'nin veremeyeceği ödünlervar' • Ecevit dün görüştüğü BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Özel Danışmanı Diego Cordovez'e, BM Genel Sekreterliği'nin Kıbns konusundaki etkisinin çok azalmış olduğu yolundaki görüşlerini iletri. Ecevit, Türkiye'nin BM'ye her konuda yardıma hazır olduğunu, ama Kıbns Türklerinin de asla veremeyeceği ödünlerin bulunduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Danışmanı Cordovez de "Rum kesimindeki seçimlerden sonra görüşmelerin devam etmesini istıyoruz" dedi. • 9. Sayfada KJBRIS'A DAYTON MODELİ ifYU UVfJmOâJTMH İHfeBri • 9. Sayfada lecek ilk Rus başbakanı olacak. Tûrki- ye'nin Çemomırdın'ı ikna etmesinde, Karadeniz doğalgaz projesinin kendisi geldiğinde imzalanacağı sözü verilme- sinin rol oynadığı belirtildi. Çernomır- din'in, Türkiye'ye gelmesıne karşı çı- kan Rus Dışışleri Bakanhğı'nı, "20 mil- yar doiarhkanbşmayı imzalıyorum" di- • Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda ABD ve Rusya yanşı hız kazanıyor. Türkiye'deki enerji santrallanna da göz diken Washington ve Moskova'nın bu rekabeti, Türkiye'nin kozlarını her iki ülke nezdinde de oynamasını sağladı. ABD, Orta Asya petrolünün Ceyhan'a taşınması konusunda Ankara'ya destek verdiğini açıklamıştı. laşması, BOTAŞ ile Rusya'nın Gasexport fırmalan arasında imza- lanacak. Rusya'nın Ka- radeniz doğalgaz proje- si çerçevesinde kendisi- ne Türkiye'de bu gazı iş- leyeceği birterminali iş- letme hakkuıın verilme- si istemı ise Ankara tara- fından kabul edilmedi. Karadeniz doğalgaz projesini tanıtmak için Moskova'dan sonra dün Ankara'da görücüye çı- kan Rusya'nın Gasprom şirketi, Hollanda-Ingiliz ortakhğındakı Shell fır- tnası ile Karadeniz'e bo- ru hattı döşcnmesini de içeren yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ortaklık anlaşması yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Karadeniz'in altından geçecek 16 milyar metreküp kapasiteli birboru hattı ile doğalgaz alı- MArkasıSa. 15.SÜ. 3'te yerek ikna ettiği öğrenildi. Kaynaklar, Rusya ile Türkiye arasında yapılacak doğalgaz anlaşmasına karşı çıkan ABD'nin, sıvılaştınlmış doğalgazın iş- leneceği Izmir Aliağa Rafînerisi'nin kendisine verileceği sözü alması üzeri- ne, projeye karşı çıkmaktan vazgeçtiği- ne işaret ettiler. Karadeniz doğalgaz an- CUMHURİYET'İN K H U t z L T M E • • U T R• Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler - 1 NİYAZI BERKES Berkes "200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?" sorusunun karşılığını bu araştırmasında da sürdürüyor. • Ufusçuiuk akımımn tarihi, Batılılaşma ve Batıcılık akımımn başlaması ile doğmuştur. • Onun için bunların oluşumlarını incelerken sözünü ettiğimiz çelişkilerin Batı meselesi ve Batıcılık konusu etrafında toplandığını göreceğiz. Cuma günü Cumhuriyet 'le... AÎHM'nin kararı Zana'ya tazntinat veret • Avrupa Insan Haklan Mahkemesi, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın, adiî biçimde yargılanmadığı, kendini savunma hakkı verilmediği ve gözaltı süresinin uzun olduğu yönündeki başvurusuyla ilgi olarak Tûrkiye'yi cezalandırdı. • Cezaya göre Türkiye Mehdi Zana'ya 6 bin 900 dolar ödeyecek. Mahkeme, Zana'nın, Türk devletinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu ise reddetti. • 15. Sayfada Tarafsız yargtçiara sürgün • Adalet Bakanı Sungurlu'nun hazırlattığı, laik-demokrat tavırlanyla dikkat çeken 1.160 hâkim ve savcıyı kapsayan atama kararnamesi taslağında, Göktepe davasında iki kez mahkemeye başkanlık eden Fatma Nilgün Uçar'ın sürgünü de yer alıyor. • Uçar'ın Edirne'ye sürülmek istenmesi, Göktepe davasına bakacak yeni hâkime de 'gözdağı' olarak değerlendirildi. H 5. Sayfada Yeni dünya düzeni çaürdıyor • 1994'te Meksika, 1995'te Arjantin, 1996'da Bulgaristan ve 1997 başmda Çekoslovakya'da serbest piyasa uygulamalan yüzûnden yaşanan çeşitli krizlerin ardından Asya'da somut sinyallerini yaz başlannda veren ve bölgenin sınırlannı aşarak dünyaya yayılan sarsmtılar, ülkeler arası ekonomik entegrasyonun ortaya çıkarabileceği zararlan gündeme getirdi. • Küreselleşme, ekonomik krizlerin hızla diğer ülkelere yayılmasına ve hasan karşılayamayacak durumda olanlann mali açıdan çökmesine yol açıyor. • 7. Sayfada BORSA oDun 2842 Öncekı 2787 DOLAR oDun 192.700 Öncekı 191.600 MABK oDün 110.700 Öncekı 110.650 ALT1N Dun 1.878.000 öncekı 1^90.000 Asya'da para depremi • Japonya'nın dördüncü büyük aracı kurumu olan Yamaichi'nin faaliyetlerini durdurması, uluslararası borsalan olumsuz etkiledi. Aracı kurumun faaliyetlerine son vermesiyle Japonya Menkul Kıymetler Borsası'nda bir firtına yaşanacağı endişesi, New York'ta Dovv Jones Endeksi'nde de düşüşe yol açtı. • 7. Sayfada (' DERİ N 1 LDEVLETJ t PELV LET.j DENETLEME GERGİNLİĞİ Körfez'de yine kriz • ABD 'hassas tesisler'in de denetlenmesi konusundaki ısrannı sürdürûyor. Clinton, başkanlık saraylan dahil, UNSCOM'un Irak'ta istediği her yeri denetleyebilmesi gerektiğini söylerken ulusal güvenlik ve egemenliğin söz konusu olduğu alanlann denetimine izin verilmeyeceğini açıklayan Bağdat. ABD'yi krizi tırrnandırmakla suçluyor. • 8. Sayfada Inan'ın istifasıbunalımı çözdü• Yılmaz'm ısran üzerine Kâmran Inan, Dışişleri Komisyonu Başkanhğı'ndan aynlmak zorunda kaldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Ydmaz, hükümet hak- kındaki ikincı gensoru önergesine karşı CHP Genel Başkanı Deniz BaykaTdan destek isterken. "Gcnsorunun muhatabı benim" dedi. Yılmaz'm, 'gensorunun kabul edilmesi durumunda istifayfiküm- lülüğünün doğacağı' yönünde uyanda bulunması üzerine CHP lideri Baykal, "Sa>ın Başbakan 'ayakışan şövahece bir tutum. Hükümet krizi yoktur" açıkla- masını yaptı. Iktidar ile CHP'nin uzlaş- masına karşın TBMM Dışişleri Komis- yonu Başkanlığı 'na seçilen ANAP Bit- lis Milletvekili Kâmran Inan, iki liderin dün yaptıklan görüşmeden sonra istifa etmek zorunda kaldı. Başbakan Yılmaz, hükümetin dışandan desteğiyle ilgili so- runlarrn aşılması için dün BaykaFı par- lamentoda ziyaret edeıek 1.5 saat görüş- tü. Yıhnaz görüşmeden sonra, Meclis ça- hşmalan konusunda görüş ahşverişinde mArkasıSa.l5,Sü.3'te BAYKAL: HÜKÜMET ÇETE KİLlDtNİ AÇAMIYOR • 5. Sayfada MECLfS'fN ıKİNCf SINAVI • 5. Sayfada HÜKÜMETTE SENDlKA TARTIŞMASI • 4. Sayfada TRİLYONLUK RANT OYLFNLARJ • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yok Birbirlerinden Farkları... Siyasal dünyamızla yargı, şaşırtıcı olaylar yarat- makta atbaşı gidiyor. Susurluk sorununun önemli parçası diye nitelenen kumarhaneler kralı Topal'ın öldürülmesiyle ilgili da- vada sanık sandalyesine oturtulan dört özel tim po- MArkas/Sa. I5,SH l'de Şapka Kanunu'nun 72. yıldönümü , içindeki kafaları da değîştirdi 9 İstanbul Haber Servisi- Şapka Kanu- nu'nun çıkanlışının 72. yıldönümü, sivil toplum kuruluşlan ile partiler tarafindan çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Kız Lisesi Eğitim Vakfi (İKLEV) üyesi ka- dınlar, dün saat 11.30 sıralannda başla- nnda şapkalarla toplanarak Taksım Cum- huriyetAnıtı'naçelenk bıraktılar. IKLEV Başkanı Birnur Ozümert, Şapka Devri- mi'nin yalnız dış görünümün değişimi değil, fesli ve sanklılann başlannın içi- nin de aydınlanması anlamı taşıdığını ifa- MArkasıSa. lS,Sül'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog