Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. TutaaJ Cad No 33/41 (34334)CağaloğkVlstanbul Tet(212)512 05 05/527 F<*s:g12)514 01 95 Cumhu ECumhurİYet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. TCıtocağı Cad No 39/41 (34334)Ca9a)oğlıVlstanbU Tet<212)512 05 05/527 Fate(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26346 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) 24 KASiM 1997 PAZARTESİ IMF, hükümeti zor durumda bıraktı Ekonomide kı*itikclöııeııı KREDİARANIYOR Artan dış borcu karşılamak için yüklü bir krediye gereksinim duyan hükümet, IMF'nin önerilen . programa onay vermemesi üzerine ikileme düştü. Yıl sonundan önce karannı kesinleştirmesi beklenen hükümet, ya 1 yıllık sert önlemlerle ekonomide şok bir durgunluk yaratıp enflasyonu indirmeye ya da önlemleri yumuşatıp erken seçime hazırlanmaya karar verecek. YILMAZ'IN UMUDU CLINTON Hükümet, umudunu Yılmaz'ın önümüzdeki ay Clinton ile yapacağı görüşmeye bağladı. Yılmaz hükümetinin daha "yumuşak" önlemler içeren programa destek alabilmek için Başkan Bill Clinton'ı devreye sokmak ve aynı ay Türkiye'ye gelecek olan IMF heyetiyle yapılacak görüşmelerde, yapısal reformlan hızlandırarak destek sağlamaya çalışacağı kaydedildi. FARUKATAAY ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan görüşmelerden umdu- gunu bulamayan hûkümetın, ekonomide rota çizmek için çok önemli bir karar aşa- masmda olduğu belirtildi. 1998'in ilk 8 ayında yaklaşık 5.5 katrilyon lira borç ödemesi yapılacak olması nedeniyle yük- lü bir dış krediye gereksinim duyan hü- kümet, IMF'nin sunulan programa onay vermemesi karşısmda zor dunıma düştü. IMF'nin, Devlet Bakanı Gûneş Taner başkanlığındaki Türk heyetiyle yapılan görüşmelerde, enflasyonu 3 yıllık bir programla tedrici olarak düşürmeyi ön- gören programı ınandıncı bulmayarak anlaşmaya yanaşmaması hükümeti yeni bir karar aşamasına getirdi. Yıl sonun- dan önce karannı kesınleştirmesi bekle- nen hükümet, ya 1 yıllık sert önlemlerle ekonomide sok bir durgunluk yaratıp enf- lasyonu indirmeye ya da önlemleri yumu- şatıp erken seçime hazırlanmaya karar verecek. Dış kredi olanaklan için IMF'nin desteğıne gereksinim duyan hü- kümet, umudunu Başbakan Mesut Yd- maz'ın aralık aymda ABD Başkanı Bill • Arkası Sa. 15, Sû. 1 'de ÖĞRETMENLER 'Sözler tutulmadı' • 8 yıllık kesintisiz temel eğitimle yükü ağırlaşan toplumsal ve ekonomik kalkınmamızın lokomotifi eğitim emekçileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yine buruk giriyor. H J. Sayfada ÖĞRETMENLER GÜNÜ 16MARTOLMALIYDI • 2. Sayfada Devletin 66 trilyon kaybına rağmenfirmayayeni iş Taiiışmah şirketeihale• Çatalan Barajı inşaatının gecikmesine neden olduğu ileri sürülen Erg Inşaat şirketinin de içinde bulunduğu konsorsiyuma, Artvin'e 5 kilometre yakınlıkta, Çoruh Nehri üzerinde kurulacak Deriner Barajı'nm ihalesi verildi. CANGAZALCI ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanJığı, Çatalan Barajı ihalesinde inşaatın 10 yıl gecikmesine neden olduğu iddiasıyla dev- leti 66 trilyon lira kayba uğrattığı ileri sürülen firmaya yeni iş verdi. Deriner Barajı'nın iha- lesini alan Erg Inşaat şirketinin, Çatalan Bara- jı'nı "yap-işlet-devret" yöntemiyle alabilmek için baraj yapımını geciktirdigi belirtildi. Ada- na'da Seyhan Nehri üzerinde kurulan Çatalan Barajı'nın ihalesi, 1982 yılında 8 miryar 976 miryon liraya Erg Inşaat KoUektif Şirketi'ne ve- rildı. Çatalan Barajı kesin projesinde, suyun akıtılmasını sağlayacak 2 adet "derivasyon tü- neü" öngörülüyordu. Erg Inşaat. derivasyon tünellerinin açılmasının çok güç ohnası nede- nıyle baraj ın açılışının gecikeceğinı öne sürdü. Firma, tünellerin açılmasının beklenmesi du- rumunda barajın 3 yıl gecikeceğinı, bu neden- le yıllık 596 miryon kilovat saatlik elektrik üre- timi kaybı olacağını savundu. Firma, bu mik- tarda elektrikten yoksun kalmanın, yılda 35.7 miryon dolara, barajın 3 yıl gecikmesinin de toplam 100 miryon dolara mal olacağını bildir- di. Erg tnşaat, DSl'ye, barajın erken bitmesi için tünellere ek olarak projede bulunmayan, "açık derivasyon kanalT yapmayı önerdi. DSİ, fır- manın önerisini 1984 yılında kabul ederek pro- jeyi değiştırdi. thale koşullanna göre 9.8 mil- yon metreküp ohnası gereken dolgu hacmi, ba- raj bitiminde 14.5 miryon metreküpe çıktı. Ça- talan Baraj ı'ndan 9 kat büyük olan ve dolgu • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de BAKAN TASLAK HAZIRLATTI Sııngurlu operasyonu • Susurluk çetesinin Istanbul ayağıru soruşturan, Atatûrk'e ve milletvekillerine hakaretten yargılanan eski RP'li Şevki Yılmaz hakkında fezleke düzenleyen, Aczmendi dergâhını kapatan laik ve demokrat hukukçular yerlerinden ediliyor. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun hazırlattığı taslakta, eski adalet bakanlan Mehmet Ağar ve Şevket Kazan dönemindeki üst düzey bürokratlann etkili olduğu belirtildi. Kapatma davası Erbakan umutsuz • RP lideri Necmettin Erbakan, Anayasa Mahkemesi'nin partisini kapatma davasmdan umudunu kesti. Erbakan, il örgütlerine "'Kapatümaya hazrrhklı olun" talimatını verdi. • 4. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun. RP'lı eski Bakan Şevket Kazan'ın "kararname- lerini aratacak nitetikte". 1200'e yakın yargıç ve savcının görev yerlerini değiştiren taslak hazırlattığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nca hazır- lanarak geçen hafta içinde Hâ- kimler ve Savcılar Yüksek Ku- rulu'na (HS YK) sunulduğu bil- dirilen yaklaşık 1160 kişilik ka- rarname taslağının, önceki ka- rarnamelerdeki gibi yargıdaki laik ve demokrat kadrolan tas- fiyeye yönelik olduğu ileri sü- rüldü. Taslağın hazırlanmasın- da, eski adalet bakanlan Meh- met Ağar ve Şevket Kazan dö- • Arkası Sa. 15, Sü. 4te DERSLER UYGULAMALI OLACAK Bulgaristan'da 6 aşk saııatlan okulu' SOFYA (AA) - Bulgaris- tan'ın Filibe kentinde Karam- fîl Fopovadlı bir ışadamı, "Aşk Sanatlan Koleji" adı altında özel bir seks okulu kuracağını açıkladı. Eğitim süresi ilk etap- ta 1 yıl olarak belirlenen okul- da öğrencilere cinsel bılgiler verilecek ve genelde Uzakdoğu kökenli olan seks sanatlan öğ- retilecek. Teonk bılgilerin yam sıra uygulamalı derslerin de ya- pılacağı okuldan başan ile me- zun olan kışıler "Aşk sanatlan doktoru" diploması alacaklar. Okulun kurucusu Karamfil Po- pov, seksin insan yaşantısında son derece önemli bir konu ol- duğunu beUrterek amaçlarunn insanlan seks konusunda en iyi şekilde eğitmek olduğunu söy- ledi. Popov, okulda eğra'm gör- mek isteyen kişilerde yaş sını- n aranmayacağmı da açıkladı. Okulun bürokratık işlemlerin tamamlanmasının ardından 1998 yılının ilk aylannda eğıti- me başlaması planlanıyor. Cuma eylemcilerine yumuşak davranan polis aynı meydanda solcuları copladı Beyazıt'ta dayak ve gözaltı• Üniversite'deki faşist saldınlan protesto etmek isteyen demokratik kitle örgütü üyeleri, polis tarafindan coplanarak dağıtıldı. Yaklaşık 150 kişinin dövülerek gözaltına alındığı olayda, gazeteciler de polis coplanndan nasibini aldılar. • Arkadaşlanmız Hatice Tuncer ve Alper Turgut olaylar sırasmda hafıf yaralandı. Gözaltına alınanlar arasında SlP Genel Başkanı Güler de bulunuyor. tstanbul Haber Servisi - tstanbul Üniversite- sı'nde (IÜ) geçen hafta yaşanan faşist saldın- lan protesto etmek amacıyla toplanan, aralann- da demokratik kitle örgütlerine üye kişilerin de bulunduğu grup. polis tarafindan dövülerek da- ğıtıldı. StP Genel Başkanı Aydemir Gûler'in de içinde bulunduğu yaklaşık 150 kışınin gö- zaltına alındığı olaylarda, arkadaşlanmız Alper Turgut ve Hatice Tuncer de polis tarafindan coplanarak dövüldü. 1Ü Merkez Kampusu'nda geçen hafta için- de çok sayıda öğrencinin yaralandığı olaylann protesto edileceğini haber alan güvenlik güçle- ri, sabahın erken saatlerinden itibaren 4 panzer eşliğinde Beyazıt Meydanı'nda önlem aldı. Meydanda saat 12.00 sıralannda açıklama yap- mak isteyen ÖDP, EMEP, SlP ve KESK'e üye yaklaşık 200 kişi, terörle mücadeleden sorum- lu Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya tarafindan dağılmalan yönünde uyanldı. Gru- bun basın açıklaması yapmak ıçın diretmesı so- nucu 'topluluğa sertdavTanmavın" uyanlannı Polis, gösteridteri yerlerde sörükleyerek götürdü. StP Genel Başkanı Aydemir Güler de gözaltma ahndL (Fotograflar ALPER TURGUT-KEREMILGAZ) • A rkası Sa.l5,Sü.4te BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN MHP'de gergîn kongre • Alparslan Türkeş'in ölümünden sonra "kongreler partisi" olan MHP'de, 6 ayda üçüncü kongre yapıldı. Genel başkanlık yanşını 671 oy alan Devlet Bahçeli ikinci kez kazandı. MHP'nin dünkü 5. olağan kongresi gergin bir havada yapıldı. Olağanüstü güvenlik önlemleri altmda gerçekleştirilen kongrede, izleyiciler salondan çıkanldı. • Genel başkan adaylanndan Tuğrul Türkeş 483, Ramiz Ongun 73 oy alırken Salih Gökçe ise ilk turdan sonra adaylıktan çekildi. Devlet Bahçeli'nin genel başkan seçilmesinin ardından MHP'de Ülkü Ocaklan'na dayalı dönemin yerine, genel merkez ağırlıklı bir dönemin başladığı belirtildi. • 5. Sayfada FEZLEKELER GÖRÜŞÜLECEK Dokunulmazhk haftası • TBMM'nin bu haftaki gündemi dokunulmazhk, gensoru ve soruşturma önergeleri çerçevesinde odaklandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, bu hafta aralannda DYP milletvekilleri Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın da bulunduğu 85 milletvekili hakkmdaki dokunulmazhk dosyalanm ele alacak. • Karma Komisyon'da yapılacak oylamada, milletvekillerinin dokunulmazlıklannın kaldınlması için, karar yeter sayısından az ohnamak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu yeterli olacak. Milletvekili, dokunulmazlığının kaldınlmasına karar verilirse sadece ilgili davadan yargılanabilecek. • 5. Sayfada Yüksekova'da 'yargıya müdahale' savı• Yüksekova çetesi mağdur müdahil avukatlan 'Çete davasına müdahale var' diyerek Adalet Bakanhğı ile Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı'na başvurdular. DtYARBAKIR (Cumhuriyet) - Yük- sekova çetesi müdahil avukatlanndan Yaşar Altürk ve Tahir Elçi, Yüksekova çetesi davasında bazı kişi ve kurumlann '^argıya müdahale" ettiğini ileri sürdü- ler. Çete yargılanmalannda yaşandığını öne sürdükleri olaylan Adalet Bakanh- ğı ile Hâkim ve Savcılar Yüksek Kuru- lu Başkanlığı'na sunduklan bir dilek- çeyle anlatan avukatlar, "soruşturma açüması" talebinde bulundular. Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki dava dosyası içinde, Yüksekova çetesi sanıklannın suç işledikleri yönünde cid- di ve güçlü kanıtlann bulunduğu ileri sü- rülen iki sayfalık dilekçede, çete itıraf- çısı Kahraman Bilgiç'in Diyarbakır'da tutuklu bulunması nedeniyle Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesf nın talımatıyla ifadesinin alınması içm Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıya he- nüz cevap gelmediği belirtildi. Dilekçe- de şunlar anlatıldı: "Sanıklardan Yüzbaşı Nihat Yiği- ter'in bile ifadesi henüz ilgili dava dosya- sına ulaşönlmadı. Sanık Binbaşı Meh- met Emın Yurdakul tutukluluk halinin devam etmesine rağmen Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevi yetkilileri tarafindan salıverildi. Yükse- ko>a çetesi davasında dosva kapsamında samklar hakkında ciddi ve güçlü kanıt- lar bulunmasına rağmen, esas ve etkili bir kısım kanıtlar toplanmadığı gibi iki önemli sanığın mahkeme ifadeieri de he- nüz saptanmadı." Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun çete yargılamalan ile ilgili sorunlara sa- hip çıkması gerektiği vurgulanan dilek- çede, "Adalet bakanlannın yargı organ- larma herhangi bir müdahalesini, yargı bağımsızuğı ilkesine uygun bulmuyoruz. Soruşturma istrJimizdeki temel amaç, çetedavalan nedeniyleyargı organlannın zedelenmiş itibarına veniden kavuştur- malan ve yargıv ı gerçekten bağımsız ça- lışılabilir ortama kavuşturma özlemidir" denildi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sus... Susmadıkça Sıra Sana Gelecek... Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), son anda bir değişiklik olmazsa bugün toplanıyor. Kuru- la, Adaleti Dağıtma Bakanı Şevket Kazan dönemin- de, kazanda kaynayan her şeye evet dedikleri için, Halim Selim Yüksek Kurulu (HSYK) demiştik. m Arkası Sa. 15,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog