Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

TjgT CumhurİYet k ^ ^ kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Turtocağı Cad No 39/41 {34334)Cağaloğlu/ls<anbıJ Tet:(212)512 05 0&527 Fate.(212)514 01 95 CumhurİYet CumhurİYet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Tud«je$[ Cad! No 39/41 04334)CagaiogkVtstantXil '•»(212)51205 06/527 Fate 1212)51401 95 74. Y1L SAYI: 26345 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-19S1) KASIM 1997 PAZAR Eylem yapacaklar Öğretmen haftası sorunlu başlıyor • Eğitim emekçileri gün ve haftalannın kutlanması nedeniyle bugüne kadar ertelenen sorunlannı duyurmak için bir dizi eylem yapacak. Türkiye'nin dört bir yanında paneller, konserler, söyleşiler gerçekleştirilecek. Haber Merkezi - Atatürk'ün başöğretmenliğınde millet mek- teplerinin kurulduğu 24 Kasım 1928 tanhının yıldönünıü, "24 Kasun Oğretmenler Günü ve Haftası", çeşitlı etkinliklerle kutlanıyor. Etkınlikler kapsa- mında öğretmenler, bugüne dek süreklı ertelenen sorunlanmn çözümü içın bir dızi eylem ger- çekleştirecek. 24 Kasım ÖğretmenlerGünü nedeniyle Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Denıeğı (ÇYDD) Fatıh Şubesı dün İCasımpaşa'daki Çağdaş Çocuk Tiyatrosu'nda "8 Ydhk Kesintisiz Çağdaş EğffinT konulu bir panel düzenledi. ÇY- DD Genel Başkanı Prof. Dr. Tflrkan Saytan'ın yönettiği pa- nele gazetemız yazarlanndan Prof. Dr. Türke) Minibaş, Oktay EkincL Eğıtım-Sen 8. Bölge MArkasıSa.lO,SiL3te IMF'den destek bulamayan hükümet istikrar paketinden vazgeçiyor Yeııî rota seçim• tktidara geldikten sonra "erken seçim" yerine 3 yılîık orta vadeli bir ekonomik program açıklayan hükümet, rotayı yeniden seçime çevirdi. Hazırladığı "istikrar paketi"ne Uluslararası Para Fonu'dan umduğu desteği sağlayamayan hükümet, 1998 bahannda erken seçim olasılığını dikkate alarak toplumun "kemer sıkmasını" öngören kararlardan vazgeçme eğilimine girdi. FARUKATAAY ANKARA - Enflas- yonu 2000 yılında yüz- de 3'e düşürmek için orta vadeli program açıklayan hükümet, sunduğu pakete IMF'- den destek alamayınca rotayı seçime kırdı. Ba- harda seçime gitme ola- sılığını değerlendiren iktidann "kemer sık- ma" programı çerçeve- sınde almaya hazırlan- dığı kararlardan geri adım atması bekleniyor. Ancak, aralık ayı başın- da Ankara'ya gelecek IMF heyetının "stand b>' umudu" vermesi durumunda he- saplar değişebilecek. CHP Genel Baş- kan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı. iktıdannın başlangıcında "bürokrasi- ye teslim ohn" Başbakan Mesut Yü- maz'ın ekonomik çözümsüzlüğü gör- dükten sonra çark ettiğini savundu. Türkıye Odalar ve Borsalar Birlığı (TOBB) Başkanı Fuat Miras, mevcut koşullarda seçimin en iyi çözüm ola- • CHP lideri Deniz Baykal • 'Hükümeti düşürme peşinde değiliz' • CHP, Bayındırlık ve tskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında DYP tarafından verılen ikinci gensoruyla ilgili tavnnı değiştirdi. Gensoru önergesini değerlendirecekJerini söyleyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bu konudaki oylamalara katılmama yöntemi izleyeceklerinin işaretini verdi. • 10. Sayfada • Başbakan Mesut Yılmaz • 'Devletin de kemeri sıkılacak' • Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'de yaşanan sorunlann kaynağının birincisinin gelir adaletsizliği olduğunu söyledi. 1998 yılında hem devletin hem de vatandaşın kemerinin sıkılacağını söyleyen Yılmaz, 2000 yılına kadar eğıtimde belli bir standardı yakalamak için çalışmalann devam ettiğini belırtti. • 4. Sayfada cağını, RP'nın kapatılması durumun- da iktidann bu konudakı eğilıminı net- leştirebileceğini söyledi. Hükümet, Devlet Bakanı GüneşTanerbaşkanlı- ğındaki heyetin IMF ile yapılan göriiş- melerden eli boş dönmesi karşısında seçim olasılığını da gündemine aldı. tktidara geldiğinden bu yana "erken seçim* ıle "istikrar paketi" arasında gidip gelen hükümet, orta yolu seçerek • CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur ,. Kumbaracıbaşı, iktidarının başlangıcında "bürokratlara teslim olan" hükümetin şimdi çark ettiğini öne sürerek "IMF, koşullannı ortaya koyunca gerçekleri gördüler. îktidardan kaçmak için bahane anyorlar" dedi. TOBB Başkanı Fuat Miras, RP'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılması durumunda seçim İcarannın kesinleşebileceğini söyledi. maz'ın son günlerde "CHP'nin hükümete sürekli çelme taktıfmı ve kendisi için en uygun zamanda seçime gidece- ğini" söyleyerek millet- vekillerinden erken se- çim için hazırhklı olma- sını istemesi, bürokrasi- de "ekonomik karariar- da geri adım ahlacağı- nın işareti" olarak de- ğerlendirildi. Seçim olasılığının güçlenmesi karşısında hükümetin, KİT ürünlerine yüksek oranlı zamlar, yöre yurttaşlannın tepki gös- terdiği özelleştirmeler, SSK'de çalışanlann yü- künü arttıran düzenlemeler, memur ve emekli maaşlanna enflasyonun altında artış, tanmsal destekleme alımlannda ve tanmsal kredilerde çiftçi aleyhine düzenlemeler, esnaf için götürü vergi- nin sınırlandınlması, vergi denetimle- rinin arthnlması gibi düzenlemeler ko- nusunda geri adım atması bekleniyor. MArkasıSa. 10,Sü\ l'de enflasyonu 3 yılda indirmeyi hedefle- yen bir program hazırlarruştı. IMF'ye ekonominin makro dengelerini 3 yıllık bir dönemde tednci önlemlerle sağla- mayı öngören bir paket sunan hükü- met, IMF'nin 1 yıllık sert önlemler içe- ren stand by anlaşmasında ısrar ederek destek vermekten kaçınması karşısın- da yenı bir değerlendirmeye gitmek zorunda kaldı. Başbakan Mesut Yıl- TOBB 'un küfeselleşme isyanı egyor• Türkiye'nin de yer aldığı orta gelirli ülkelerin dünya gelirindeki payı 1980'de yüzde 22 iken 1995'te yüzde 15'e geriledi. Dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı düşük gelirli ülkelerin 1980'de dünya gelirindeki paylan yüzde 7 iken 1995'te yüzde 5'e indi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin dergisinde yer alan incelemede, "Anlaşılan, küreselleşme denilen dijital çark, hiç de alt kattakilerin lehine dönmüyor" denildi. Dünya gelirinde son 15 yıl u parlamenter direniyorMflletveklllerl 'beyaz Oy' da ISraril Dokunulmazhklann sırurlan- dınlmasına ılişkm anayasa değişikliği önerisinin ilk tur oylamasındaki fi- relerin ilk adresi olarak gösterilen Doğu ve Gûneydogu milletvekilleri 'be- yaz oy' kullanmakta ısrarlı. DYP'li Ensarioğlu, Güneydoğu'da uzun zaman- dır 'demokrası sorunu' yaşandığını, bölge milletvekilleri için dokunulmaz- lığm farklı bir boyutu olduğunu belirtti. DTP'li Mustafa Zeydan, dokunul- mazlığın smırlandınlmasına karşı olmadığını söyledi. • 5. Sayfada SlVtl toplum kunilU$larindan tepkl Milletvekili dokunulmazlı- ğının, TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk tur görüşmede kabul edılmemesi si- vil toplum kuruluşlannca tepkiyle karşılandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Izmir Sanayici ve lşadamlan Derneği ve Türkkent Yönetim Ku- rulu yaptığı açıklamalarda, milletvekili dokunulmazlıklannın sınırlandınl- masını ıstediler. CHP Genel Sekreteri Keskin, "Parlamantonun alnma ka- ra leke sürdüler. Halkın isteklerine sırt çevrildi" dedi. • 5. Sayfada ÖDP'den dokunulmazlık referandumu ÖDP, dokunuimazMr- lann kaldınlması için 3 Aralık'ta TBMM'de yapılacak oylamadan bir gün önce konuyu halka soracak. lstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızüay, tzmir'de de Konak olmak üzere bütün kentlerinbüyük alanlanna konulacak iki san- dıkla referandum dûzenleyecek olan ÖDP, oylamadan önce bir hafta sû- reyle dokunulmazhklann kaldınlması yönünde propaganda da yapacak. ÖDP'li Kaya, halka referandum bilgisi vereceklenni belirtti. • 4. Sayfada YARGITAY MAHKEME KARAREM ONAYLADI Türbanh avukata duruşma yasağı • Yargıtay 8. Ceza Dairesi, avukatlann duruşmalara tûrbanla giremeyeceğini hükme bağladı. Istanbul 2. îcra Mahkemesi'nce bu yönde verilen karan oybirliği ile onayan Yargıtay; avukatlann duruşmalara, Barolar Birliği'nin belirlediği kıyafetle girebileceğine karar verdi. • 4. Sayfada Öğrenciye çifte burs olanağı • Öğrenim kredisi alan öğrenciler, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nca ve özel kuruluşlarca verilen burslardan da yararlanabilecekler. • Yurt kapasitelerinin arttınlacağmı belirten Milli Eğitim Bakanı Uluğbay, maddi durumu iyi olan ailelere, dar gelirli öğrencilere burs verme çağnsı yaptı. • 4. Sayfada 8 Mart Kadm Platformu, TBMM'de birsürediroııa>1aıımayıbekk)^n''Aikiçi ^ j şiddetiönlemeyeyönelikyasatasansı''nmbiranöncevasalaşınasınıistediKadııı platformunun dün Istiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemde, kaduıa yönetik şiddet, taciz ve tecavüz sona erene dek mücadelenin de- vam edeceği vurgulandL Evde Çahşan Kadmlann Örgütienme Girişimi, Feminist Kadm ÇevTesL Jiyan Kadm KüMrevi, Jujin, Mor Ça- b, Kürt Kadav \t Roza kadm dernelderinden oluşan 8 Mart Kadın Platformu, 1 Kasun'dan bu >una siiren "Şiddete, tacize, tecavüze son" kampanyasına dün de devam erti. Plarform üyesi yaklaşık 150 kişilik grup önce Taksim Me\ danı'nda açıklama yapo. Açıklamada 25 Ka- sun'm "Düma Kadma Yönetik Şiddete Son Günü" oiduğu anımsanlarak kadmlann evde, okuMa, sokakta, işyerinde sürekli olarak şid- detie iç içe yaşadığı MirgulandL Kadma yönetik şiddetin önlenmesiyie ilgüi yasa tasansmm hâlâ kanım olarak TBMM'den çıkartılamadı- ğ) bclirtilen açıklamada, "Kampamamız bu yasa çıkana kadar sürecek" denikü. Kadm çevik polisüı iztediği grup Galatasaray Postane- si'ne gekrek kadmdan sorumlu De\1et Bakanı Işılay Saygm'a ve TBMM'ye tdgraf çekti. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Azgelişmiş ve gelış- mekte olan ülkelenn halklan- nı daha da yoksullaşüran küre- selleşme sürecini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de eleştıri yağmuru- na tuttu. TOBB'un ayiık der- gisi Forum'da yapılan derle- mede, 1980'den itibaren dün- ya ekonomisindekı değışımler anlatılarak, "Dünya piramkü- nin tepesinde oturanlar, küre- selleşme sürecinden dünya pastalanndaki paylarmı 8 pu- an daha artürarak her 100 do- larlık gelirinyüzde80'iniyara- tacak egemenliğe ulaşmışlar- dır. Anlaşılan, küreseUeşme de- nilen dijital çark, hiç de alt kat- takilerin lehine dönmüyor" saptamasına yer venldı. TO- M Arkası Sa. 10, Sü. 3'te IRAK Taraflar zafer ilan etû • Irak'ın kitle imha silahlannın yok edilmesinden sorumlu UNSCOM denetçileri, 3 haftalık bir aradan sonra dün işbaşı yaptı. Üç haftadır süren ve Irak ile ABD'yi çatışmanın eşiğine getiren gerginliğin Rusya'nın araya girmesiyle sona ermesinin ardından üç taraf da zafer ilan etti. • 9. Sayfada Beşiktaş Van'a farkattı • Türkiye 1. Futbol Ligi'rün 14. haftâsında Fenerbahçe, Antahyaspor engelini Okocha'nın attığı 2 golle geçerken, ligde oynadığı iki maçta 5 puan yitiren Beşiktaş, Van deplasmanında gol oldu yağdı. Siyah Beyazlılar, lig sonuncusu Vanspor'u Oktay (3), Ertuğrul (2), Mehmet ve Tayfur'la geçerken, hem ikinci sıraya yükseldi hem de 4 gün sonra oynayacağı Bayern Münih maçı için moral kazandı. MSpor'da SPIELBERG'tN RÜYASI KÂBUSA DÖNÜŞTÜ • 12. Sayfada EL NtNO MAYISA DEK KONUK • Arka Sayfada SİYASETTE KADININ • DÜŞÜŞÜ DAHA HIZLI 1 6 . Sayfada SAYISAL LOTO'DA BU HAFTAKİNTUMARALAR: 5-13-15-27-31-32 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Geçiniz Efendim! Birkaç silahımız var. Ateşlemeye hazır, bekliyor. Birisi, belki de birincisi, ya dokunulmazlığı sınıria- mak ya da seçim! Anayasa değişikliği ikinci kez görüşülmeden önce, kimileri, seçim olasılığından söz edilmesinin korkutu- cu bir öğe olacağını sanıyor. • Arkası Sa. 10, Sü. 1 'de Yüz kızartan tırmanış "Tibet'te Yedi Yıl"... Serüvenlerle dolu, parıltılı yaşamın son perdesi çok görkemli olacaktı. Brad Pitt ünlü gezgin ve dağcı Harrer'i canlandırdı. Ama yaşlı adamın Nazi geçmişi ortaya serilince... Bugün Cumhuriyet 'le GUNDEM MUSTAFA BALBAY Masallap Ulkesi... Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Memleketin birinde, vekiller dokunul- maz, sorunlar onulmaz, hesaplar sorulmaz, ortalık durulmazmış... Memleketin halı tepeden tırnağa görmeye değer- miş... En tepeden başlayalım, uygunsuzlan taşlayalım... M Arkası So. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog