Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

A.. ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. mmanın Türkocağı Cad No 3SM1 f34334)Ca0alo^1sUnbul TetP'2)512 05 05/527 Faks£12>514 01 95 Cumhuri CumhurİYet kitap kulübü PAZARLAMA A.Ş. TırkocaŞ Cad No: 33/41(3433â|Cağaloğkı<1stanbul Tel-(212)512 05 05527 Fate (212)514 01 95 74. Y1L SAYI: 26344 / 100000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 KASIM 1997 CUMARTESİ Partilerarası komisyon uzlaşma arayışmda; ANAP'tan açık oylama isteği Dokımıılmazlık daralbhyorYeni UZİaşma metnf Dokunulmazhklann sımrlandınlmasına ilişkin anayasanın 83. maddesi değişikliği için ilk tur oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamaması üzerine, öneriye destek arayan siyasi partiler, yeni bir "uzlaşma metni" hazırlığına başladılar. Öneriye Seit tepki DSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in, BBP desteğini almak için mevcut yasa önerisi üzerinde değişiklik yapılabileceğini açıklamasına RP dışmdaki siyasi partilerden olumlu yanıt geldi. Değişiklik önerisine özellikle Güneydoğu milletvekilleri sert tepki gösterdi. Partilerarası uyum komisyonu hafta başında toplanacak. BBP'nin önerisi gündeme gelecek Partilerarası komisyonda özellikle Güneydoğu milletvekillerinin çekincesine yol açan "ağır cezayı gerektiren cürümlerde suçüstü hali" tanımınm yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Bu konuda BBP'nin, bu tanımı daha netleştirecek önerisi gündeme gelecek. Kapsam daraltılıyor Genel kuruida görüşülen metinde, "ağır cezayı gerektiren cürümlerde suçüstü hali" dokunulmazlık kapsamından çıkanlırken, BBP'nin önerisinde "ağır hapis veya ölüm cezasını gerektiren cürümlerde suçüstü hali" denilerek kapsam daraltılıyor. • 10. Sayfada Hükümet, Bucak ve Ağar 'ın dokunulmazlıkları için harekete geçti dj Fezlekeler Meclis'e gelecek 'Adil düzen'in 'zafer'i TBMM "temiz siyasete" gjden yolda sınrfta kalırken. dokunulmazhklann sı- nırlandınlmasına en açık ve büyük muhalefet, toplam 58 fezlekesi bekleyen RP'den geldi. Anayasa değişikliği önerisine \erilen destek, halkoylamasınagjt- mesi için gerekli olan 330 rakamına bile ulaşamayınca RP Karabük Millet- vekiü Hayrettin Dilekcao, partisinin " 4 /^fer"ini işaret etti. "•Dokunulmazlık" zırhını en çok scvenlerin. belediye başkanhğı ve il başkanuğında yapüklan şeriat çağnlannın ardından kendilerini parlamentova atan RP'lilerden oluş- tuğu, genel kurul görüşmeterinde bir kez daha ortaya çıkö. RP'nin Hukuk KDmisyonu iiyesi Vlustafa Kamalak ise yasamanın sağladığı büyük olanağı konımak için yargı erkini eleştirivordu: "Türkiye'de yargı bagımsız değildir. Yargı bağımsı/ değilse kime bağlı? Peki emniyet kime bağlı. jandarma, polis kimin elinde? O da yürütmenin elinde. Çete kimdir? Çete de yüriitmenin si- lahlı illegal gücü değU mi?" (Fotoğraf: HASAN AYDIN) • Hükümet, Susurluk olayıyla ilgili olarak Mehmet Ağar ile Sedat Edip Bucak'ın fezlekelerini Meclis'e getirip oylamayı düşünüyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, '"Anayasa değişikliği olmasa bile başka olanaklar var. Dokunulmazlıklann kaldınlması için 330 oy gerekmiyor, 276 ile kaldınlabilir" dedi. DYP'li Hayri Kozakçıoğlu, dokunulmazlık dosyalannın tümünün genel kurula indirilmesine karşı olmadıklannı söyledi. ANKARA(CmnhurivetBû- rosu) - Milletvekili dokunul- mazlıklanna sınırlama getiren anayasa değişikliğinin zora gırmesi üzerine, iktidar parti- len fezlekelerin öncelıkle ge- nel kurula indirilmesi karan al- dı. Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit, '•Anayasa değişikli- ği olmasa bile başka olanaklar var. Dokunulmazhklaruı kaldı- nlması için 330 o> gerekmiyor, 276 Ue kaldınlabilir. Özellikle Susuriult'la ilgili olarak iki mil- letveküinin dokunulmaztağt he- men kaldınlabilir" dedi. DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ise "Benim için problem yok. Ne istiyorlarsa yapsıniar" görüşünü dıle getırdı. İktidar partilerinin isteği üzerine Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gelecek MAritosıSo. 10,Sü.3İe ANAP'TAN YATAK YORGAN EYLEMİ • 10. Diş hekimliği Sağlığa irtica bulaştı • Ankara'da düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı Sempozyumu'nda irticacı hekimlerin sağlığa verdikleri zarar tartışıldı. Diş hekimliğinde yaşanan sorunlara son yıllarda "irtica tehlikesi"nin de eklendiğmi belirten Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldınm. bilimsel sağlık hizmetlenni "günah" sayan diş hekimlerine dikkat çekti. • 10. Sayfada Diyarbakır Fidyeci çeteye ağır ceza • Diyarbakır' ın Çınar ilçesinde 3 yurttaşı kaçrrarak 2 gün rehin alan PKK itirafçısı Mehmet Özaydın lOyıl, köy korucusu Musa Çevik de 5 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptınldı. • 10. Sayfada Başbakan Yılmaz, skandalm çözümü için belirlediği avansı yeniden uzattı Susurfıık'a üç ay süreTeftİŞ KurulU'nun raporu hazir Başbakan Mesut Yılmaz Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın çahşmasını tamamladığını belirterek Susurluk olayının en geç üç ay içinde çözüleceğini söyledi. Yılmaz. ANAP'lı milletvekillerine verdiği yemekte yaptığı konuşmada. milletvekili dokunulmazhğınm sımrlandınlması, fezlekelerin kabul edilmesi ve pi^manlık yasasınm çıkmasından sonra raporu açıklayacağını söyledi. pı^manlık yasasınm çıkmasından sonra MJMMIIE KÖCAOÖ.irnuitabOPİ• 4. Sayfada Baykal: Soninlar kronikleşiyor CHP liden Baykal, Türkiye'nin "enflasyon, Susurluk ve milletvekili dokunulmazlıklan sorunlannı" aşması gerektiğini belirterek siyasetçilerin yolsuzluklara duyarsızlığını eleştirdi. Yolsuzluk iddialanyla ilgili çalışma yapılmadığını vurgulayan Baykal, "Adalete karşı kuşku başlarsa toplumun temeli tahrip olur. Siyasiler, yolsuzluklan silah olarak kullanıyorlar. Siyasetin hakkını siyasete, adaletin hakkını adalete vermek gerekir" dedi. • 5. Sayfada 611 İŞADAMINIINTERPOL ARIYOR Piyasayı dolandınp yurtdışına kaçtılar Halil Bezmen ve Engin Civan da aranıyor Eiierini kollannı sallaya sallaya yurtdışına kaçanlar arasmda adli tarihe geçen ünlü işadamlannın borçlan 35 trilyon lirayı buluyor. Türkiye, aralannda Bezmen ve Civan'ın da bulunduğu 611 kişiyi Interpol kanalıyla anyor. Difazyon ve doğrudan talep yöntemiyle Türkiye'nin aradığı kişılerin 67'si kaçakçılık, 13'ü ise mali suçlar zanlısı. Vergİ bOrCU Var Trilyonluk borç takarak kaçanlann mekânı Amerika. Klor yolsuzluğundan yargılanan ve devlete 106.7 milyar vergi borcu takan müflis işadamı Bezmen'in açtığı Amerika yolunu, ünlü skandallann ünlü kahramanlan da izledi. • 7. Sayfada BORSA ûDun 3077 Öncekı 2969 DOLAR ûDün 191.000 Öncekı 189.600 MARK ODun 109.SO0 Öncekı 109.700 ALTIN ûDün 1.877.000 Öncekı 1.857.000 FÎNANS SEKTÖRÜNE ÖZEL VERGİ DAlRESl • 6. Sayfada KARA PARA TEBLİĞ1 UYGULANMAYA BAŞLIYOR • 6. Sayfada viiyvılın rlii^ti Popmüziğinikigüçlüse- yuzyınn a u e a ^B a r b r a Streisand üe Ceiine Dion, Tell Him adlı parçada bir araya geldL Kh'bi yayımlanmaya başlanan ve 'yiiz- yılın düeti' olarak tanıülan bu parça Streisand'ın Higher Ground, Dİon'un da Let's Talk About Love adlı albümlerinde ayn ayn yer alıyor. Yaşını başını almış bir kadınm aşk soh- betlerini içeren bu üginç döet, iki ünlü sesin tekniklerinin birbirine ne kadar yakın oldu- ğunu göstermesi açısmdan önemM bir deneme. • 12. Sayfada RUSYA ACIZ DECISTIRDI Bakû Ceyhany a destek• Tüm Azeri petrolünü tek başlanna nakJetmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Rusya'nın yeni Yakıt ve Enerji Bakanı Kiriyenko, "Bu petrolün hepsinin tek boru hattından aktanlamayacağıntn bilincindeyiz. Birçok hat olması şart" dedi. • Kjriyenko'nun açıklaması, Devlet Bakanı Güneş Taner'in, gelecek hafta sonunda Moskova'ya yapacağı ziyaretin de öncesine rastladı. Kesin olmamakla bırhkte Taner'ın, boru hatlan konusunda Rus yetkililerle Türkiye'nin işbirliği tekliflerini içeren temaslar yapması olasılığı bulunuyor. • 8. Sayfada NUKLEER SİLAH ABD Irak'ta ısrarlı • Irak'm, LfNSCOM heyetindeki Amerikalı uzmanlann çahşmasını engellemesıyle patlak veren kriz. Bağdat yönetiminin Rusya ile görüşmeler sonucu önceki sabah BM uzmanlanmn dönüşüne yeşil ışık yakmasıyla yumuşamıştı. • Bağdat'taki UNSCOM bürosunun başkanı ABD'li Nils Carlstrom, silah uzmanlannın "mümkün olan en kısa zamanda" Irak'ın kitle ımha silahlannı yok etme çalışmalanna başlayacaklannı bildirdi. I 9. Sayfada CIA PESMERCELERİ Ajanlara özelgörev • Istihbarat konulannda uzman Foreign Report adlı dergide yer alan haberde, CIA'nın bu yılın mayıs ayında Türk ordusunun K. Irak'takı PKK kamplanna yaptığı operasyondan yararlanarak bölgeye İ500'ün üzerinde ajanını göndermeyi başardığı belirtildi. • Gözlemciler. Bill Clinton'ın, Bağdat yönetimi ile çatışma durumunda, CIA tarafindan eğitilen ve silahlandırılan Kürt asilerin yürüteceği bir kara harekâtını planlamış olabileceğini söyledıler. • 9. Sayfada AVRUPA BIRLICI Yunanistan yalnız kcddı • Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülkenin liderleri, Lüksemburg'daki AB Istihdam Zirvesi sırasında Türkiye'nin Sürekli Avrupa Konferansı'na katıhp katılmaması konusunda ortak tavır belirlemeye çalıştılar. Liderlerin hararetli görüşmenin sonunda yoğun baskılara karşın Yunanistan'ın tavnnı değiştirmemesi nedeniyle uzlaşma sağlayamadıklan bildirildi. • 8. Sayfada 'YEŞİL' MADEN-İŞ ÜYESI • 10. Sayfada HALUK LEVENT'IN DÖNÜŞÜ • 12. Sayfada MUTFAK KADININ, KİTAP ERKEĞİN • Arka Sayfada TÜRKİYE NÜFUSU 3 GÜNDE AÇIKLANACAK • 10. Sayfada TRABZON-İSTANBUL BERABERE USpor'da GUNCEL CL'NEYT AHCAYUREK Sen de Haddini Bil! Her kafadan ses çıkmıyor. Tek ses çıkıyor: Rezalet! Dokunulmazlıkları sınırlamayı reddeden TBMM'ye karşı öylesine bir öfke rüzgân esiyor ki; yasa aleyhi- ne oy verenleri, "gızlilik" koruyor. Şayet gizlı oy kullanma yöntemiyle her milletveki- MArkasıSa. 10, Sü. l'de /Vlars'ta bir zamanlar suyun bulunduğu kesin. Niçin ve nasıl Mars atmosferi yok oldu? Yüzeydeki akarsular nası! kayboldu? Mars'ın ölüm nedeni, doğal mı? Intihar mı? Yoksa katlium mı? GUNDEM MUSTAFA BALBAY B u g ü n Cumhuriyel 'I e Erbakan'ın Dansı... Genel başkan olarak söyledıklerinin partisini bağ- lamayacağını iddia eden Necmettin Erbakan, üç gün süreyle RP'yi savundu... Şimdi söz Anayasa Mahkemesi'nin... Konuya girmeden önce Erbakan'ın mahkeme için söylediklerini aktaralım: "Büyük Türk milletinin en yüce mahkemesi Yüksek MArkosıSo. 10,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog