Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Moskova yaptınmlarrn kalkması için çahşacağına söz verince Irak, ABD'li uzmanlara izin verdi Rıısya krizi bitiriyor Irak'ta zafer sevinci Dış Haberler Servisi - Irak, BM silah uzmanlannın çalışmalanna hemen dönmesini ve BM'nin yedi yıldır bu ülkeye uyguladıgi ambargonun kaldınlmasını sağlamak ûzere Rusya ile vardığı anlaşmayı zafer olarak niteledi. Irak Parlamentosu'nda konuşan uluslararası ilişkilerden sorumlu komitenin başkanı Saad Kasnn Hammudi "Bu sonuç, Başkan Saddam HüseyuTin akıl ve diptomasi beceresini gösteren büyük bir zaferdir" dedi. Bağdat radyosu da gün boyu Saddam Hüseyin'i öven marsjar çaldı. Marşlarda "Sen bir mucizesin efendim, sayende zafer biam oUu". "Sesünizi dintettin. mucizeyi sen yarattm" türii sözler yer aldı. Dış Haberler Servisi - Bağdat yönetimi, BM Özel Komisyonu UNSCOM'da görevlı ABD'li si- lah uzmanlannın ülkeye geri dön- mesini kabul etti. Irak resmi ha- ber ajansı INA, söz konusu kara- nn Rusya'nm, Irak"a uygulanan ekonomik ambargonun kaldınl- ması için uğraşmaya söz verme- sinin ardından alındığını duyur- du. Rusya. UNSCOM'un yeniden çalışmasına izin verilmesinin, Bağdat ile dığer ülkeler arasında üç haftadır yaşanan krizin çözü- münde ilk adımı oluşturduğuna dikkat çekti. Rusya Dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü Vafcri Nesteruş- Idn "Rusya'nın yürüttüğü dipki- masiyle kaydedilen son gelişme- ler, nkanıklığın aşılmasında yal- ıuzca ilk aşamadır. Yapılacak ha- len çok iş var" diye konuştu. INA'nın haberine göre Irak ile Rusya arasında bu konuda yayım- lanan ortak açıklama şöyle: "Irak ve Rusya, Irak'm BM Özel Ko- misyonu'nun tüm unsurlanyla birtikte 20 kasundan itibaren nor- mal çalışmalanna dönmesine izin vermesi konusunda anlaşmaya vardılar. Rusya, başta BM'nin 687 sayılı karannın 22'inci pa- ragrafının herhangi bir ek ko- şul getirilmeksizin uygulanma- sı olmak üzere Irak'a uygula- nan \aprırımların bızlı bir şe- kilde kaldırılması için katkıda bulunacaktır ve bu amaca ula- şılması için Özel Komisyon'un • Irak'ın kitle silah programını denetleyen BM ekibindeki ABD'lileri kovmasıyla patlak veren krizde önce askeri güç kullanımına karşı olduğunu birkaç kez vurgulayan Rusya, daha sonra Saddam yönetimiyle doğrudan temasa geçerek uzlaşma sağladı. BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesi, Cenevre toplanüsında anlaşü. çalışmalarının arttırılması amacıvla hıziı adımlar atılacak- tır." Açıklamada yer alan 22'in- ci paragraf, BM silah uzmanlan- nın, Irak'ta artık kitle imha silah- lan bulunmadığını rapor etmele- ri halinde Irak'ın petrol ihracatı- na konulan engellerin kaldınlma- smı öngörüyor. Rusya ile Irak'ın bu ortak açıklaması, BM Güven- lik Konseyi'nin Irak'taki krizi tar- tışmak için Cenevre'de düzenle- diği toplantı bittikten kısa bir sü- re sonra Moskova \e Bağdat'ta eşzamanlı olarak yayımlandı. Dün erken saatlerde yapılan top- lantıya Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov. lngilız, ABD'li, Fransız meslektaşlan ile Konsey'in öteki daimi üyesi Çin'den üst düzey bir diplomat katıldı. Irak'ın BM'deki temsilcisi Ni- zar Hamdun, dün Bağdat yöne- timinin UNSCOM'un Irak'a dön- mesini kabul ettiğini BM'ye res- men iletti. "Kriz bitti" diyen Hamdun sıranın yaptınmlann kaldınlmasına geldiğini belirt- ti.Hamdun UNSCOM Başkanı Richard Butlerın Bağdat'a gi- deceğini de açıkladj. ABD: Ödûn yok ABD'nin BM Büyükelçisi Bill Richardson. Irak BM kararlanna tam olarak uymadan, ekonomik yapünmlann kaldınlması yönün- de yapılacak herhangi bir girişi- mı veto edeceklerini açıkladı. Richardson. Rusya aracılığiyla sağlanan anlaşmanın BM-Irak krızine yönelik bir çözüm değil, "İleri atılmış bir adım" olduğu- nu kaydetti. "Rusya ile Irak'ın girişimi ABD ve BM Güvenlik Konseyi'ni bağlamaz" diyen Richardson. ABD ve BM'nin ta- viz vermediğini söyledi. Bu arada ABD Körfez'deki kuvvetlerini güçlendirmeye de- vam ediyor. VVashington dün böl- geye 32 adet savaş uçağı daha göndereceğini açıkladı. Uçaklara ek olarak koruma amacıyla Patriot uçaksavar fuze rampalannında gönderileceği bil- dirildi. ( Islami Cemaat'in beyniAnkara J da MIRATİLEM ATİNA - Mısır'da önceki gün meydana gelen ve 68 ki- şinin hayatını kaybettiği katli- amın dünyadaki yankılan sü- rerken Yunanistan'da yayımla- nan bir gazete, Islami Cemaat otgütönün bir liderinin Anka- ra'da yaşadığını öne sürdü. Sol eğilimli Etnos gazete- sinde yer alan habere göre Mı- sır'da bugüne kadar yüze yakın turist ile bırçok devlet görevli- sini katleden Islami Cemaat adlı örgütün beyinlerinden Osama Rasti hâlen .Ankara da yaşıyor. Gazete haberinde. Ceza- yir'deki Islami Kurtuluş Cep- hesi liden (FIS) AbbasiMede- ni'nin kızı ile evli olan Osama Rasti'nin Refah Partisi ve par- ti çizgisindeki birçok dini der- nek ile bağlantısı bulunduğu iddia ediliyor. Avrupa'daki an- • Yunan basını, Luksor katliamıru iistlenen Islami Cemaat örgütünün üst düzey yöneticilerinden Osama Rasti'nin Ankara'da yaşadığını ve Refah Partisi ile bağlantısı olduğunu iddia etti. titeröryetkililerini kaynak gös- lere sahıp olduğu ileri sürülü- teren habere göre Osama Ras- ti hem RP hem de Türkiye'de- ki birçok dini kuruluş tarafin- dan büyük destek görüyor. Rasti'nin son Mısırkatliamı öncesinde Avrupa'daki bazı örgüt liderleri ile toplanrılar yaptığına dikkat çekilen ha- berde, Rasti'nin sadece Avru- pa'da değil. Türkiye ve Bos- na'daki birçok dira terör örgüt- leri ile ilişkili olduğu da vurgu- lanıyor. Bulgaristandaki Türk azmlığın ileri gelenlerinin hi- mayesınde Kuzey ttalya, Isviç- re ve lngiltere'de yapılan çe- şitli toplantılara katıldığı öne sürülen Rasti'nin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'm katle- dilmesiyle ilgili önemli bilgi- yor. Avrupa daki anti terör yet- kililerine göre Mısır katliamı- nın karan Osama Rasti'nin de katıldığı son toplantılar sıra- sında alındı. Aynı çevrelere göre Islami Cemaat son dö- nemde mükemmel bir örgüt yapısına sahip. Bu arada Luksor katliamını üstlenen Islami Cemaat örgü- tü hükürnete, "şarth ateşkes" önerdi. Örgüt tarafından ya- yımlanan bildiride, hükümetin örgüt üyelerine karşı adil ol- mayan tutumunu değıştirme- si. örgüt mensubu mahkumla- n serbest bırakması ve Siyo- nistlerle ilişkilerine son ver- mesi koşuluyla. örgütün faali- yetlerini durduracağı bildirildi. The Times'dan almmısür Cumhuriyet Kitap Kulübü'nde İĞİKİTAP ŞENLİĞİ Pazartesi hariç hergün saat:10.00-19.00 Değişik İndirimler Ucuz Fiyatlar Taksim Sergi Salonumuza gelin indirim için ayırdığımız bölümden kitaplarınızı seçin Adres: istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim-lstanbul Tel:252 38 81/82 ECumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MLİKLI (Bilim Sanat Galerisi Katkılanyla) . Mustafa Pilevneli, İbrahim Çiftçioğlu, Ramiz Aydın, Mustafa Aslıer, Vural Yıldırım, Sadık Altınok, Hayati Mismen, Muzaffer Akyol, Veysel Günay, Mehmet Özet, Umur Türker, Alptamer Ulukılıç, Mahmut Çelayir, AN Atakan, Ahmet Özel, Tanju Alpay. ve Teoman Südor Gülseren Südor Adres: İstiklal Cad. (Aksanat Karşısı)Taksim CumhuriYet kitap kulübü CAĞALOĞLU Sergi Salonu Insan kaynaklanna tetnelden yatırım: V İ V U ! • Türkiye Gazeteciler Cemıyetfnm yaptırmakta olduğu İLKÖĞRETİM OKULU'NA SİZ DE KATKIDA BULUNUN BAĞIŞLARINIZI Istanbul ll Özel Idaresı'nin Zıraat Bankası Cağaioğlu Şubesı'ndeki 30402/2776 numalan hesabtna yapabtlırsıniz. Türkiye Gazeteciler Cemiyetı Tel 0213. 513 83 00 ^twt^mm (Bilim Sanat Galerisi Katkılanyla) Mustafa Pilevneli, Burhan Doğançay, Hayati Misman, Devrim Erbil, Ergin inan, Mustafa Aslıer, Umur Türker, Süleyman Saim Tekcan, Güngör Taner, İbrahim Çiftçioğlu POZANTIKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995-54 Davacı Ali Yılmaz tarafından davalılar Mustafa Cakmak, Ayşe Korkmaz varisleri Ha- lil Şapkalı. Hasan Dağdelen varisleri tsmaıl Cetın ve lsmail Kesen aleyhine mahkeme- mize açılan kadastro tesbitine itiraz ve tescil davasınuı yapılan duruşması sırasında ve- nlen ara karan gereğınce; Davalılar Fatma Dağdelen. Mehmet Dağdelen, Perihan Yağ- mur (Dağdelen) ve Ayşe Yağmur (Dağdelen) adlanna çıkartılan davetiyelerin tebliğ edi- lemeden mahkememize iade edıldıği zabıtaca yapılan tüm araştırmalar neticesinde de davalılann adreslerinin tesbiti mümkûn olmadığından davalılar adına ilanen tebligat ya- pılmasma karar venlmış olmakla; Venlen karar gereğince davalılar Fatma Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Perihan Yagmurt Dağdelen) ve Ayşe Yağmur (Dağdelen)'in mahke- memizin 1995 54 esas sayılı dosyasının 02.02/ 1998 tarihinde yapılacak duruşmaya gehnedikleri takdirde kendilerinı bir \ekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde mahkeme- mizin 1995/54 esas sayılı Pozantı ilçesi Belemedik köyünde kain 114 ada 23 parsele iliş- kin yargılamanın yokluklannda yapılmaya de\am edileceği ve gıyaplannda karar veri- leceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05.11.1997 Basın: 50585 ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1997'344 Davacı Durdu Üzümoğlu vekilı tarafından davalılar Mehmet Üzümoğlu vs. aleyhleri- ne açılan lzaleyi Şuyu Davası'nda: Antalya Tahılpazan Mah. 454 Sok. No: 7 adresinde oturur. Davalılar Gülay Czümoğlu, Ahmet Hamdi Üzümoğlu, Ali Üzümoğlu, Mustafa Fehmi Üzümoğlu. Tuğrul Tamtürk. Nermin Tamtürk, Nermin Temizkan adlanna çıkar- tılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmış ve adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebli- gat yapılmasına karar verilmıştır. Buna göre .Antalya Merkez Tahılpazan Mah. 321 ada. 10 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın satılarak paydaşlar arasında satış bedelinin pay edilmesi dav asının 18.12.199"? günü saat: 9.00da mahkememızde yapılacak duruşmada adı geçenlerin hazır bulunmalan, \eya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelme- dikleri takdirde duruşmanın gıyaplannda yapılacağı, yönünde dava dilekçesi özeti ve du- ruşma günü ilanen tebliğ olunur. 17.10.1997 Basın: 48652 Adres: Türkocağı Cad. No:39/41 Cağaioğlu GAZİANTEP DÖRDÜNCÜ İÇRA MLTDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ TAKİPLERDE İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 1997'2796 Alacaklı: Avukat Orhan Şahin - Cukur Mah. Onur tşhanı - Gaziantep Borçlu: 1- Ümit Gürsel, 2- Rüya Erbaş. 3- Ferda Gürsel, 4- Hülya Erkut - Cevizlice Mahallesi Kozluca Sokak No: 69 Gaziantep Borç mıktan: 7000 Alman Markı karşılığı 700.000.000 TL alacak, takip tarihinden iti- baren yüzde 84 faiz \e icra giderlen Takip dayanağı: Av. ücreti vekaletten dolayı müdürlüğümüzce tarafınıza gönderilen ödeme emn, adresinizde bulunmamanız nedenı ile tebliğ edilememiş ve zabıtaca yapı- lan araştırmalar da bir netice vermediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar veril- miştir. Işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren, borcunuzu ve takip masraflannı kanu- ni süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün ıçınde ödemeniz, (teminat venneniz) borcun tamamı- na veya bir kısmına veya alacaklının takıbat ıcrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse, yıne bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu belgenin sizden sadir olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz tak- dirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmamz, buna uymadığınız veya iti- razınızm muvakkaten kaldınlacağı, senet \e borca ıtirazınızın yazılı veya sözlüolarak İc- ra Dairesi'ne 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde ttK'nin 74. maddesı gereğince mal beyanında bulunmamz, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz \eya hakikate aykın beyanda bulunursanız, hapisle ceza- landınlacağınız, borç ödenmez veya ıtıraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ihtar ve ılan olunur. 07.11.1997 Basın: 50949 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Rusya Etkmliğini Arttınyop Irak bunalımının ilginç yanlarından biri, askeri mü- dahele için Ingiltere'den başka hiçbir ülkeden destek bulamayan ABD'nin diplomatik yalnızlığa gömülürken Rusya'nın, krizi çözerek parlak bir diplomatik başan kazanması oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeny Primakov1991 Körfez bunalımı sırasında Sovyet lideri Mihail Gor- baçov tarafından arabuluculuk yapmak üzere Bağ- dat'a gönderilmiş, ancak savaşı önleyememişti. 1991 'de şansı yaver gitmeyen Primakov, bu kez ba- şanlı oldu. Aslında Primakov'un başansını, ABD ile Rusya ara- sınıdaAkdeniz, Ortadoğu, Kafkasya veOrtaAsya'da giderek kızışan rekabetin bir halkası olarak görmek gerekiyor. A/evvsvvee/c dergisi, Hazar petrolleri için yapılan mü- cadeleye ilişkin yazısında şöyle diyor "Beyaz Saray yetkilileri, Amerika ile Rusya 'nm Hazarbölgesinde ra- kip olduklannı söylemekten kaçınıyoriar. Arada bir rekabet olmadığını iddia ediyoıiar. Ama VVashing- ton 'un Kafkasya 'da gizli hedefleri. Moskova 'nm böl- gede egemen güç olmasını engellemek ve Hazar petrollerinin Batı piyasalarma güvenli biçimde ak- masını sağlamaktır. Bu amaç doğrultsunda Ameri- kan Enerji Bakanı Frederico Pena, geçen hafta Ba- kü'de yapılan törende Bakü-Ceyhan boru hattına destek verdi." ••• Rusya'nın Irak bunalımında arabuluculuk yapma- sını gerçi ABD istedi. Ancak Akdeniz'den Orta As- ya'ya kadar uzanan rekabetin çerçevesi içinde bakıl- dığında, Moskova'nın Irak'taki başansı etkinlik müca- delesinde "ileri bir hamle" olarak değerlendirilebilir. Irak'taki başan Rusya'ya. ABD'nin Israil'i kollayan politikasından büyük düş kınklığına uğrayan Arap ül- kelerinin kapılannı açacak, Moskova Ortadoğu'ya iyi- den iyiye yerieşecektir. Böylece Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyet- ler Birtiği arasında oynanan oyun, günümüzde ABD ile Rusya arasında tekrarlanmakta, sürekli Israil'i kol- layan VVashington'un karşısında Moskova Araplann haklannın savunucusu olarak sahneye çıkmaktadır. • • • Irak bunalımını çözerek puan kazanan Rusya'nın, bölgenin en önemli ülkelerinden biri olan Iran'la da arasının çok iyi olduğunu unutmamak gerekiyor. Rus şirketleri Iran'ın uzun menzilli füze üretmesine yardım ederken, dev GAZPROM tekeli de ABD'nin Iran'ın petrol sanayisine 20 milyon dolardan fazla yatınm ya- pılmasını yasaklayan karanna aldınş etmeden Tah- ran'la doğalgaz anlaşması imzaladı. Moskova, ayn- ca Iran'da sivil amaçlı bir nükleer reaktör kuruyor. * • • Rusya'nın Kıbns Rum yönetimine S-300 füzeleri satması ise bilindiği gibi Türkiye ile Yunanistan ara- sında tehlikeli birgerginliğe yol açarak NATO'nun gü- neydoğu kanadını temellerinden sarstı. Moskova ise, S-300 satışı ile Kıbns'a iyiden iyiye yerieşerek Akde- niz'e çıkma olanağına kavuştu. Kuzeyde Sırbistan'la Ortadoks dayantşması içinde olan Rusya, AKdeniz'de de Suriye ve Yunanistan'la işbirliğini geliştiriyor. ^ ^,t • • • Moskova'nın gerek Ortadoğu gerekse Akdeniz'de etkinliğini arttırmasının VVashington'un hiç hoşuna gitmediğini belirtmeye gerek yok. Tıpkı. ABD'nin Kaf- kasya ve Orta Asya'da etkinliğini arttırmasının Rus- ya'nın hoşuna gitmediği gibi. Gelişmelere Türkiye açısından bakarsak; bölgede- ki ABD-Rusya rekabeti VVashington'un Türkiye'ye ih- tiyacını arttırmıştır. Ancak Türkiye, bu ortamda bazı çevrelerin savun- duğu gibi gözü kapalı Amerikanct politika izleyeceği- ne dengeli, soğukkanlı, Arap ülkelerini ihmal etmeyen bir tutum sergileyerek bölgede hem ABD ile Rusya, hem de Arap ülkelerinin göz ardı edemeyecekleri bir denge unsuru olabilir. Kudüs'te Yahudi öğrenciler tarandı Dış HaberlerServisi- tsra- il'in Kudüs kentinde önceki gece geç saatlerde yaylım ateşi açılması sonucu din öğ- rencisi bir Yahudi genç öl- dü, bir diğeri de ağır yaralan- dı. Saldınnın hemen ardın- dan toplanan İsrail kabinesi, saldınyı "Ciddive kabul edi- lemez" olarak tanımladı ve Filistin Özerk Yönetimi"ni suçladı. tki öğrenciye Eski Kent'in giriş kapılanndan biri olan Şam Kapısı'na doğ- ru yürüdükleri sırada otoma- tik tüfeklerle yaylım ateşi açıldığı belirlendi. Olaydan sonra bölgenin polis kordo- nuna alındığı. ancak hiçbir şüphelinin yakalanmadığı belirtildi. Islami Cıhad \e Hamas örgütünün tehditleri sebebiyle İsrail güvenlik güçlerinin bir suredir alarm- da olduğu kaydediliyor. Saldmya uğrayan iki din öğrencisinin, doğu Kudüs'te yaşayan Araplann evlerini satın alan Ateret Cohenim adlı radikal dinci bir örgüt tarafından düzenlenen semi- nere katıldıklan da tespit edildi. Söz konusu örgüt, Kudüs'ün doğu kesimindeki Ras el-Amud yerleşim böl- gesinde bir evin Amenkalı Yahudi IrvingMoskovvitz ta- rafından satın alınması ola- yına da kanşmıştı. Arafat'a suçlama Olayın ardından İsrail ka- binesi olağanüstü bir toplan- tı yaptı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan kabine sözcüsü Danny Naveh "Ku- diis'te meydana gelen diğer biitün olaylarda saldırganla- nn Filistin kontrolündeki topraklardan geldiklerini tespit ettik. Son aylarda bir sürü Hamas ve İslami Cihat üyelerinin serbest bırakıldı- ğına dikkati çekmek istiyo- nım" dedi. Kudüs Belediye Başkanı Ehud Olmert de ra- dikal İslamcı militanlara karşı Filistin lıden Yaser Arafat'ın hiçbir şey yapma- dığını söyledi. Olmert "Bu kjşiler otomatik tüfeklere sa- hipkr. belli ki örgüt üyeleri bunlar" dıye konuştu. SANDIKLI ASLİ\T HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1996-475 Davacı Müslüm Yıldınm tarafından davalılar Birkan Özyılmaz. Harun Kayan. Ray Sigorta aleyhine mahke- memize açılan tazminat da\asının alınan ara karan uya- nnca: Tüm araştırmalara rağmen davalı Harun Kayan'ın ad- resi tespit edilemediğinden adına dava dilekçesi ve du- ruşma gününün ilanen yapılmasına karar verilmiş ol- makla; Davalı Kayseri ili Alpaslan Mah. emrah Cad. Fulya Sitesi B.Blok Kat-9 1 adresinde ıkamet ettiği bil- dirilen Harun Kayan'ın 25.12.1997 günü saat 9'da San- dıklı Aslıye Hukuk Mahkemesı'nde hazır bulunması ve- ya kendisıni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yok- luğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verilece- ği, davalı adına duruşma günü ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ılan olunur. Basın: 48653
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog