Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM1997CUM/ 8 DIŞ HABERLER doğalgaz hattmakarşı • SOFYA(AA)-Rus doğalgazının Karadeniz'in altından geçecek bir boru hattı ile Türkiye'ye taşınmasmı içeren proje Bulgaristan'ı tedirgin etti. Projenin gerçekleşmesi halinde doğalgaz boru hattı güzergâhının dışında kaiacagı için önemii miktarda ekonomik zarara uğrayacağım düşünen BuJgaristan yönetimi çevre kirliliğj riski olduğu gerekçesiyle kamuoyu oluşturarak projeyi engellemeye çalışıyor. BuJgaristan ÇevTe Bakanı söz konusu projenin çevre kirliliği riskinin tespiti için bir Karadeniz ülkeleri çevre bakanlan zirvesi düzenlenmesini istedi. Ruanda'da kanlıbaskın • NAIROBI(AA)- Ruanda'nın kuzeybatısında, büyük bir grup Hutu militanının. arkadaşlannın serbest bırakılması için bir hapishaneye yaptıkJan baskında ölenlerin sayısının 300'ün üzerinde olduğu bildirildi. BBC radyosu, Ruandaİ! yetkililerin, sayılan 1200'ü bulan Hutu militanlann Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınınndaki Gisenyi'nin dış kesimlerinde bulunan hapishaneyi bastkJanrn belırtti. ETA'dan kısmi • BILBAO(AA)- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren aynlıkçı ETA örgütü kısmi ateşkes ilan ettiğini açıkladı. ETA yanlısı Egin gazetesi tarafından Bask dilinde yayımlanan bir bildiride, tutuklu ETA üyelerinin, Bask bölgesindeki cezaevlerinde toplanmasmı sağlamak için yürütülen tüm eylemlerin durdurulduğu belirtildi. Hîzbullah saldırdı • KİRYAT ŞMONA (AA) - Israirin Güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini dün yeniden bombalamasından sonra Hizbullah'ın düzenlediği saldında Israil yanlısı 4 milis ağır yaralandı. Hizbullah örgütü, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenrinde yayımladığı bildiride, saldınyı üstlendi. ABD Enerji Bakanı Federico Pena, Azerbaycan petrolleri konusımda ülkesinin kararlılığını kesin bir dille ifade etti 4 Hazar, ABD'nm güvenlik sonmıı'FUATKOZLUKLU WASHEVGTON - Dünya ülkeleri- nin farklı kaynaklardan enerji sağla- yabilmesinin güvence altına ahnabil- mesi için Hazar Denizi'ndeki verim- li petrol ve doğalgaz yatakJannın kul- larulması gerektiği ve bunun ABD'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı bildirildi. ABD Enerji Bakanı Federico Pena ABD-Rusya Iş Konseyı tarafindan dü- zenlenen toplantıda yaptığı konuşma- da ABD stratejisinin hiçbir ülkenin enerji sağlamak için tek bir bölgeye ba- ğımlı olmamasının sağlanması oldu- gunu söyledi. ABDdevrede Pena, Türkiye'nin enerji gereksini- minin önümüzdeki yıllarda çok arta- cağtnı ve açığın giderilmesi için ülke- • Pena "Hazar bölgesinin geliştirilmesi küresel enerji güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ve dünya enerji stokunun çeşitlendirilmesi ABD'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendirmektedir" dedi. sinin devTede oldugunu bildirdi. Hazar Denizi'nin bilinen petrol re- zervinin 15 ile 29 milyar varil arasın- da tahmin edildiğini söyleyen Pena, ke- sin olmayan rezervin ise 200 milyar va- rili bulabileceğini belirrti. Pena ''Ha- zar bölgesinin geliştirilmesi küresel enerji güvenliğinin sağlanması bakt- mından büyük önem taşımaktadır. Ve dünva enerji stokunun çeşitlendiribne- si ABD'nin ulusaJ güvenliğini yakından ögileDdinnektedir*' dedi. (Jluslararası Enerji Ajansı'nın veri- lerini açıklayan Pena, önümüzdeki 25 yıl içinde dünya enerji gereksiniminin ikiye katlanacağinı ve buna bağlı ola- rak Kafkasya ve Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinı kapsayan böl- genin öneminin daha da artacağının al- tını çizdi. Pena, Avrasya'nın yapılacak boru hatlan ile yeni bir Ipek Yolu haline gelecegini ve bölgenin bütün dünya- ya ve ileri teknolojiye açılacağını be- lirtti. Enerji Bakanı. Türkiye'nin buyol- da çok önemii bir rol üstleneeeğıni vurguladı. VVashington yönetimi, ABD'nin en • Avrasya'nın yapılacak boru hatlan ile yeni bir Ipek Yolu haline gelecegini ve bölgenin bütün dünyaya ve ileri teknolojiye açılacağını belirten ABD Enerji Bakanı, Türkiye'nin bu yolda çok önemii bir rol üstleneceğini vurguladı. büyük düşmanlanndan biri olân Iran'ı kiye'ye doğalgaz taşıyacak boru hat atlayıp Hazar Denizi'nden Türkiye'nin Akdeniz kıvılanna ulaşacak Bakü- Ceyhan boru hattını destekliyor. Pena, ABD planmın Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan tarafindan desteklendiğini belırtti. Önceki gün ABD Devleî Başkanı Bill Ointon ile Beyaz Saray'da bir görüşme yapan Kazakistan Devlet Başkanı Nursul- tan Nazarhayev'in de tasanya destek tının çok önemii oldugunu söyleye- rek "Tûrkiye'nindoğalgazagereksini- mi olacak. Bu hattan diğer bölge ülke- leri de .vararianacak" dedı. Siyasi manevralar verdiği bildinldi. Kısa bir süre önce Türkiye'yi ziya- ret eden Pena, Türkmenistan"dan Tür- Azerbaycan hükümetinin ekım 1988'e kadar ana boru haitının nere- den geçeceğinin belirlenmesi gerek- tiğini açıklamasıyla Hazar Denizi pet- rollerinin ve doğalgazının nasıl ihraç edileceğinin kararlaştınlmasına ilış- kin siyasal manevralann daha da art- ması bekleniyor. Önceki gün, Mobil, Agıp, BP. Statoü, Shell, British Gas ve Total şirketleri Kazakistan'm Hazar Denizi kıyılanndaki Kaşagan petrol yatağındaîci petrolün çıkartılması için Kazakistan'la biranlaşma imzaladılar. ABD Ticaret Bakanlığı Danışmanı Jan Kalicki yaptığı konuşmada, ABD'nin Iran'dan geçmedikçe diğer boru hatlanna da sıcak baktığını be- lirtti. Kalicki. Washington yönetimi- nin "Av rasya taşıma koridoru" içinde "çok sa> ıda boru hatü" projesini des- tekJedigini söyledi. Kalicki, Türk Boğazlan 'ndan tan- ker geçişinin artmasının çevre ve gü- venlik açısından haklı kaygılara yol açtığını söyleyerek "TürJdye'nİB Bo- ğaziar'dan geçen araçlan izJemesiste- mini en kısa /anıanda uyguiamaya kovmasuu destekKvonız" dedi. Vahşetin belgeleri DARWE\ (AFP) - Endonezya askerlerinin Doğu Timorlu kız öğ- rencilere yaptıkJan işkenceleri gös- teren bazı fotoğraflar önceki gün Avustralya'da yayımlandı. 22 yıldır Endonezya işgali altın- dabulunan Doğu Timor'daki işgal karşıtı Uluslararası Doğu Timor Merkezı (ETrC) Sözcüsü, Avust- ralya'nın Darvvin kentinde düzen- lediği basm toplantısında. fotof - raflann Endonezya ordusunun Do- ğu Timorlulara zulmetmeyi sür- dürdüğünün kanıtı oldugunu söy- ledı. Bedenlere haç çiziliyor Fotoğraflarda üniformalı Endo- nezya askerlerinin Doğu Timorlu genç kızlara yaptığı işkencelen gösteriyor. Resimlerde. askerler tarafindan soyulan, bacaklan ay- nlan, yere yatınlan, ağaca bağla- nan ve çıplak bedenlerinde sigara söndürülen, başlanna torbalarge- çirilmiş genç kadmlann görüntü- leri yer alıyor. Fotoğraflarda, ka- dınlann bedenlerindeki kan leke- leri, bedenlerine çizilen haçlar ve Endonezya dilinde yazılan yazılar da da görülüyor. ETIC Sözcüsü .MariaSoares, fo- tograflann birkaç hafta önce En- donezya askerleri tarafindan çe- kildiğini ve ülke dışına kaçınldı- ğını belırtti. Fotoğraflann gerçek olup olmadığını kesin olarak ka- nıtlayamayacağını söyleyen So- ares u Ancak hiçbir Doğu Timoriu kadının bedenlerine haç çizdirip çıplak fotoğraflanıun çekflmesine izin verebileeeğini diişiinemiyo- rum" dedi. Soares, yan çıplak bir kadının elinde "YaşasınNobeJÖdülü''ya- zılı bir pankart olduguna dikkat çekerek kadının, 1996 Nobel Ba- nş Ödülü'nü kazanan Doğu Ti- mor Piskoposu Cartos Belo'nun Oslo'dan ülkesine dönüşünü kut- larken tutuklanmış olabileceğini söyledi. 40 ışkence fotoğrafının A\Tupa, ABD, Kanada, Japonya ve Birleşmiş Milletler'de de ya- yımlanacağı bildirildi. Soares, fo- toğraflann Endonezya hükümeti ve Uluslararası Af Örgütü'ne de gön- derileceğini belirrti. AIDS 40 milyon çocûğu yetim birakacakHASHEVGTON (Reuters)- Ge- lişmekte olan ülkelerde yaldaşık 40 milyon çocugun AIDS hastalıgı yû- zünden yetim kalabileceği bildiril- di. Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Nüfus Sayımı Bürosu'nun yaptığı araştırma so- nuçlan önümüzdeki 13 yıl içinde40 milyon çocuğun AIDS yüzünden ebeveynlerinden en az birini yitire- büeceğini gösterdi. Gelişmekte olan 23 ülkede, 40 miîyon çocuk 2010 yılma kadar ebeveynlerinden birini • Gelişmekte olan 23 ülkede anne babasını kaybedecek çocuklann büyük olasılıkla ucuz emek olarak kullamlacağı bildiriliyor. ya da ikisini birden yitirme tehlike- san ömrii ortalamasının 2010 yılına si ile karşı karşıya. Bu ölümlerin bir çoğu AIDS virüsü ve diğer karma- şık hastalıklar sonucu olacak, diyen USAID yöneticisi Brian Atwood, Afrika, Asya ve Latın .Ajnerika'da- ki ülkelerde AIDS'in ekonomik ve sosyal gelişmeye bir engel oldugu- nu belirtti. Atwood, Afiika ülkelerin- de otuz yıldır yükselmekte olan in- kadar40 yaşa düşeceğini vurguladı. Atwood gelişmekte olan ülkelere çocuk ölümlenni durdurma konu- sundaki çalışmalannın reddedildi- ğini söyleyerek "Bu araşürmanın yapıldığı 23 gelişen ülkede AIDS _vü- zünden olan ölümler. 20 > ıldır ço- cuklanyaşatma konusundacldc edi- len başanvı basnracak. Zambrja ve Zûnbabne'debebek ötümleri ikika- Ona, çocuk öiümleri üç kaüna çıka- cak"dedi. USAID yetkilileri, ilgi. sevgı \e korunmadan yoksun kalan çocukla- nn ucuz işgücü olarak kullamlaca- ğı, hastalık ve ölümle karşı karşıya kalacağını belirtti. Aralık aymda ba- sılacak olan raporda, aynca kötü ko- şullaria sava^ım konusunda eylem önerilerinde bulunularak kadınlan güçlendirmenin ve ekonomiye kat- kılannm arttınlmasının gerekliliği üzerinde duruldu. ECZACILAR EĞİTtM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SOSYAL DAYAMŞMA VE YARDEVDLAŞMA VAKH GENEL KURÜL DUYURUSU ECZACILAR VAKFI 'nın Olağan Genel Kurul Toplan- tısı 14 Aralık 1997 tarihinde saat 10.00'da "Halaskârgazi Cad. Halaskârgazi Apt. 287/8 Osmanbey// ISTANBUL"' adresınde çoğunluk sağlanamazsa 21 Aralık 1997 Pazar ta- rihinde Meşrutiyet Cad. Aslı Han No. 5 Ingiliz Konsolos- Iuğu karşısı GAİATASARAY'/ ISTANBUL adresinde- kr 'ISTANBUL ECZACIODASI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZl'nde saat 14.00'te aşağıdakı gündemle yapıla- caktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılanmızla. YÖNETtMKURLLU GÜNDEM: 1. Açılış ve saygı dunışu, 2. Başkanlık Divam seçimi, 3. Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporu, Denetim Kurulu Raporunun sunulması, 4. Raporlar hakkında görüşler, 5. 1998 yılı önen bütçesinin »unulması, 6. Üyelerin ödeyecekleri ûye giriş ve yıllık aıdaüanN belirlenmesi. 7. Önen bütçesinin göriişülmesi, 8. Öneri bütçesinin onaylanması. 9. Vakfa seçici üye olaıîlar ve üyelikten aynlanlanıı görü^ülüp, onaylanması, * 10. Dilek ve öneriler, 11. fCapanış. ACIKAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesı, Basm Şeref Kaıtı sahibı. değerli arkadaşırruz ERGtV ÎNANÇ20 Kasım 1997 Perşembe günü vefat etmiştir. Vefatı camıamızda büyük özüntû yaratan ERGİNİN'ANÇ'ıncenazesi2! Kasım 1997Cuma günü ıkindı namazını müteakip Levent Camıinden alınarak Züıcirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. ERGtN fNANÇ'a Tann'dan mağfiret. kederli ailesine ve üyelerimize başsağjığı dıleriz. TÜRKtYE GAZETECİLER CEMİYETİ ANMA Sevgili eşim, biricik babamız, Orman Yüksek Mühendisi KADİR KENDAN, vefatının birinci yılında özlemle, rahmetle anıyoruz. MEMNUNE - İLKER - ERCAK KINDAN EDİTÖR lyi bir Türkçe bilgisine sahip, Ingılizce bilen, Erkek adaylar ıçın (Askerliğini yapmış) En az bir yıl bir yayın kuaıluşunda eartörlük yapmış, Gönüllü ruhuyla profesyonel çalışacak, KAYNAK GELİŞTİRME SORUMLUSU TEMA Projeleri için kaynak temını konusunda çaljşacak, Universitelerin Işletme, Pazarlama, Itetişım, Halkla llişkıler bölümlerinden mezun, 35 yaşını aşmarnış, Erkek adaylar için (Askerliğini yapmış), En az iki yıl sponsorluk, tanıtım ve halkla ilişkrler konusunda çalışmış, Yönetici vasıflanna sahip, Gönüllü ruhuyia profesyonel çalışacak, Adaytann fotoâraflı özgeçmişlennı, 21 Kasım 1997 tanhıne kadar (nsan Kaynaklan Bölümü'nden Inci Gönülkırmaz'a fakslar veya postayla iletmeleri gerekmektedir. Seçilen adaylar 24 Kasım itibariyle görüşmeye davet edilecektır. TEMA tmu mtumıâtçumm w mu vmmM Adres: Çayır Çımen Sokak, Emlak Kredı Blokfan A-2 Blok Kat/6 D: 21 Levent - ISTANBUL Tel 0272 283 78 16 Faks: 0212 281 11 32 ÇAĞDAŞYAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ Aydınlanmanın Büyük Öncülerinden HASAN ÂLİ YÜCEL'i anıyoruz. PANEL KONUŞMACILAR: Canan YÜCEL ERONAT Prof. Dr. Zeki ARIKAN Prof. Dr. Cevat ÇAPAN Prof. Dr. Tevfik KARAKAYA KONSER: Öğretmenler Korosu Şef Ahmet Öncül 24 Kasım 1997 Pazartesi, Saat 19.00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DAREÎVDE ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1972113 Esas 1994/210 Karar Davacılar Irmaklı köyü muhtarlığı, Hasan Gürbüz \e arkadaşlan tarafindan davalılar Emir Şahbaz ve ar- kadaşlan aleyhıne açılan menı müdahale, ecrimisıl da- vasmın yargılaması sonunda: Ecrimisii talebi yönün- den feragatla davanın reddine. men'ı müdahale talebi yönünden görev sizlik karan verilerek Darende Kadast- ro Mahkemesi'ne gönderilmesine karar venldıgüıden. ışbu karar davalılar Marey Dalyan, Fatma Doğan, Cen- net Oğuz, Ahmet Doğan, Ayşe Doğan. însaf Doğan. Ömer Özcan,Yusuf Özcan. Zeliha Özcan, Reşit Özcan, Hatice Özcan. BayTam Özcan. Cuma Özcan. Cemal Özcan. Halime Özcan, Hanım Özbey, Ayşe Özbey. Ha- san Özbey, Elif Özbey, Hanım Yılmaz. Döne AlbavTak. Emine Satılmış (Albayrak), Da\ut Alpay, Aysel Bıtkin ve Ayşe Bitkin'e, adreslerinde bulunamamaları nede- niyle tebliğ edilememiş, zabıtaca yapılan araştırmada da adresleri tesbit edilemediginden ilanen tebliğine ka- rar verilmiştir. Işbu ilanın Türkiye geneline dağıtımı yapılan bir gazetede ilan edilerek ilan nüshasının dos- yasına konulmak üzere mahkememize gönderilmesine, ilanın yapıldığı tanhten itibaren 15 gün sonra ilanm tebliğ edılmiş sayılacağına karar verildi. Basın: 50288 TEŞEKKÜR Oğlumuz IBRAHÎM BERK'in doğumunu tüm sevenJerine rnüjdeler, doktorumuz AGOP YERESYAN ve îtaJyan Hastanesi personeline sonsuz teşekkürler ederiz. DURUSOY AİLESÎ Sahibinden 87 rnodel ford 1.6 Tel: 0216 416 19 79 ISTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDLTRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Erdal Kılınç(SadıkveCemileoğlu' I976doğum- lu, Adana ili. Yüreğir ilçesi, Sazak Mah. / Köyü ha- ne: 055/04, sayfa no: 207. kütük sıra no: 5 nüflısuna kayıtlı olup. halen İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Gazte- pe Mah. ' Köyü. Sevtap Sokak. No: 3/'2'de oturur) kaçakçılık suçundan sanık, Erdal Kılınç hakJcında is- tanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin e: 1995/839, k: 1997'20 sayılı 23.1.1997 tarihli kesinleşmiş kara- n gereği mahkûm olduğu 14.377.000. TL ağır para cezasına ait ödeme emri. tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir. İlanen tebliğ olunur. Basın: 51501 ÇUBAYS VE NEMTSOV GÖREVDEN ALINDI Rus komünistleri hükümeti salladıDış Haberler Servisi - Rusya'da geçen hafta ortalığı kasıp ka\ uranriişvetskanda- lı vekomünistmuhalefetın baskılan hükü- meti yerinden oynattı. Rusya Devlet Baş- kanı Borts Veltsin, adı riişvet yolsuzluğuna kanşan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maiiye Bakanı Anatoii Çubays'ın Maiiye Ba- kanlığı görevine son ver- di. Rusya'nın ekonomik reform programının ki- lit adamlarından biri olan Çubays'ın başbakan bi- rinci yardımcjlığı göre- vini sürdüreceği bildiril- di. Enerji Bakanı Boris Nemtsov da görev inden alındı ve yerine yardım- cısı Sergej Kiriyenkoge- tirildi. Ancak Nemt- sov'un da Çubays gibi başbakan birinci yardım- cılığı görevini sürdüre- cegj açıklandı. Kremlin bu degişikliklere gerek- çeolarak, başbakan birin- ci yardımcılannın aynı zamanda bakanlık gö- revlerini sürdürmelerinj engelleyen yeni birkarar alınmasını gösterdi. Başkanı Boris Yeltsin, komünistlerden gelen baskılara dayanamayarak Maiiye Bakanı Anatoii Çubays ile Enerji Bakanı Boris Nemtsov'u görevden aldı. Çubays riişvet almakJa suçlanıyordu. lamıştı. Karann Yeltsin'in Başbakan Vîk- tor Çernomırdiıı ile dün Moskova dışında yaptığı görüşmeden sonra alındığı belirti- lıyor. Üst duzey hükümet yetkililerinin rüşvet yolsuzluğuna bulaştıklan iddıalan parla- mentoyu kanştırmıştı. Adı Çubays ile birlikte j'olsuzluk iddialanna ka- nşan diğer 4 kişi Rus- ya"daki tartışmah özel- leştirmelerin kilit isim- lerinden. Çubays ve ar- kadaşlannaödemelerin Rusya'nın büyük ban- kalanndan biri olan Oneximbank tarafindan vapıldığı belirnliyor. Bu bankanın, bazı şaibeli firmalan Çubaysönder- liğinde sürdürülen özel- leştirme programı kap- samına dahii ettiği ileri sürülüyor. Söz konusu banka aynı zamanda Çubays'ın katkıda bu- lunduğu için suçlandığı kitabın yayımlandığı ya- yın evine de ortak. Parlamentonun alt kanadı Duma'da ço- ğunluğu oluşturan komünist milletvekille- ri 1998 yılı bütçe görüşmelerinin de erte- lenmesinı istediler. Çubays'ın birkitaba katkılanndan dola- yı 90'ar bin dolaralan üst düzey yetkililer arasında bulunduğu belirlenmişti. Skanda- lın ortayaçıkmasınınardından komünist rnu- halefet. Çubays'ın görevinden uzaklaştı- nlması için Yeltsin'e baskı yapmaya baş- Yeni Maiiye Bakam Maiiye Bakanlığı 'na liberal eğiJimli Yab- loko Partisı'nden. miiletvekili MihaO Za- dornov'un getirildiği biidirildi. Yabloko Partisi'nin özelliğı. Yeltsin hükümetinin politikalanna açıkça karşı çıkıyor olması. Zadomov'un Maiiye Bakanlığı görevini kabul etmesi Yabloko'da tepkilere yol aç- tı. Yabloko'nun lideri Grigori Yavlinski, Zadomov'un gorevi kabul eönedenöncepar- tiden istifa etmesi gerektiğini söyledi. VEFAT ve TEŞEKKÜR Değerli varlığımız BAYKAL TANER SAMANCIOĞLU 11 Kasım 1997 Salı günü ani rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrılmıştır. Cenazesi 14 Kasım 1997 Cuma günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakiben, vasiyetine istinaden memleketimiz Elazığ'a nakledilerek, Elazığ izzetpaşa Camii'nde 15 Kasım 1997 Cumartesi günü kılınan cenaze namazından sonra Harput'taki aile kabristanına defnedilmiştir. Acılı günlerimizde bizi yalnız bırakmayan ve yardımlarını esirgemeyen tüm dost, arkadaş ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. SAMANCIOĞLU AİLESf BAŞBAKANLIK GÜMRÜK M ŞTEŞARLIĞI GÜMRtKLER GENEL MÜDÜRLLĞÜ İSTANBUL GÜMRÜKLERl BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (Hik. Şb. Müdürlüğü) Sayı: B.02.1 GÜM.4.06.10./09.HÎK. Konu: 092/8623 (97)-16754 Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nin esas: 1994/60 karar: 1997/11 sayılı, 28.1.1997 gün- iü karan uyannca idaremize 4.136,130.-TL para cezası ödemeye yükümlü Mehmet Nec- meddın Ulutaş kararda belirtilen adresinde bulunamadığindan mezkürpara cezası tahsil edilememektedir. Tebligata esas olacak başkaca bıradresi bilinmediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 51502 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜŞTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMİDÜRLÜĞÜ'NDEN (Hik. Şb. Müdürlüğü) Sayı: B.02.1.GÜM.4.06.10./09.HÎK. Konu: 092/5469 (95(-16737 İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin esas: 995 ' 396 karar: 996 / 790 sayılı, 12.9.1996 günlü karan uyannca idaremize 20.153.5OO.-TL para cezası ödemeye yüküm- lü Ali Koç kararda belirtilen adresinde bulunamadığından mezkürpara cezası tahsil edi- lememektedir. Tebligata esas olacak başkaca biradresi bilinmediğinden 7201 sayılı teb- ligat kanununun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 51503
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog