Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI SİRKETLERDEN • fCODAK Royal Gold fılmler. Avrupa'nın en ıyi fotoğraf dergılerinden oluşan ikiayn jüri tarafindan, baskl kalitesi, renk ve aörüntü niteliği özelliklenyle, "1997-98 Avrupa'nın En İyı Renkli NegatifFilmı"' seçildi. • MARKS & SPENCER kozmetik reyonlannda hediyeli alış\«iş başladı. Marks & Spencer, vücut bakım ve cilt bakım ürünlerinden 5 milyon liralık alan herkese 1 miryon liralık hedhe çeki veriyor. • THE ECONOMIST Intellıgence Unit, "Finans Direktörleri Bilgi Serisi"nin ilk araştırma raporunu .Arthur Andersen işbirliğiyle hazırladı. "Fınansın Evrimı" adlı rapor, 300'ü aşkın üst düzey yönetıciyle yapılan anketler sonucu hazırlandı. • BEYMEN Home 20-26 Kasım tarihleri arasında Suadiye Bevmen'de "'19 ve 20. .vüzvılın Kristalleri" adlı bir sergi açıyor. • PIMAR. ekonomık paket seçeneğiyle yeni bir pizza alternatifi sunuyor. Ekonomik paketler. özel tasanmlı sapıyla da taşıma kolaylığı sağlıvor. Pınar Ekonomik Pizza'nın bir kutusunda 4 adet pizza \ ar. • TETRA PAK Urün Semineri diin İstanbul Swissotel'de gerçekleşti. 1985 vılından beri ülkemLzde faaliyet gösteren Tetra Pak, semincrde. gıda üreticilerini. degişen tüketici talepleri ve yeni ambalajlama teknikleri konularında bilgilendirirken ayrıca yeni karton ambalaj seçeneklerini tanıttı. • F.ZGİ AJANS'ın organize ettıği Den Günleri 98 Fuan bünyesınde yapılan, 2. Den Ürünlen Tasanm Yanşması istanbul Hilton Otelf nde vapıldı. • OYAK BANK Karaköy "de 2. şubesini açtı. O>ak Bank Miidür Yardımcisı Metın Selçuk, şube sayılannı 1998'de 14'e. 1999yılındada25'e çıkarmayı planladıklannı bildırdi. Toplumsal uzlaşma arayan hükümet kendi içinde ortak görüş oluşturamıyor Ekoııoıııiııiıı mdisi belirsizANKAR\(Cumhuri>etBürosu)-Orta va- deli istikrar programmın içeriğinı Ulusla- rarası Para Fonu'yla (IMF) yapılan görüş- meler doğrultusunda netleştirmesi bekle- nen 55. hükümetin büyük ortaklan ANAP ve DSP arasında; sosyal güvenlikten özel- leştırmelere, vergi reformundan stand-by anlaşmasına kadar çeşıtlı konularda belır- gin görüş aynlıklan ortaya çıktı. Bakanlar düzeyindekı çelışkıli açıklamalann eko- nomiyi belirsızliğe ittiğine ve spekülas- yonlara neden olduğuna dıkkat çekiliyor. En erken 1998 yılı sonbahannda erken seçime gıdilebıleceği hesaplanyla kurulan 55. hükümet, IMF'nin isteği üzerine erken seçimi gündemınden çıkararak 3 yıllık bir istikrar paketi hazırladı. Maliye Bakanı Zekeriya Temizerin. "Biz gereken önlemleri aldık. destek verip vermemek IMF'nin bfleceği iş" açıklama- lanna karşm. bütçe, IMF'nin istemleri doğ- rultusunda hazırlandı. Temızel. "Elbette baa şeyleri revize etmek gerekebilir. Ama IMF bizim programımızuı alüna mührü- nü basmaz" dedi Hazıne Müsteşarı Mahn Eğilmez'ın IMF'yle anlaşma ımzalanmasının ıç \e dış piyasalarda inandıncılığı arttıracağı, Tür- kiye'ye puan veren rating kuruluşlannı olumlu etkileyeceği ve dış borçlanmayı ko- YdmazrKışzorgeçecek, Temizel: Onlem aJdık. Erez: Reform hikâye. ÇağanrYaşta çözüm yok. Çelebi: Çalışan ezflmez. laylaştıracağı yönünde rapor sunduğu Baş- bakan Mesut Yılmaz ise IMF'yle 3 yıllık anlaşmaya gıdebileceklerini bıldirdı. Yıl- maz'ın ABD Başkanı Bill Clinton'dan IMF'yle Türkiye'nin imzalayacağı anlaş- ma için ağırlık koymasını ısteyeceğini açık- lamasının tersine Devlet Bakanı GüneşTa- ner. bu kuruluştan alınacak 2 milyar dolar için "Benim dişimin kovuğuna bfleyetmez" dedi. Sağlanacak ek kaynağa göre 3 yıllık sürenin kısılabileceğıni belirten Taner, Te- mizerin "IMF'den 'Bütçe hedeflerini de- ğiştınn' diye bir öneri getaıez" sözleriyle çelişti. IMF'yle ilkede anlaştıklarını söy- leyen Taner, "Yeni anlaşmanın vılbaşından itibaren uygulamaya geçeceğiııi tahmin edi- yorum" sözüyle çelışkiye düştü. 1998 yılı içinyüzde 50'likenflasyon ön- gören bütçe, Yılmaz'ın "Bu laş zor geçe- cek. Enflasvonda dûşme görükneyecek, pa- hahlıkta rahatlama olmayacak" sözleriyle açığa düştü. Temizel ve Devlet Bakanı Işuı ÇeJebi'nın çalışanlann enflasyona ezdiril- meyeceği açıklamalanna karşın. Yılmaz. ücretleride reel artış olmayacağını bildir- dı. Taner ıse bütçe hedeflerine karşın IMF'den ek yardım gelmese bile enflasyo- nun yıl sonunda yüzde 31 'e hatta yüzde 20'inin altına düşebileceğini söyledi. Hü- kümetin, 1998'e kadar TBMM'ye getir- meyi hedefledıği, ancak gelecek yıl için bunun olumlu etkı- lerinin görülemeyeceği belirtilen "vergire- fonnu"nu Sanayi Bakanı Yalım Erez, "hi- kâye" olarak nitelendirdi. Güneş Taner de Düsseldorf'ta , "Türkiye bir vergi cenne- tidir. Türkiye'de burada ödediğiniz vergi- nin ancak 3'de birini ödemek imkânına sa- hipsiniz" itirafında bulundu.. Çalışma Bakanı NamiÇağan'ın emek- lilik yaşının fııli olarak 50 olduğu ve yaş sınınnın çözüm olmadığını aktüeryal he- sapla ortaya koyduklannı açıklamasına kar- şın. Yılmaz, 50-55'in yeterli olmadığını belırtti. Devlet Bakanı Taner Kış serl değil disiplinli geçecek FUAT KOZLUKLL \VASHEVGTON - Devlet Bakanı Güneş Taner. enflasyonun bir yılda tek haneye düş- mesi için IMF'nin öngördüğü programın uy- gulanabilmesinin. 10-12 mil> ar dolar gerek- tirdiğıni söyledi. Taner, bunun da "Kışm çok daha sert değil çok daha disiplinli" geçme- sı anlamına geldiğini söyledi. Dev let Bakaru Güneş taner, Cumhuriyet'e vaptıgı açıklamada. "IMFilevapılanpazar- lık unsurlan arasında daha fa/la vergi alın- masL ekonominin daha fa/la soğutulması 0- bi modeller" olduğunu belırterek bu konu- lan tartışmaktan dolayı görüşmelerin son derece çetın geçtiğini belirtti. Taner, IMF ile enflasyonun, bir yıl sonunda tek haneli rakama indinlmesinde anlaştıklannı ıfade ederek "Bütün mesete ise o bir senedeinecekolan model- deki kaynaklar meselesini ortaya çıkarmak. Bu kaynaklar IMFden bir mik- tar para olabilir. Dünya Bankası'ndan çeşit- li program krediteri olabilir" dedi. Devlet Bakanı Taner daha sonra sözlen- ni, "IMF'yi istedikieri neticeyegidebilme im- kânını kuvvetlendirici etken bir eözümii gö- rebilir miyiz diye zorluyoruz" şeklinde sür- dürdü. Öte yandan IMF'nin isteklenni de- ğerlendıren uzmanlar programın çok acı bir reçete anlamına geldığine işaret ediyorlar. Taner. yüksek enflasyondan dolayı ya- bancı yatınmcılann ülkeye gelemediklerinı özel sektörü gelıştirebilmek için de kayna- ğa gereksinım duyulduğunu, bu kaynağın verilmesi için tek akılcı yolun da daha faz- la yatınm yapılması olduğunu belırtti. Taner. u tç borç sarmalından kurrulmak için bir planımızvar. Onu şimdi açıklamak is- temiyoruz. Önce bütçenin bitmesi lanm. Büt- çe rakamlarına istinaden Merkez Bankası para progranunı açıklayacaktır'' dedi. Genç işsizler fiBortalaması %15.5 * jJzun sureli ışsizlik ^ û ortalaması %47.7* 'Topiam işsizler ıçındekı payı Çalışabılır nüiusa oranı 'Toplam işsizler ıçındekı payı AB'de <iş bulma9 Zirvesi AB üyesi 15 ülkenın dev let ve hükümet başkanlan toplulukta- kı istihdam sorununa çözüm ara- mak amacıyla düzenlenen ola- ğanüstü zirve kapsamında bir ara- ya geldiler. AB. üye ülkelerde toplam işsız sayısının 18 milyo- na ulaşması ve rakamlann gide- rek artış göstermesı üzerine "or- tak çözümara\Tşlan"na yönelir- ken bu alanda da u uzlaşmadan uzak bir göriinüm" sergilıyor. Oye ülkelenn çoğu, Fransa'nın sosvalist hükümetinın baskılan sonucu gerçekleşen İstihdam Zir- vesı'nden somut bir karar ve so- nuç çıkmayacağı görüşünde. Öte yandan AB. zırvede gele- cek hafta yapılacak Türkiye-AB OrtakJık Konseyı'ndeki politika- sını dabelirleyecek. Twingo tamtıldıRenault Mais'in nisan a>ında piyasava sunduğu Tvviııgo'dan sonra Elite Mankenlik Ajansı işbirügiyle Fransa'da sadece 150 adet ürettiği Twin^), Conrad International Oteli'nde önceki gün düzenlenen bir defile ile Türk basınına ve ünlü konuklara tanıükü. YORUM ÖZTİN AKGÜÇ 1997 Yılında Dış Ödemelerde Gelişmeler Programda yer alan 1997 yılı dış ödemeler gerçek- leşme tahmini ile yılın ilk altı ayına ilişkin sonuçlar dik- kate alınarak, bu alandaki gelişmeler şöyle özetle- nerek değeriendirilebilir. • 1997 yılında dışsatım dışalımdan daha hızlı ar- tış göstermektedir. Yılın ilk altı ayında dışsatım, bir önceki yılın eşdö- nemine göre yaklaşık yüzde 10.0 oranında artarak 11.751 milyon USD'ye yükselirken, dışalımdaki ar- tış yüzde 6.0 düzeyinde kalmış ve CIF değer olarak 21.287 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 1998 programmın 1997 yılı için gerçekleşme tahmini, 26.500 milyon USD dışsatım, 46.000 milyon USD (CIF değer olarak) dışalımdır. Buna göre program tahmi- ni ya da beklentisi, dışsatım da yüzde 12.5, dışalım- da da yüzde 7.1 oranında artıştır. 1997 yılında dışa- lımda belirgin yavaşlamada ekonomideki yavaşlama başlıca etken olmakla beraber, USD'nin dığeryaban- cı paralara karşı değer kazanması da reel artışın dü- şük düzeyde hesaplanmasına ya da görünmesine ne- den olmaktadır. • Dış ticaret açığı önceki yıl düzeyini sürdürmek- tedir. Yılın ocak-temmuz ayı sonuçlanna göre dış tica- ret açığı bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 2.7 gibi hafifçe bir azalma göstererek 11.640 milyon USD'den 11.324 milyon USD'ye gerilemiştir. Prog- ram tahminine göre 1997 yılında dış ticaret açığı 19.200 milyon USD olacaktır. Bir önceki yıl ise 18.831 milyon USD ıdi. Ancak yılın ilk yedi ayındaki geliş- meler, bu yıl dış ticaret açığının 19.0 milyar USD'nin altında kalacağını göstermektedir. Dışsatmın 26.5 mil- yar USD'ye ulaşamaması olası olmasına karşılık, dı- şalımın 43-44 milyar USD arasında kalması, dış ti- caret açığının bir önceki yıl düzeyinde hatta az da ol- sa attında oluşmasına olanak verebilir. • Cari işlemler açığının yıllık 5.0 milyar USD düze- yinde olacağı beklenmektedir. Yılın ilk yansında cari işlemler açığı bir önceki yı- lın eş dönemine göre yüzde 47.4 oranında artarak 1.862 milyon USD'ye yükselmiştir. Böyle olmakla beraber yıl sonunda cari işlemler açığının 4.840 mil- yon USD olarak, hemen hemen 1996 yılı düzeyinde oluşacağı program tarafindan tahmin edilmiştir. Dış ticaret açığının hafifçe daralmasına, hizmet gelirleri- nın (görunmeyen gelirlerin) artmasına, işçi dövizleri- nin bir önceki yıl düzeyini sürdürmesine karşılık, yı- lın ilk altı ayında cari işlemler açığının büyümesi, dı- şanya ödenen hizmet giderlerinin artmasından, ba- vul ticareti olarak nitelendirilen kalemin azalmasın- dan kaynaklanmıştır. • Sermaye hareketlen, özellikle kısa süreli serma- ye girişi yüksek düzeyde sürmektedır. Program tahminine göre 1997 yılında ülkeye ser- maye girişi 10.020 milyon USD olarak, bir önceki yıl düzeyinin üstünde gerçekleşecektir. Türkiye'ye doğ- rudan yatınm olarak gıren yabancı sermaye girişi 600 milyon USD gibi sınıriı boyutta kalmaktadır. Bu- na karşı uzun ve kısa süreli olarak borçlanma yolu ile giren yabancı kaynak yüksek düzeyde bulunmak- tadır. Uzun süreli borçlanma daha çok portföy yatı- nmlan içinde yer alan yabancı tahvil çıkanlması yo- luyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda diğer bir kaynak TC Merkez Bankası'nın Dresdner Bank ara- cılığıyla sağladığı Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat He- saplandır. (KMDTH), Türkiye'nin bu yoRa 1997 yılın- da 1.100 milyon USD borçlanacağı öngörülmekte- dir. Sermaye hareketlerinin çok önemli bir bölümü kı- sa süreli olup, sorun da bundan kaynaklanmaktadır. Böyle olmakla beraber 1997 yılında kısa süreli ser- maye girişinin 1996 yılı düzeyiaîtındakalacağı. 5.320 milyon USD düzeyinde beklenmektedir. Yılın ilk altı ayına ilişkin ödemeler dengesi tablosundakı bilgiler de bu beklentiyı doğrulamaktadır. • Resmi rezervlerde artış sürmektedir. Yılın ilk altı ayında resmi rezervlerde artış, kısa sü- reli sermaye girişindeki gerilemeye koşut olarak 646 milyon USD düzeyinde kalmıştır. Bir önceki yılın eş- döneminde ise resmi rezerv artışı 3.956 milyon USD düzeyinde idi. Programın 1997 yılına ilişkin olarak res- mi rezerv artışı 5.500 milyon USD'dir. Ancak bu tah- min abartılı görülmektedir. Veriler, 1997 yılında 1996 yılına kıyasla ödemeler dengesinde önemli değişme olmadığını. dış borçla fonlanan cari işlemler açığının oldukça yüksek dü- zeyde sürdüğünü göstermektedir. y Turkocagı Cad 39/4 1 Caûa/OÛİL;//STAWBL/L TEL 512 O5 O5 FAX 5 7 4 O7 51 M illi Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl öğretim döneminin sonunda, 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Kanunu kapsamında yaklaşık 20 ili daha kendi yetki alanına aldı. MEB, şu ana kadar esnaf biriikve oda- larının verdiği ustalık belgeleri yerine, dip- loma verrne uygulaması başlattı. Bakan- lık, bu eğitim dönemınde çok sayıda ana meslek dalında çıraklık eğitimi vermeye başladı. işte bu karann duyurulmasından sonra telaşa kapılan meslek örgütlerinın kimı temsılcilerı ve çalışanlar, "bir an ön- ce belgemı vereyim, alayım" düşünce- siyle, yasada kendilerine tanı- nan üç aylık süre içinde işlerini yapmaya koyuldu. Kuaförier Derneği çok sayıda ilde mensuplanna belgelerini ver- mek için sınavlar düzenledi. Ku- aförier Derneği'nin bu girişimin- den yararlanmak isteyen ve isteği üzeri- ne ismi bizde saklı duran bir okurumuz. belgesinin MEB'ye onaylanması konu- sunda aracılık eden istanbul Fatih Çırak- lık Eğitim Merkezi'nden haber gelmesi üzerine. söz konusu yere belgesini alma- ya gitmiş. Belgesini kendisine teslım etmekle go- revlendinlen yetkili, belgeye karşılık 3 mil- yon lira "bağış" istemiş. Yetkiliye bağışın miktannı belıriemeye haklan olmadığını, 3 milyon liradan az vereceğini söyteyen oku- rumuz, bu konuda Okul Müdürü Ali Gün- bek ile görüşmesı gerektiğı yanıtını almış. Müdürle gorüşen okurumuz. Fatih Çırak- lık Eğitim Merkezı Müdürü AJİ Günbek'ten "Parayı vermeseniz, belgeyialamazsınız" yanıtını alınca parayı ödemek zorunda kalmış. Ödediği para karşılığında, okuru- muza Okul ve Ogrencileri Koruma Derne- ği adına alındı belgesı verilmiş. Okul mü- dürünün belgesini vermemekle tehdit eden Odemesi 'zorunlu' adı bağış'okurumuz, özellikle şu noktanın altını çi- ziyor: Zoria alınan para, bağış olabilir mi? Başka koşullarda parayı rahatlıkla verir- dim. Ancak karşıma zoria alacağız diyen yetkililer çıkınca, ister istemez bu paranın ceplerine gireceğini düşündüm ve ver- mek istemedim. Okurumuzun şikâyeti üzerine aradığı- mız Fatih Çıraklık Eğitim Merkezi Müdü- rü Ali Günbek. belge dağıtılması sırasın- da 3 milyon lira aldıklarını kabul ederek şu açıklamayı yaptı: "Bu para belge karşılığıydı. Belgeyi alan kişi, o belgeye ne kadarmas- rafyapıldığını bilmıyor. Bu belge- nin fotokopi masrafı var, imzala- nacağı yerlere götürüp getirmesi var, bizim görevimiz bu değil ki. Ben öğretmenım. İsteyen okulu- muza gelip bakabilir, çok sayıda laboratuvanmız var. Bunlan kurmak için elbette para toplayacağım. Bu laboratu- varlar kendiliğınden olmuyor. Ayrıca der- nek gelirinden öğretmenlere ders ücreti bile verebilıyoruz. Kısacası bu paranın gittiği yer belli. Makbuzsuz para alma- dım. Ne kadannı nereye harcadığım da bel- lı. İsteyen hesaplanmızı inceleyebilir." Belge masrafının ne kadar tuttuğunu ve ne kadar toplanması gerektiğini sormak için aradığımız MEB yetkilileri ise belge masrafının 50 ila 100 bın lira arasında tut- tuğunu söylediler. İstanbul ll Milli Eğitim Müdüriüğü yet- kilileri de adı geçen müdürün okulun ih- tıyaçları doğrultusunda para toplamış olabileceğini ifade ederek belge mas- rafının 500 bin ila 1 milyon lira arasında olduğunu belirttiler. Ancak görüştüğümüz hiçbır yetkili belgenin 2 milyon 500 bin lira ya da 3 milyon liraya hazırianabileceğini söylemedi. • 'Haklar ve sorunlar evrensel' Ekonomi Servisi - Uluslara- rası Tüketiciler Örgütü (Con- sumers Internatıonal), çevreyı ve insan sağlığını tehdit eden üretim ve tüketım kalıplanna alternatifler anyor. 15. Dünya Kongresi'ni Şı- li'de gerçekleştıren örgütün et- kinliklerine Türkiye'den ilk de- fa katılım gerçekleşti. Türkiye'yi temsilen katılan Tüketiciyi Konıma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı MehmetSevim. tüketici sorun- lan ile haklannın bölgesel, ulu- sal olmaktan çıkarak evrensel hak olduğunu söyledi. Sevim, întemet'ten genetik mühendisliğine, özelleştirilen kamu hizmetlerinden yapısal u>um programlanna kadar çok sayıda yeni ve karmaşık ko- nularla ilgilı değerlendirmeler yapıldığını ifade etti. Sevim. kongrenin gündem maddesinınçesreye zarar veren üretim ve tüketım olduğunu be- lirterek dünyarun kaynaklannı tüketmeden ve çevTeye zarar vermeden günümüzün kalıp- lanndan birçoğunun sürdürül- mesinin olanağı olmadığınm tespit edildiğıni kaydetti. İptaller sürüyor, ÖlB kararlı Ozelleştirmede iptaller durmuyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - İptal edilen özelleştirme uygulama- lanna Elazığ Çimento da katıhrken. Özelleştirme ldaresi Başkanlığı (ÖtB) hükümete "iptal karar- laruıın uygulanamayaca- ğı" yönünde eörüş sun- du. ' Elazığ Çimento'nun satışı da Ankara 6. tdare Mahkemesi 'nce iptal edil- di. 27 milyon ) mesıne. özelleştirme programına ve özelleştir- mede mevzuattan kay- naklanan sorunlara yer verildiği öğrenıldı. Komisyon üyelen Ma- liye Bakanı Zekeriya Te- mizel, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez ile Dev let Bakanlan Işuı Çe- lebi ve Refaiddin Şahin'e bilgı veren ÖtB Başkanı Uğur Bayar ve ÖtB yet- ^ kilılennin. 850bindola- Kuî^iı'nife Özelleştirme ra Ovak-Ga- .. „ • \asası nm »e- ma ortaklığ.- özelleştirme d e n ^ nasatılanEla- uygulamalan ve a y r m t l l l o l m a . zığ Çimen- yasal sorunlar sından şikâ>et to'dan sonra, konusundakı ettiklenkavde- aynı yasaya çalışmalar dildi. ÖtB yet- göre yapılan sürerken henüz kililerinın, ya- bütün özelleş- belli bir formül sada bazı so- tirmelerin ip- üzerinde anlaşma ^ v olması- taledıhnesinin s a ğlanamadığı na karşın. özel- öğrenildi 'eştınnenın ye- Prof. Dr. ZEYYAT HATİBOĞLU'nun 50 yıllık öğretim ve iş hayatı deneyimlerini içeren 25 kitaptan oluşan serisi tamamlandı. iktisat ve İşletme Yönetımı Bılimlerının Bütününü Kapsayan, Bu Bılimlerdekı En Son Gelışmelerı İçeren. Kolaylıkla Anlaşılabılen. ^Türkıye Koşullarına Uygun, Ülkemızdekı Yayımlardan Bütünüyle Farklı, ^ ^ Son Kitabı ÇIKTI... | TÜRKİYE'DE İKTİSAT BİLİMİNİN SEFALETİ j ^5J<İTAPLIK İKTİSAT VE İŞLETME YÖNETİMİ SERİSİ: 1-lktısada Gırış, 2-Mıkroıktısada Gıriş, 3- Mikroıktısad II 4-Makroiktısada iırış, 5-Makroıktısad II. 6-Uluslararası Iktısada Gırış, 7-Uluslararası Iktisad II 8-Gelışme ve Türkıye Iktisadı. 9-Bılınmeyen Türkıye iktısadı, 10-lktısatçılarımi2 neyı bilmıyor, 11-lktısad Bıiımı ve Türkıye Gerçeklerı (Prof.Merih Celasun'un yorumlarıyla) 12-Economıc Theory And The Turkish Experıence 13-Relatıve Prıces And Economtc Growth ktisat Kitapları 14-lşletme Yonetımıne Gırış, 15-Üretım Yönetımı ve Yöneylem Araştırmasına Gırış. 16-Temel Organızasyon, 17-Temel Pazarlama, 18-lşletme Fınansına Giriş. 19-Ayrıntılı işletme Fınansı, 20-Muhasebeye Gırış ve Tekdüzen Hesap. 21-Malıyet Muhasebesı, 22-Yönetım Muhasebesı, 23-işletmelerde Stratejık Yönetım, 24-Temel istatıstık ve 25-Turkıye'de Iktisat Bılıminin Sefaletı ] '"" " -. -. - "^^^şs^sss^>.^^âfi^3 Kitapçılarda ^ Arayınız .-^d >;Ş Tel: (0216) 386 50 72 Fax:(0216)385 70 46ggg-g; ^ .gşğğ bekJenmesı hükümeti ha- rekete geçirdı. Bakanlar Kurulu bün- yesinde oluşturulan Özel- leştirme Komisyonu'nun, Başbakan Mesut Yıl- maz'ın çalışmalann bir an önce bitinlmesinı iste- mesinden sonra, ÖtB yet- kililerinden brifing aldı- ğı bıldirildi. ÖtB'nın Özelleşhrme Yüksek K.u- rulu'na sunduğu. ancak 2 aydır görüşülemeyen raporda, bugüne kadar gerçekleştirilen özelleş- tirmelenn değerlendinİ- niden tartışma- ya açılmasına yol açma- sı ve sürecin uzayacak ol- ması nedeniyle yeni ya- sa çıkanlmasını önerme- dikleri bıldirildi. İptal ka- rarlannı zaten bekledik- lerini belirten yetkilile- rın. özelleştirmelerkonu- sunda verilen iptal karar- lannın fiılen uygulana- maz durumda olduğunu ılen sürdükleri öğrenıl- di. ÖtB yetkililerinın. bu çerçevede hükümetin devreye girmesinı iste- dikleri kaydedildi. U C R E T S I Z T A N I T I M T O P L A N T I S I Uluslararası Dil Okullan EFEGITIMLTD '.1ete Cad No 34 6 80090 Taksım'lstanbv! Tel (0212)292 34 55 Fax (0212)249 12 33 ANKARA TEMSİLCİLİĞİ "an Cad Karum İş Mrk 3 Kat No 385 Kavaklıdere Ankara Te! (0312)468 05 55 Fax (0312)468 33 05 Yurtdışında 16 yaş üzerindeki herkesin katılabıleceğı rter düzeye uygun dil programlarının tanıtıldığı ucretsiz tanıtım toplantısı ve dia gösterilerine katılmak için lütfen telefonla rezervasyon yaptırınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog