Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

21 ICASIM 1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER MÜSİAD fuarı açıtdı lstanbul Haber Servisi - MÜSlAD 5. Uluslararası Fuan dün tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde açıldı. MÜStAD'ın CNR Fuarcılik Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve 3 gûn sürecek olan fuara 700 yerli ve yabancı fırma katılıyor. Fuar açılışmda, katılımcı fırmalardan Tekbir Giyim de tesettürlü mankenlerden oluşan bir defile sundu. Raut Denktaş Ankara'da • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Sağlık kontrolünden geçmek üzere dün Ankara'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in de bulundugu ziyaret öncesinde Denktaş, ülkesinin federasyon çözümünden vazgeçmediğinı belirterek "Avnıpa Birliği'nin tutumuna rağmen görüşmelere katılacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de, federasyonun eşıt şartlarda kurulması gerektiğini bildirdi. Gazeteci Engin bıanç öldü • Haber Merkezi- Türkiye Gazeteciler Cemiyetı üyesi Ergin lnanç dün vefat etti. lstanbul'da 1936'dadoğan tnanç. gazeteciliğe 1958yıhnda Vatan gazetesinde spor muhabin olarak başladı. Bir sûre Hür Anadolu gazetesinde çalıştı. Mesleğini Hümyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda görev alarak sürdürdü. Hümyet Ankara büro şefliğini üstlenen Ergin Inanç, daha sonra Istanbul'agelerek gazetenın reklam servisini yönetti. Bir dönem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nda da görev yapan lnanç. evli ve iki çocuk babasıydı. Ergin Inanç'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarhğı'nda toprağa verilecek. ortak tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışan kesim temsilcileri, hükümetin orta vadeli istikrar paketi çerçevesinde ekonomi ve çalışma yaşamıyla ilgili uyguladığı politikalara karşı ortak cephe oluşturmaya çalışıyorlar. Hak-tş'in ortak tepki çağnsına KESK ve DİSK olumlu yanıt verirken Türk- Iş'in de katılımı bekleniyor. Işçilerden oturma eylemi • tstanbul Haber Servisi- Belediye-Iş Sendikası'na üyeyaİdaşık 100 işçi, geçim sıkmtısı çektikleri g_erekçesiyle Üsküdar .Ozgürlük Meydanı'nda 2 Isaat süre ile oturma eylemi .yaptı. tşçiler. 34 milyon lira ;net aylık ücret aldıklannı belirterek Devlet Bakanı Güneş Taner'e benzetilen bir kuİdayı da havuza attılar. 5 doktor ve 10 personel sahte fatura düzenlemek ve dolandıncılıktan yargılanıyor TEDAŞ'ta diş yolsıızlıığıı• TEDAŞ müfettişleri ve 3 diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulunun incelediği ve adına sahte fatura kesilen 100 kişinin dişlerinin sağlıklı olduğu ortaya çıktı. TEK Vakfı'nın da olayda aracı olduğu bildirildi. HAZALATEŞÇAKIR ANKARA - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde (TEDAŞ) görevli 5 diş hekimi hakkında, kurum çalışanlannın diş tedavilerinde sahte fatura keserek milyarlar- ca lirayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçe- siyle dava açıldı. TEDAŞ müfettişleri ve 3 diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulunun incelediği ve adına sahte fatura kesilen 100 kişinin dişlerinin sağlıklı olduğu ortaya çık- tı. TEDAŞ çalışanlannm tedavılerini üstle- nen TEK Vakfi'nın da olayda aracı olduğu bildirildi. TEDAŞ'ta görevli 5 diş hekimi ve 10 per- sonel, sahte fatura kullanma, görevi suiisti- mal ve dolandıncüıktan 12 yıl hapis cezası istemiyle agır ceza mahkemelerinde yargı- lanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Avu- katı Şinasi Zeyrek'in şikâyeti üzerine başla- tılan soruşturmada, diş hekimleri tarafından kesilen serbest meslek makbuzlannın da sahte olduğu bildirildi. Ankara 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 1996/86-306 tarih ve No'lu dosyalar birleştirilerek saruklann yargılanması istemiyle 1. Ağır Ceza Mahke- mesi'ne gönderildı. TEDAŞ müfettişi Savaş Sönmez ve Kontrolör trfan Yılmaz tarafın- dan hazırlanan 11.8.1995 tarih 81 -190 No'lu soruşturma raporunda, sanıkların herbiri hakkında suç duyurusunda. bulunuldu. Ra- porda, TEK Vakfı ile TEDAŞ arasında ku- rum personelının diş tedavilerinin vakıfça yapılması gerektıği belırtildi. Raporda. diş hekimlerinin serbest çalıştığına dikkat çeki- lerek. vakfın da yapılan usulsüzlüklerde ara- cı olduğu kaydedildi. TEDAŞ diş hekimi İs- mail Akahn'ın kendi adına kestiği sahte makbuzlarla kurumu 1 milyar 647 milyon 637 bin lıra zarara soktuğu belirtıldı. Dığer diş hekimlerinin kuruma ne kadar zarar ver- diğinin henüz saptanamadığı, ancak serbest diş hekimi Abduilah Burucu'nun 384 mil- yon lira tutannda sahte fatura kesmek yoluy- la TEDAŞ" ı zarara uğrattığı. TEDAŞ diş he- kimi Tuluy Tümer'in de sahte fatura kese- rek hastalardan aldıklan paralan paylaştık- lan iddia edildi. Müfettış raporunda, sahte faturalan denetlemekle görevli diş hekimi Şener Karaer'in imzasının da sanıklarca tak- lit edildiği bildirildi. Sözmez ve Yılmaz ta- rafından hazırlanan 11.8.1995 tarih 82-191 No'lu ikinci raporda da diş hekimi Abdui- lah Burucu'nun 44 adet sahte farura kestiği, TEDAŞ dişhekimı Ismail Akalın'ın da fatu- ralan kontrol etmeden onayladığı belirlen- dı. TEDAŞ müfettişleri Necati İnce ve Gür- canEnü tarafından hazırlanan 26.6.1996 ta- rih ve 96-19/21 No 'lu üçüncü birraporda da, kurum diş hekimi Tuluy Tümer'in 1994 yı- lında serbest diş hekimlerince yapılan teda- vileri kontrol etmeden imzaladığı, kontrol- le görevli diş hekimi Şener Karaer'in de im- zasının taklit edilerek kurumun miryarlarca lira zarara uğratıldığı kaydedildi. Yargılanan diş hekimlerinin isimleri şöyle: Ismail Aka- lın, Abduilah Burucu, Tuluy Tümer, Meh- met Çanakçmğju ve Sertuğ Metiner. Türk Telekom da telefon kartı yolsuzluğunu yetkililere ileten MehmetAvşar sürgün edildi 'Dürüst davranan cezalandınlıyor' Telekom Ağırcezada yenibir dava açıldı OLCAYAYDtLEK ANKARA - Türk Tele- kom ve Posta işletme- si'ndeki 300 trilyonluk yol- suzluk davası genişliyor. Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargıla- malan süren eski Posta tş- letmesi Genel Müdürü Ve- li Bettemir ile komisyon üyeleri Yılmaz Göral, Ay- kut Kaül ve Ökkeş Selim Ahcı hakkında evrakta sah- tekârlık suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yeni bir dava açıldı. Türk Telekom ve Posta Işletmesi'ndeki 300 tril- yonluk yolsuzluk davası samklan arasında yer alan ve yargılama sürecinin baş- Iamasıyla birlikte görevden altnan eski Posta Işletmesi Genel Müdürü Veli Bette- mir ve üç komisyon üyesi hakkındaki dava iddiana- mesi de Ankara Cumhuri- yet Savcısı Ahmet Adfl Ku- bat tarafından hazırlandı. Savcı Kubat, Eski Genel Müdür Bettemir ve komis- yon üyesi Yılmaz Göral. Aykut Katıl ve Ökkeş Se- lim Alıcı'nın sahte evTak düzenleyerek personel al- dıklan belirtilerek sanıkla- nn ağır ceza mahkemesin- de yargılanmasını ıstedi. 3 yıldan 10 yıla kadar ağır hapsi istenen sanık üst düzey bürokratlar, Türk Ceza Yasası'nın 'evrakta sahtekârhk' suçunu düzen- leyen 339. maddesinden yargılanacaklar. Türk Te- lekom ve Posta tşletme- si'ndeki trilyonluk soruş- turma sırasında Savcı Ah- met Adil Kubat tarafından ifadesine başvunılan Tele- kom Genel Müdürlü- ğü'nde görevli stok müdü- rü Şükrfi Yddırun, Bursa Telekom Başmüdürlü- ğü'ne malzeme müdürü olarak tayin edildi. Yaklaş* 3.5 iÇMhp&evde butanan TIBSET işçHeri, üzerierindcki tüm baskılara karşn haklannı «Ue ediııceye kadar^rteinlerini sürdürecefcJerini sojjtediier. (Fotograflar: ÎPEK YEZDANt) / ~ Türk-lş Başkanı, grevdeki TIBSET işçilerini ziyaret etti Meml'den dîrenişedestektstanbul Haber Servisi - Işyennde sendikal haklannın tanınmadığı gerekçesiyle yaklaşık 110 gündür grevde olan Petrol-Iş'e bağlı TIBSET işçilerinin direniş eylemine, dün Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral de katılarak destek verdi. Aralannda Petrol-lş'in tstanbul şubelen. Tümtis. Hava-lş. Den-tş ve Basın-tş'in de bulundugu çeşitli sendikalara üye işçilerin de destek verdıği dünkü eyleme yaklaşık 500 işçi katıldı. İşçilerin "TTBSET bizimdir. bizün olacak", "Yaşasuı sendikal mücadetemiz", "TTBSET işcisi yalıuz değfldir" J ~ ve "Sendika hakkunız, söke söke ^ < * M r * v alınz" sloganlan attığı eylemde jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Eylemde konuşan Meral, TIBSET işçilerinin sendika hakkının meşru bir hak olduğunu belirterek TIBSET işvereninin sendikanın yetki almasını engellemek için işçilerin sayısmı fazla göstererek bu hakkı hileyle gaspettiğini söyledi. Meral, "Tüm bu uygulamalarla amaç, örgütsüz, konuşamayan ve haklannı arayamayan bir tophım yaratmakur'' dedi. TIBSET işçilerinin hak mücadelesi için Vali Kutlu Aktaş'la görüştüğünü ve alay komutanı ile de görüşeceğini belirten Meral, "Doğu'da. Güneydoğu'da terörü pompalayan en büyük etken işsiztik değil mi? Burayı da Güneydoğu'va mı çevirmek istiyorsunuz?" diye konuştu. TIBSET Stenl Tıbbı Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş."den yapılan yazılı açıklamada ise, Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından ışyerinde yapılan incelemeler sonunda Petrol- tş'in çoğunluğunun olmadığının tespit edildiği öne sürüldü. 7 trilyonluk çöp pazannm RP yanlısı şirketlere verilmesi inceleniyor CHP, çöp ihalesinin peşinde Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. UMUT YARGIÇ • tstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Özkal Yici, çöp protokolü ile igili olarak Belediye Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yapılan işlemleri inceleyen emekli müfettişler ortada hileli bir durumun olduğunu söylediler. peşini bırakmıyor. Istanbul Bü- yükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ozkal Yici, ge- çen günlerde konuyia ilgili olarak Belediye Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verirken. CHP'li ts- tanbul tl Genel Meclisi üyesi avu- kat Hikmet Çarboğa da konuyu emekli müfettişlere incelettikleri- ni söyledi. Çöp aktarma ıstasyon- lannın işletilmesi ve çöplerin de- polama alanlanna taşınması işiy- le ilgili daha önce kendilerine ih- barlar geldiğini belirten Çarboğa. "CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'a Uetilmek üzere, istasyonlar- da çalışan bir grup arkadaşın im- zasını tasryan yazılı bir ihbar al- mısük. thbarda, orada çalışan özel şirketlere haksız ödemelerinyapri- dığı iddia edilrvordu" dedi. MEHMET DEMtRKAYA CHP Istanbul il yönetimi, ts- tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 7 trilyonluk çöp işinin, belediyenin yan kuruluşu İSTAÇ aracılığı ile RP yandaşı şirketlere verilmesini sağlayan protokolün yargı yoluyla iptaline hazırlanı- yor. CHP'nin işlemleri incelettiği belediyenin eski müfettişleri. "Büyükşebir Beiediyesi'nin pro- tokoDe yan kuruluşuna devrettiği işin daha sonra başka şirketlere ihale edflmesi Devlet Ihale Yasa- sı'na aykın gözüküyor. Ortada hi- lefi bir durum var" dediler. CHP'liler, Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevlerinden olan çöp işinin RP'ye yakınlığı ile bilinen şirketlere verilmesi işinin tşin önce 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 71. maddesine göre düzenlenen bir protokolle, belediyenin yan kuruluşu olan İS- TAÇ'a devredildiğini, tSTAÇ'm da bu işi. davet ettiği özel firma- lardan teklifler almak suretiyle başka şirketlere ihale ettiğini be- lirten Çarboğa şunlan söyledi: "Söz konusu yasaya göre proto- kolle devredilen bir işin, yine aynı yasa gereğince, o kuruluş tarafın- dan bizzat yapılması zorunludur. Ama iş başka kuruluşlara veril- miş. Ortada bir yasa dışüık gözü- küyor. Aynca, davet edilen ve işi alan kuruluşlar RP'ye yakınlığı ile bfliniyoıf Söz konusu işle ilgili davetıye çıkartılan ve 'en uygun teküfi (!)' vererek işi alan kuruluşlar Sistem Inşaat Turizm Ltd. Şti. ile Günay- dın Kardeşler Seyahat Ltd. Şti. Sistem tnşaatm iki kurucusun- dan biri olan Süleyman Çakır, bir dönem RP Fatih llçe Başkanlıgı da yapan Ahmet Albajrak'ın ba- canağı. Süleyman Çakır, Yaşar Albayrak'ın yanında muhasebeci olarak çalıştı ve 1995 yılmda ba- canağı Ahmet Albayrak'ın yanı- na geçerek Sistem Inşaat'ı kurdu ve 1996 >ılında Büyükşehir Bele- diyesi'nin, 'Halkalı, Yenibosna, Baruthane Çöp Aktarma Mer- kezlerinin İşletilmesi ve Çöplerin Depo Alanlanna Taşmmasr işini aldı. işin ikinci ayağını oluşturan. 'Tuzla, Ümraniye. Kadıköy Çöp Aktarma Merkezlerinin tşletilme- si ve Çöplerin Depolama Alanla- nna Taşınması' işini ise 'en uy- gun teklifi (!)' veren Günaydın Kardeşler şirketi aldı. Şirketin ku- ruculanndan Adem Günaydın ise RP'li Ahmet Albayrak'ın kayınbi- raderi. CHP'li belediye meclisi üyesi Özkal Yici'nin önergesine. RP'li Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali Müfît Gürtuna'nın verdiği sözlü yanıt- ta, sözkonusu işin RP'ye yakınlı- ğı ile bilinen Albayraklar'a veril- medığini söylemişti. • 40 milyarhk vurgunu bilgi ve belgeleriyle yetkililere duyuran Mehmet Avşar, dosyanın kapatılmak istendiğini ve yolsuzluk yapanlann ödüllendirildiğini söyledi. BARIŞDOSTER Geçen yıl Türk Telekom Anadolu Yakası Başmü- dürlüğü'nde gerçekleşti- rildiği öne sürülen "tele- fon kartı yolsuzluğu''yla ilgili olarak, yetkili ma- kamlan uyaran, bilgi ve belgeleri yetkililere ileten KESK'e bağh Haber-Sen üyesi kamu çalışanı Meh- met Avşar' ın görev yeri değiştirildi. Yolsuzluğa kanştığı öne sürülen kişi- ler hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı. Av- şar, yolsuzluğu ortaya çı- karanlann ve dürüst dav- rananlann cezalandınldı- ğuu belirterek "Benim, yolsuzlugun yapıkhğı Ana- dolu Yakası Telefon Baş- müdürtüğü'nden, tstan- bul Yakası Telefon Başmfi- düriüğü'ne tayin edilmem bunun kanrhdır. Dosya ka- patılarak. yolsuzluk ya- panlar adeta ödüllendirü- miştir" dedi. Türk Tele- kom Anadolu Yakası Baş- müdürü Gülümser Songar ise "Çağrüan müfettiş, araşürma sonrasmda yol- suzluğa rastiamadı" diye konuştu. Anadolu Yakası Telefon Başmüdürlüğü'nde gö- revli Mehmet Avşar'ın gündeme getirdiği, müfet- tişin ise bulamadığmı be- lirttiği "40 milyar liralık telefon kartı yolsuzluğu id- dialan, Avşar'm görev ye- rinin degiştirilmesiyie'' ye- ni bir boyut kazandı. Gö- rev yeri değiştirilen Meh- met Avşar, adeta bir suçlu gibi ve isteğinin dışında bu tayinin gerçekleştiğini ve bunun da soruşturma- nın selarreti adına yapıl- dığını kaydetti. Avşar, ya- pılanlann sendikacı kişili- ğine dönük olduğunu, kendisi de dahil 3 kişinin sürüldüğünü söyledi. Av- şar şöyle devam etti: "Yolsuzlugun boyutu 1996 vılı rakamlanyla 40 milyar Kra. Bu ekip, dolum tesislerine gelen telefon kartJannı stoklayıp kara- borsay a veriyor, çok az bir bölümünü bayilere dağrb- yordu. Ortada çok büyük deüller var. Olaym soruş- turulması için 2.7.1996 ta- rihinde müracaat ettim. Sonuç 8 ay sonra alındı ve olay kapatddı. Bu durum Türk Telekom Anadolu Yakası Başmüdürü Gü- lümser Songar'ın işinegeJ- medi ve olaym üstünü ört- meye, kapatmaya çalışü. Bu işe kanşan insanlarla konuştuk ve konuşmalan- nı kasete aldık. Bu kasetin bir kopyasuıı müfettise de verdik. Bize konuşan in- sanlar bu işi yaptıklannı itiraf edip sahtekâruğm nasıl vapüdığını anlatnlar. Ben dahil 3 arkadaş sürül- dük." Avşar'ın iddialannda adı geçen Gülümser Son- gar ise ortada bir yolsuzlu- gun olmadığını ve Av- şar'ın tayin nedeninin farklı olduğunu söyledi. Songar, müfettişin de yol- suzluk olmadığını sapta- dığını ileri sürdü HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Kendini Mayın Sananlar... İki hafta önceki yazım şu satırlarla noktalanmıştı: "Aydın olmanın sorumluluğu vardır. Ve o sorum- luluk, insanın herşeyden önce kendi kendisini sor- gulamasından geçer... Mayına basma tehlikesini bile bile, doğrv olduğuna inandığı yolda yürüyebil- mesinden geçer." Askerin Güneydoğu'daki yürekliliğini, aydının da göstermesi gerektiğini vurgulamaya çalışmıştım. Ne Yaşar Kemal tabu olmalıydı ne Yağmurde- reli nedebirbaşkası... ömeğin Yaşar Kemal'in doğrulannı alkışlayan ki- şi, yanlışlannı da vurgulamaktan çekinmemeliydi. O düşünceleri paylaştıklannı bana ileten Cumhu- riyet okuru sayısı pek fazlaydı. Ama yolun mayınlı olduğunu da biliyordum. ••• Saldın Radikal 2'den geldi. Meğer ben neler yapıyormuşum da haberim yok- muş. Bütün dünyayı "Nutuk"\a açıklamaya çalışıyor- muşum... Kullandığım dil, resmi ideolojinin klişele- ri ile dolu bir dilmiş; "devlet d///"ymiş... "Halk dal- kavukluğu" aydının görevi değilmiş... Yazıdan anlaşıldığına göre, ben aydın falan değil- dim. Ne olduğum ise sonunda açıklanıyordu: "Yaşar Kemal evrensel bir şahsiyettir. Dûşünce- lerini dile getirmek için ne devletinden ne de onun memunı Kışlalı'c/an izin alması gerekmez." Bir nokta kapalı kalmıştı. Acaba ben üniversitede ders verdiğim için mi "memur" sayılıyordum; yoksa "resmi /deo/oy/"yi sa- vunmak görevini üstlendiğim için mi? • • • Radikal'in "mebzul miktar'daki numaracı cumhu- riyetçilerinin ortak bir özelliği var. Cumhuriyetin temelindeki bazı değerteri savunan kendi gazetelerinin köşe yazartanna karşı bile sal- dırganlar. Radikal 2'de bir tarihte Mümtaz Soysal kapak olmuş, hakkında da iğrenç bir kusma yazısı yayımlanmıştı. Çünkü Soysal, "ulusal so/"un önde gelen bir is- miydi. Ve kafalanndaki "ikinci cumhuriyet"\n ne menem bir şey olduğu da böylece ortaya çıkıyordu. Atatürk'e, cumhuriyete sövmek ve bunu özellik- le diş dünya önünde yapmak serbest!.. Hatta alkış- lanacak bir hareket... Ama o davranışlardaki yanlış- lan, yalanlan sergilemek yasak!.. Toplumunuza ya- pılan haksız saldınlara karşı çıkmak ayıp! Kemalizm "resmi ideoloji" olmaktan çıkalı yanm yüzyıl oldu. 12 Eylül ile birlikte de o yeri "Türk-lslam sentezi" doldurdu... Bu köşe resmi ideolojinin söz- cülüğünü yapmıyor. Ama saldıranlar "resmi ideolo- ji"n\n sözcülüğünü yapıyortar. Dünyadaki "resmi /deo/o/V'nin! "Yeni dünya düzeni"n\n... Yani yeni emperyaliz- min... Arada birgöz atın "o cephe'nin sütunlanna... Vah- şi kapitalizmin, yeni dünya düzeninin, basındaki te- kelleşmenin karşısında tek satıra rastlayabilir misi- niz? Onlann görevleri "ulusal deWef"esaldırmak. Çün- kü yeni dünya düzeninin önündeki tek engel p,_. Atatürk'e ortam uygun olduğunda cepheden, olma,- dığında kalleşçe, kaypakça saldırmalannın nedeni deaynı... ••• Ulusal devlet anlayışına, Atatürk'e, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlann ortak çıkarianna sahip çıkanlar "halkın dalkavuğu"... Güzel! Peki "özelleştirme" adı altında, bu toplumun 70 yıtlık birikiminin peşkeş çekilmesi karşısında susan- lar... Demokrasi için en büyük tehlikelerden birisi olan, basındaki tekelleşmeyi göımezden gelenler... Büyük devletlerin çıkarianna uygun bir düzeni "kü- reselleşme" adı aîtında dayatmaya kalkanlar... Acaba onlar kimlerin dalkavuğu? Atatürk'ü eleştirirseniz "ayd/n"sınız... Alkışlanırsı- nız, sırtınız sıvazlanır... Ama Yaşar Kemal'deki ya da Yağmurdereli'deki doğrularla yanlışlan birbirinden ayırmaya kalkarsa- nız... Kendilerini "mayın" sanan birileri ya patlarlar ya çatlarlar. Onlar aydın, biz memur... Yeni mandacılığın adı ne zamandan beri "aydın olmak" oldu?! Oleyiste suçlamalar Sendikaya aidat dışı vakıf gelîri ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Otel, Lokan- ta ve Eğlence Yerleri Işçi- leri Sendikası'nın (Ole- yis), kurduğu vakıf aracı- lığryla sendika aidatlan dı- şında işçinin bordrosun- dan kesilen paralan kul- landığı belirlendi. Oleyis Vakfı'nın kurucu üyesi Necati Üner, yasalara ay- kın olan bu uygulama ne- deniyle hem vakfın hem de sendikanın başkanhğı- nı yapan EnverÖktem, va- kıf genel sekreteri Erdo- ğan Yahya ve vakıf mali sekreteri Vedat Böke hak- kında Cumhuriyet Başsav- cılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öktem, vakıftan para alımının tüzüğe aykın ol- madığını belirtirken. tüzü- ğün de Vakıflar Genel Mü- dürlüğü ve Ankara 21. As- liye Hukuk Mahkeme- si'nin karanyla onaylandı- ğını bildirdi. Oleyis Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfi'nda Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün gerçek- leştirdiği teftiş sonucunda Bölge Müdür Yardımcısı Selim ŞenoTun imzasıyla gönderilen yazıda, vakıf- lann kredi kuruluşlan ol- madığı vurgulanarak bun- dan sonra sendikaya borç verihnemesi emri verildi. Ancak2Eylüll997tarih- likayıtlar, 28Mayısl997 tarihinde gönderilen Va- kıflar Genel Müdürlü- ğü'nün yazısına karşın sendikaya yapılan para ak- tanmının sürdügünü orta- ya koyuyor. Buna göre, ey- lül ayı itibanyla vakıf, sen- dikadan yaklaşık 40 mil- yar lira alacaklı bulunuyor. Necati Üner, Başbakan Mesut Yümaz'a. Başba- kan Yardımcısı Bülent Ecevit'e ve vakıflardan so- rumlu Devlet Bakanı Me- fln Gürdere'ye ihbar yazı- sı gönderdi. Uner, 1996 yı- lında Vakıflar Kanunu'na aykın olarak vakıf senedi- ne 'vakfin sendikaya borç verme ve sendikadan borç alma" maddesmin vakıf yönetim kurulu yetkileri arasında sayıldığını ve 1995 yılında vakıftan sen- dikaya 10 milyar lira, ge- çen yıl da 35 milyar lira gara aktanldıgını bildirdi. Uner, toplam 45 milyar li- ralık borcun. sendikanın Ankara'da Atatürk Bulva- n üzerindeki binasının 6 katmı 10 yıllığma peşin parayla vakfa kiraya verdi- ği gösterilerek kapatıldığı- nı anlattı. Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Ün- er'in başvurusu üzerine 10 katlı binanın vakfa kiraya verilen 6 katından yalnız- ca 4 katının vakıf tarafın- dan kullanıldığını saptadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog