Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 1997 CUMi 14 TELEVEYON GUNÜN Fi LMLERİ Sana Öyie- 09.00 KanaJ 6 Dram /7İN Genç \ e gûzel baJe oğrencısı ıle gazınoda taıu- v3/ dığı, alkol batağına batmış Fatma adh mutsuz bırkadımn aşkı arasında kalan bır konservatuvaröğ- rencısımn yaşadıkJannı anlatan filmın yonetmenlı- guu UlkûErakaiınyapnuş BaşrollennııseF Tınaz, Meral Orhotısay ve PembeMutJu paylaşıyor (1985) Vahşi Kedi 10 30 Pnma Macera /7>\ (The Big Cat) - Etrafa saldırmaya başJayan bır ^cy pumaya karşı, ınsanlann verdığı mucadeleyı konu alan filmm yonetmenı P Kanson Başrolle- nnde John McCallıster ve P Ann Gameryer ahyor Çam Sakıa 16.40 Interstar Macera / O Agır hasta olan yaslı bır adam, yıllaronce kay- KZs bolan torununu bulması ıçın yeğenını gorev- lendmr Yeğen, amcamn torununu bulur ve bera- beryaşadığı teyzesı ıle bırhkte yaşlı adamın yanına getınr Eve yerleşen torun ve teyzesı, yeğenın nı- şanlısının evde dondurdugu entrikaJan su yûzûne çıkanr Bu entnkalar ıçınde ağır hasta olan yaşh adamın mıras paylaşımı da vardır Yönetmen Hul- kı Saner Oyuncular EmeJ Saym. Engm Çağlar Afacan 17 30 Show TV Duygusal /j> Yonetmenlığını SafaOnal'ınyaptıfı, başrolle- vS/ nnı Menderes Ltku, Sadn Alışık ve Zeynep Aksu'nun paylaştığı filmde. henuz kundaktabırbe- bekken sokağa bırakılıp, buyûdükten sonra aılesıne kavusan bır çocuğun oyküsu aniatıhyor (1970) KaçaJdar 12 00 TRT 3 Macera jO\ (Monte Hellman)- VVern, Wes ve Otıs, Wacbo vS' kasabasına gtderken bır soyguncu çetesıyle kar- şılaşır Bu arada, konakJadıklan yer, kendılennı ka- nun temsılcısı ılan eden bır grup tarafından basıJır Yön Monte Hellman Oyun J Nıcholson, C Mite- hell, M Perkıns Fadime 17.15 Kanal D Dram /^\ Kımsesız ve fakır'bır kızla, maddı sorunlar ne- KZs denıyle aynj kaden paylaşan üç müzısyemn öy- kusunun anlatıldığıfiJmmyonetmenlığını Turkerlna- noğlu üstlenmış Başrollennde ıse FıhzAkın ve Kar- talTıbetyer alı\or(I970) The Crow 2_ 21.00 Pnma Macera (The Cro« 2: City of Angels) -' 'Insanlarolûn- ce bır karga geierek ruhu, ölü ınsanlar ulkesıne goturûr Ancak bazen bu karga ölen ınsanın nıhu- nu gen getırebılır " Enc, bu şekılde gen dönen tek ınsandı ve kımse bır daha boyle bır mucızenın ger- çekleşebıleceğıne ınanmıyordu Yönetmen Tım Pope OyuncuJar Vmcent Perez, Mıa Kırshner, Rıc- hard Brookslan Dury, Iggy Pop Hot Shots 21.45 Show TV Güldürü (HotShots)- Yonetmenhgını Jım Abrahams'ın ustlendıgı, başrollennı Charlıe Sheen ve Cary Elwes"m paylaştığı filmde, "'General Patton"dan "Dokuzbucuk Hafta"ya, "Rock"den "Superman"e kadar bırçok fîlme yapılan gordermeler yer alıyor 22.00/ CINE 57 ilk Korkû 22.30/TRT2/Ben Aynntı yanda Kazanova'nın Aşla 22.30 HBB Macera /^s (Casanova's Big Nigflt) - Onsekızıncı yüzyıl- *O' da Jtalya'da yaşayan Kazanova, alacaklılan ve sevgıhllennın kocalanndan kacmak ıçın kendısıne benzeyen bır terzı yamağı ıle jer değıştınr Fakat, bu onun yakalanmasmı engelleyemez Yönetmen Norman 2 Mcleod Oyuncular Bob Hope, Joan Fontaıne, Basıl Rathbone, Audrey Dalton Leprikon4 00.30 Shovv TV Bılımkurgu /77\ (Leprechaun 4) - Yırmıbınncı yuzyılda, yasa- vbv makta oldugu gezegendekı ınsanlaradehşet saç- makta olan küçuk ama korkunç yaratıgı yok etmek üzere ozel bır tım gorevlendınlır Bu tım gûçlennı ve ozel yeteneklennı sonuna kadar kullanarak bu yaratıkla mucadele edıp onu yok etmeye kararlıdır Yönetmen Bnan Trenchard-Smıth OyuncuJar War- wıck Dav ıs, Brent Jasmer Kısa Süre 01.00 Interstar Gulduru lOi (Short Time) - Bır pohs olan Burt Sımpson, ka- VV nsından ayn olmanın depresyonunu yaşamakta- dır Hayatınıntek eğlencesıolanoğluDougıe'nınHar- vard'da okumasını ısteyen Burt, emekhhğıne bır haf- ta kala olmek uzere olduğunu oğrenır Sıgorta polı- çesını ıncelerken ancak bın tarafindan öldıirülmesı halmdeparaalabıleceğının farianavaran Burt,buko- nuda zaman kaybetmeden çalışmaya baslar Yön G Champıon Oyun B Corbın, Joe Pentohano EvdekiHayalet 03.05 TRT 1 Duygusal /T>! (In visible Ghost) -Zengın bırasılzade olan Bay v3/ Kessıer, bırkaç yıl once kansı ıle en ıyı dostu- nun bırhkte kaçması>la bunahma gırmıştır Evhlık yıldonümlennde kansının hayalı ıle konuşmayı âdet edınen Bay Kessıer, kansının bır trafik kazası ge- çırdığınden ve evın kâhyası tarafindan saklandığın- dan habersızdır Yönetmen JosephH Levvıs Oyun- cular Bela Lugosı, Polly Ann Young t7î\ f77\ /77\ D yabancı İzleyin Orta Değmez Q UYDÜLAR RTl 13 30 Magnum 14 30 HorMalVVerdaHam- mert 15 00 Barbel Schafer 16 00 llona Chnsten 17 00 Hans Metser 18 00 Junıor Je- opardy 18 30 Unteruns 19 00 Guten Abend 19 30 Exc!usıv 19 45 RTLAktuel2010Exp- losıv 20 40 Gute Ze- rten Schlechte Zeıten 21 15 Mını Playback Show 22 15 Nıkola 22 45 Verruckt Nach dır23157TageOO15 TV Kaıser 01 00 RTL Nachtournal 01 30 Tekrarlar SAT1 12 00 Kemer 13 00 Ve- ra ma Mıttag 14 00 Sonja 15 00 Trapper John 16 00 Star Trek 17 00 Pıcket Fences 18 00JederGegenJe- den 18 30 Regıonal- magazın 19 00 Blıtz 19 30 Nachrıchten 19 50 SAT 1 VVetter 19 55 Sport 20 00 Ge- fıebte Schvvestern 20 30Glucksrad21 15 JAG22 15Mıllennıum 2315RanSAT1Fuss- ball 00 15 Dıe Herald Schmıdt Shovv 01 15 Zafer 03 30 Tekrarfar EUR08P0BT 09 30 Sageln 10 00 MotorfarHOOFutbol 13 00 Kayak 14 00 Ulusfararası Motor Sporları 15 00 Motor Sporları 16 00 Futbol 18 00 Kayak 19 00 Ka- yak 20 00 Bınıcılık 22 00 Kayak22 30 Mo- tor Sportan 00 30 Boks 01 00Sumo02 30Ka- panış TY5 1715FasılaChanter 17 45 Bus Et Comp 18 30 C'Est Toujours l'Heure 19 00 Quız 19 25 Le Grand Jeu 19 30 Journal 20 00 Parıs Lumıeres 20 30 Journal Belge 21 00 Temps Present 22 00 Documentaıre 22 55 Meteo23 30LeGrand Jeu 23 35 Bonvve- ekend Kocasını rahatsız eden hayalet MURAT ÖZER Atilla Dorsa> 'm hazırlayıp, Alin Taşçıyan'Ia bırhkte sunduğu sınema kuşağı "Sinema Büyüsü"nün bu haftakıfilmı,îngılız smemasuun us- talanndan David Lean'm başyapıt- lanndan "Ben Çağırmadım"(Blıt- he Spınt) Kansının (Hammond) ölûmün- den sonra yenıden evlenen yazar (Harrison), yenı kansıyla mutlu bır yaşam süreceğını sanarken, eskı ka- nsı bu medyum (Rutherford) ara- cılığıyla "mutlu çift"ı rahatsız et- meye başiar, ozelhklede çıçeğı bur- nunda gelını (Cummings) Öte dunyayla jasadığımız dunya TRT 2 22.30 Ben Çağırmadım - Bltthe Spınt / Yönetmen David Lean / Oyuncular: Rex Harrison, Constance Cummings, Kay Hammond, Margaret Rutherford, Hung Wakefıeld, Joyce Carey/1945 Ingıltere, 96 dakıka. arasında gıdıp gelen ınsanlann oy- "AJways-Daima", JerryZucker'ın kulennı anlatan yapımlar, bu fihtun çekıldıg] yıllarda modaboyutunday- dı Ozelhkle 1930'lardazırvesınde olan bu akım, 1940'Iara taşındı ve or- taya boylesı keyıflı filmler çıktı 1990'lara gelmdığınde, bu tur film- lenn peşınden gıden yenı ve gelışen teknolojrnın nımetlenndendeyarar- lanarak "etkili" olabılen yapımlar vücuda geldı Steven Spielberg'ün "Ghost-HavaJef'gıbı filmlen, bız- len 1930'lannoalçakgönüllu "ha- yaletöyköleri"nın atmosfenne çek- tı Dogrusu onlarkadarsevımJı ve ıd- dıasız değıldı bufilmler,ama temel- de aynı kulvarda koştuklan da bır gerçektı "Ben Çağırmadım'1 , Noel Co- ward'ın başanlı oyunundan sınema- ya aktanlmış bır film Oyunculann dmarnık ve etkılı kompozısyonlan, filmı surukleyıpgöturme ışlevını üst- lenıyorlar Ozelhkle uç kadın oyun- cunun performanslan üst duzeyde "The Bridge on the River Kwai- Kwai Köprüsû", "Brief Encoun- ter", "DoctorZhhago-Doktor Ji- vago", "Great Expectations-Bû- jük Umutiar", "Lawenceof Ara- bia- Arabıstanlı Lawrencc", "Ofi- ver Tnist", "A Passage to India- Hındistan'a Bir Geçit", "Ryan's Daughter-trlandalı K u " gıbı bas- yapıtlann mıman David Lean'm ım- zasını taşıyan "Ben Çağırmadım", tıyatronun sınemayla olan flortunün önemlı duraklanndan bın Kaçırma- maya çalışın' TRTl 13.30 'Yansıma' TV Servisi - "Hepatit B"nın konu edıleceğı "Yansıma"yı Sevtap Ya- sa sunuyor HastahJda ılgı- Iı bılgılenn de venleceğı programa tartışmacı olarak Prof Dr Özden Uznnali- moğlu, Nurşen Çakıroğ- lo, Prof Dr Nnrdan Tö- ZÜD, Temel Sağlık Hızmet- lerı Genel Müdüru Suat Çağlayan ve Doç Dr ts- roaiIBabfc katıhyor TRTl 22.00 'Ekonomi Dosyası' TV Servisi - Ekonomı- de son ıta haftanm gelışme- lenyle başlayan "Ekono- mi Dosjası"nda Prof Dr Salih Neftçi'nın görü^len- ne yer venlıyor Nazmi Kal'ın sunduğu yapımın "Para Raporu" bolü- münde, tasarrufenstrüman- lannm son durumu ıncele- nıyor Bır aracı kurumun genel müdürü olan Berra Kılıç'tan da pıyasalarla ıl- gılı yorumlaralmıyor atv 22.30 'Siyaset Meydam' TV Servisi - "Siyaset Meydanı"nda bu akşam Güneydogu'daJa kntık böl- gelerde bır hafta geçıren gazetecıler yer alıyor AIi Kırca yönetımınde canlı olarak ekrana gelen prog- ramda, Genelkurmay'fiı dü- zenledığı gezıye katılan Mehmet Altan, Ahmet Altan, Oral Çalışlar, Ne- cati Doğru, Gülay Gök- tûrk, Abdurrahman Dili- pak, Ismet Berkan ve Ali Bayramoğlu gıbı gazete- cıler Van'dan Şımak'a, Hakkân'den Sıırt'e, terör- le mücadelenın sûrduröl- düğii en sıcak bölgelerde edındıklen ızlenımlen açık- lıyorlar Gözünü hırs bürüyen avukat F(S) CINE522 001 ilk Korku - Pnmal Fear / Yönetmen• Gregory Hoblft / Oyuncular: Richard Gere, Laura Linney, Edvvard Norton, Alfre VVoodard, Frances McDormand /1996 ABD yapımı. TV Servisi - Gregory Hoblit ın yönettığı "flk Korku" (Pnmal Fear), ka- zanmak ıçın ehnden gelenı ardına koymayan ve yasa- larla oynayarak gerçeklen saptırmaktan çekınmeyen hırsh bır avukatın öykûsü- nü konu alıyor Başrolünü yaJaşıklı aktörRichard Ge- re'ın oynadığı ve yargıyla ınsanlann aldatılabılırhğı- nı gözler önûne seren ya- pım, sınemaiarda göstenldı- ğınde ozelhkle sürpnz fina- hyle buyuk ılgı gormuştu Filmde, çıft kışıhklı bır suçluyu canlandıran Ed- ward Norton, rolûndekı ba- Edvvard Norton, çift kişilikli suçlu rolündeki başarı- lt kompozisyonuyla Oscar'a aday gösterilmişti. şanh kompozısyonu> la yar- dımcı erkek oyuncu dalm- da Oscar'a aday göstenl- mıştı Psıkolojık-genhm nl- nınde bırfifm olarak nıtele- yebıleceğımız "tlk Kor- ku"nun mahkeme sahnele- n ıse oldukça başanlı "İlk Korku"nun oykü- süne gehnce Martın Vaıl zeki ve başanlı bır savunma avukatıdır Vaıl, aynı za- manda TV ekranlannda ve gazete sayfalannda gözûk- meyı seven medyaök bır ka- raktere de sahıptır Tambır profesyonel olan avukat ıçın müvekkıllennın suçlu ya da masum olmalannın hıçbır onemı yoktur, hatta adale- tın yennı bulması dahı onu ıJgıîendırmemektedır Aa- ron Stampler adlı sıradan görünûmlü bırgencın cına- yetle suçlandıgını oğrendı- ğmde, bunun tam kendısıne göre bır dava olduğunu dü- şünür Ozennde, Chıca- go'nun zengın ve güçlü ısımlen arasında yer alan kurbanma aıt lcan lekelen ıle yakalanan gencın suçlu oldugu neredeyse kesm gı- bıdır Böylesmeumıtsızbır davayı alması, dıkkatlenn bır kez dahakendısı üzenn- de toplanmasuıa neden ola- caktır Zaten ıçınden çıkıl- ması zor olan davayı, Vaıl ıçın ıyıce karmaşık hale ge- tıren bır başka unsur da ıd- dıa avukatı Janet Venable'ın kendısının eskı sevgıhsı ol- masıdır Savcılık bûrosun- dakı eskı patronuna ve ho- casına hırs, eskı sevgıhsını alt etme arzusu, davada rol oynayan bazı polıtık güçler ve en onemhsı muvekkıhnın banndırdıgı sırlar, olayla- nn Vaıl'ın kontrolünden çık- masına neden olacaktır KanalD 23.ıorDurum'u Cıvaoğlu sunuyor 'Dokunulmazlık ve RP'. TV Servisi - Güneri Cıvaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu tartışma programı "Durum"da bu hafta "MilIetvekiHerinin dokunulmazlığı" ıle "RP'nin kapatılması" konulan tartışılacak Canh olarak yayımlanacak programın bınncı bolümunde. "Bağımsız yargı organları karşısında suç işleyen milletvekillerine avantajlar Kanal6 22.30)l Cev\Z Kâbuğu' Kemalizm ve din TV Servisi - Tartışma programı "Ceviz Kabuğu"da bu hafta, "Din ve Allah" kıtabmm yazan Doğu Perinçek ıle tanhçı Cemai Kutay katılıyor Hulki Cevîzoğlu'nun hazırlayıp sundugu canlı programda, Kemalızme göre dın, Allah, tslamıyet ve laıklık konulan ele almıyor sağlayan dokunulmazlık ve ötesi" ele alınacak Programın ıkıncı bolumünun konuklan ıse Adalet Bakanı Oltan Sungurlu. ANAP'tan Meclıs Başkanvekıh Hasan Korkmazcan, CHP'den Meclıs Gnıp Başkanvekıh Atilla Sav, RP Genel Başkan Yardımcısı Abduilah Gûl, RP savunmasmı hazırlayan hukukçu mılletvekılı Mustafa K'amalak, Anayasa Profesoru Süheyl Batum ıle Almanya Max Plank Hukuk Enstıtûsü'nden Prof Dr Christian Rumpt olacak Programın bu bölûmünde, Refah Partısı'nın kapatılmasının sıyası açıdan bır çozüm olup olmadığı tartışılacak NTV 21.05 Ekonomik Tstikrar TV Servisi-TahaAk- yol ıleCengizÇandar'ın birlikte hazırlayıp sun- duklan "Pıif >oktası"mn bu haftakı konuğu Malıye Bakanı Zekeriya Temizel olacak ANASOL-D hü- kûmetının ekonomik ısnk- rarpaketının ele ahnacağı programda, ekonomik he- deflenn uygulanabrlırlığı ve başan sansı tartışılacak. Canlı olarak yayımlanacak programda, aynca "Tür- kiye \erjîi kaçakçılığı cen- neti oimaktan nasıl çıka- rılacak", "Ücretlilerin vergi yökö azaltılacak mı", "IMF Tnrkiye'ye neden kemer sıktınyor" sorulanna da açıklık geü- nlecek MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN \ Kîm Kazandı? Oskar aday adayı film seçımını kım "Hamam" mı, "Eşkıya" mı'' Sınema orgutlen mı, Kûltur Bakanlığı mû Ben mı, o mu? Kimı zaman, ıçıne gırdığımız, bır yanına bulaş- bğtmz, katkıda bulunduğumuz bır ışte çok kıncı ola- bılryor ya da bencıl davranıyoruz Orneğın bu aday aday! filmır1 seçımınde gerçekte kımın kazanması gerektığını unutuyor ve konunun dennJığıne ınemı- yoruz. Geçen cuma gunu (14 Kasım 1997), burada "Ortada sınema örgütlen varken Kultur Bakanlı- ğı'nınyaptığı seçımı kabul edemeyeceğız, dıye bır yanıtın Oskar odüllennı dağıtan Akademı'den ge- tebıleceğını" yazmıştım Oysa aynı gun Akademi, "Eşkrya"y\ kabul ettığını bıldıımış Hadı bakalım, şım- di neler soylenecek "Gordun mu, Amenkalılar da resmıseçırnı kabulettı 'Eşkıya' ışın ıçındenzafer- te çıktı" dıye Böyfe duşunenlenn once şunu kafalanna sok- malan gerekıyor Bu tartışma, "Eşkıya" ıle "Ha- mam"\n yarışmasından kaynaklanmadı ikı filmı btrbınne duşurmeye hıç gerek yok Öte yanda, ben oyumu "Eşkıya "ya verdım ve oyumu da gen alma- yı hıç duşunmedım Tartışma, Turkıye'den gıdecek aday adayı filmın seçım bıçımınde ortaya çıktı. Rlmlenmızı ve bu fîlmlerfe ılgılı kışılen bırbırlenyle çarpıştırmanın sınemamıza sağlayabıleceğı hıçbır yarar olamaz Her ıkı film de, hatta son donemler- de çekılmış bırsuru dığerfılmımız de Oskar'a aday olabılecek nıtelıkler taşıyor Oskar odullen seçımını yapacakAkademı'nın tam da benım "Kultur Bakanlığı'nın seçtığı filmı Akade- mi kabul etmeyebılır" dedığım gun Kultur Bakan- lığı'na olumlu yanıt vermesının onemı uzerınde de durmak gerekır Bugun boyledır, ama gelecek yıl Akademı'nın ancak sınema orgutlennın seçeceğı filmı kabul edeceğını duşunmek zorundayız Haf- ta Akademi'ye herhangı bır tavır ve tutum takınma fırsatı vermeden, 1998 aday adayı fıfmımızın ane- maörgutien tarafindan seçılmesını sağlamalıyız Aca- ba gelecek yıl Kultur Bakanlığı boyle bır seçıme ya- naşırmı? Bdındığı gıbı, seçılen filmın ABD'ye goturulme- sının masraflannı Kultur Bakanlığı karşılıyor Seçı- mı de bu nedenle Kultur Bakanlığı ustlenıyor Ama seçımı Kultur Bakanlığı ustlenmese ve sınema or- gutfenne yaptırtsa, sonra da tum masraflannı kar- şılayarak katılımı sağlasa, son derece yennde bır ömek davranış sergılemış olmaz mû ' Parayı ver- dığım ıçın filmı de ben seçenm" demeyı bır yana- bırakmak ve filmın ıçenğıne de karışmamak olgun- luk de^ıl mıdır 1 ? Türkıye'de sıvıltoplum örgütlen gıderek onem ka- zanıyorlar ve ağıriıklarını da her geçen gun yaşa- ma geçınyorlar Bunda yanlış ve ters bır şey yok Sınemamızın ıçındekı orgutlerın de etkısı gıderek artacaktır Bugun ben, Akademı'nın burokratık s,e- çımı onemsemeyeceğıne değın yaptığım sanıda yanılmış olabılınm Ama yann her konuda olduğu gıbı Oskar aday adayı filmın seçımınde de sınema ıçındekı orgutlerın sozune, yanı "yaratıcılar"ın ve sıvıl toplum orgutlennın oylanna onem venlecek- tır Boyle olduğu zaman da kım kazanır dersıne? Hem sınemamız hem de Turkıye A Izleyın "Hamam", "Eşkıya", "Masumıyet", "Us- taBenı öldûrsene", "Mektup". "Çokertmş ',,','Ek}" rmk", "tnsanKutdu", "Kasaba'7"Ku'şatrnaAİt)n-u da Aşk", "Nıhavend Mucıze", "Solgun Bır San\ Gûl", "YanlışSaksının Çıçeğı", "AğırRoman " (Bu sıralamada betlı bır ılke gozetılmedı Belkı adlarını yeremedığım başka filmlenmız de olabılır Onları da izleyin Fılmlenmızı ızlemeyı bu yıllarda ıhmal etme- yın.) Kanal D 2O.oojKırca güldürecek 'Olacak O Kadar' TV Servisi - Levent Kırca ve ekıbının hazır- ladığı "Olacak O Ka- dar"da ilk olarak haber programlannınratıngne- denıyle "pembe diziye" donûştûriûmesıru eîe alan "Şimdi Haberler" ad- lı parodı ekrana geiecek Kİrlı ışlere bulaşanlarıçın taraftarlannca kullanıian "Türkhe Sizinle Gu- rur Duyujor" başlıklı skeçte ıse Türkıye'nın gerçekten kımmle gurur duyduğu ıslenıyor Sibel Can ıle Engin Ardıç.'m konuk olduğu yapımda. "Açın Polis", "Ha- mam" gıbı skeçler var Tv PROGRAMLARI 6.05 Açılış 06.10 BuToprağınSesı (Tek- rar) 07.00 Haber Gundemı 09 00Çocuk L J Saatı (Tekrar) 10.00 Haberier 10.05 öğ- leden Önce 11.00 Haberler 11.05 öğleden Önce 12.00 Haberier 12 10Dızı Ferhı/nde Hanım ve Kız- lan 13.00 Haber 13 13.30 Yansıma 14.00 Haber- ler 14.05 Yansıma 15 00 Haberler 15.05 Dızı Hus- nu Bey Amca 15.35 Muzık Pınan 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Sesı 17.00 Haberier 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberier 18.30 Fasıl 19.05 Dızı Bızımkıler 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Spor 21.00 Dızı Savaş ve Anılar 22.00 Eko nomı Dosyası 23.00 Mızah Yolcuları 24.00 Haber 24 00 35 Gece Başlarken 03.05 Yabancı Film: Ev- dekı Hayalet 04.45 Belgesel Teknotoji ve Doğa (Tek- rar) 05.45 TSM Radyo Sanatçılan Konsen (Tekrar)ıÜ 312 42822 30) 0ai5Açılış 0a20MEB AçıköğretımU- sesı Ders Programlan 07.00 Dın Saatı (Tekrar) 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bulte- nı 19^0lslamvelnsan 20.00 Içımızdek) Dunya 20J0 Akşama Doğru 21.20 lîkelen ve Inkılaplanyla Ata- turk 22.00 Gece Bultenı ve Ingıdzce Haberier 22.30 Yabancı Film: Ben Çağırmadım 00.30 Muzık Yel- pazesı 01.15 Kapanış ^»272 259 72 75) TKC7 09.58 Açılış 10.00 Tefegun 1i00Yaban- rv>J « Film: KaçaMar 13U36 Gençterfe Turi< Sa- ^ — * natMuzığı 15.10 Dızı AltınYıllar 16.00 Bel- gesel Renkler 16U» Jazz Rock 17.00 Genç Pop 19.00 Dızı Esmer Clara 20.00 Belgesel Thalassa 20.50 Şaka Ûltası 21.40 Dunya Sızındır 23.20 Bel- gesel Teknolojı ve Doğa 00.10 Kapanış 07.58Açılış 08.00Açıköğretım üsesı Ders Programlan 10.00 Muzık 13.00 Açıköğre- tım üsesı Ders Programlan 15.00 Muzık 17.00 Açıköğretım üsesı Ders Programla- 19.00 Muzık 23.00 Kapanış 06.00 öğrendıkçe 07.00 Haber Gündemı 09.00Çocuk Saatı 10.00 Haberier 10.05 Sızınlçın 11.10 Dızı U Nena 12.00 Dört Mevsım Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Tanrtım 13.40 Muzık Pınan 14.05 Dızı Acımak 15.00 Haberier 15.05 Belgesel Yayla Dağı ndan Knıdos'a 15.35 Muzık Pınan 16.00 Haberier ve Borsa 16.10 Istan- bul'dan 17.05 Çoctık Saatı 18.00 Haberter 18.30 Merfıaba 19.30 Yerfl Film: Yanan Benım 21.00 Ha- berier Almanca-lngılızce Özet 21.45 Akşama Dog- ru 22.30 Ankara Ruzgân (Tekrar) 23.35 Orhan Ay- han laSporYorum 24 00 Haber24 00J5Gece Baş- larken 03 05 Yabancı Film: Evde Bir Hayalet 04.45 Müzık Pınan 06.00 Dıyanet Saatı (Tekrar) 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 Dızı Dallas 09.00 Dızı Kassandra 10.00 Yerlı Film: Kanmı Gâr- dûnûzmü? 12.00 Çızgı Film Kuçuk Cadı 12UM Çızgı Film Robın Hood 13.00 Dızı Tarzan 14.00 Dızı Sıkı Dostlar 15.00 Yeriı Film: Gûnah Def- teri 17.00 Dızı SevgınınGucu 17.30 YerfiFflm:Afacan 19.30 ShovvTV Ha- ber 20.30 SporSayfası 20.45 Dızı Ay- şecık 21.45 Yabancı Fılm- Hot Shots 23.30 Maraton 24 00 Haber Hattı 0030Yabancı Film: Lepnkon4 0Z30 Belgesel Gamesman 03.30 Kapanış (021228635 35) 07.00 Bu Sabah 09.00 Yer- lı Fılm: Sana Oyle Hasre- tim kı 10.30 Nur Erturk'le 3Tnca 12.00 Muzıkomatık 13.00 Haberier 13.15 Yanşa Doğru 16.15 Dıa Şeyh 17.15Haberler 17.25Dı- zı Tropıkal Guneşı 18.25 Mottoo 19.10 Sporsever 19.30 RanaElık'le Sıcak Gundem 20.00 Ardan Zen- turk'le Bugun 20,30 Arka Pencere 20.40 Spora Bakış-Hava Duaımu 20.50 Mottoo 21.00 Ahu'ca 22.30 Cevız Kabuğu (Hulkı Cevızoğlu sunuyor) (0 212 283 03 18) 07.00 Yabancı Fılm Po- lısler ve Robbersonlar 08.00 Yabancı Fılm Bı- lımkurgu Sıneması 3000 10.00 Ya- bancı Fılm ÜçSevgılıArasında 11.35 Kamera Arkası 11^0 Yabancı Fılm SrfınnAltı 13.30 Yabancı Fılm KızAr- kadaşım 215.15Yabancı Film Mor Yıl- lar 17.50 Yabancı Film GecenınKra- lı 19.30Cıne5A(anda(Şıfresız) 19.45 BaşlamaVuruşu(Şıfresız) 20.00Istan- bulspor-Trabzonspor Karşılaşması 22.00 Yabancı Fılm ilk Korku 00.15 Sıhırfaazlar llahı (0 212 225 55 55) J & __» - 07.00 Gune Başlarken « N T V 09.00 Haber 09.20 ü- festyle 09.30 Haber Ozetı 09.35 Ekonomı Gundemdekı- ler, Yurtta Bugun 1Z00 Gunun Içın- den 14.00 Haber 14J20Lrfestyte 14.30 Haber Ozetı 14.35 Dunyada Bugun, Yurtta Bugun, Ekonomıde Bugun 1&10 Gece Gunduz 18.35 Gundemdekıler 19.00 Haberier 19.15Ekonomı 19.20 Sporda Bugun 20.00 Haberier 20.10 Haberienn Içınden 20.50 Spor Gun- demı 20.54 Ekonomı 21.05 PufNok- tası 22.35 Pasaport 23.10 Gundem- dekıler 23.35 Gece Gunduz 24.00 24 Saat (0212 213 03 33) 09.05 Bu Sabah 10.05Su- samSokağı 1O35Oku- yalım Konuşalım 10.55 PanmakDarngası 11.40 Halk Oyunları 12.00 Dört Mevsım Kadın 13.00 Yorelenmız Tur- külenmız 13.30 Belge- sel Her KıyıAyn Bır Ya- şam 14.00 Sızın Içın Sectıklenmız 14.15 Bır Mekân Bır Insan 14.30 Haberier14.45 Sızın Içın Seçtıklenmız 15.15 Ba- kış 16.00 Yeriı Film: Namus Kurbanı 17.30 Sızın Içın Seçtıklenmız 18.00 Gıde Gıde GAP 19.00 TRT 2 ye Geçış 0 8 . 0 0 NonStop H ı t s 09.00 Klıp Ekspres 10.00 KulturSanatReh- berı Armonıa 11.30 Jess 12.45 Özlem 13.45 Burçın-Pınar 16.45 Nukhet 18.00 NumberOneHrts 19.00 GulmanSportslıne 20.00 EuropeanTop 20 21.00 Haberier 21.05 PartyZone 22.00 Ha- berter2Z05 Men-E Men 00.05 Dance Video (0 212 288 75 75) 08.05 Gun- dem 09.30 Haber 09.50 E k o S t a r t 10.35 Borsanın Şıricet- len 11.35 Son Düzlük 12.35 Dunya Modası 13.00 Ana HaberBulte- nı 13.35 Dunya üste- lennden 16.10ParaRa- poru 16.35 Dunya üs- tetennden 18.35 Hedef Unıversıte 19.35 Dun- ya Modası 20.00 Haber 21.35 Belgesel 22.35 7 Kulvar 24.00 Haber (0212 282 5100) U D D 06.30 Aerobık 07.30 r l D D Bugun 10.00 Haberier • • • • • • ve Hava Durumu 10.10 Polrtıka Gundemı 11.00 Haberierve Hava Durumu 11.05 Dort Mevsım 12.00 Haberter 12.05 Dort Mevsım (Devam)12.40 Dını Program Hutbe 13.00 Haberler 13.15 Dızı Aşkın Yuzu 14.00 2'den4'e 16.00 Haber- ler ve Hava Durumu 16.05 Belge- sel Hayvanlar Âlemı 16.25 Çızgı Fılm Kuçuk Soytanlar 16.45 Robo- cop 17.15 Super 20 1&00 Muzık Bahçesı 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 HBB Spor 20.00 Dızı Kara- koldaAyna Var 22.00Onda On Ha- ber 22.30 Yabancı Fılm: Kazano- vanın Aşkı 24.00 Haberier ve Ha- va Durumu 00.30 2 den 4 e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00) 06.00 Sabah Haberlerı 08.30 Yeriı Film: Alıi 10.05 SınanÖzen'le Sabah 11.30 Huzura Doğru 12.00 Ha- berler 12.15 Hanımelı 14.00 Siyaset Vıtnnı 15.00 Çızgı Fılm 16.00 Start 17.00 Haberier 17.20 Çızgı Fılm Nın- ja Kaplumbağalar 18.00 Yanşma Tek mı' Çıft mı' 19.00 Ana Haber Büfte- nı 20.00 Dızı Kader 21.00 Dızı De- dektıf Nash 22.00 Haberier 22.20 Al- ternatıf 24.00Gece Bultenı 00.30 Ib- rahımSadn 02.00 Sınan özen'le Sa- bah (Tekrar) 0a30 Muzık 04.00 Yer- li Rlm: Aliı 05^0 Huzura Doğru (0212 65225 60) - 07.00 Kahvaltı Haberten 09.00 Çızgı A ¥ İ # F l l m Super Dısney-GoofTroop 09-30 ™ • • Çızgı Fılm Super Dısney Bonkers 10.00 Bam Telı (Tekrar) 10.45 Ayşe özgun Talk Shovv 12.00 Dızı Celeste 13.00 Gun Ortaa 13.30 A'dan Z'ye 15.10 Çızgı Fılm Super Dısney-Goof Troop (Tekrar) 15.35 Çızgı Fılm Su- per Dısney - Bonkers (Tekrar) 16.00 Gelın-Kayna- na 16.45 Dızı Super Baba 18.00 Dızı Yalan Ruz- gân 19.00 atv Ana Haber20.10 SporHaberien 20.20 Dızı Baba Evı 21.30 Dızı Boyle Mı Olacaktı 22.30 Siyaset Meydanı (0212 655 00 00) 06.00 Gun Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Fılm Jetgıller 09.30 Çızgı Fılm Cas- per 10.00ÇızgıFılm TaşDevn 10.30Çız- gı Fılm Sevımlı Kahramanlar 11.00 Dızı Lu2Clarrta 12.00 Dızı HayatAğacı 12 30SenHer Seyı Duşûnürsun 13.00 Haber 13.20 Dızı İlk Aşk 14.20 Dızı GızlıAşk 15.20 Çızgı Fılm Rambo 16.00 Haber 16.10 DIZJ Bızım Ev 16.40 Çızgı Fılm Şınn- ler 17.15 Yeriı Fılm. Fadime 19.00 Kanal DAna Ha- ber Bultenı 19.45 Gunen Cıvaoğlu yla Gunun Yo- rumu 19.50 Spor Gundemı 20.00 Olacak O Kadar 21.50 Huysuz ve Tatlı Kadın 23 10 Durum 01.00 Haber Saatı 01.10 Yabancı Fılm. Tunnels 02.30 Törk Sanat Muzığı 03.10 Sıgaranın Zararfan 03.30 Kapanış (0 212 215 51 11) 07.00 Dızı KızlarYurdu 07.40 Dızı Say- gılar Bızden 08.20 Çızgı Fılm Zorro 08.40 ___ Çızgı Rlm HayaletAvalan 09 00 Çızgı Fılm ""*"" BlınkyBıl09^0 Dızı KomşuKomsu 10.00 Dızı Manmar 10^0 Dızı CesurveGuzel 11.20 Yer- h Fılnr Istanbul Bura mı? 13.00 Gun Ortası 13^0 ÇrtırSekerler 15.00 Çızgı Fılm HayaletAvcılan 16.40 Yeriı Fılm ÇamSakızı 18 40 Dızı Femunde Hanım- lar 19.30 Star Haber 20.20 Star Spor 20.30 Dizı Oyun Bıttı 21.40 Dızı Yangın Ayşe 23.00 Trab- zonspor-lstanbulspor Futbol Karşılasmas (Banttan) 00.30 Gece Hattı 01.00 Yabancı Fılm Kısa Süre 01.50 Muzık Muzık Muzık (0 212 448 80 00) 07.00 Muzık Hattı 07.30 Sabah Kahvesı 08 30 Clıps 09.00 Yabancı Film: Ponyr Expres 11.00 Turkulenmız 12.00 Ger- çek Kesıt 13.05 Kurdele 13.15 Kadınlar Tartışjyor 13.45 Super Hedıye 14.05 Şı/r ve Bız 14.30 Banş'la Müzık 15.00 Son Dakıka 15.05 Inancımız 15 45Ko- nuğumuz Var 16 05 Super Hedıye 16 30 Konuğu- muzVar 17.05 Şeker Cadı 17.30TeleSohbet 18.05 Hafta Sonu Ne Yapalım 18.15 Eko Bugun 18.30 Super Fınal 19.00 Haberter 19.05 Bızım Kahve 20.30 Haber 21 00 Gulumse 21 30 Amıgo 23.00 23 Saaf 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yabancı Fılm: Gül ve Kıhç 02.30 Kapanış (0 212 256 82 82)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog