Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

£1 KASIM 1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 11 Valilikte halk giinü • İstanbul Haber Servisi - htanbul Valılığı'nde dıin \ apılan halk gunünde 45 yurttaşın sorunlanna çozum arandı Valı Kutlu Aktaş'ın da katildığı toplantıda. aralannda ış ara>anlar, sağlık sorunu olanlar, bürokrasıde sorunu olanlar \e e\ sahıbı ıle sorunu olan , yurttaşlara >ardım edıldı TBMJ/fya destek • İstanbul Haber Servisi - Şışlı Etfal Hastanesı Vakfı, TEMA Vakfı'nca hazırlanan Edırne llı Enez Ilçesı Yazır Koyü Kalkındırma Projesı'nın finansmanını üstlendı Proje ıçın 3 yılda 250 bın dolar harcanarak 5 bın donum alana 1 mılyon fîdan dıkılecek İlköğretimde traflk çalışması • İstanbul Haber Servisi - Trafık Kazalan Yardım Vakfı Ba^kanı Prof Dr Rıdvan Ege, Turkıye'de meydana gelen trafık kazalannda olenlenn yuzde 9'unu, yaralananlann da yuzde 12'sını 7-15 yaş grubundaki çocukJann oluşturdugunu belırterek okul oncesı ve ılkoğretımde trafık eğıtımının şart olduğunu belırttı Şişli'de ANAP'ın adayı Akgün • İstanbul Haber Servisi -Şışlı Beledıyesı'nde bugun yapılacak beledıye başkanlığı seçımı ıçın ANAP'ın adayınm Cüneyt Akgûn olduğu açıklandı ANAP İstanbul 11 Başkanlığf ndan dıin yapılan yazılı açıklamada, yerel >onetımlerden sorumlu ANAP Genel Başkan Yardımcısı tbrahım Yaşar Dedelek ve ANAP İstanbul ll Başkanı Erdal Aksoy 'un başkanlığında yapılan toplantı sonucu, ANAP'ın adaylıgına oybırlığıyle Yuksek Mımar Akgün'un seçıldığı belırtıldı ZORUNLU TASARRUF PARALARIMIZ1 1ST1YORUZ 3 BTS'den 'hükümete uyarı'eylemi Birleşik Taşımacıhk Çalışanlan Sendikası (BTS) İstanbul 1 No'lu Şube Y önetim Kurulu uyeleri. hükümetin. 1998 bütçesinin yüzde 40'ını faiz giderierine ayınrken. memur maaşlanna yüzde 30 zam yapmasını diin Havdarpaşa Gan'nda protesto ettL Yaklaşık 30 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği protesto eyleminde yapılan açıklamada, memur maaşlanndan >u«le 35'lik vergi kesıntisi vapılırken faiz gelirlerinden vergi alınmadığı ve zenginlere vergi odememeleri için muafiyet tanındığı savunuldu. Açıklamada, faiz gelirleri aksatılmadan ödenirken, memur maaşlanndan kesilen zorunlu tasarruflann 'gasp edilerek' işsiziik sigortası ve KİT tahvili voluvla geri ödenecegi belirtildL (Fotoğraf KADER T U Ğ L A ) Sosyal demokratlar forumda buluşuyor İstanbul Haber Servisi - Soldakı partılenn yan yana bıle gelemedığı gunumuz- de sosyal demokrat kuruluş- lann bır araya gelerek bır sosyal demokrası forumu duzenleyeceklen bıldınldı Foruma sosyal demokrası- nın tum tonlannın katılaca- ğı kaydedıldı Kısa bır sure once Sos- yal Demokrat Işbırlığı (SDt) adında bır ust kuruluş oluş- turan sosyal demokrat kım- lıkJı 4 kuruluşun, 6-7 Ara- lık tanhlennde ODTÜ'de bır sosyal demokrası foru- mu duzenleyeceklen belır- tıldı Demokratık Cumhu- nyet Programı (DCP), Sos- yal Demokrat Değışım (SDD), Sosyal Demokrası Vakfı (SODEV)ve Turkı- ye Sosyal Ekonomık Sıya- sal Araştırmalar Vakfı'nın (TUSES) bır ara> a gelerek oluşturduklan SDl'ye Met- ropol Toplantı lan Grubu, Pera Palas Toplantılan Gru- bu, Sosyal Demokrat Ufuk ve Taban Oluşumu gıbı gruplann da destek verdık- len bıldınldı Forum ıçın Istanbul'da çalışmalan yû- ruten SODEV Genel Sek- reten Aydm Cıngı foruma sosyal demokrasının tum tonlannın katılacağını belır- terek şoyle dedı "Iki gün sürecek forum- da sosyal demokrat kuruluş- lar Uk kez bir sivfltoplum gi- rişimi ve güçbirliği çerçeve- sinde bir araya gelecekler. Forumda Türkiye'deki son gelişmeler sosyal demokrat açtdan ele alınacak ve bu açıyla göriiş üretilecek. Fo- ruma politikacu bilim ada- mı ve sefldikacılann da ge- niş bir katılımı olacak ve bundan bovle her yıl gele- neksel olarakyapılmaya ça- lışılacak." Bilge Bilgiç yeniden başkan ADD'den küreselleşme uyansı İstanbul Haber Servisi - Atatûrkçu Duşunce Derneğı (ADD) İstanbul Şubesı adına yapılan açıklamada Atatürk'e ve devnmlenne saldınlann en ust noktaya ulaştığı anımsatılarak çok partılı sıyasal yaşama geçışle bırlıkte bağımsızlıktan odunler venlmeye başlandığı belırtıldı Açıklamada şöyledenddı "1970'li ve özeBikk 80'li yıllarda Atatürk'e saldınlar voğuniaşmış, devlet ırkçı ve gerici kadrolarla işgal edilmiştir. Emperyalizmin küreselleşme ve veni dunya düzeni masallan ile sosyal devlet ilkesi unutulmuş. hedef. ulus devleti ve Atatürkçü düşünceyi ortadan kaldırmak olmuştur." ADD İstanbul Şubesı'nın hafta sonu yapılan genel kurulunda Bilge Bilgiç yeniden başkanlığa seçılırken yardımcılığına Mustafa Dabis. sekreterlığe Tank KonaL saymanlığa ıse Gökhan Çelenk getınldıler KULTUR* SANAT HILLSIDE Ankara Mersın Bloa Manlsa ElazıJ Luleburpaz 20» MEGAPOl «T1FY1LMAZ SELEDIYl BEYAZSMMY RENK DoCu; 881 04 2' 419 44 92 327 87 87 316 1021 237 55 38 218 34 64 417 59 78 18 00-21 00 12 15 14 30-17 00 19 15-21 30 13 45 16 15-18-45 21 15 14 00-20 00 14 00-20 00 103O-140O-170O-1930 YUNUS TONKUŞ TEŞVIK1YE S A N AT< CALER1S1İ Heykel Sergisi 22 Kasım - 31 Aralık'97 Abdı Ipelçı Cd 48/1 Tesvıkıye - İstanbul Tel 241 04 58 247 74 75Fax 246 67 68 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI Azız NESIN HADİ OLDURSENE CANİKOM Voneien Pckcjn KOŞAR 2. *' Kjiım - 10 V i t Şaa 2C 30 23 Kasırn SaM 13 QQ Rrfik ERDUKAN AÇILSUSAMAÇIL £:',"' Yonem- Şafar CLR2UMAH Muîık Timur SEIÇU* tİAıalıkSjjl 20 30 EltanorH PORTER POLLYANNA F e t * MERTER KUĞULAR ŞARKI SÖYLEMEZj Yüne«en Fcrdi MfRTER 3-r V^kSjtf *û 3c (Çocak O y » « j CT iatt CENAY k CMmm EHDO&A.N SERCI IsUsvon S&uttvı Kesım Sergısı 21 Kası •Bıletltr gısemızde, Vakkorama, Carousel ve Cumhurıyct (Ozgurluk) Meydanı nda satılmaktadır YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZI - Ataköy 9. Kısım TEL: 661 19 41-43 GİSE: 661 38 95 ALBERT BITRAN "KemerlerAArcocfes' RESIM SERGİSİ 13 KASIM- I2ARALIK 1997 AKSANAT, Istıklal Caddesı Beyoğlu - İstanbul Tel (0212)252 35 00-01 pazar pazariev gutılen dışıtulti AKBAIMK usS NEMALAR /MALTEPE MAlTErE,AIaturl(Cd No41 (BeledıyeYanı)Tel 0216442 60 30 En İyi Arkadaşım Evleniyor saionA I 1 00 - 13 30 - 16 00 - IS 30 - 21 00 MESAJ SalonB 12 3 0 - 1 5 1 5 - 1 8 0 0 - 2 0 4 5 ANACONDA Salon C II 30 - 14 00 - 16 30 - 19 00 - 21 30 Leydt İle Sokak Köpeği Hafta içı Hergûn 11 00 Cumartesı - Pazar 10 00 - 11 00 K A R Y A I Ş L E T M E S I D I R 17-18 Kasım Saat 19 0O-21 15 Yunus Emn? Kultnr Vierkır-'i Tel 661 "İS 9S 24-25 Kasım 1-2 Arallk Saat 19 00-2115 Harbı\( KtnttrTıvatrosu Tel 246 35 89 Hadi Çamnn YEDİTEPE OYUNCULARI PeterShaffer 100OYUN Şakır Gurzumar SON 20 OYUN Av nı Dılhgıl Yılın En Iyı Yapımı Yaşam 97 Yılın Oyunu Odullu Pı rşt mbt 21 00 (Indınmlı* Cumi Cumartesı 21 00 n ı.r 15 30 KE^IT OYUNCULARI İ246 35 89 247 36 34 Terence Mc Nally MARIA CALLASYon »ıldaKenter. f.'etımft Bırkıye Cev UeıiTOl Baydur, YıhJız Kent«r 7-8-14-15-20-22-Kasım S u t 21.00 9-15 Kasım Saat 15.00 Kadıkov BROADWAY 3^61481 110013301500-1900-2130 Beyoğlu BEYOGLU 25132 40 1130-14 00-16 30-19 00-2130 HADİ ÇAMAN TIYATROSUİ Nutuk un Oktınusunun Tel: 225 71 98 Nişanljşı | ™ »<!' «edenıyle Mustafa Kemal Atatürk ÇAVAŞARTGALERİ GÜNEŞ KOCABAY Resım Sergısı 15Kasım-4Arahk97 û*r Paa hançteîun13 00-1100 araa jjktr Rıdvanpaşa Sk No 21 Goztepe Tel 0216385 00 15 357 00 32 GORSAV DRAGOS *t. GECELERİ Cuma> ERINÇ Cumartesı > FASIL ümıtsız Içkı Fıx Menü Tel 0216 383 34 75/ 383 38 20 I İSTANBUL IUYUKŞEHIR »£L£WY£SI ımpnı!ARALIK97 OYUNLARI BİLET SATIŞLARI 21 KASIMDEN İTİBAREN GİŞELERİMİZDE BAŞLIYOR HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI 02 I 2 240 77 20 YılmaONAY Dıvid VVOOD S KAFKAS TEBEŞtR DAİRESİ Yoneun Tocıl EKTEN 3J5-6 7 10-11 12-3 14ARALK Joseph <.ESStl»)NG BUSKUVİADAM (ÇOCUK oruNU) TM(srfaaB>EN ramn A)ıy« UZUNATAfiAN 6-7 13 14 20-21 27 28 ARALIK AHUDUDU VAf 11 VfcuZOtU T > m 2i 25 26-27 28 AHAL K Ekrotı REşn RFT / Cor»l R£ŞIT R£Y LÜKUS HAYAT I m , , HakkffDORMEN 2 3-<0CAK İBİŞİN RUYASI roiKtm Haioi ALTINER 17 18 "9-20 21 ARA K F A T I H REŞAT NURI SAHNESI 0212 526 53 80 H Rıhm, GURP1NAK ; Guner SUMER AntnKACAR KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA KRALA OYUN (ç O) Ekrcn REŞIT *£1 ' Carnl REŞtT HEY LUKÜS HAYAT Tc-.ctr Sm; DtNÇEL 3-4 5-6-' APA IK W H FASSBINDEH DİĞERLERİNİN ADIALİ . Sbd ADSLAN TEŞILAr Yonetc^ StmTILMAZ 17 18 19-2J21 ARALK Ycrcttr. Anl» KACAJt 6-7 13 14 20-21 27 28 ARAUK f l l i Hıyın ÇORRAOOCLU KOCASİNAN~ Yoıcten Can DO&kN 24 25-26 27 28 ARAUK Yonecn HaJdun DOKMEN 10- 1 12 3 14ABALK Refifc ERDURAN HALAY ronacr Ero< KESKIN 2 3-4 0CA< U S K U D A R M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I : 0 2 I 6 3 3 3 0 3 9 7 Tjnk BÜĞRA ISMAJL KAYGUSJZ MenlBASACAN İBİŞİN RUYASI SİLVANLI KADINLAR TX*ÎPI Hakan ALTINER 3-4 5-6 ' ASAL < Yonettn Muıtafl »RSIAN 10-11 12 13 14ARA K NEHEPSİNEHİÇBIRİ(ÇO) YOOSCT Ni|< ÖZCAN 6-7 13 4 iO 2 2 28 ARAL » Sımuel KCKETTfaıl Hayatı ÇORBACIOGLU H Rjhmı GURPINAK , Gun«r SUMEH KOCASINAN KUYRUKLU YILDIZ ALTİNDA GODOTYU BEKLERKEN »amCKDOAAN ! 19-20 21 ARAL K Yooasi Stn(DİNÇEL 24 25 26 2 7 2« ARALIK Tjrt( s J U N . ' CUNERSEL •-. <-<r Orhan ALKAYA L 3-4 0CAK K A D I K O Y H A L D U N T A N E R SAHNESI : 0216 349 04 63 oıtph KESSB.RING AHUDUDU a I C VAFt 1V Doa ZOMJ YonoırL ÇcOr İPEMATA 3 4 5-6-'A3AUK W 1 FASSBINOER F*ret TERZI AH KARAGOZ VAH KARAGOZ (Ç O) roK«e- Çeon IrEKKAYA DİĞERLERİNİN ADI ALİ 6 ' 3 14 Ahna Hımd TANPINAR VVSHAKESPtARE HUZUR BİR ATA, KRALLIĞIM! Z '0-11 '2 13 14 17 18 '9-20 21 ARAJK ^ B^arSABUNCU 24 25 2S-27 2» ARALK GAZIOSMANPAŞA SAHNESI 0212 578 60 67 Samuel BECKETT GODOTYU BEKLERKEN Tırtço U UN (T GUNEIISEL Ymam OHıan ALKAYA 3-4 5-6-7 ABALIK H Rıhrm GURPINAR Gııntr SUNER KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA »rfıl. ERDJRAN HALAY YooenEnlKESKlN 10-11 12 13 14ARALIK Ahn« Haımt TANPIMAR HUZUR ISMALKAYGUSJZ SİLVANLI KADINLAR Yoıetm Hutıfa AULAN 24 25 26 ^^ 28 ARAUK Serpıl AK LL CfilJ KUÇUKNASRETTİN(ÇO) Y»«en Sn>) DİNÇEI 17 18 19-20 21 ARAL K Y«wm T Kran IŞ« Yomtoı N«dr«t DENİZHAN 2 3-4OCAK 6-7 13 4 20 21 27 28 ARAL < GAZIOSMANPAŞA SAHNESI O Y U N SAATLERI IS 00-19 00 Per|onb«. 19 00, Cıma. 19 00 Cumırten: I I »0-1S OO-19 00 P ı u r I I 00-15 00-18 30 HARBIYE CEP T I Y A T R O S U 0 212 240 77 20 EVLİLİK P N m / B rAKSOY I A N J I SKglNO Behıç AK İLKEVLİÜK HÜNEVVBI'İN HASBIHAÜ AYRILIK « &r»> IJIBAII Yo«nE»|i>ULUMİ 2-459-11 12 3OABALIK/2OCAK Yoneteı TaMr IMLAS 16 18 9 23 25 26 AflALIK OYUNGUNLERI: SALI 20 30 CARSAMBA 15.00 20 30 PERŞEMBE: 20.30 CUMA: 20.30 C.TESI: I I 00-15.00-20.30/ PAZAR: 11 00-1S.00-18.30 BILETSATIS YERltRI SEHIR IIYATROLARI GISELERI Vt KADIKOY HALDUM TANEH IMEBKE2 GISESİI NUTUK Yorumlayan: Musfik KENTER M3-21-27-25 Kasım Saat 21.CC 23 Kasım Saat 15.00 '-•f rvasvonlarınızı MASTfR « V1SA I TİYATRO BAKIŞ ...Atatürk"ü canlandıran tryatro | ısahnelerinin bCîyuk ustası Haluk Kurtoğlu i diyebilirim ki hayatının oyununu oynuyor. / Erdoğan SEVGİN \ SABAH 14.11.1997 oaaf UOKUZJITIPIJ NEIL SIMON CIPLfiK KOMEDI2 BÖLUM eten:Hakan Al.ıner Muz.k: Cem id,Z J ™ ^ 8 d Û I M A R D l N Y Ö n e t e n : C 6 I « I K 0 R T A Y AKATMRK01TÛRMERKE2İ ^ ^ ' ^TSANS^ ' ^ ^ 2eytinogluCad.No : 8 o ^ y ^ C<J B a h < e | e r s k N o .M M , c i d i v e k ö Tel: 28. 57 80 T«l: 212 94 82 Çarşamba / Perşembe / Cuma 21.00 Cumartesi 15.00-71.00 PIMT 15.00 Biletler : GİŞELER ve VAKKORAMALAR IVI A V I RESİM ATÖLYESİ NazanAzeri\\e RESİM ÇALIŞMALARI Tel 33017 48-336 9150-34522 90 irazaıhauç 21.00-24.00arası Tiirk Sanat Miiziği Fasıl'ıGazelec Erol Derne* Sok. No 1&A BeyogİL İSTANBUL Reı (0212) 252 47 67 Allas Sıneması Çıkışı SAINAT K4RMA SERGİSİ 22Kasm-17Araik 1997 Fahır AKSOY Elıf AKSOY Mehmel ARPACIK Falma BULUT Muzafter KA\A Oguz MAKAL Zeynep SAN Nıhal SIRALAR Esra SIRMAN SelçukTOCUL Berna TÜREMEN Halıce Nusret ULUDOĞAN NunAYÇIOĞLU Bengısu YILDIRIM KPLICA Lar i » Denız >c No 33/3 Z T o 0216 .58 60 95 Tiyatro İlanlarınız İçin (0212) 293 89 78 (3haî) T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE Giacomo Puccini TOSCAopera 3 perde Orkestra Şefi: Antonio PIROLLI Sahneye Koyan . Yekta KARA Dekor-Kostum : Michael SCOTT Koro Şefi: Gokçen KORAY Işık: Ahmet DEFNE Sanatçılar Zehra YILDIZ - Suha YILDIZ - Seyıt Ahmet YILDIZ - Cemalettin KURUGULLU- Suat ARIKAN - Alı Ihsan ONAT- Bülent ATAK - Şamii GOKBERK - Sevan ŞENCAN- Ahmet YAZICI - Kevork TAVtTYAN - Erkan TEZCAN- Gokhan URBEN - Cemıl ÖZFIRAT İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ORKESTRA VE KOROSU 29 Kasım Cumartesı 20 00 2 Arahk Salı 20 00 IIAralık Perşembe 20 00 18 Arahk Perşembe 20 00 20 Arahk Cumartesı 15 30 Biletler Auturk Kultur Merkezi giselerinde satılmakudır A.K IVI gise tel: (02121 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 254 KÜÇÜKSAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU 20 KASIM 1997 PERŞEMBE GUNUNDEN ITIBAREN II ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYEf2 BÖLUM Yazan Selım llm ) oneten Altye Uzunata^an Dekor Duygu Sağtroğlıt Kostum Çelpım lllıan Oynayanlar Çolpan llhan, Nurselı Un i Kaksal Ençu r Aj'aç Ozîumj 1 Cuma 23 351C tcsı IS 00-23 35/P«zor 35 00 8 ve 9 Arahk Tanhlyınde Atakov Yunus Emre Kultur Mrk. nde Tel 66138 93 Saat 19 00 ve 21 15 de BıMcnma Taksım Mcrkez Suadıyt Ru»ıdı Akmerkez Ufcfa rjırm Iır la 4KM d e Akmrrktz $hc mayazjsımi* sa'ılmakti i <• Tel: 0212 292 39 19 DIDIM»W TOPLULUtU NUM KATMLAIUYL* ^, ZEICÎ MÜREN İÇİN BIR DEMET YASEMEN YOÖUN İLGİ NEDENİYLE UZATILDII •U IC1Z KAÇIKMAYIMI .rılHı»n HH-alll»II• TELEFON (212) 231 21 OO ve (212) 230 16 18 Bakırköy Sanat Galerisi Salıh ACAR Mıne ARASAN Prof Dr Nafız ÇAMLIBEL Tankut BİLGE Gulden KUT Kemal ALPAGAN Nıhal GÜRES Nıhat YAVAŞ Habıb GEREZ Nerıman OYMAN Alıila AKBATUR Nılgun TÜZÜNTÜRK Ahmet RZA Şebnem ALADAR "ARMONI" R e s i m S e r g i s i 29 Kasım- 14 Aralık'97 GUZEL SANATLARA HAZIRLIK RESİM SANAT TARIHI ÇOCUKLARLA RESİM HERYAŞGRUBUHAYĞfJELIK GRUPLARLA HAFTA IÇI-HAFTASOFJU KayitJanmız devam ebnektedır IstonbulCd Nb 88 Bakırköy / Tel (0212) 572 43 36-572 82 64 T.C. Kultur Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZjNPE R Rodgers / O.Hammersteın II KRAL VE BEN mi-izıkal 2 perde Orkestra Şefı SerdarYALÇIN ' Sahneye Koyan Haldun DORMEN 22 Kasım Cumartest 15 30 G Puccını TOSCA opera 3 perde Orkestra Şefi Antonio PIROUJ Sahneye Koyan Yekta KARA 29 Kasıtn Cumartesı 20 00 ' 2 Aralık Salı 20 00 11 18 Arahk Perfembe 20 00 20 Aralık Cumartosı 15 30 P I Çaykovskı KUĞU GÖLÜ bale A perde Koreografi ve Sahneye Koyan D«rek DCANE / Orkesra Şefi Eiştd BAGIROV 3 10-17 Aralık Çarsamba 20 00 ) 6 Aralık Cumartesı T5 30 G Verdı AIDA opera A perde Orkestra Ş«fı Ortıan ŞALUEL / Sahneye Koyan Yekt» KARA 9 Aralık Salı 20 00 K Ludwıg BİR TENOR ARANIYOR muzıkal komadı 2 perde Sahneye Koyan Adrian BR1NE / Muzık Yonetmenı Sardar YALÇIN 5 Arahk Cuma 19 00 G Gossını / R Perak KÜLKEDİSİ çocuk muzıkalı 2 perde OrkestraŞef Aydm KARLIBEt Sahneye Koyan Sumoray ARIMAN 6 13 20 27 Aral.k 11 00 Biletler Ataturk Kultur Merkezi giselerinde sjtılmjktadır A.K.M gise tel: 102121 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog