Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 1997 CUMA 10 SINAVA DOGRU TURKCE 1) Öncelikle bu arlayısa karşı çıkmamız gerekıycr Kölelık ıztenn tasıyan bu an- layışı ortadan katdırmadan dayak top- lumdan ka kmaz Bunu da bıtmeîıyız Sa dece dayak otgusunda degrl yettşen nv sanlann k mlık ennı bulamayışlannda da ayn nulktyetçılfğm ızlen var Karşı çjkıtmas degıstınlmesi &ereken kav ram bu mulKiyetç yaklaşondtr Asağıdakılerden hangnı parçanm sonuna getıntet»lır? A) Bu yakiaşımın sevgıyle ılgt» yoktur 6) 8u yakıaşıma bıraz hoşgöruyte bak malıyız C) Doğru uğu tartış lacak bır yaklaş-m bu D) İnsar ınsanın matı değıkJır E) Mulkıyelçılık anlasılmaz L>r kavramdır 2) Japonya dakı korkunç bır deprem sahne- Stn TVde tzteyen btr çocuk felaketj ka- yıtsızlıkla ızteyetnitr Çekık gözlu Japonlar lakenûm özCeştıremedğ ıçın veya dep- remın ne oWu$unu bıtmecığı ıçın etkıten mem ştır Ancak kuçuk çocuk bır frtmtn ıçınde çoğumuza zararsız gıbı gönJnen "btf annenın kı dakikah$ına yak.mdakı bakkaia gıimek ıçtn çocuğunu evde yat nız b rakması sahnest karsısında kıye- metı koparabılir Bu duijmun sebet) aynı şeyı yaşamış olmas ve kendıstn. ekranda gördukienyte özdeşleştırmes*d r Yukandakı parçada n aşağıdafcı yargı- Urdan hangısıne vantamaz? A) Şıddei tçeren olaytar guniuk yaşamı mızdan ne kadar uzaksa o kadar az etkı lentnz B) Insan en çok kendt yasadığı şeyı btlır ve tanır C) Toplum oiarak yasantımızla ve kultu- rumuzle ılgı ı konularda daha duyarlı ol mafıyız D) TV nın ınsan yasam m nenede olumlu nerede otumsuz eikıieyeceği t>elı olmaz E) Olayian ve olguian algıiayabıknek Öğrenme ve yaşamayia .kjrltdır 3) StockhoJm de rastfadıgını ttafeterya şçısı mutsuzdu Nedenını sorOum Burası baska tar yer mut u olamazsm Çccu$uru btte dövemıyorsun Komşumuz tnr Turk kendı çûcuğunj dovmuş komsuiar şıkayei et mtşler polıs geklı çocuğunu aidı yurda vefdıier Dusunun tnsan kendt çocuğunu dövemıyor Hepımız araya gırdik i Ç o c u k onun değıl m sever de döver de dedık yok anlaiamadık Çocufiu ald.lar Böyle b r yerde ınsan nas I mutlu ofur Yukandakı parcadan asağıdakı yargı- lardan hangısı çtfcan.aroaz? A) Şrtdet guniuk yasamır ıc.nde olağarv laşır ve adık şıddet oiarak bıle gö- rulmez otur B) Gelenek ve gorenekler bazen yanlış da oisa t>z er bu yani ş göremey z C) Genet oiarak atte ıçı ştddeb olagai sa- yan btr toplumuz D) K şı aldeğ kultunJn dıştnda bır kuttur de yaşıyorea çelışkılere duşer mutsuz olur E) Aıtelenn çocuklar n yet ştırmesıne başkalar kanşmamsltdtr 4JYaşamırrn yed doneme ayırabılıyofum Hepsını de bırakmak zorunda kaldığırr şeyiede anımsıyorum Bmncı dönemde mernuriuğu bıraMım Ikına donemde bohemtıöı öıraklım Uçun cu dönemde romanı biraklım Dorduocu d0nenx)e Betedıye MecJistnı bırak tım Beşıncı donemde nutuK çekmeyı bt raktım All nc dönemde oyunlanmı ' yal roiann elıne btraktım Sofi dönemöe kendK m a cvle e bırakt m Yukandakı parçaya uygun olmayan baştık aşağıdakıfefden hangtsıdır' A) Yaşamımdan Kesrtier B) Yaşamm önemı & Yaşam mın D&num Noklalao D) Son Değerendırme E) Geçmışten Bugune 6) Arabesk muz k özunde arabe^k kulturu non b r parçasıdır Yapabtleceğc htçbır şey oJmad ğına ırana nlan nsan n "keıdı »çı ne kapanması ıtenOı <çınde ağlafnasıö r Kadennı kend sımn ya^atabıleceğını ınan mayan ınsanın yapab<)«ceğ başKa bır şey de yoktur Kadenn böyle yazılmış otûuğuna ınan mak kadenn deg şmes >çın ya varmak değışmedığını görduğu kaderne aölarıak araDesK muzık de txmu yapmakladır Yukandakı parçadan aşağıdakılerden hangısı ctkanlamaz? * A> Kadercı msaniar arabesK nuturu oJuş- turur B) Arabesk mazık ış gucu olmayan •nsanlann muuotd r C) Arabesk rmJztk arabeks kuRurunden doğar D) Arabes« nsan tar olumsuz yönlen d ntni4S kışılerdtr E) Arabesk ınsaniar yaşamı huzun e ya şanar 6) İsvıçre nın unlu yazarfanndan Golftned Kelier her akşam 5 30 6 30 arasında Zunch gazınotanndan bınnde dostu btr ressamta txıluşurdu Yan yana otururtar tnrer bardak b»ra tçerier ve lek kelıme ko- nuşmaaan aşağı yjkan bır saatı Oöyie geçırdıkien sonra otrbırtennın e lennı sıKar lar beraber geçırdnuen bu mutlu huzur lu zaman tçjn bırbtrtenne teşekkur ederter ve ertesı gun tenrar buluşmak uzere ayn lırtardı Yukandakı parça aşağıdakı duşunce lerden ûzellıkle hangısını fcanıtlamak ıçtn yazılmış oiabilır? A) Arfcadaşlıklann yasanması kışıtenn oz ve^ler^ne &ağhdtr B) ArkadaşJıklann dostluktann kesm ku rallarla be ırienmış btr bıçjmı yotctur C) Ayn rreslektei ınsanların bırtxnyte ko- nuşrıasma gerekyoktu O) Ortak zevkler dostluklann arkaöaşlık ların geiısmesmı sağlar E) Arkadasiar brbınnın derdmı paylasma lıd r 7) i Şıırde şenle onem vermıstır I Kj ağu ho; gelışı on piana aiır u Karamsarl k ve >çe dö- nükluğu ışlemışlır IV Semool ve stmge er ku! lamr V Sanat hÇKi sanal göruşunu savunmus- tur Ptrçada numaralanmış cum(el«rd«n han- gısınde şıınn ıçangınden sözedıimek- tedır? A)l 3> II C) III D) IV E ) V 8) Dunyayt yazmak dunyaya Cxr cnun ıçr bak mak Yant duryada o mayı bu dunyaûa y<»şa mayt btr yana aiıp satt yazmak rçın yaşama! Yazmak a yaşamayı bıriesl rmek tek Oir ey^emmışgıb gormek Cehennem bL Yazarm 'cehennem bu " dedtğı aşağfdak; lerden hagısıdır? A^ Yazmanm yaşam n önune geçmes B) Yazmakla yaşamayı aytrabıimek C) Yazmanın msam yaşamdan uzakiaştırması D) Yazmanın getırdtgt yatnızhk E) Yazariann yazmay çok sevmelen 9) Çunku gerçek dunyada yaşamaya tanammul edemezter Yorgun uk ve çırx n k ıçıode gorduklen bır kışıyı çaz^jı ve ışık bcyu- su ıle guzel bır oluşuma getırmeyı ö>ğnen m şlerdır Bu parçanın gınş cumlesı aşağıdakı lerden hangısı olabıhr? A) Bırçok sanatçt romantık ve hayalperesttır B) Şaırier oiumu seçerler C) Sara'çılann yaşama sev nçien çabuk soner D) Şaırier er çck kendılennı severter E) Şaırierde hep t> r karamsariık vartiır 10) Son gunterde şııre vurdum kendjmı Eskj yenı sıtr kıtaptannı y ğd m masaya El me geçenlen kıtaplığın öo yertenndek.tten Y I lar korkunç bır bmlum yaratlı Rafiara sığ mıyor sı fier "4e guzei Bıze sonsuz bır dennlığı açar btrtun bu dızeler İnsan vğımızı duyurur Yaşamayı anlamlı kıiar Yukandakı paragraftan aşağıdakıterden hjngısı cıkanlamaz? A) Yazann ş*ır n jıne gömukJuğu 8 ; Şnr n nsan yaşam m an amlı K\kl*§ C) Yazann çok saytda şıif kılabına sahıs olduğu D) Şor kıtabt btnktifmemn kolay olduğu E) Şıırlenn çokluğunun yazarı olum j yönde etkıledıgı 11) Hızia ıterteyen gunumuz ekonomık gehş- melennın temelı art k vazgeçılnez otarak brtım ve tefcnolOfiye öayanmaktadr Bu du- rum yeiışm ş nrtelıkl ınsan gucunun an mas nı ve gerek temel bılımierde gerekse onlardan kaynaktanan teknclo)ierde özgun atılımlar yapılmasm gereKttrnştrr Yukandakı parçadan aşağıdakılerden hanotsı cıkantamaz? A) Ekonomtk gelışmeTir kaynaöı btlım ve tekno-Ojtdır B) Tekrtooj onu kuilanacak yelışmıs tnsan gucu ısier C) Teknoioj k ve bıfırrsel geltşmelen kullana catt aiarttar bukırımamaktad r D) Bıî-mse' ve tefcnotojık geiıştm tek başına yeterf değıldır E) 3ı ım n ve tefcno<ojin n gelısmesı ekonorm ye guç venr 12) Bır yazann anadı mı tnlmecıgi duşunute- txlır mı'? Sonjyu îe1 ^ çevıreiım Anad Un. btimeyen b* kjmse yazar oiabiır mı? Uke- mızde olabıüyor Sozgdımı resım eiestrme- nı olabtlıyor Işte stze bır ctmte "Btr muîe galen ag nm kunjlmıjş ve jaşmaz nttetik nıcelığınde yı-'uiulmette butunduğu ızte nımıru b«r gözlemc. ıçm ımrcnılecek say gınlığı elle hıturiuğuna ıçteniıkle göturmus- lur Yazar anadılın. bı mıyor Boyte bif yaza- nn yazar aenetniırse btr bıkiınsı bır de- Ûeriendîrme gucu olabdır r n\'J Parçada anlatılmak ısienen asagıdakı- lerden hangısıdır? A) Kesınleşmemış bıtgı ve yonjmlar duzgün CLmieeie anlatıiamaz B> tyı tw resım eg\ mı amadan ıyı eleşlır men olunamaz C) Yazartar Edeotyat Fakulte snden me- zun olmak zorundadt'iar D) Sılgıyı akia-man n yorLm yapabt menm ılk koşutu ana dıle hakım olmakl r E) Ulkemızde çevırmenter aiadıhnı ryı bılmemetdedır 13) B,r gun tnsan vtrgulu kaybettı o zaman zo ve UZJT cumle.erden lıorkar oldu ve basıt ıfa deter kulianrraya başlaût Sonra untem ı j a ^ - tın kaybertı alçak seste ve >es tonunu değıs- tırmeden konuşmaya basladı Aftın ne D»f şeye kızıyor Te de bır seye se/»n yordu Bır sure scnra da so u ışareiınıı kaybettı ve ariık sonj sormaz otdu Htçbır şay onu ıigden dınmıyordu Sonra ıkı nokta ust oste ısaretnı kaybett >/e Dlaylanr nedenlenru başkatanna açık amakıan vazgectı Ornrunun sonuna cog ru elınde sadece tımak ışaretı katmtşlı Yarız başkalann n duşuncetenn aktanyofdu Ou- şunTieyı ınuPL ve böylec« son noktaya enştı Yukandakı parçaya göre asagıdakı yar- gıUrdan hangısı ne vanlamaz? A) Noktalama ışare'ier öuygu «eduşunce'e- nn yanstmasıd r B) 3ıtt ıyı bılmek duşurcelenn doönj bıçımde dışa vururruruj sağlar CJ Duygularm tepk lennı yans tmayar btrey ler kendılen olmaklan çıkar D; Her bır ayrıntı yaşam zıncınntn bir hai kasıdır E) Duşunce ureternejen ınsan ar baska dnmn duşuncelenyle var olurtar U ) Uasallar bır bakıma Anadolu nun bmlerce yıH k gerçeg'ın yarsıtırtar Top4umsal denge sızhkter yuzünden tırbmne «avuşamayan sevdalılan başiık parasın aşk yuzurden öldurmeten Onun ıse denız ınsanlanna yakışlırdtğ kendı sıırsei gerçeğıd r Onun kshraman an anaymış babaymış zengtniıkmış dınlennez ler cnLar ay racak olan olsa otsa y ne de nızdır Ya Mahmu* Ayseyı terk eder denue oonmek tçın ya da g der dönmez denutden Yukandakı parça ıçın aşağıdakıterrjen hangısı sovtenernez? A)Ozne degerienöımneler yaptlmıştır Bj Karşı aşt rmaya başvu ulmuşt J C) Olumsuz e*eşt-n yapıimıştı D) Kuratsız ve eksıtttlı cumle ef ^Jİ an Irms- tır E) Açık anrıa ardan vararlan Irn şt r 15» I Hıçüır nsan stedıjı bır şeyı ogrenmek veya yer t»r bıtgrye sahıp olmak ıçın iazia yasfı sayılmaz (1 Oğreameye hız <azar\dt ran ıkjıdtr III tlgınız Dutun yeieneklennızı bır yerOe topiar IV vaşiılar her zaman tutar ve dıngm msaniard r v Bunu yapırca da her yaşia yen br şey oğrerebı ırs nız Yukanda numaralanmış cunirelenJen hangıs garagrafın afctsını bozmaktadir? A) I 5) l C) It D) IV E) V 16) ŞMT bır yasama bıçımKİv Oogrudan dognı- ya yaşamır kendts.nden gelir O soJugu ıçwv de taşmayan taşısa bıle dışa vurmayan şa r olamaz O scfuğu canl tutmak yeşert mek gerekır hep Insan se bır şiın ortaya koyarhen yeşen^ırken kendın yenıden ya ratırhergjn 8u parçada soylenenler aşağıdakıler den hangısıne bır yanıt olabilır? A) Sızce sımn arnacı ne olmaiıdır' B) Şıır duygulara mı akla mı sestenmehdır> C) Sızce ge çeK şaır nas l olmalKJı^ D) Şttnn teması ve ötk sızce nasıi olmalıdır? E) Şınienn zı besieven kaynaklar neierdır? 17) Turiu hailere duşer zevks zlığe duşmezdı Oturduöu yen gıydıö* gömteâ soyledıflıtur kuyu kullandığı keltmeyı bır hoş ederdı Nefesmın değdığı yerde bayağıl k zor tutu nurdij Beitü bana öyte gelıyor rj yordı^m Yukandakı parça aşağıdakı cumle*er den hangısıyle tamamlanırsa başkatan nın da yazar gıbı duşunduğu sonucu çıkar? A) Fakat j*rKaç ktşıyı d nteyınce duşunce- lenm cîeğişti B) Bır sure sonra duşuncelenmde çelışkı- ler başlad C) Dtğer dostların bentm e aynı fikrde oldukiar nt sanıyordum 0) Son a baktım her tanıyan buna benzer şeyter söyluyof E) Bunun cevreden değı* yaradıltşından kaynakiandığın fanVettım 18) Bır foto muhaütnn n ışlevı yalmzca otayla- r n g»dıştnı tz enek degtl aevnnın yaşamı nı sanatın ge ereh ve gorenekiennı msan ların nelerie ağraştıklanrı sevmçJenm uzuntulennı gorse maızeme oiarak lienkı çağlara t^rakmakhr^ Sanatçilar resım olsun edebıyat otsun saz scz olsun yaşadıkları dönemır bır aynasıdır Parçada sanatçryla ılgılı oiarak aşağı- dakılerden hangısıne deQımlmerms1ır? A) Donemm duygu duşunce ve oiaylarınt yansı matan gerektığtre B) Sanatçtlann aiantannda yetkın olmataa gerektığme C Yaşadıkiar done-nı urunlennın malze mesı yapmalan gereklığ ne D; Yaşadıklan çaga tanıldık etnelennın gerektığıne E) Olayların oluşumunu geUşımmı ızteme- melen gerektiğıne 19) Bence son yarım yuzyılda ozethkie son çeyrek yuzy da ker>dı koşullar tçınde en buyuk asamayı gosteren sanatçıiartTiiz kankaturciiler olmuştur Hen kend sanat a r mrı aytnc nıteiığtnı konjmuşJar nem yurt ve dunya sorunlann kavgacı b\r tutumia elesiırereK etkın oimuşlar hem de uluslar aras sanat pazannda seslennı duyunnuş- lardr Parçada sozu edıien kankaturcuter hafc kında aşağıdakılerden hangısı sovlene- mez? A) Son yıl arda otdukça buyuk aşama gös- term şierdır 8) Sanat elçst görevını ustlenmışJer ve ba- şany a gerçekleştırmışierdı C) Sanatiar nda gösterd Klert Ozellıkien ya- şamJanna da yansıtmışlardır D) Yaşanan her turiu oljmsuztuğui korVu suzca uslune grtm şlerd r E) Sanatlanmn farklı öze lıklennı koitam ş- lardır 20) Sleukos taan tahttr yalanc aKJaî cı şeyier okluğunu görurhaîta beJkı de Kra! S4eukos gıbf duşunerek der kı "Hukumdar asasın n ne kadar ağ* r olduğunu bıfen onu yotda but- sa efın SLrmez geçer Slejkos Dununla ry bır krala cuşen odevtenn ne buyjk ne ezıa oldugunu söyiemek ıst ycrûu Gerçekten başkaiann duzene sokmatt az ış değıW r Paragrafta duşunceyı geltsiırme yoltann- dan hangısı kultanılmıştır? A) öme^teme B) Karşılaştırma C) T anık gösterme D) Aç klama E) Tanımlama TARIH !)&nna Dunya Savaşı sdrerken I Herdevfet kendr guvenliğın sağlayacak kadar sıian uretecek I! Çanakkaie ve Isianbu. Boğaztan djrya tıc&retıne açık tutu acak II t- D\-nya dskalc bır bartş ıçın M«eÖ4Sr Cemyei Kuoılacafc GAniften ılk kaz amJpOakHmröan heng- sıyte ılen surufanttftür? A) Lonûra Konferans B) Sar Remo Konferansı C) Pans Banş Konferansı D) VVtİson İlkelen E) Mondros Ateşkes Anttaşmas ı Mngısı I Dunyı S*va- $ı nda Osmanlı Oavtatı mn mlıttefifclcfine yardım amacıyla aafcer gönderdıftı cepne lerden bındır? A) Çanakfcale B) Kafkas C) Makedonya D Fıitst n E) Suveyş 3) Aşag.dahi cephelerden hongnıni, Ingt- toier kmn uzennden Hmdrtın a gtden ka ra yoHannı denetl»m«fc amacryla açmtştır? A) irak B) Sunye C) Kanaı D) niıstr E> Kafltas 4) Asagıdakı »phetontan lunçıaınd* Ot- manlı mn hedefi topnk »im«*rt.r? A) irak Çanakkate B) Kafkas SOveys C) Sunye Matodonya D) Gançya Ronaoya E) Sovey> Çanakkate 5) AfagıdakUerden hangisi Aknanyt ntn 1 Dunya Savtşt nda Osmanlı Devtetı m d» k»«dı yantnda tavaça sotcmak ıstvmest nın neö*nl«nr>d»n bırı deflıtdır? A) Kafkjslardsn Rus crtluiannt ıkıye nOmek B) Osman ı Pad sahm i Halrfelık ffücunden yaraianmak C) Ingıltzlenr sömonjeienyte baûlantıanı kesfnek D) yen ceprıeier açarak savas yufcuruj azaHmak E> Rusya da BcJşevık ImıiaA ohnastn) sa>a- 6) t Dunya &av*ş< surtffcen Osmınlı 0*vl«ü mn toprak kazancı sağUdıgı •ntiaşma, hjngıtkhr? A) Lozan Banş AnHaşmas B) Berst Utowky Ant aşması C Uudarya Aleşkes Anttaşnasj O Sevr AnilaşmasJ E] Mondrtys Ateçkes Artlasr-ası 7) AfaAıdakılenİM hın^tsı Çanakkale Savaşı nın sonuçlan tçınde şayıtomaz? A) Rjsya Oikı ıç sorun ar yoğunlaşmısl' 8) Dunya Savas uzam şt C) Mostafa Kemai m la^ınrrasma yoi açrmstır D) ABD savaşa gırmtşltr E) Sutgansjan ittıfafc. grubunun yarunda sava- ^a gırme karan almışt r t) l Dunya Savaşı sonunda yen bağımsız dev et ler oiaya c «m ştır AH&dakilerden hangtsı y*m kuruian Dev lettordır? A) Avusturya KaraaaJ B) Potonya Yugoslavya Çefc C) Poknya Is^eç S rtnstan O) ısveç isv çre Norveç E) Norvev HoJanda Belçtka 9) D-ırya Savaş surerKen Ingtrtere F arrsa ve Rusya a-asmda gzı ariaşmaa» yapt T Ş ve Osmanlı Cevtel *ağ<t uzennde oay aş lm ştır Bu paytafwı pUnında aşağtdakıterttefi hangı sının savaştan (ekılmesıyl* eteğışıtdık olmuş tur? A) rg îte e nm C) Ingltere Fran&a nır E> YunarıHan n S) Rusyanın D) natya nıo 10» AsagKlakı ' Dunya Savaft ıl* ılgdı bılgrier- den hangısı yanhştır*7 A) Yunanısıan Ounya Sava$< sırasırvda yaplan gızlı aaylaşım tasar^nnda yer a m ş ve kendısi' oe Izrmr vaaci «*imştr ^ ^ £ 3 HalyaıAvusturya MacansraaAe atan Kuzey ya so jmıno çczu*rteywa»n ?"* savaş dı§ rMİa ta afs z'f& r ılan tTiışlır C] Butgansta" rtaiyarnn itı'ak Bruöunûar ayrima SJvIa oluşar bosiuğu doldurar aevlei o muştur ö) Rusya Boisevık l^rialı nedenıyie savaştan ılk çek/en devteı olmuştur E) Almarrya Dogu da Rus gucunü Osmanlı gucu * dengelernek ı 11) Gertel otarak uziasmaz ve saldırgan tavn ıle 1 Dunya Savaşı na neden olan devtet «sağıdafcılerden hangısıdır? A) Ingınere B) Fransa C) AJmanya D) Rusya E5 Avusturya 12) I Dunya Savaşı ndan ılk •ynlan ve ılk teslım olan devtetler ıkılısı asagıdektterden hangıstdır? A) Aimanya Osmanlı B) Osmanh Italya C) Rusya ttâ^ya D) Rusya Bulganstan E) Butganstan Osmanlı COCRAFYA 1) Aşağ.dakıterden nanouı «morfertte butu run suDuhan ıM sıcaklık arasındakı ılışkıya lamamen uygun duf«n bır grafıktır L A'mosfer sıcaklıK ve su bufıar özeliıklen™ yenjen nazanmaktadır Buna gora aşağıdakı mertısztortltn hangısınde guniuk « yıllık sıcaklık larklan en vtıksck olur? A) S nop C) AntaPya E)Rıze B) D) Istanbul Bunjur 3) Sıcaktığın dunya uzennd» faıklı dagılıçına bırçok etken yol açmaktadır A^agıdakı et kenterden hangısı otekılerden degışık ozelhğe sahıptır? A Bulunuian enlem B) Stı buharı truKtan C) Farklı mevsımlenn yaşanması O1 Yuzeytenn cakı durumu E) Guniuk saat değışımı 4) Yıllık sıcaklık ortalamasının Kars'ta Balı kesır den daha duşuk olrrasının lemel nedcm aşagıdakılarden hangısıdır? A) Nemlılık fartu B) Yukseltı (ark C) Enlem fark D) Bckı örtusu farkı E) Matematık konum farfcı Guneş ıf ıntannın atmosferden g€lış yolunun uzaması ışınlartn tutulmasını ammr Buna gore yukarıdakı dunya yuvarlagi UZBnndekı nofctalann hangısınde 21 Aralık unhınde tutulma en çok olur? A)D C)A DIE B) E) C B 6; Btr yerleşım alanmm ısınması ve *oğıxnası çok yavsş otuyorsa bu durum 2^ğ>dakıl«n»en Fungtsi ıle l i ltMtıf A) Kuzey yanmKurede olmasıyla B) Ekvator'a yakın olmasıyta C) Guney yanmkurede otma»yia D) SuDuhannm çok otma&yia E) Yuksektt olmasıyta 7> Btr ynn «cjkl.ğı ııınnde aşagKtokıterden hangnının «tfcısı ? 3y+12 kesn venlıyor x asal uyı ıse y nın aiatoıiecegı k»ç farklı umsayt degen vardır? A) 6 D)3 B)5 E)2 C)4 5) k= Sx *« • 7y +1 - 8z «-2 I H k mn en kucufc degen ıçın y kaçtır? A) Bul^nu 3) Yem yukseklıflının C) euiunutar boytamın O) Troposterdeto nem miku>nrnn E) Denıze otar uzaktığımn ^ f t g entemın stcaUık (UOılıft UzennıMıı etkısıne ömaktır? A) Y Hıfc S4cak k ortaıamas ntn Ortu aa Moğ'a dan dafıa düşuk olmas 3) Temmuz s*cakJ^ımn Izmırtle VanOan yuksek otmast C) Mak. Stfiınntr» Toroslann fluneyınde kuzeytnden caha yOksekie olması D) Yaz s cafeiıftm n Gdneydoöu AnaOolLda Akoentz B«aes»fx3en iarta yuksek 3tmas « bokje«n.r Yukanda ıkı göztom ıvnm yılUk wcaklık rumgısı bu gnfilnen çtkantouk doaru A) A kentı ctenızden uzakladif B) B kentı deruz yakıoındadır C) A kenbnde y»U* itcakkk farkı B kenttrtda çoMur D) A kenb Kuzey B karti GOney yanm kureded<r E) Itu kent n nem mıldar ayrcİK PSIKOLOJI > yapmakta otdjğu bır oeneye öytesı- ne aalmı?»ır kı yanma geler dûştnmn askar lenm fark etmeyıp kendı Mumüne zemm nazıdafmştir Onmn bu davranı^ tafrdafcrttrden hangl- ı ı ı n daha rvı bır ömettar? A) Aigıda yarabna 8) Konsantrasyon (dıkkat yogurdajmast O Echlg^ a kxai D) Okkatte kayma El AJ0«Ja se^alık 2] UyanC \*r n çeşrth nedenlefie hatalı aigdanma- s na a*gı yanriması Oernr A««gıdala4efdefi hangısı buodan farkk bfer a <imekt*r7 A) Ortamda fıertıangi tnr ses duyumvamasına karşın ommn *benı çaOınyortar' öemest B) RuzgaMı Dtr gecede ağ«çlann h n ûınne aıt sanmasj C) Upuzun bır kondoom pencefdennı uzafcla btrveşıyof gıbı gOrme&t D) Harekel H*>ı<xteiu ottjmotattn tekertennı e dCmuyor sanmas* E) Duran tıendeyken yantnâak tren tm kendı trert nm herekotl sanması 3) Af*4(dafcılard«n hangiEİ ıltuzyonu (yanıtu- nu) tıalısunasyon (sann) dan farklı kıtan A) Duyu o*gafitanfiın sağlıklı olması S) Orarnın (etıme uygun oirnas C) NormaJ her nsanOa gOrUletMknes D) Atgı ayan bır msanm var oiması E) Orunda fartk uyancıiann bulunması 4) Srnema ve .etevuyonda astınds harefcetsc olan fakat an! arda ve hızla geçen resmle- nn nareket edıyormuş gta «tgılanmas. eUam peroiS"\rıö*k ywnıp söoen MTipultervı "ifığın dansı" d ye vorumLanması Bu turden algılamalar hangıstne ûmmkhr? A) Fız*se4 dluzyon (fi olgusu) B)G*rs« sartn C) Ctenei yamtsanıe , D) Oermiık atgtsı E) A)g<SBl deCyned* A) 21 B) 23 D) 31 E) 37 ' • " ' " , J . 24- A) 0 B) 1 D)3 E)4 1 « ! lm f ' 1 • li >•') 3)27 ıse m kaçfcr? C)2 « * : *• *h ışJemınm kısaltılmıf fefcb aşağıdaluler den hangısıdır? A) a2 *! B) a3 »2a C) (aJ »1)! ıjî nın dejen asatıdakiterdM hangısı otur? C)5 C)2 . 10) bsaytsı a»i ıle do^nı a-1 ıleters onnMMır a • 2 ıçın b = 6 ne b = 3 ifinakaçlır? A)7 D)4 , ( , «J»eı A) 8 D)-ı i 17 nımı B 6)6 I E)3 2 ı sonucu kaçtır? B) TF+2 E)-12 A) 2 B)4 C) S 11) ! > • ] ' • ! I - ! denktofnını ugiayan x gerçel uyılannın toptamı kaçur? 12) Bir menJıvenlenn basamaklsnnı uçer uç«r çıkıp donter dorder tn«n bır kım- senın çıkışta amğı adm sayisı ınericen attıgı advn sayisımlan uç fazladır Bu merdıven k»; basamaklıdır? A) 12 D)36 B)24 E a C)31 1») \ / ?>-*• Şekıkle [ta \CD] [DE \Lf ıse x y z arasındak! ba^'nlı a&ağıdafcılertjen h b1 • c* » « ve m1 *• n1 [AH] (BC| ve kaç br dır? A) 4 B)5 15) S) Deraten sm lâfi Cw Oğrend Otşandar ge%rt bır ses 'zri çaU' cbye yooımiayaoıl < Altefler start venlmeden şy Bu gıbt olayiar aigılama uzarmd* aşağ^ıdaJulef den h*ngı»tnin >ttu«ıne dehe tvı omefctır? A} Diş edıeniean B) Kişıük 0?emk)ernır C)Te«wwı O) Aig'iarnaya haztr ofrnamn E) Guçiu duygulann ) BT ann« arka pencaredefi keodısıne defaiarcn ses- lenen kornçuSunu duymayabılır fakat sokakia jyoa maMa oian çocugunun ağtamak t sesi"1 iteınen fameöer Bu ornefc «ş*gıdakıi«<d*n hangıs«i«n alnıU- maya e»d«ni açıMar? A) Ortamın B) PsAolOfik nazıriık durumunun C) Tetttnm 0} Tefcrartanar uyanaann E) Kuflurun 7) B*r «se öğ>etmenı s nrta gffdığmde AAadastar bugun sue bır surpnz m var kokukı ve ref* lebeşır ure1ı*miŞ efclam amiL yta barta verdıler Ştmd onu amCatajın dan ç karacağ m Onun koitusunu duyanlar eflennt nat- dırsın ciem»şür "eDeşın ambetapnaarı çjcarmca btr ka( ötjrenor.ın e«r> kaW rd»ğ n göztemtefnış; r Oysa tebeşır kokusuzûur Bu oUy algıiama uzennde,*faöl <f*k|1 *ntM1 hangı sımn ettu»mı açıklar? r du2eynın B) Uyancınır C) Ikjı ve ıtrtryaçlann D) Teikimn E) Gudulenmenin t) Omrunde htç Gtrney Ar>enfca Lamasi g btns onu <Ik gördujunde deveye be^zetı Deve- ye çok öenzeyen t*i hayvan asl nda t&K btr turdur 8u berualmenin yapttması algüamada^seğt dakılerden hangtsının etlulı olmasındafidir? A) Deneyımtenn B) Teikının C) CMam»n 0) Aigı a'naya hazır olmsn n E) Surekiı uştık O l h U 9) 13 saytsının ugursuz oUugu b*çırTHndekı batıl ınanc n etkısınde kalan bır tunst başka boş odarur kalmadığ motetde i >3 no4u odada konak lar E'tes gun muüure odada ganp sesterden uyuyamâdıC nı anlatır Bu olay, asagıdakı yargalardxn hjngısmı destekler? A) Akjı yamlmasında ortam n ro u daha etkıl d>r S) Duyum olmaymca aJg lama oknaz C) Akjıtann değısmeziığırun nedenı uyartcın n şıddedı olmas.dır D) Algıtama nesnesme uygundur E) Telk n aigıiamada etkiıoır MATEMATİK Yukanda ventenlenı görc B+1 ın aşağıdakılerden hangısı olur? * ' T B) OA 2) 2 - 4 1 3 n sonucu kaçtır? A) -2 B) -1 C) 0 1 2 •) E) 2 3 ıse m ın degen fcsçtaf? A) 4 B) 5 C) 6 O) 7 E) 8 Şeklldt A8C «slMnar uçgenmde İAE • EC v. İBE = AE » BDI dır Buna gon nHDCA) kaç dereodır? C)75 A) 10S D|60 B)90 E)45 ABC ındt IEBI-IECI IADKIDCI mımn ıs" mlDAf)'2l' Ke \ mnLB) kaç dancedv? A) «8 D) 58 8) 70 C) 68 E) 45 ŞekıM .11». lamı A)1S D)2S te n«t' II tt . Aaçcm F C 7 c . a ^ ; \\C 4 ıse laralı aiaıUar topla B)1« E1M CJZ ŞekiMe ı«: ! « ] v,m(DC<l '>' dır 1AB1-3 br IACN12 br » K-Df* br ıse IDBI kaç br dır? C)18 ŞekıUe ABCD bır eskanar dOrtgen olup İAE -:ED BTİ- TCİve lEKİ'İKTl dH 4 A(EAK) = 4 br1 ısa A<ABCD) kaç br dır? A) 18 0)32 B)20 E)38 C)28 FIZIK 1 ^ a Akmtı hızımn V. otduğu nehırde K noktasından rıarekeie başlayan 1,2,9 motortannın tuya göra hızlan sekıldekı gdMdır Karşi sahıle çıktıkUnnda motortann P*ye uzaklıktan urasfytat r . •« buniar arasındakı ılifkı ne olur? C)N E) ^ B) x K ! L •05 KveLotolan , •< >, haJanyla «akUdekı yonlerde haı»«et adıyonar L otosımun K ya çore bagıl hızı aşağıdakılerden hang» olur? ) | 4 D)l 4 bınm rtız zaman gıafıgı venlen hveuıiı sanıyede « kadar yol alıyor (t-St) sanıy«len «rasımlj kaç i yol abr? A) 10 •) 1(V3 B) 5 C) I E)1(W K K L amçlannm kocum-zsman g venlmıstrr Buna göre I I» 0 anında L nın hızı srfırd* II 1= 0 anında K nın ılk hızı vardır III t anında K v« L nın nıziarı esrtty Yargılanndan hangılefi yanbstır? A) Yafrn D) U e z II B) E) Vatnız li M ve W C)Yaln 11» ( ) O 2 n o Cj H,gaz yak M3»5 rxte 26 4 gr CO; gazı duşuf II NKda 17 92 Lt tlt-O8 6 02 1 0 3 taı H 0 Dlua>ur rm C stiHTMj sçenr ı Z( 3t 4 i 5 ı Oognısal yorunoede hartkM *dan K » L araçlan t=O antnda aynı noktadadır Ar»ç ların hız-zam*n grafvği »«kıklekı gıbtdır Araçttr arasındakt uzaklık t anında 40 m ıse St anmda kaç metnKİır? A) 5 0) 30 3)10 E)40 C)20 Şekılde bır hareketlının ıvvne-zaman grarıgı »enlınısuı Harakatlı hangı zaman aıalıku nnda nızianmıfiır? (Araç t«0 anında dunnakndır) A) Yatnız I D) II *e II B) I M İ C) I E) ı H ve !« Kı m ' rv X , * • m kutlelı bır cısmın hız-uman gtanâı se- kddekı gıbıdır Cısmı hangı zaman aralık Unnda harakel yonune M bır lu/vvetm « Usınde kamastır? A) Yalnız D)» ve IV B) Yalnı; U E) II ve V C)i, ve IV t^u> »». •fci Şefcıldekt sıstemde K cısmı ık yuzıy arasın- dakı surtunma kuvvetı mg kadardtr SıstMn tureket ettıkten bır sure sortra L N arasın dakı ıp koparaa K mn hareketıne aıt hız zaman grafigı nasıl olur? Şekılde m „ m kuOelenne f kuvven uygulandıgında aralanndakı etkıHfan kuvvetı N oimafctadır j o«anı 1/11— m m oranı kaçar? A) 1/3 B) 1/2 C)4 D)2 E) 3 Şekilüe 4 kg kunelı cısm F<1SN luk kuv velın elkısınde ıken sabıt hula harekM edıyor Surtunme kuvvetı kaç N dur? I Sın 37° - 0 6 C « TT ' OJb g -10 m / s I A) 6 D)18 B)12 E)24 I tl' 31 41 Şekılde ılk hız sıtır olan m kutlelı bır cısme etkı eden kuvvetın zamanla değısm grafığı venlıyor Buna gore I (t 2t> aralığ<nda hızı azalır II 2t anında hızı en buyuktur III (3t-4t) aralıgındakı yer degıştırmesı en buyuktur Yargılanndan hangılen dognıdur? A Yaln z 8ı Ya - z I 0) I ve III E) III »I C Yalnız il 12) Sekıldekı sısiemde ıptekı gerikne kuv vetı T« 12N tse mı kunesı kac kg dır? ( g = 10 mvs 1 ) -2kg KİMYA 1)?§X - ' "Y 1 " 2 ' lyonlann n eleklran sayılan esfflır Bu lyonlann ndtron sayılannın kuçukten buyuge dogru sıralanısı asagıdaln venlenlerden hangısıdır? A)Z Y X B)Z X Y C)X Y Z D)Y Z X E)Y X Z X i protort saytsı — 10 Nâtron sayısı 11 10 •> EteAİTDr sayıs 13 10 Tabtodakı vvmeniefe gore ızMop ve ızobar olan elernnUer aşagKlakılerden hangısMır? tzolop Izobar A)X Y B)Y Z C)X Z D)Y Z E)Y Z Y Z X Y Y Z X - Z Y Z 3) X1 (yonunu etettron dagılımı —3p5 ıle sonlan- maktad r Buna gore aıafrrtaltıleTdan hangısı vanlıstır' A) X uçuncu penyol elementıckr B) X etemenumn atom numarası 20 dır C) X etement3 Y ne lyonk Meşık oluştunjr D) X * yuklu lyonı, soygaz duzenındedır E) Notrai X atomu ıkj lane yan dofu orMal ıçerır 4) Penyodık cetvelde aynı yatay sırada soldan saga gıderken asagıdakı ooMderden hangısı azalır? Atom yarıcapi l- Eleklron llgısı \- Deoertık eiektron sayısı A) Yalna I B) Yalraz II C) Yamız III D) I ve li E;ı II ve III 5) NOtrao ışımas. yapan X radyoaklıl elemenlının I Çekırdek yuku 1 artar II X elemenlın n ızotopu olusur I» Nölron sayısı öetışmez »adelenndcn hangısı ya da hangtftn dogrudur? A) Yalraz I B) Yalnız II C) Yakıız III D) II ve III E) I II ve III Y«5il»ınd»n hanoisi ya da hangden OoAnıda? (C-12 H 10 16) A) Yalnu B) valnız II C) vamu III D) ! »e III E) II ve M 7| Mol sayılan esıt olan Ca |k) ve C, H. (a) ıçın Moleıculler I N K u upiadıtian haamier I Içera loen alon> *a<f Br «yn a r ı ya da hangllef! varriMHr? A Valnız I Bjl ve II C) Vamız II D) ıl ve I E| I vellı S) H-2O, -• f2H,O li < - CO-V2Oı Yukandakı venlenktrv gora. X ıte Y Sen hangısıdır^ A CO- Cıht B CH. COj C CH. CO, D} co cm t C H, COj 9) B«rt formulundc 12 gr Karboff* (C) karsıhki mol xto«n ofcsıjen (O) ve 18 08 10° Une Kıtfrajen atoıMi (H) ıceıen o<B««* bw bMefıgın mol agırlg* S2 grsmdır Bllesıgın 1 mc4ekülunde topiam kac Mom bulunur? (C-12) A 6 BİYOLOJİ 1) I GUozun parçaianmas It ATP senteztenmesı tli rteksoz fosfattn Fıeksozdıfostata IV CO açi§a çıkması Yukandakıterden hangtsı ya da hangılen farklı oksjjensu solunum raaksiyonlannm ortak ozellığı deftikhr? A) Ya.nu ıV B; I ve MI C) It ve III O) I II ve IV E) II III ve rV 2) Aşağıdakılerdtn hangısı glıkozdan ener)i sağlamak amaciyia gerçekJefen reaksıyontar sırasmda ortamda okııasn A) Aseiil Co A nın omsması 6) CO; âçjga ç*kma$» C) Suyun oiusmasi D) Etıl 8ho< oluşması El Enerjı seniezlefvnesı 3} AsağtdakJ o4aylardan hangnı oksi|ensu tolunurnda o A) Giıkozun parçaianması B) E T S nın kuHaYiılması C) ls> açığa pkması D) Besmtefdefi H aynlması E) Substra. duzeymde ATP sentezteomesı 4) ^ Kas hucretenrtemefiölur II Kaslarda laktık asıt bmkjr IIV- Kas hucn? en tamatnen er>en.ısiz iurtır IV Kas hucreter gereklı ener)iyı fermantasyonta sağter Insan kas hucrelen çok fazta enerjtye ıhtıyaç duydugu bır anda ortamda yeterlı oksıjen bulamadtğı zaman yukandakı sonuçlardan hangısı ortaya çıkar? A) C E) 1 vell IvelV nverv B) D) 1 vell II vell 5) Fentıantasyon reaksıyoniannın beilt bır evresı tum canlıtarda gorulmekiedır Bu olaya glıkoUz denır Glıkolu sonunda otuşan unm aşağıdakılerden hangısıdtr? A> Pıruvth asr B) Etıl aınoı O) Karboodıoksrt E) Glıkoz S) Aja^dakjterden hangısı Glıkofiz sırasinda gerçekiesen tepkımelerden A, Gitkozun Ghkozfostata dönuşmesı &\ Pınjvatlan Asetıl Co A o uşma&ı C) NAD nm reduktenmesı Dl ATP sentezlenmesı &) Glikozdıfosfaım fosfogitsera^ehıde 7) Bw bakten hucresınde giıkozun oksi|ensız ortamda ytkımı gerçekle sırken I Gltkcz I KartXHK)K>*.5it I S4J IV ATP V Enzım molekullenmn hangılennın mıktarmda artma gorulur? A) Yatmz IV B) II ve IV C IVveV 0) IHIivelV E} MI-HKVveV 8) Ltzum suyu ve bıra mayasınm bulundugu bır ortamda bır sure sonra asagıdakı olayiardan hangısı gerçektesır? A Bes>n senteztenır B) O açtğa ç*kar C) Lakt* astt oiuşur D) Ortamtn stcaklt^! azalır E) Ortamtn pH ıcJuser 9) F«rmantasyondakı a n urunlerden hangısının oluşması sırasmda NAD ın yukseltgenmesı gerçekle$ır^ A) Fo5fogJı$ef* asıt 3) Fruktozdıfosfai C)Etriaiko. O Fosfogfcseraidentf E) Piruvık astt Yanıtları 17. sayfada Cumhuriyet - Odak Derşhaneşi işbirliğiyle hazırlanmı§tır BAKIRKÖY ODAK DERSHANESİ: Istanbul cd. Kırmızı Şebboy sk. No:7 / SİLİVRİ ODAK DERSHANESİ: Piri Paşa mh. Mis sk. No:23 / TELEFONLA BAŞVURULAR İÇİN; NAMIK DURAN (Rehberiik Öğretmeni) (0 212) 881 91 84- 881 91 85- 881 91 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog