Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Jak WMİİsmm Tırtccagı Cad ha 39 41 13453-5 Cağalogtutstanbuı Tet 1212 5"2 05 D5 527 FaKs (212)514 C1 96 Cumhuriyet ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. mmmn Türkocağı Caö No 39(41 {34334)Ca9alogtu/!stanbijl Ttf(212)512 05 0S527 Fate (212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26342/ 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- YUNUS NADİ fî924-W5jB^V-AZ4fl/: NADİR NADİ (1945-1991) 20 KASIM 1997 PERŞEMBE Dokunulmazlıklann kaldınlması önerisi 26 Kasım'da yeniden görüşülecek Muhalefet direnîyor• Milletvekillerinin dokunulmazlıklanna sınırlama getiren anayasa değişikliği önerisi TBMM'de kabul görmedi. Oylamaya katılan 517 milletvekilinden 300'ü kabul oyu, 198'i ret, 6'sı çekimser, 5'i boş oy kullandı, 8 oy da geçersiz sayıldı. Erbakan'ın katılmadığı ilk oylamada DYP ve ANAP'ın da fire verdiği belirlendi. • Önerinin ilk maddesi görüşüldükten sonra yeniden gizli oylamaya geçildi. 484 milletvekilinin katıldığı oylamada 284 kabul, 186 ret oyu verildi. 4 çekimser, 6 boş ve 4 geçersiz oy kullanıldı. Öneriye RP açıkça karşı çıktı. Anayasa değişikliği için gereken 330 oya TBMM'de ulaşmanın zor olduğu görüldü. BİR ADIM DAHA Dosyalar yasayı beUeyecek • Milletvekillerinin dokunulmazlıklannın sımrlandınlmasını içeren anayasanın 83. maddesinin değiştirilmesi tek başına milletvekillerini yargılamak için yeterli olmayacak. Hükümlerin yaşama geçirilmesi "milletvekili yargılama usul yasası"mn çıkması ile mürnkün olabilecek. H 11. Sayfada DYP'li Mehmet Ağar ve Sedat Edip Bucak dokunulmazlık konusunda en çok ismi geçen iki milletvekili. Ancak parti- ler arasuıda yasa çıksa bile vargı önüne çıkanlmalan konu- sunda görüşbirtiği yok. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) 'Onıırunııza sahip çıkın'YllmaZ: Sayginllk korunacak Refah Partisi dışındaki parti lıderleri, dokunulmazhğın sınırlandınlmasına ilişkin anayasa değişikliğinin görüşmesi öncesinde milletvekillerine 'Onurunuza sahip çıkın' çağnsı yaptılar. Başbakan Mesut Yılmaz, grup toplantısında yaptığı konuşmada, milletvekilliği dokunulmazhğını sınırlandıraraİc kendi saygınhklannı koruyacaklannı belirtti. Ecevtt: En büyük destek DSP'den Dokunulmazhğın kaldınlması konusunda en büyük desteğin DSP'den geldiğini söyleyen Ecevit, "Dokunulmazlıklann sınırlandınlmasıyla milletvekilinin onuru oylanmış olacaktır" diye konuştu. DYP lideri Çiller, mitinglerde dokunulmazhğın kaldınlmasını istediklerini belirterek milletvekillerini ikna edici konuşma yaptı. • 11. Sayfada ANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - TBMM Genel Kuru- lu'nda dün milletvekili doku- nulmazlığma sınırlama getiren anayasa değişikliği önerisinin maddelenne geçilmesi için ya- pılan ilk oylamada, gerekli ço- gunluk olan 330 rakamına ula- şilamadı. Oylamaya katılan 517 milletvekilinden 300'ü ka- bul oyu verirken 198 ret, 6 çe- kimser, 5 boş oy kullanıldı, 8 oy da geçersiz sayıldı. RP'liler ilk oylama sonucunu 'öneri reddedfldi' dıye değerlendinr- ken; uzun usul tartışmalan so- nunda maddelere geçilmesi için salt çoğunluğun yeterli ol- duğu sonucuna vanlarak gö- rüşmelere devam edıldi. Bu sonuçla, mılletvekilleri 'ağır cezayı gerektiren cürüm- lerde suçüstü hali ile zimmet, irtikâp (yiyiciiik, yaJan, hile), rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kul- lanma. dolanlı iflas. kaçakçıhk, resmi ihale vie alım saümlara fesat kanşbrma' suçlanndan dolayı yargılanmalan yolunu açacak anayasa değışiklığıne kolay izın vermeyeceklen me- sajını verdiler. tkinci tur görüş- meler 26 kasım çarşamba gü- nü yapılacak. RP'liler dışında 74 milletve- kilinin "hayır" oyu kullanmış olması. DYP'nin yanı sıra ANAP ve DTP kanadından da MArkasıSa. 17,Sü.3'te CUMHURİYET'İN K H •• U• z L T M E •• U T R tstiklâl Mahkemesi Hatıraları KILIÇ ALİ İstiklâl Mahkemeleri hangi amaçla ve nasıl kuruldu? • İdamına karar verilen genç nasıl kurtulmuştu? • Siyasi örgüt hazırlıklarından suikast girişimine. • Suikastçı hainler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda... • İsmet İnönü'nün önemli açıklaması... 144sayfa Yann Cumhuriyet le. ERBAKAN 'Refah dtniekol değil9 • RP lideri Erbakan, Anayasa Mahkemesi'ndeki ikıncı gününde savunmasını sabah ve öğleden sonra olmak üzere sürdürdü. Açıklamalan sırasında zaman zaman renkli tablolar ve grafîkler kullanan Erbakan. RP'nin laiklik karşıtı akımlann odağı olduğu yolundakı suçlamalan reddederken "RP bir siyasi partidir. Dini ve siyasi bir ekol değil" dedı. Erbakan REFAHYOL döneminde imam-hatip okulu açılmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Demirel'i suçladı. • 5. Sayfada İP AÇIKLADI BarzanVye suikast planı • İP Genel Başkanı Doğu Perinçek. Guam Adası'na gönderilen peşmergelerin Hakkâri'ye getinldikten sonra Iraİc Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Barzanf ye suikast yapacaklannı öne sürdü. U 17. Sayfada Universitelerde karşıt gruplar arasmda çıkan çatışmada 22 öğrenci yaralandı Polis yine taraflı davrandı• Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde çıkan olaylarda 2'si polis, 2'si basın mensubu olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı. Marmara Üniversitesi'nde çıkan olaylarda da 2 öğrenci yaralandı. Akşam gazetesi muhabiri Sefer Danca kalp krizi geçirdi. Dünkü olaylarda toplam 45 öğrenci gözaltma alındı. Kampusu'ndan toplu olarak çıkan sol görüşlü öğrenciler de faşistlerin saldınsma ugrayınca 2 öğrenci yaralandı, 10 öğrenci gözaltına alındı Faşıstlenn saldınlan aynı saatlerde düzenleme- leri 'sakiınlar organize mi' sorusunu gûndeme getirdi. tÜ'dekı ilk olay, Fen-Edebıyat Fakültesi'nde forum yapan ülkücü öğrencılerin sol görüşlü öğrencilere satırlı, baltalı saldınsıyla başladı. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatış- ma polisin müdahalesiyle sona erdi. Çatışma sırasında üniversitede büyük maddi hasar mey- ALPER TURGUT / SAADET USLU tPEKYEZHANİ Istanbul Üniversitesi'nde hafta başından bu yana süren gerginlik, dün faşıstlenn satırlı, bal- talı, taşlı ve sopalı saldınsı sonucu çaöşmaya dö- nüştü. IÜ Edebiyat Fakültesi, Sıyasal Bilgiler Fakültesi ve Veznecıler'de faşıst saldınlar nede- niyle çıkan çaüşmalarda 2'si polis, 2'si basın mensubu 24 kişi yaralanırken Akşam gazetesi muhabiri Sefer Danca kalp krizi geçirdi. Olaylara müdahale etmekte geç kalan güv en- lik güçleri, 12'si ülkücü 35 öğrenciyı gözaltına aldı. Marmara Üniversitesi (MU) Göztepe \ArkasıSa.l7,Sû.3'te Çaüşmadayaralanan sağcı öğrencüeri hastaneiere poKs taşuk (Fotoğraf: BERTAN AGANOĞLU) PKK itirafçısı Bilgiç, Yüksekova çetesini anlattı 6 Çete cinayetleri hatır içiıı işlendi 9 • Yüksekova'da yaşanan cinayetlerden tlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Emin Yurdakurun sorumlu olduğunu iddia eden PKK itirafçısı Kabraman Bilgiç, cinayetlenn Yurdakul'un emriyle Yüzbaşı Nıhat Yiğiter ve Üsteğmen Bülent Yetüd tarafından gerçekleştirildığıni ilen sürdü. Bilgiç, ifadesinde Yüksekova'da "hatır için" cinayet işlendiğini öne sürdü. • Kahraman Bilgiç, "Abdullah Canan adlı yurttaşın, Yüksekova Belediye Başkanı Ali thsan Zeydan'ın hatın için Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul tarafından öldürühnüş olabileceğini düşünüyorum" dedi. Kahraman Bilgiç ifadesinde, bölgede subaylar tarafından öldürüldükten sonra yakılan yurttaşlann cesetlerinin çöplüklere atıldığını söyledi. • 4. Sayfada GÜNEŞ TANER 'IMF ile anlaşma olmadı' • Amerika'da IMF yetkilileri ile temaslanna devam eden Güneş Taner, fonun enflasyonla mücadele programının 3 yıl yerine, 1 yıl da yapılmasını istemesi üzerine anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Taner. IMF yetkilileri ile önümüzdeki ay tekrar bir araya geleceklerinı söyledi. HIMT KQZLUKLJrnun haberi I 7. Sayfada KAYHAN 'TÜSİAD vergiaffina karşı' • TÜSlAD Başkanı Muharrem Kayhan, ABD'deki temaslannın iyi geçtiğini, Türkiye'ye ilginin çok fazla olduğunu söyledi. Kayhan,yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçakçılığı ve vergi afnna iş âlemi olarak karşı olduklannı belirtti. LfYUtimŞANOâirnanlntari • 10. Sayfada MANİSA DAVASI: POLlSLERlN FOTOĞRAFI BİLE GELMEDİ • 11. Sayfada C. Doğu izlenimleri ' 'HALÎMlZl SORMAYANA OY VERMEYECEĞİZ' DBİZ SMffun yaznı • 10. Sayfada 'TEMAS MUHAKKAK AMA HALKLA' BBIRİ BAYKANrm yazm • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni Çabalara... Takkeli Erbakan şaşırtıcı bir saptama yapıyor Hem de Anayasa Mahkemesi huzurunda. Dediği şu: "Genel başkanlann soyledikleri partiyi bağlamaz." Ya neyi ve kimleri bağlar genel başkan sıfatına hak kazanan kişılerin soyledikleri? Genel başkan dıye partınin başına oturtulan kişi, süs çiçeği mi? Protokoler görev yapan, gece toplantılann- • Arkosı So. 17, Sü. 1 'de B U G Ü N C u m h u p i y e t ' l e BORSA ODun 2915 Öncekı 2962 DOLAR ODun 189.500 Öncekı 189.500 MARK Dun 109.700 öncekı 110.100 ALTIN ûDun 1^72.000 Öncekı 1.860.000 'Zorunlu birikiıııi kâğıt üstünde kaldı' • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağan, çalışanlar ve işverenden kesilen zorunlu tasarruf fonu binkimınin "kâğıt üstünde kaldığmı" ıtiraf etti. • 17. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Luksor'daki Ters Tünel Dünya, hafta başından berı Mısır'ın Luksor kentin- deki katliamı konuşuyor. 1992 başıydı. Luksor'dan ay- nlıp trenle Kahire'ye gelirken günlüğüme şu notları düşmüştüm: "Tarih muhteşem, günlük yaşam zavallı. Insanların beş bin yıl önce bugünkünden daha iyı koşullarda ya- şamış olduğunu düşünmek ne kadar acı. Pislik içın- • Arkosı So. 17,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog