Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Ş Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Adnan Binyazar TOPLUM VE EDEBİYAT 35OO«m. ımhunya Kıtap KuUaj Çağ Pazartsna A^Ş. Türtocağı Cad No. 3*41 - - • - • ' • • t Postaçetano. 666322 Cumhuriyet Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Anıl Çeçen ULUSAL SOL 350000TL CurtunyetKitapKJubuÇagPazariaiTB^Ş Tırtoc^ıCad No 39/41 Cagatoglıvfetartıul Postaçekıno 666322 k Y1L SAYI: 26324 / 90000 TL (KDV ,çmde) YUNUS NADl (1924-1945) SAŞVAZARI, NADlR NADİ (1945-1%1) 2 KASIM 1997 PAZAR Devlet-çete-mafya ilişkilerinin gün yüzüne çıktığı Susurlukkazasmm yıldönümü 4 A>clııılılvistiyoruz' • 36 kitle örgütünün bugün Susurluk'ta yapacağv miting öncesi dün çeşitli illerde Susurluk protestolan başlatüdı. Istanburun varoşlannda kurulan halk meclisleri ve halk meclisi girişimleri üyeleri, Kadıköy'den otobüslerle başkente doğru hareket ettiler. Halk meclisleri üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek katüımcılarla birlikte yann TBMM önünde buluşacak. Mersin'deki mitingde de Susurluk'un aydınlatılması için sloganlar atıldı. • İzmir'de Emek Partisi tl Örgütü tarafından gerçekleştirilen Susurluk mitinginde geniş güvenlik önlemleri almdı. Mitingde konuşan ll Başkanı Haydar Cenan, Susurluk'la " devlet-mafya-siyaset" üçgeninin ortaya çıktığını beliıtti. Ankara'da Emeğin Partisi'nce düzenlenen mitingde konuşan tl Başkanı Haydar Kaya, "Yılmaz, Türk halkının önüne namert olarak çıkmak istemiyorsa Susurluk olayının üzerine gitmeli" dedi. Haber Merkezi - Mafya, sıyaset, aşiret ıhşkılennın ortaya dökülmesı- ne nedert olan Susurlukkazasımn yıl- dönümünedetuylebugün Susurluk'ta miting gerçekleştınliyor. 36 demok- ratikkitle örgütünün katıhmıyla ger- çekleştınlen rrutingle yurttaşlar ara- dan bır yıl geçrnesine karşın Susur- luk soruşturmalanndan hiçbır somut sonuç ahnamamasını protesto ede- cekler. Susurluk mıtıngı öncesi dün çeşıtlı illerde Susurluk protestolan başlatıldı. tstanbul'un varoşlannda kurulan halk mechslen ve halk mec- hsı gınsımlen uyelen. •'SusurtukAn- kara'dır, hesap soraluıT sloganıyla dûn Kadıköy Meydanı'ndan otobus- lerle başkente doğru hareket ettiler Halk meclisleri üyelen, Türkıye'mn dört bir yanından gelecek katılımcı- larla birlikte yann TBMM önünde buluşacak. Emeğin Partısı Ankara ll Örgütü'nce düzenenlenen ve Sıhhıye Köprüsunde saat 13.00'te başlayan mıtınge 2 bıne yakm kışı katıldı. "Emekçiler defil, çeteler yargılan- sn". "Demokratik Türkiye, demok- ratikünrverrite". "Çeteler Meclis'te, MArkasıSa. 10,SiL3'te MECLİS SUSURLUK ARASTIRMA KOMİSYONU ÜYESİ CHP'Lİ FİKRİ SACLAR 'Susurluk'un kaotanıCiller'• Susurluk'taki karanlık ilişkilerin peşini bırakmayan Içel Milletvekili Fikri Sağlar, komisyonun çauşmalarının iktidar partisi milletvekillerince engellendiğini söyledi. • Sağlar; îbrarum Şahin, Mehmet Ağar gibi isimlerin niçin bir araya geldikleri bulunursa neden aynlip birbirlerini öldürme niyetinde olduklarının da bulunabüeceğinin altını çiziyor. • "Abdullah Çadı'nın korunup kollanması hangi siyasetçi, hangi bürokratm çıkanna uyjgundur" diye soran Fikri Sağlar, 3 Kasım'da ortaya çıkanm, aslında 1950'lerdeki kontrgerillaya dayandığını vurguladı. MPeRBMlTmnhaiMri • 4. Sayfada Türkiye arük temiz devlet, temiz toplum istiyor. Geleceğjne güverüe bakmak. çocuklanna yaşanabilir bir Türkhe bırakmak istiyor; karanlık avdınlansın diye... Medis ve Başbakanlık araştırması 'Devlet ipuçlannı değerlendinnedi' • Susurluk'ta 3 KasmVda meydana gelen trafik kazası, Türkiye'de taşlann bir anda yerinden oynamasmı sağlarken TBMM Araştırma Komisyonu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun yaptığı araştırmalarda elde edilen ipuçlan, "devlet sırn" gerekçesi ile değerlendirilmedi. • Susurluk kazası. devlet içindeki yasadışı örgütlenmeler ve "hukuk devleti" kurallanm aşan operasyonlar konusunda yıllar öncesinde tartışılan konulan yeniden gündeme getirdi. • 4. Sayfada Kitle örgütlerinden tepkiler 'Dokunulmazlıklar kaldınlmalı' • Rıdvan Budak, "Çetelerin adalet önünde hesap vermesi bir yana, çeteleşmenin önünü alacak yasal düzenlemelere gidilmedi" derken Ufuk Uras, "TBMM'de hiçbir şey yapmayanlara verdiğimiz süre doldu" dedi. • Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, hükümetlerin, somut maddi delilleri gün ışığına çıkarmadıklanm ve bu belgelerin yargıya sunulmasmı başaramadıklannı söyleyerek "Dokunulmazlıklar kaldırılmadı" dedi. • 4. Sayfada Süahların gölgesinde zirve ABD'den Lahey dayatmasıResmen büdirildi Türk ve Yunan başbakanlan Yılmetz ve Sımıtıs, Kıbns ve Ege'de karşıhkh tatbıkatlann gölgesmde. 3 Kasım akşamı Yunan adası Girit'te kritik bir görüşmeye ha?ırlanırken ABD ve AB, Ankara'ya '"Genişletilmış Madnd mutabakatı çerçevestnde Kardak içın Lahey'e gıdın" önerisini getirdi. AB'ye tam üyelık konusunda görüş aynhklan içinde bulunan koahsyon hükümetı, ABD ve AB'mn Lahey önerisini ortak bir tutum behrleyerek geri çevırdı. MCK'de YÖntem tartişmasi Lahey önensıne sert tepki veren Yılmaz, ABD ve AB'ye, Simıtis ile buluşmasında Türkiye ve Yunanistan arasmda NATO zirvesinde kabul edilen ve taraflann Ege'dekı gerginlikleri azaltacaklan konusunda mutabakata vanlan Madrid belgesinı, mevcut halıyle ve Atına'nm uzlaşmacı bir tutum takınması durumunda teyit etmekle yetineceğinı iletti. Öncekı gün yapılan MGK toplantısmda ise ordu ile Yılmaz hükümeti arasmda Kıbns ve Ege sorunları konusunda gösterilen tepkinin yöntemleri konusunda görüş aynlıgı çıktı. UUİ SMtftNUHlMtâUrnun tıabert • 9. Sayfada TOROS 2/97 TATBİKATI S-300fözeleti sembolik vurulacak• Genelkurmay Plan ve Harekât Daıresı Başkanı Tümgeneral Karabay, Türkiye ile KKTC'nın ortaklaşa gerçekleştireceği Toros 2-97 tatbikatmın senaryosu içmde S-300 füzelerinin imha edümesinin yer ahp almadığı konusunda, "Savunma planlan bir bütündür. Bu savunma planlan içerisinde bütün tehdit ve risklere karş.ı tedbırler vardır" dedi. Tatbikat çerçevesmde, 2-4 Kasım tanhlen arasmda Gırne \e Magosa hmanlan ziyaret edilecek \e gemiler halka açüaeak. ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu) - Mılh Savunma Bakanı tsmet Sezgjn ile Kara Kuv- vetlen Komutanı Or- general Hüsevin Kıvn- koğlu nun, Turkiye ile KKTC'nin ortaklaşa gerçekleştıreceği To- ros 2/97 tatbikatını iz- lemek üzere sah günü adaya gıdeceklen bil- dirildi. Yunanıstan'la yaşanan gerginlik ne- deniyle özel önem taşı- yan tatbikatta, Kıbns Rum Yönetımi' nın adaya yerleştırmek is- tedıgi S-300 fiizelen- nin "temsilen" vurul- ması planlaruyor. Kararhhk 97 tatbı- katı dün Doğu Akde- niz'de başladı. 8 Kası- m'a kadar sürecek tatbikata, Denız Kuvvetlen Komutanlı- ğı'ndan 4 Fırkateyn, 2 güdümlü mermılı hücumbot, 3 deni- zaltı, 1 çıkarma ve 1 de karakol gemisı katıhyor. Tatbıkatın UArkasıSa. 10,SH3'te Cergîn yemek Avrupa Birliği komiserine Türk protestosu • Van den Broek, Ecevit"e Devlet Bakanı Gürel'i şikâyet edince taraflar arasında sert tartışma geçtr. Broek' un perşembe günü akşamı \ erdiğı yemeğe ıse Ecevit, Cem ve Gürel; "konuğun bir uluslararası devkt memuru" olması nedenıvle protokole aykın düştüğü ıçin gitmedüer. • 9. Sayfada DSP-CHP MtLLETVEKİLLERİNDEN ORTAK HAREKET Kapsamh af için çağrı • DSP ve CHP railletvekillerinden. insan haklan ihlalleri ve düşünce suçu nedeniyle cezaevine girenler için 'genel af çağnsı geldi. Mületvekilleri, 23 yıldır af çıkanlmadığtnı belirterek "Toplumsal uzlaşma ve banş için genel af" çağnsı yaptılar. • Aralannda Cevdet Selvi'nin de bulunduğu CHP ve DSP'liler yaptıklan değerlendirmede, bireysel affm çözüm olmadığım söyleyerek "Çeteler ve laik, demokratik, sosyal hukuk devletine kastetmeyenler" için af isteminde bulundular. • 5. Sayfada B U G Ü N C u m t ı u p i y e t ' l e GUNCEL CLTSETT ARCAYLREK Zoplandığımız Bünler... Türkiye, belkı de son 30yıldagörulmeyen ağtr bas- kılaria karşı karşıya. Baskı dalgalan, ABD'den yumuşak, AB'den sert geliyor. Ama her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Batı politikalan önünde Türkiye'nin dız çökmesini sağlamak ve Kıbns'ı Rumlar hesabtna teslim almak! UArkasıSa.lO,Sü.rde Karşılıksız sevgiler... Nâzım ile Pirave köşkün bahçesinde. • Dünyaya Piraye ile Nâzım*ın penceresinden bakan Memet Fuat, "Gölgede Kalan Yıllar"ı yazdı. • Bu kitap. Nâzım'dan aynhnca, içinde "Yemyeşü birdalkınlan","aşk konuşulmaz, yaşanır" inancıyla hep suskun kalan Piraye'yi ve çevresindeki "o güzel insanlan" anlatıyor. • Bu aşkın yaşamdaki gerçekleri aktanhrken birtakım dedikodulara da yanıt veriliyor. • Memet Fuat, yakında Nâzım'm Piraye'ye yazdığı bir tahta çanta dolusu mektubunu da iki cilt olarak yayımlayacak. • 13. Sayfada GÜNYOLVESELÇLK AYDINLANMAYl TARTIŞTI • 11. Sayfada HAKAN PENALTI KAÇtRDI G.Saray ve Beşiktaş galip • Türkiye 1. Ligi'nde Ankaragücü'nü Mehmet'ın penaltı golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin ardından 2. sıradaki yerinı konıdu. Dün oynanan diğer maçta ise Galatasaray, Samsunspor'u Hakan Şükür ve llie'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Hakan ikinci yanda bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. • Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ. 6 BİLEN ÇIKMADI. KAZANAN NUMARALAR. 1-13-16-19-33-35 GUNDEM Mt'STAFA BALBAY Buhran Ozlukara... Güzel Izmir'ın Belediye Başkanı Burhan Özfatura deyince benım aklıma ilk Güngör Bayrak gelir. Buıtıan Bey 1984'te belediye başkanlığına bırinci seçilişinın ardından Gungör Hanım'ın kulotuna karşı verdiği mücadeleyle Türkiye çapında üne kavuşmuş- tu. • O yıllarda ben de izmir'de gazetecilik yapıyordum. 10,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog