Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. Tjr»ccagıCad No 39 4" 134334Cagatoğtutstanbui Te 212 512 CS 35 527 Fâks ı212,614 01 95 Cumhuriyet 1_J - — - . 1 1 » . »II l Cumhurıy^t kîtap kulübü ÇAB PAZARLAMA A.Ş. I Nıo 39ci1 SüjiıCagatagluistanoui Tef 212612 D5 36'527FaKS 1212,514 01 95 74. YIL SAYI: 26341 / 10O0OO TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 KASIM 1997 ÇARŞAMBA RP lideri, terör bağlantısı kanıtlanamayan partilerin kapatılamayacağmı söyledi ErbakansavunmadaLİder de bağlamaz' RP Genel Başkanı Erbakan, Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasıyla ilgili açıklamalannın ilk bölümünü dün verdi. Terör bağlantısı kanıtlanmadığı sürece hiçbir partinin kapatılamayacağmı savunan Erbakan, yetkili kurullarca benimsenmediği sürece genel başkanın açıklamalannın bile 'partiyi bağlamayacağını' iddia etti. ÖZden'İ $aŞII*ttl Erbakan'ın, 'sözlerim partiyi bağlamaz' anlarnına gelen savunması üzerine şaşıran Yekta Gûngör Özden'in, "Yanhş duymadım değil mi?" diyerek açıklamayı yinelettiği öğrenildi. RP lideri Erbakan, "tmam-hatip okullannın büyük bölümü Süleyman Demirel döneminde açıldı, o da şimdi Çankaya Köşkü'nde oturmaktadır" dedi. EVİN GÖKTAŞ SEBAHAT KARAKOYUN ANKARA - RP Genel Başkanı Necınettin Erba- kan, partısı hakkındaki ka- patma davasıyla ılgilı olarak Anayasa Mahkemesi' nde yaptığı sözlü açıklamada. ı- mam-hatıp okullanna ilış- kin suçlamalan Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel e yönelttı. Gerek CHP- MSP, gerekse REFAHYOL döneminde hıçbır ımam ha- tip okulu açmadıklannı vur- gulayan Erbakan. "Buokul- lann büyük bölümü Sayuı Siileyman Demirel döne- minde açılmışür. Oda şu an- da Çankaya Köşkü'nde oturmaktadır" dedi. Yetkih kurullarca benim- senmediği sürece genel baş- kanın açıklamalannın bile bağlamayacağını savunan Erbakan'ın, 'söylediklerün- den parti tüzelkişiliği so- rumlu olamaz' yönündeki açıklaması üzenne Anaya- sa Mahkemesi Başkanı Yek- ta Güngör Ozden şaşkınlı- ğını gizleyemedı. Özden'in duymadım değil mi" sorusuyla karşı- laşan Erbakan'ın sözlennı yinelediği öğrenildi. Erbakan'ın sözlü açıklama- lannı iki gun daha sürdürmesi bekle- niyor. Anayasa Mahkemesı'ne dün sa- at 09.50'de, TBMM Başkanvekıli Ya- 'YÖnÜmÜZ Batl' Gerçek insan hak ve özgürlûkleriyle demokrasinin İslam ülkelerinde değil Batı'da olduğunu, RP'nin yönünün de Avrupa'ya dönük olduğunu söyleyen Erbakan, "RP'nin kapatılması demokrasi açısından felaket olur" dedi. RP lideri, Libya, tran, S. Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle hiçbir bağlannın bulunmadığını ileri sürdü. Savas'a destek 'Hukuk işlesin Refah kapatılsın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eskı Çağdaş Hu- kukçular Dernegi (ÇHD) Genel Başkanı Şenal Sarı- han' ın da aralannda bulun- duğu Işık Hukuk Bürosu avukatlan, Anayasa Mah- kemesi'ne gönderdikleri telgrafta. "Türldye, şeriat karanlığına gömülme ceza- sını gerektirecek bir suç iş- lememiştir" diyerek mev- cut hukuk kurallanna göre RP'nin kapatılması gerek- tiğini savundular Işık Hukuk Bürosu avu- katlan adına Türkiye Baro- • Arkası Sa. 15.SH3 teAnayasa Mahkemesı'negetişinde konuşnıayanErt)akaıuçıJaşta u Bûtünnıilfetimiziçinha\ırtıolsun'*demekkyetindL (TARIK TINAZAY) Yanhş sin Hatipoğlu, Istanbul Mılletvekille- ri Ali Şahin, AM Oğuz, Süleyman Arif Emre, Trabzon Mılletvekıli Mustafa Kamalak ile birlikte yoğun güvenlik önlemleri altında gelen Erbakan, söz- lü açıklamalann yapılacağı alt katta- ki salona indi. Erbakan, sabah ve öğ- leden sonra toplam 5 saatlik açıklama yapmasma karşın ancak savunması- nın ilk bölümünü bıtirebildi. Alınan bilgiye göre Erbakan, açık- lamalannın öğleden önceki bölümün- de, insan haklan. demokrasi ve özgür- lükler üzerinde durarak bu konuda dünyadan ve Türkiye'den çeşıtlı ör- neklere yer verdi. RP'nin, Avrupa İn- san Haklan Sözleşmesı'nde yer alan hükümleri savunduğunu, gerçek yön- lennin Batı olduğunu belirterek ger- çek insan hakkı ve özgürlüklerinin Avrupa'da bulundugunu söyledi. Er- bakan, insan haklan ve özgürlüklerin İslam ülkelerinde tam anlamıyla uy- gulanmadığını ıma ederken partısının Libya, Iran, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle organik bağının bu- M Arkası Sa.lS,Sü.3'te CUMHURlYET'İN K H U • z L M T E •• U T R• Istiklâl Mahkemesi Hatıraları KILIÇALİ istiklâl Mahkemeleri hangi amaçla ve nasıl kuruldu? • İdamına karar verilen genç nasıl kurtulmuştu? • Siyasi örgüt hazırlıklarından suikast girişimine. • Suikastçi hainler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda... • İsmet İnönü'nün önemli açıklaması... 144 sayfa Guma öünü Cumhuriyet'te. 110 MİLYON KÖK HİNTKENEVtRİ ELE GEÇtRİLDÎ Siverek üçesi esrar deposu• Siverek Kaymakamı Abdülkadir Karataş, bölgede en çok hintkenevirinin Altaylı, Konurtepe, Divan ve Narhkaya köyleri sınırlannda ekildiğini söyledi. Söz konusu köylerden Konurtepe ve Altaylı Siverek merkezine, Divan ve Narhkaya köyleri ise Susurluk kazasınm kilit ismi DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın aşiretinin etkin olduğu Bucak beldesine yakın. Meclis Baskanvekili Uluc Cürkan 'Bucak PKK'ye uyuşturucudan pay veriyor' • DSP Milletvekili Uluç Gürkan, Almanya'da yaptığı konuşmada, "Sedat Bucak'ın bölgesinde PKK saldınsı olmayışı, örgütün korkusundan değil, imalathanelerinde üretilen uyuşturucudan örgütün pay almasından kaynaklanıyor" dedi. BERLİN (AA) - TBMM Başkanvekıli ve DSP Millet- vekili Uluç Gürkan, "Bucak aşiretinin lideri Sedat Bu- cak'ın bölgesine PKK sakJı- nsı olmmorsa, uyuşturucu- dan pay verdiği krin olmu- yor" ıddıasını dıle getırdı. Almanya'nın Berlin kentin- de Atatürkçü Düşünce Der- neğı'nin düzenledıği konfe- ransta, cumhuriyet ve yurt- taşhk bilinci üzenne konu- şan Gürkan. "Sedat Bu- cak'ın bölgesinde PKK sal- dınsı olmayışı, bölücü terör örgütünün korkusundan de- ğil, imalathanelerinde üreti- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te UYUŞTURUCU BlLANÇOSU KABARIK • 3. Sayfada Yurt Haberleri Servisi- "Korucubaşı*' olarak da ta- nımlanan DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bu- cak'ın memleketi olan Si- verek ılçesinin, Türki- ye'nin önemli hintkeneviri ekim bölgelerinden biri ha- line geldiği bildirildi. tlçe- de son iki yıl içerisinde 10 TIR dolusu esrar üretilebi- lecek miktarda 110 milyon kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Dokunulmazlığı kaldı- nlmak istenen DYP Millet- vekili Sedat Bucak'ın se- çim bölgesi olan Siverek il- çesindeki sulak alanlarda büyük miktarda uyuşturu- cu tanmı yapıldığı anlaşıl- dı. Siverek genelinde 1997 yılı içinde yapılan arazi arama ve tarama çalışmala- n sırasında 12 milyon 607 bin 758 kök dişi hintkene- viri, 106 kilogram toz esrar, 83 kilo hintkeneviri ile 820 gram yaprak esrar ele geçi- rildi. Olaylarla ilgili görü- • Arkası Sa. 15, SiL3'te Yargı bağışıklığı 'kürsü dokunulmazlığı' ile sınırlanacak Meclis'te tarihi sınavRP karşi Çlkiyor ANAP, DSP, DYP ve CHP genel başkanlannın im- zalannı taşıyan anayasa değişikliği bugün TBMM'de görüşülecek. RP'nin karşı çıktığı öneri 367 oy aldığında, milletvekillerine kursü do- kunulmazlığı sağlanırken, "ağır cezayı gerektiren cürümlerde suçüstü hali ile zimmet, rüşvet, hırsızhk, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötü- ye kullanma, resmi ihale, alım satımlara fesat kanştırma cürümlerinden dolayı milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması" yolu açıhyor. MeCİİS'İn dOkUnulmayanlari TBMM'de dokunulmazhklannın kaldınlması istenen millervekillerinin arasmda RP'liler ilk sıralan alıyor. TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda "dokunulmayı" bek- leyen 79 milletvekili hakkındaki 160 fezlekeden 58'inin RP'lilere ait ol- duğu saptanırken RP'den "takıyye istifası" ile aynlan Bağımsız Rize Mil- letvekili Yılmaz, 18 fezleke ile rekor kırdı. Yılmaz'ı, CHP Milletvekili Karayalçın 13, RP kökenli Çelik 11 fezlekeyle izledi. • 5. Sayfada RP GENSORUSU Topçu'yu CHP kurtardı • Refah Partisi'nin, ANAP'lı Bayındırlık ve îskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında verdiği gensoru önergesi, 235 olumlu oya karşılık 267 oyla reddedıldi. Gensoruya 'hayır' oyu veren CHP, aynı konuda araştırma önergesi verecek. • RP'lilerin 'hırsız' suçlamasına hedef olan Yaşar Topçu, "Bu lafı aynen iade ediyorum. RP'li başkanlann oturduğu evlerin bazılan kaçak. 1994'ten bugüne kadar 4 bin gecekondu yapıldı, niye bir tanesini yıkrnadınız" diye kendini savundu. • 5. Sayfada "*«e«. Rusya, Irak'ta devrede • Irak'taki krizin diplomatik yollarla çözülebilmesi için Rusya ağırlığını koyuyor. kak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz dün Moskova'da Boris Yeltsin ve Dışişleri Bakanı Primakov'la görüştü. Primakov Irak krizi konusunda mutabakata vanldığmı duyurdu. ABD Körfez'e ek hava glicü gönderiyor. • 8. Sayfada 'TÜRKİYE MORATORYUM TEKLİFİNİ REDDETTÎ' • 8. Sayfada TÜRKİYE AVRUPA'DA YÎNE DIŞLANDI • 8. Sayfada MISIR Körlmam için kaûiam • Mısır'da önceki gûn 58'i turist olmak üzere 68 kişınin ölûmû, 85 kişinin yaralanması eyleminin Kör Imam adıyla tanınan Şeyh Ömer Abdülrahman'ın serbest bırakılması ıçın yapıldığı ortaya çıktı. • Eylemi gerçekleştiren tslami Cemaat Örgütü'nün lideri olan Kör İmam 1993'teNevvYork'taki Dünya Ticaret Merkezi ve Birleşmiş Milletler binasını havaya uçurma ginşımi nedeniyle hapiste bulunuyor. • 9. Sayfada TÎYATRO SANATÇISI SADETTİN ERBlL ÖLDÜ • 77. Sayfada 'ABDİ tPEKCl CtNAYETlNDE ORAL ÇELlK DE VARJDI' B 4. Sayfada SANIK POLİSLER YARGILANIYOR • 4. Sayfada IMF. EKONOMİMİZt DENETLEYECEK • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT AHCAYTREK Askerler ve insan haklan Şaibe'den RP'ye... Bir yazar arkadaşımız soruyor: "Acaba RPkapanırsa ve Erbakan tutuklanırsa Tür- kiye rahatlayacak mı?" Köktendinci kafa Türkiye'den umudunu kesmedik- çe ve elini irticadan çekmedikçe, yanrt elbette hayır! Amma: RP kapanırsa ülke rahat bir nefes alacak. Yakın günlere kadar RP'yi düzlüğe çıkarmak için M Arkası So.15, SHl'de DENtZSOM HAKKÂRİ/ŞIRNAK-Genelkurmay Başkan- lığı'nın gazeteciler için düzenledıği Güneydoğu gezisinin ikıncı günü oldukça yoğun geçıyor. Gün, ilk geceyi geçirdiğimiz Hakkâri'ye bağlı Çukur- ca'nın Köprülü köyündeki tugayın sahra çadırla- nnda başlıyor, helıkopterlerle ulaşılan dağlann zirvesindeki üslerde devam ediyor ve Şırnak or- duevinde bitiyor. Önceki gece Irak sınınna birkaç kilometre uzak- lıktaki Köprülü'de konuşlanan Kaysen Binnci Ko- mando Tugayı'nm çadırlannda ilginç bir sohbet gelişiyor. Askerler, hem terörle mücadele süre- cinde asken açıdan ve fakat uluslararası boyutuy- Ia insan haklan konusunu açıyor hem de askerin insani haklannı hatırlatıyor. Öğreniyoruz kı Genelkurmay Başkanlığı, Tür- kiye'nin taraf olduğu ınsan haklan sözleşmelen- ne uyulması ıçın karargâhlarda insan haklan eğı- tim programı uygulamava başlamış. Son birkaç yıldır konferans ve semınerler düzenleniyormuş. Yayımlanan emrrlerde terörle mücadele sırasında insan haklan ıhlallerinın cezai soruşturmaya tabi • Arkası Sa. 15, SiL 7'de îhaleye rekor teklif • Geri ödemesi 4 Haziran 1998 tarihinde yapılacak 6.5 aylık bononun yıllık net basit faizi yüzde 94.61, yıllık bileşik faizi ise 114.68 olarak gerçekJeşti. Uzmanlar, piyasada TL açısından sıkışıklığın yaşandığını, ihaleyle birlikte bu sıkışıklığın arttığını belirterek Merkez Bankası'nm bankalararası para piyasasma müdahaleleriyle sıkışıklığı gidermeye çalıştığını söylediler. I 6. Sayfada ûDÖP 2962 Önceki 2890 DOLAR Dun 189.500 Oncekı 189.600 MARK ûDün 110.100 Ûncekı 109.600 ALT1N ODün 1^60.000 Onceta 1.860.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog