Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

( | Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Ahmet Cemal ODAK NOKTASINDA YAŞANANLAR 350 000TL CunfluıyetKıtapKıJubuÇağPaz»1»naA.Ş Turtocağı Cad No 39/41 C&yfatJ Postaçekıno 666322 Cumhuriyet Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R Oktay Ekinci Bütün Yönleriyle TAKSİM CAMİSİ Belgeseli 300 000TL JCumhurryet Kjfc*> KıJubu Çağ Pazartama A.Ş Türtocağı Cad Na 3*41 CağalogiU(feartxı( Posta çeta no 666322 74. YIL SAYI: 26339 / 100000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 KASIM 1997 PAZARTESİ Kriz artınca Bağdat ve Washington ikili görüşmeye hız verdi Körfez'de yoğım dipLomasitrafiği İki ülke arasında diplomasi savaşı sürerken ABD, Basra Körfezi bölgesindeki askeri variığını artürmayı sürdürüyor. ABD uçak gemisi Ceorge VVashington dün Süveyş Kanalı'na girdi • Bağdat'ın ABD'li BM müfettişlerini kovmalan ile artan Körfez'deki gerginlik, Irak ve ABD arasında diplomasi savaşına dönüştü. Irak, Kuzey Afrikalı Arap ülkelerinden destek ararken ABD Başkam Bill Clinton, Ingiltere Başbakanı Tony Blair ile uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chırac, ülkesinin ABD ile dayamşma içinde olduğunu bildirdi. Çin, Irak'tan BM kararlanna uymasını istedi. • Askeri bir müdahalenin hem Irak halkına hem de komşulanna büyük zarar vereceğini ileri süren Kuveyt, "Irak'a karşı bir saldınya kesinlikle karşıyız" dedi. Suriye de ABD'ye uyanda bulunarak Arap dünyasının, Irak ile BM arasmdaki krizin askeri çözümüne kesinlikle karşı olduğunu bildirdi. • 9. Sayfada Türkiye arabuluculuk çalışmalarımn ters tepebileceğinden çekîniyor Ankara'nın kaygısı Holbrooke'Olumlu karşılamıyoruz* Kıbns ve AB ışlennden sorumlu Devlet Bakanı Gürel, ABD Kıbns Özel Temsılcisi Holbrooke'un arabuluculuk çabalanna ilişkin, "Atlantik'in ötesinden gelen destek hoş, ama olumlu karşılamıyoruz" yorumunu yaptı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tutumunun Türkiye açısından "olumlu sonuçlar yaratmayabileceğinden" çekiniyor. Almanya'nın görüşü Türkiye'ye tam üyelik perspektifi verilmesine Yunanistan ile birlikte en çok karşı çıkan Almanya'nın, özellikle AB üyesi olmayan bir ülkeden baskı gelmesine sıcak yaklaşmayacağı kaydedildi. Alman diplomatlan, Türkiye'nin "başı sıkıştığında ABD'yi devreye sokmaya çalıştığını, AB'den uzaklaşmış olduğunu" öne sürûyorlar. Ortaklık Konseyi Tûrkıye ile AB arasında 24 Kasım'da toplanması beklenen Ortaklık Konseyi'nin gayri resmi, yemekli bir toplantıya dönûştürûleceği kaydedildi. Türkiye'nin, AB'nin "Toplantı gayri resmi olsun" önerisine uzun süre direndiği, ancak sonunda toplantının bu şekilde yapılmasına fazla tepki göstermeyeceği kaydedildi. • 5. Sayfada KUZEY KUTBU Ozonda fldnci delik• Kuzey Kutbu'nun üstündeki ozon tabakasında ikinci bir delik daha açılmaya başladı. Amerikalı uzmanlann yaptığı araştırmalara göre geçen marttan bu yana ozon seviyesi yüzde 20 düştü. • Uydu aracılığı ile yapılan incelemelerde de "Kuzey Kutbu'nda ozon oranındaki hızlı düşüşün atmosferdeki kimyasallann kayba uğraması ile eş oranlı olduğu" belirtilirken NASA, düşüşün iklim değişiminden kaynaklandığını açıkladı. • 9. Sayfada SOSYAL GÜVENLİK PAKETt AÇILIYOR • 7. Sayfada SENDtKALAR: KAYIT DIŞI ÖNLENSİN • 7. Sayfada BOTAŞ'TA DOGALGAZ SIKINTISI • 3. Sayfada CD'lerde Türk düşmanlığı • Alman Neonazileri, ırkçı söylemlerini CD'lerle dile getiriyorlar. Alman polisi, Türk düşmanı propagandanın yapıldığı 265 bin CD ele geçirdi. Çeviri Servisi - Almanya'nın Kiel ve Hamburg kentlerinde polis tarafindan gerçekleştin- len baskınlar sonucunda 265 bın adet, Türk düşmanlığı ve Neonazı propagandası yapan CD ele geçinldi. Kiel'de biror- taokulda öğrencilenn ellerinde bulunan ve 500 skınhead M Arkası Sa. 10, Sû.6'da Demirel olayı hnadı Bomba eyleminde şeriatçı kuşkusu• Başbakan Mesut Yılmaz'ın konuşacağı kürsünün altında bulunan patlayıcının Samsun'da incelendiğini belirten Emniyet Genel Müdürü Bilican, "Endişe etmeyin, Başbakanımıza kimse bir şey yapamaz" dedi. • Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli terör uzmanlan, olayda kullanılan bombanın çok basit olduğuna dikkat çekerek "Biz bu eylemin, 8 yıllık kesintisiz eğitime karşı çıkan ve Başbakan'a gözdağı vermek isteyen şeriatçı terör örgütlerinden birinin işi olabileceği üzerinde duruyoruz" dediler. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Mesut Yümaz'a Trabzon'da bomba- lı saldın hazırhğı ile ilgıli so- ruşturma sürdürülürken ey- lemin "8 yühk kesintisiz egİ- tim konusunda gözdağı ver- mek isteyen şeriatçı terör ör- gütiermden birinin işiolabile- ceği'' üzennde durulduğu bıldınldi. Emniyet Genel Müdürü Necati BUkan. ola- yın çok yönlü soruşturuldu- ğunu kaydederek "Endişe et- meyin, Başbakanımıza kimse birşeyyapamaz" dedi. Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel de girişimı "çirkin bir o- azi davasına kitlesel destek Gazi Mahaliesi'nde 1995 yıluıda meydana gelen olaylarda 17 kişi yaşamını vitirmişti. 7 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 20 polisin yargüanmasuıa bugün Trabzon'da devam edilecek. Gazi Cemevi önünde bir araya gelen demokratik kitie örgütieri temsilcileri, otobüslerle Trabzon'a gittiler. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) • 4. Sayfada Patlamada tahrip olan Kınkkale MKE tesisleri onanlana kadar bomba üretimi için ihale açıldı Türk denizaltısı göriicüye çıkıyor• Türkiye, Alman hsansı ile ürettiği Preveze denizaltısını Güneydoğu Asya sulannda uluslararası rekabete açacak. Malezya'da fuara katılacak olan Preveze denizaltısı, daha sonra Karaçi limamna demirleyecek ve burada Türk ve Pakistan denizaltılan ile ortak bir tatbikat düzenlenecek. • Temmuz aymda MKE'nin Kınkkale tesislerinde meydana gelen patlamanın hasan 1.8 trilyon lira olarak belırlendı. Türkiye, tesislerin yeniden onanmma kadar bomba gereksinimini karşı lamak üzere ihale açtı. Ihaleye Israil, Romanya ve Ispanya katıldı. Düşük fıyat veren ve coğrafi olarak Türkiye'ye yakınlığı da göz önüne alınan Romanya'nın ıhaleyi alması bekleniyor. LALE SARÜBRAHİMOĞHJ ANKARA - Türkiye'nin Alman lisansı ile ürettiği Preveze denizaltı- sı, Malezya'da aralık başmda yapı- lacak fuarda sergılenecek. Böylece bir Türk denizaltısı Güneydoğu As- ya sulannda göriicüye çıkacak ve uluslararası rekabete açılacak. 1400 ton ağırlığındaki 209 model Preve- ze denizaltısı, Gölcük Tersanesı'nde Almanya'nın HDW firmasının lı- sansı ile üretıldı. Türk Denız Kuv- vetlen'nın envanterine katılacak do- kuzuncu ve onuncu Alman lısansh denizaltılann da 1998 ve 1999 yılla- nnda tamamlanması planlanıyor. Böylece Türkıye'nın envanterınde- ki demzaltı sayısı 16'ya çıkacak. Türkiye, çeşitlı ülkelenn denizaltıla- nnı, Malezya'da 2-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak Lima fuannda sergileyeceklerinın açıklanması üze- nne Alman lisanslı denizaltılannı Malezya fiıan ile uluslararası pazar- lara açmaya karar verdı. Türkiye. Al- man hsansı ile ınşa edılen denizaltı- lann yapımı ile kazandığı deneyımı üçüncü ülkeler ile ortaklaşa denizal- tı üretimınde paylaşmak istıyor. Pre- veze, Malezya fuanna katıldıktan sonra Pakistan'ın Karaçi limamna uğrayacak. Burada iki ülke arasında- ki geleneksel denız manevralan bu kez iki ülke denizaltılan arasında gerçekleştirilecek. Tatbikat öncesi de Pakistan Kara Kuvvetlen Komu- tanı General Cihangjr Karamat, 18- M Arkası Sa. 10, SiLÖ'da lay" olarak nıtelendirdi. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, Cumhuri- yet'e yaptığı açıklamada, Başbakan Yılmaz'ın konuşa- cağı kürsünün altında bulu- nan patlayıcı maddenin, Samsun Emniyet Müdürlü- ğü'ndeki laboratuvarda ince- lendiğini söyledi. Patlayıcı süsü venlen poşette cam to- zu, çivit boya ve bakır kablo- larla hazırlanmış maytap gö- rüntüsünde bır patlayıcının bulunduğunu anlatan Bili- can, "Laboratuvar inceteme- U Arkası Sa. 10, SHl'de Samsun TÜGSAŞ'ta trilyonluk yolsuzluk • Kınkkale ve Samsun'da kurulan 15 kişilik şebekenin, iki yıl içerisinde TÜGSAŞ'a5bin300ton suyu, fueloil diye pompaladığı öne sürüldü. • TÜGSAŞ'ta pompa görev lisi olarak çalışan CHP Samsun tlkadım Belde Başkanı Hacıbey Akçay'ın, gelen suyu fueloil olarak kayıtlara geçtiği ve her işlemden 80 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor. CEMtL CİĞERtM SAMSUN - Kısa adı TÜG- SAŞ olan Türkiye Gübre Sana- yıi Anonım Şırketi'nın Sam- sun'dakı tesislennde son ıkı yıl içensınde 4 tnlyonluk akaryakıt vurgunu yapıldığı ortaya çıka- nldı. Kınkkale ve Samsun'da kurulan 15 kışılik bir şebekenin TÜGSAŞ'a 5 bın 300 ton suyu, fueloil olarak pompaladığı sap- tandı. RP Sıvas Mılletvekili Te- mel KaramoUaoğlu'nun karde- şı Tamer Karamollaoğiu'nun genel mudürlüğunü yaptığı TÜGSAŞ'ta, şebeke elemanla- n arasında CHP Samsun llka- dım Belde Başkanı HaabeyAk- çay'm da bulundugu ve pompa görevlisi olan Dflek adlı kişinin gelen sulan kayıtlara fueloil olarak geçtiği iddıa edildi. Emniyet Müdürü Refık Yü- dmm'ın yaptığı açıklamaya gö- re TÜGSAŞ'a getınlmek üzere Kınkkale Rafinensi'nden tan- • Arkası Sa. 10, Sü. 5te Cölhan: Başbakan pes dedi 'Yılmaz Susurluk'un altmdan kalkamıyor' • Susurluk soruşturması ile ilgili olarak "Tıkandık. MtT ve askeri çevrelerden bilgi gelmiyor" diyen Mesut Yılmaz'ın açıklaması, DYP'yi rahatlattı. DYP'li Gölhan, "Hedefi büyüttü. Siyasi araç olabilirdi. Iddialannın yüzde 80'i düşünce mahsulü. 15 gün içinde aydınlanacak dedi. iki 15 gün geçti. En son, pes dedi. Susurluk'un altından kalkamıyor" diye konuştu. • 5. Sayfada Şenol Güneş, yediği yumrukla bayıldı. Mesut Yılmaz stadı terk etti Van'da futbol yerine kavga • Van Mahmut Yılbaş Stadı 'nda dün oynanan Vanspor - Antalyaspor karşılaşması, maçm 90. dakikasında hakem Alican Lakot tarafindan tatil edildi. Başbakan Mesut Yılmaz'ın da izlediği ve ev sahibi takımın 1-0 önde götürdüğu karşılaşmada, maçm son dakikasmda Antah/aspor lehine verilen penaltı karan ortalığı bir anda kanştu"dı. Oyun alanını belirleyen tel örgüleri aşan Vanspor taraftarlan hakemin üzenne yürüdü. Bu arada bir taraftar da Antalyaspor Teknik Dırektörü Şenol Güneş'i yumrukladı. • Futbolcular ve hakemler soyunma odasına kaçarken maç yaklaşık 1.5 saat durdu. Van Valisi Abdülkadir San'mn tüm ısranna karşın Antalyasporlu futbolcular, oyun alanına geri dönmeyeceklerini açıkladılar. Bunun "zenne hakem Lakot, sahaya çıkarak maçı tatil ettiği işaretini verdi. Antalyaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemi altında havaalanına getirildi ve Başbakan Mesut Yılmaz'ın uçağı ile birlikte Van'dan aynldı. Karşılaşma ile ilgili son karan ise Futbol Federasyonu verecek. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yimaz'uı Dayamlmaz Ağırlığı... Bundan böyle, "Nasılsınız" sorusuna şu yanıtı ver- mek gerekecek: "Başbakan 'dan hallice..." Mesut Yılmaz, Başbakanlık koltuğuna oturduğu günden beri üç kez havada tehlike atlattı. Istanbul'da- ki helikopterolayından sonra kendi kendimetakılma- dan edememiştım: "Helıkopter Yılmaz'ın ağıriığına dayanamamıştır." • Arkası Sa. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog