Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Alev Coşkun KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU 550000T1. CunhLnyeKıtapKulubuÇağPazaı1amaA.Ş TurkocagıCad No 39/41 C a k V f e f c Postaçekıno 666322 Cu m huriyet f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Menter Şahinler ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENİ ETKİSİ VE GÜNCELLİĞİ 500.000TL OfnhunyetKJtapKulıixJÇağPazar1amaA.Ş TürtocağıCad No:39M1 Cağ*ğlufctaftıul Postaçetgno 666322 74. YIL SAYI: 26338 / 100000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 KASIM 1997 PAZAR Ecevit, ABD'nin 'abartılı ambargo'ya dayanan Irak politikasının çöktüğünü söyledi Savaş istemiyoruzTÜrkİye hazirllkll' Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Körfez'deki havanın gerginleşmesinde en önemli etkenin, Irak'a abartılı olarak uygulanan ambargo olduğunu bildirdi. Ecevit, ambargoda ölçünün kaçtığını belirterek ABD'nin Irak politikasının çöktüğünü söyledi. Türkiye'nin bölgede savaş istemediğini, ancak olası bir savaş durumunda her açıdan hazırlıklı olunduğunu kaydeden Ecevit, Türkiye'nin böyle bir savaşa katılmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Ecevit ve Milli Savunma Bakanı îsmet Sezgin, Incirlik'ten operasyon izni konusunda karan TBMM'nin vereceğini açıkladılar. Ecevit, tncirtik Üssü'nün kullanılması için ABD'den talep gelmediğini, tncirtik'te bir hareket olduğunu, ancak anlaşma hükümlerinde belirtilenden fazla asker ve uçak bulunmadığıru söyledi. ANKARA / LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, ABD'nin Irak politikasının çöktüğünü belirtırken, ger- ginliğın en önemli nedeninin Irak'a uygulanan "abartüı ambargo" olduğunu söyledi. Ecevıt ve Milli Savunma Ba- kanı tsmet Sezgin, Incirlik Üssü'nün başka bir ülkeye operasyon için kullanılması konusunda TBMM'nın karar vermesi gerektığinı söyledi. Ecevit, öncekı akşam TRT'nin ana haber bültenine katılarak ABD-Irak gerginli- ğine ilişkin sorulan yanıtla- dı. Türkiye'nin bölgede savaş istemediğini, ancak savaş çık- ması durumunda her açıdan hazırlıklı olunduğunu kayde- den Ecevit. Türkıye açısmdan böyle bir savaşa katılımın söz konusu olmadığını, her ikı ta- rafa da soğukkanlılık öner- diklenni söyledi Havanın gerginleşmesinde en önemli etkenin Irak'a abartılı olarak uygulanan am- bargo olduğunu vurgulayan Ecevit şunlan sövledı. "Bu ambarğoda ölçü çok kaçuıkü. Ozettikie çocuklar sağiık bakunından böyük zarargördü. Ama adım adını biryumusama- ya doğnı gidilirken neden böylesinc tepld uyandıracak birtavır akh bilmiyorum. Yakın zamana kadar karşısında birtekABD'yi bu- u-2'lerin uçması bekleniyor Körfez'de kritikgün • ABD'nin U-2 casus uçaklanrun bugün yeniden uçuşlara başlaması beklenirken Washıngton, Irak tarafindan uçaklara dûzenlenecek bir saldınya karşılık verileceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Cohen, Irak'a verilebilecek askeri karşılık seçenekleri arasında bombardımanın da bulunduğunu söyledi. • ABD'den ûst düzey bir yetkili, Irak'ın elinde bulunan nükleer, biyolojik ve kimyasal silah tesislerinin 200'den fazla olduğunun tahmin edildiğini, bu sayının bir hava saldınsı için fazla olduğuna işaret etti. • 9. Sayfada KKTC'nin kuruluş yıldönümü Rumlar gösteri yaptı • KKTC 14. kuruluş yıldönümünü kutlarken Kıbns Rum kesiminde KKTC karşıtı gösteriler düzenlendi. Rumlar, Lefkoşa'yı bölen Yeşil Hat'ta toplandı. Yaklaşık bin Rumun eski evlerine dönmek istedikleri belirtildi. • Ecevit, beraberindeki devlet bakanlan ile kuruluş yıldönümü kutlamalanna katılmak üzere KKTC'ye gitti. Ecevit, Lefkoşa'dan AB'ye mesaj göndererek "Eğer Rum tarafı ile Kıbns adına tek yanlı üyelik müzakerelerini başlatırsanız o zaman toplumlar arası görüşme büsbütün kesilir" dedi. • 9. Sayfada luyordu. Güvenlik Konseyi'nde Irak'a daha anlayışb yaklaşma eğüiminde olan devletier vardı. Ama şimdi onlar da cı% birtiği ile Irak'a karşdar. Ben bu durunıda Irak'ın durumu ve- niden değerlendirmesini ve ABD'nin de bir savaştan kaçınmasııu temenni edryorum." Ecevit, bölgedeki durumun, daha önce ol- duğu gıbi savaş pozisyonuna gelmeden Tür- kiye'yi olumsuz etkıledığinı. sınır ticaretinin durduğunu ve 7 bın kamyonun mazot alama- dığı ıçın Kuzey Irak'ta kaldığını söyledi. mArkasıSa.ll,Sü.l'de IRAK BUNALIMI BKUN BALCTm ytz» • 9. Sayfada Yılmaz 'ın uçağı yine anzalandı Havada uçuncu Çelişkili açıklamalar Başbakan'ı Trabzon'a götüren uçak, kabin basıncının tehlikeli biçimde düşmesi sonucu geri dönmek zorunda kaldı. Yılmaz'ın şanssızlığı bununla bitmedi. Trabzon'un ArakJı ilçesindeki temel atma töreni öncesi bomba ihban yapıldı. Polisler bir çantayı imha etti. Devlet Bakanı Eyüp Aşık, çantada bomba olduğunu ileri sürerken Trabzon Emniyet Müdürü ve Yılmaz, maytap olduğunu söylediler. AHMETŞEFtK ÖMERŞAN TRABZON/RİZE- Başba- kan MesutYılmaz'ın Trabzon ve Rıze'yı kapsayan bir gün- lük gezısi tatsız başladı, tatsız olaylarla sürdü. Dün sabah 08.40'ta lstanbul Atatürk Ha- valimanı'ndan havalanan A- TA uçağı, Eskışehir üzerinde ıken tehlikeli bir biçimde ka- bın basıncının düşmesi nede- nıyle gen dönmek zorunda kaldı. Başbakan Yılmaz, Dev- let Bakanı Eyüp Aşık ve Sag- lık Bakanı Halil Ibrahim Öz- soy daha sonra TH Y 'den kira- lanan özel bir uçakla Trab- zon'a ulaştılar. Yılmaz son olayla birlikte, hükümet kurduktan sonra üç kez tehlike atlatmış oldu. Yıl- maz, uçakta meydana gelen arızanın etkisini henüz üze- rinden atamadan, Araklı'da konuşma yapacağı kürsünün altında şüpheli bir paket bu- lunduğu bilgisıni aldı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın bu yıl içinde uğradığı yum- ruklu saldınnın ardından bın- dığı helıkopter ve uçaklarda çıkan tehlikeli anzalar çeşitli sorulann gündeme gelmesine neden oldu. Yılmaz'ın dün bındiğı ATA uçağındakı an- zanın 'kabin basnıcıııın düş- mesi sonucu' meydana geldi- ği belirtildi Yılmaz, daha sonra Türk Hava Yollan 'ndan RJ-100 tipi bir uçak kiralana- MArkasıSa. 17,Sü.3'te PAZAR KONUĞL 'Çifler Avnıpa'yı kandırdf • Yunan asıllı Alman parlamenter Janis Sakellariu ile Avrupa Birliği ve Türkiye hakkında konuştuk. Sakellariu, Yunanistan'ın son günlerde tavnnı değiştirdiğini ve Türkiye'nin Avrupa'yla bütünleşmesi gerektiğini savunmaya başladığını söyledi. • Sakellariu, Türkiye'ye destek konusunda sözler veren başta Almanya ve AB'nin öbür üyelerini ikiyüzlülükle suçladı. LfVU UVMNOâJTnUR SÖyteftSİ • 6. Sayfada Usulsüz salışa yargı freni • Türkiye Kömür Işletmeleri'ne ait trilyonluk tesislerin, ihale ilanlannda ve değer tespitinde usulsüzlükler yapılarak değerinin çok altında satılması üzerine Aydın 2. Idare Mahkemesi, satışın "hukuka aykın olduğu ve uygulanması durumunda telafisi güç zararlara yol açabıleceği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulması karan verdı. I 5. Sayfada Gelirde ürküten uçurum Of, ÛOOP... HöKûı^ • Türkiye'de açlık smınnın altında yaşayanlann sayısı 10 milyonu aştı. En üst ve en alt gelir gruplan arasındaki fark 11 kata çıkarken Marmara ve Ege'de yüzde 1.4 olan yoksulluk oranı Doğu ve Güneydoğu'da yüzde 30'a ulaşıyor. Ekonomi Servisi - Türkiye'de günlük geliri 1 dolann altında olan 10 milyon ki- şı açlık sınınnda yaşıyor. Buna karşılık gelirin yüzde 55'ıni alan yüzde 20'lik ke- sim arasında en tepede bulunan bir aile- nın yıllık geliri 1 milyon 6 bin dolan bu- luyor. Günlük geliri 1 dolann altında bu- lunan, açlıkla karşı karşıya olan bu insan- lar, Fak-Fuk-Fon'un heray düzenli olarak aktardığı toplam 500 milyar liralık kay- nakla yaşamaya çalışıyorlar. En düşük ge- lir grubu ile en yüksek gelir grubu arasın- daki farkın 11 katı aştığı hesaplanıyor. Kenya, Şili, Panama gibı kanşıklık içm- de bulunan ülkelerde farkın 10 kat oldu- ğuna dikkat çekıliyor. Türkiye gelirinın yüzde 55,'jne, nüfusun yüzde 20'lik dili- mini oluşturan en zenginler sahip bulunu- yor. Toplumun bir kesiminin debdebe içinde yaşarken, hemen yanı başındaki 10 milyon kişinin açlık sınınnda yaşaması- nın her an bir sosyal patlamaya yol aça- bileceği belirtiliyor. Ayda 23 milyon lira ile geçinmek zorunda olan Nurettin Can adlı vatandaşın, "Aç ile tok bir arada ol- maz" diyerek tek cümlede özetlediği ge- lir dağılımındaki adaletsizlik ürkütücü boyutlara ulaştı. Istatistiklere göre, MArkasıSa.ll,Sü.4'te IstanbuTun arka yüzünden insan manzaraları Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, tam bir çelişkiler yumağı. Her gün bir yenisi dikilen dev gibi plazalar, yüksek bloklardan oluşan siteier ken- te 'çağdaş' bir görünüm verirken yapunı engellenemeyen gecekondular, kent- sel dokuya kendi damgasını vuruyor. Gelir adaletsldiğindeki korkunç den- gesizük de en çok bu şehirde hissediliyor. Bir avuç kişi 5 yıldızlı oteUerde mil- yarlık düğünler yapıp havaya paralar savururkcn milyonlar sağiıklı besle- nemiyor, eğitim göremiyor, geleceklerini garanti alüna alamıvor. İstanbul 'un arka yüzünden yansıyan manzara insaru ürkütüyor. • 11. Sayfada ABD yardımı reddedildi • Türk hükümeti, koşula bağlanan 40 milyon dolarlık ABD ekonomik yardımını tümüyle reddettiğini ABD yönetimine bildirdi. Arnerikan Kongresi'nde önceki gün son biçimini alan dış yardım yasası, Türkiye'nin içişlerine müdahale anlamına gelen ifadeler içeriyor. • Tasanya, Temsilciler Meclisi Alt Komitesi tarafindan eklenen ve daha sonraki aşamalarda ise çıkanlmayan ifadelerde, yardımın yansının sivil toplum kuruluşlanna, iç huzursuzluktan etkilenen kişi ve topluluklara verilmesi istenmişti. • 9. Sayfada KESK Hükümete protesto • KESK'e bağh sendikalar, çalışanlardan fedakârlık ısteyen hükümeti protesto etti. • 11. Sayfada AHMET TANER KJŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKIŞ'I • 11. Sayfada DENEME SINAVI YANIT ANAHTARI • 4. Sayfada R\ZAR YAZILARI • 8. Sayfada SAYISAL LOTO'DA 6 BİLEN YOK 1-17-31-32-41-43 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Piçaşşo-Matisse yani kadınlar GUNDEM Hamamzede!.. Sanatçı Kenan Evren ne zaman konuşacak diye merak ediyordum. Sanatçı Evren de meğer bir gazetecinin sormasını bekliyormuş. Bülbül oldu, konuştu. Olayı kısaca anımsatalım: Efendim, 60'ından son- ra ressamlığa soyunan Kenan Evren'ın giderek ün ka- zanan ve bu gidişle değeri 600 milyondan 1 milyarı mArkasıSa.l7,Sû.l'de 'PAHASU PAUH f « • Eğer Picasso modern sanatın önde giden aü olarak kabul edilirse, Matisse de onun soylu sürücüsüydü. Bütün rekabetçi kışkırtmalara rağmen silah arkadaşı gibi yaşadılar. Ortak sergiler açmışlardı. Picasso hakaretleri karşılayandı, Matisse ise "genç kız". Yanşta, çizgiyebirlikte varmışlardı. Bir ortak sergi de yılkr sonra IstanbuTda açılıyor onlar için. Adı, Matisse: Odalıklan, Picasso: Modelleri... Bugün Cumhuriyet Dergi'de MUSTAFA BALBAY Memleket Hikayeleri: Oyundan Gerçeğe... Geçen bahardı. Ekin Tiyatrosu'ndan Faruk Gü- venç aradı: "Haluk Işık güzel bir oyun yazdı. Adım Memleket Hikayeleri koymuş. Rejisöriüğü Rüştü Asyalı üstlen- di. Bir akşam üçümüz seninle otursak. Sen oyunda • Arkosı So. 17,S&8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog