Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

< | Ç A Ğ P A Ş Y A Y I N L A R I Necati Cumalı UÇMİNİKSERÇE 350.000TL OjnhjmeKitapKıj(utxjÇağPazartamaA.Ş Tuftocagı Cad No CağaloğkVkartul Postaçetam 666322 Cumhuriy Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R Yavuz Gör SEYAHATNAME 25O.OOOTL CvrtMiyet Kıtap Kuiubu Çağ Pazariama A.Ş TuKocağı Cad No 39/41 Cağaloğlu/kanbul Postaçeta no 666322 74. YIL SAYI: 26337 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 KASIM 1997 CUMARTESİ VURAL SAVAŞ 'Kapatnca akdları başlanna getiyor' • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın, Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıidamasını yaparken dilekçesınde yer almayan konulara da değindiği ortaya çıktı. Savaş, RP konusunda ileriyi düşünmek gerektığini belirterek "Her kapatmadan sonra akıllan başlanna geliyor. Yeniden strateji oluşturuyorlar" dedi. • Başsavcı, RP'lilerin video bantlanjla, kasetlerle, teyplerle tespit edilen her türlü delile 'yalan' dediklenni belirterek "Aslında bir ceza mahkemesinde icabında bir tek tarukla dahi adamın idamına karar verilir. Yeter ki o tanığın doğru söyledıği vıcdani kanaatine vanlsın" dedi. • 5. Sayfada ABD'den koşullu yardım • ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da Türkiye'ye 1998 mah yılı bütçesi çerçevesinde venlecek ekonomık yardıma koşul getiren dış yardım yasasını kabul etti. Türkiye'ye venlecek yardımın en az yansının sivil toplum kuruluşlanna, iç huzursuzluktan etkilenen kişi ve topluluklara verilmesi isteniyor. • 3. Sayfada Karayib Adalan'nda konuşlandmlan tngiliz uçak gemisi Invincible, Körfez'e doğru yota çıkü. Dün CebeBtank BoğazTnı geçen uçak gemisinde son 48 saattir kırrruzı alarm durumu uvgulanıyor. ABD BaşkanıBill Clinton'ın emriyle ABD uçak gemisi George VVashington'ın da Körfez'e doğru yola çıktiğı belirtildi. ABD'nin Körfez'de aralanndaUSS Nimitzuçak gemisinin de bulunduğu 17 savaş gemisi bulunuyor. Ipler geriliyor GELİŞMELER İZLEIVİYOR Ankara'da kriz masası kuruldu • ABD ve Irak arasında yaşanan gerginliği yakından izleyen Ankara, ABD ve Irak'a uyan mesajı gönderdi. Başbakan Yardımcısı Ecevit, Milli Savunma Bakanı Sezgin, Genelkurmay îkinci Başkanı Orgeneral Bir ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bir toplantı yaptılar. • Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Ecevit, her ikı tarafa da soğııkkanlılık önerdi. Ismet Sezgin de yaptığı açıklamada, ABD'den tncirlik'in kullanımı konusunda herhangi biristek gelmediğini söyledi. • 9. Sayfada • BM Özel Komisyonu UNSCOM'da görevli ABD'li uzmanlann apar topar sınır dışı edilmeleriyle iyice alevlenen Irak-BM krizi 17. gününü doldurdu. • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sınır dışı karannın ardından Bağdat'ı sert bir dille uyanrken Irak'taki 68 UNSCOM görevlisi de ABD'li meslektaşlanna destek vermek için dün ülkeyi terk etti. • ABD yönetiminin, diplomatik çözüm çabalannı sürdürürken diğer yandan da muhtemel askeri eylem için hazırhk yaptığı bildiriliyor. • 9. Sayfada ' SUSURLUKTAIV GERİ ADIM Başbakan umutlan söndürdü • Partisinin bir mitinginde "Susurluk için bütün yetkilerimi kullanmazsam başbakanlık bana haram olsun" diye konuşan Yılmaz, partililerle yaptığı toplantıda "Tıkandık. Ben bunun böyle olacağını bilseydim bu işin içine girmezdim" dedi. > • Susurluk raporunun 10 gün içinde ; tamamlanacağım belirten Yılmaz, "Çok önemli ipuçlan elde edildi, ama sonuç almak için daha fazla üzerine gidilemiyor. Askeri istihbarattan bilgi gelmiyor. MİT ise 10 kere, 20 kere süzgeçten geçirdikten sonra bilgi veriyor. O da bir işe yaramıyor" dedi. • Başbakan Mesut Yılmaz, Susurluk'un çözülmesi için çaba harcadıklannı, ancak sonuca ulaşmalannın güç olduğunu belirterek "Biz çözülmesi için, başkalan da çözülmemesi için uğraşıyor" dedi. • 5. Sayfada YERLİKAYA; UÇAKTAN ATELDI ' Yeşil öldürüldü' iddiası araştınlıyor • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Yerlikaya. 15 gün önce görüştüğü bir yetkilinin, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın çatışmada yaralandıktan sonra uçaktan atıldığına ilişkin bir iddiayı ilettiğini söyledi. tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, "Yeşü"in öldürüldüğünü doğrulayan bilgi bulunmadığını, ancak iddialann araştınldıgmı bildirdi. • 4. Sayfada 1 Ecevit: Özelleştirme arazi spekülasyonuna dönüştü; işsizlik arttı, işçi haklan çiğnendi, KİT'ler kan yitirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- KİT'le- rin satışına ilişkin tavn ANAP kanadınca yumuşatılmaya çalışılan Başbakan Yardım- cısı Bülent Ecevit "Bazı özelleştirmelerin astarı yüzünden pahahya gekniştir. Özelteş- tirmelerden çoğunda işçi haklan çiğnenmiş- tir ve işsizliğin arrmasınayol açünuşor"' açık- özefleştirme darbesilamasını yaptı. 55. hükûmetin özelleştirme- yi sağlam bir zeminde hızlandırma hazırlı- ğı yaptığını kaydeden Ecevit, "Önceld hü- kümetlcrin bile bilc ladesçi davranışlan yü- zünden, özelleştirme kararianndan çoğu yargıdan dönmüştür" dedi. Başbakan Yardımcısı Ecevit'in "Bütün sektörierleflgüiasd uygulama veyöntemi in- celiyoruz. O zamana kadar da işlemleri dur- durduk" demesine karşın, Başbakan Mesut Yılmaz ve ANAP'lı bakanlar, bu sözlerin DSP'deki sert muhalefetten kaynaklandığı- nı belirterek, Bakanlar Kurulu'nda kurulan komisyonun işlevini yalnızca yasal sorunlar- la sınırlı tutmaya çalışıyorlar. ANAP kana- dı, komisyonu yargının verdiği iptal ya da yûrürlüğü durdurma kararlannı uygulama- ma yolunu aramak için kullanmak isterken, DSP'nin genel olarak özelleştirme politika- sının ele alınması gerektiğine dikkat çekti- ği kaydedildi. Başbakan Yardımcısı ve DSP Genel Baş- kanı Ecevit, dün yaptığı yazılı basın açıkla- masında, özelleştirme ile ilgili sözlerinin ba- zı çevrelerce yanlış anlaşıldığını, bu konu- da herhangi bir tereddüt ya da yavaşlamanın MArkasıSa.l7,SiL3'te ASKERLER KARŞI ÇIKTI Genelkurmay'dan yüzde 49 uyansı • Özelleştirilecek KİT'ler konusunda görûşü istenen Genelkurmay Başkanhğı, PETKİM, TUPRAŞ ve THY konusunda olumsuz görüş bildirdi. Genelkurmay. stratejik öneme sahip KİT'lerin hisselerinin yüzde 49'dan fazlasınm yabancı şirketlere satılmaması konusunda ÖlB'yi uyardı. OLCAY AYDİLEK ANKARA - Genelkurmay Başkanhğı'nın, stratejik önemi bulunan PETKİM, TÜPRAŞ ve THY'nın satışı konusunda Özelleştirme Idaresi Başkanlı- ğı'nı (ÖİB) uyardığı öğrenildi. Cumhuriyet'ın edindiği bil- giye göre, özelleştirilecek KİT'ler ve alıcılar konusunda MİT. Malıye Bakanlığı, Sana- yi ve Ticaret Bakanlığı ile Ge- nelkurmay Başkanhğı'ndan görüş soran ÖlB'ye, PETKİM, TÜPRAŞ ve THY konusunda askerlerden olumsuz görüş bil- dirildi. Genelkurmay Başkanh- ğı'nın, stratejik öneme sahıp bazı KİT'lerin yüzde 49'dan fazla hissesinin yabancılara sa- tılmasmı istemediği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığf nın, stratejik KİT'lerin satışı sonu- cu "devteteaitgizü bilgüerin ya- bancılara geçecegi ve ürerJmin mArkasıSa.l7,Sû.3'te DSP ZONGULD.MÇ MtLLETVEKİLİ MÜMTAZ SOYSAL: RAKAMLAR ERSÜMER'l YALANLIYOR • 17. Sayfada 1. Çocuk Meclisi Çankaya Köşkü y nde Cumhurbaşkanı DemireL, "Daha iyi bir çe\Te, daha güzel bir yaşam için Türkiye 1. Çocuk Meclisi Deklarasyonu'nu sunan öğretmen ve öğrencileri kabul etti. Oğrenciler, "Türkiye'nin 15 mega projesi" adı alünda öneırüi sorunlara dikkat çekerek çözümünü istediler. (Fotoğraf: AA) CUMHURBAŞKANI DEMİREL 'Çocuklarbizden çok daha ileride' • Cumhurbaşkanı Demirel çocuklann büyük bilinçle ülkenin sorunlannı bildiğini söyledi. Çocuklann 11 yıllık eğitim istediklerine dikkat çeken Demirel, " 11 yıl okumak istiyorlar. Bu nedenle büyüklerden daha ilerideler" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süieyman Demirel, çocukla- nn Türkiye'nin geleceğini sırtında taşıyacak biçimde yetiştirildiklenni vurguladı. Cumhurbaşkanı Demirel, "Daha iyi bir çevre, daha gü- zel bir yaşam için Türkiye 1. Çocuk Meclisi Deklarasyo- nu"nu sunan öğretmen ve öğrencileri kabul etti. "Tür- ldye'nin 15 megaprojesi" adı altında, toplumun yoksul, özürlü ve şive aynmı yapma- dan herkesi kucaklaması, te- miz ve şeffaf toplum, yeşihn korunması. çe\Teye uyumlu enerji üretimi, canlılann ko- runması, kültürün komnma- sı, ülke çapında eşit olanak- lar ve göçün önlenmesi, da- ha iyi beslenme ve sağlık hiz- metleri, daha çok spor, kü- tüphane. sinema ve tiyatro is- temlerinin yanı sıra erozyon ve trafik sorunu ile mücade- le edilmesinı isteyen oğren- ciler, eğitimin daha iyi olma- sını, zorunlu eğitimin de 11 yıla çıkanlması gerektiğini belirttiler. SINAVA DOĞRU Sorular • 10. Sayfada Cumhuriyet-Odak Dershanesi işbirliğryie hazuianmıştır. Borsa'daki depremin ardından • Uzakdoğu'dan başlayarak tüm dünya borsalarını sarsan düşüşün aylar, belki de 'nüksederek' yıllar boyunca sürme olasılığını göz ardı etmemek gerekir. HÜSEYfelBAI'myazısı • //. Sayfada Istanbul'a iki fiyatlı ekmek • Birinci sımf ekmek 35 bin liradan, üçüncü tip undan yapılacak kalitesiz ekmek ise 30 bin liradan satılacak. • 17. Sayfada FUTBOLA VERGİ GELİYOR • Spor'da 'ANADOLU ROCK" 30 YAŞINDA • 12. Sayfada SHAKESPEARE ANITI CANLAND1 • 75. Sayfada SIRAD1ŞI YÖNETMENDEN SARSICI FİLM • 14. Sayfada DUDAKLAR ARASINDAKİ KEYlFMArka Sayfada GIMCEL CUNEYT ARCAYUREK •••Her Şey Karışık Başbakan Yılmaz'ın "Kadınlar siyasete özendiril- meli" dediği gün: Medyamızın bir zamanlar baştacı ettiği Şişli Bele- diye Başkanı Güiay Çokay Aslıtürk, "kaçar gibi" Paris'e gidiyor. Medyamızın yıllar yılı yıldız yapıp sartığı Şaibe Ha- nım ise, "Yolsuzluklar, Ookunulmazlık ve Siyasi Ya- MArkasıSa.l7,Sü.rde B U G Ü N mtsrt m\ Cumhuriyet'le birlikte BORSA Oun 2692 Öncekı 2694 DOLAR ODun 187.700 Öncekı 186.900 MARK ODun 108.700 Öncekı 108.600 ALTIN Dun 1.835.OOO Öncekı 1.862.0OO Fazla döviz başa bela Merkez Bankası'nın yaklaşık 21 milyar dolara varan döviz rezervinin maliyeti, uz- manlara göre yükcek faiz ve enflasyon olarak geri dönüyor. Politikacılar yüksek rezervi ekonominin iyi gidişinin gösterge- si olarak yorumlarken, ekonomıstler bu- nun ekonomiye yeni maliyetleryüklediği- ni ileri sürüyor. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD Eder Türkiye Oder... Körfez ne zaman ısınsa Türkiye enerji kaybına uğ- ruyor. Durumdan ılk zarar gören ülkelerin başında komşu olarak biz geliyoruz. 1990'da ABD bölgede güç gosterisinde bulunma- ya girişince "çekici bizden" dedik. Çekiç Güç sözü- mona bölgede ıstikran sağlayacaktı, krizin tekran olup çıktı. Eksik olmasın, ABD sayesinde Irak'ın kuzeyi gü- • Arkası Sa. 17,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog