Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

( | ; A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Adnan Binyazar 1OPLUM VE EDEBİYAT 350 000TL Ontwryt Ktap Kdubu Çağ Pazariama A.Ş. Tırkocağı Cad. No: 3*41 d&to&ı/karbul Postaçetono 666322 Cumhuriyet $ Ç A Ğ D A Ş Y A Y İ N L A R İ VedatGünyol DEVLET İNSAN Ml? 300 000TL Oınhınyet Kitap Kulubu Çag Pazafiama A.Ş. Turtacağı Cad. No: 3*41 Cagaioğlufeanbul Postaçekıno 666322 74. YILSAYI: 26336 /100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 KASIM 1997 CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Strasbourg Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Profesörü Paul Dumont Söylev'i irdeliyor. Server Tanilli'nin çevirisiyle... Bugün C u m h u r İ y e t 'le... Saddamkafa tutuyor ı, BMde görevyapan ABD lipersoneli sınırdışı etme alması üzerine Clinton, Bağdat yönetimini tehdit etti : I * I UNSCOM ülkeyi terk ediyor Irak'ın, kararı alması üzerine ÎNCtRLtK ÜSSÜ İÇİN tZİNYOK Diplomatik kaynaklar, Irak'a yapılacak bir saldındaıı Türkiye'niıı de büyükzarar göreceğini Jbetirterek lncirtik Üssü'nün keşif güç kapsanunda kullanılmasının mümkün olmadığuu söylediler. Irak, olası bir harekâta karşı Türkiye'ye mazot sevkıyaünı durdurdu. • 8. Sayfada UNSCOM ülkeyi terk ediyor Kitle imha silahlannın tasfiyesinden sorumlu Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu UNSCOM Başkanı Richard Butler, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in ültimatomunun ardından tüm personelin yann Irak'tan çekileceğini açıkladı. Clinton: Sonuçları ağır olacak Gelişmeler üzerine güvenlik danışmanlanyla bir toplantı yapan ABD Başkanı Bill Clinton, Bağdat yönetiminin aldığı karann ağır sonuçlar doğuracağı uyansında bulundu. Clinton, Saddam Hüseyin'in tavnnı 'uluslararası topluma meydan okumak' diye nitelendirdi. Son çare askeri seçenek ABD Temsilciler Meclisi Dış îlişkiler Komisyonu, bütün seçenekler işlemediği takdirde son çare olarak askeri seçeneğe başvurulmasmı istedi. Komisyon karannda, askeri harekâtın BM yetkisinde olması için çaba gösterilmesi gerektiği de vurgulandı. • 8. Sayfada Emniyet doğrulamadı Mesut Yılmaz: Yeşil öldürüldü • CHP Genel Sekreteri Sinan Yerlikaya'dan sonra Başbakan Mesut Yılmaz da "Yeşil" kod adh Mahmut Yıldınm'ın öldürülmüş olabileceği iddiasım gündeme getirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başba- kan Mesut Ydmaz'ın, yakın çevresine Susur- luk skandalının kilit isimlerinden ve birçok faili meçhul cinayetin planlayıcısı olduğu be- lirtilen Yeşil kod adh Mahmut Yıldınm'ın öl- dûrülmüş olabileceğine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Bu bilgi Emniyet yetkililerince doğ- rulanmazken CHP Genel Sekreter Yardımcı- sı ve eski CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yer- likaya da, daha önce Yeşil'in öldûrülmüş ola- bileceği iddiasım ortaya atmıştı. Susurluk kazasının ardından ortaya çıkan karanlık bağlantılann odağındaki isimlerden Mahmut Yıldınm' ın adı, JtTEM' in kurucula- nndan Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in açık- lamalanyla gündeme gelmişti. Ahmet Demir sahte kimliğini de kullanan Yeşil'in adı daha sonra Binbaşı Ersever'in öl- dürülmesi olayma da kanşmıştı. Güneydoğu Anadolu'daki birçok faili meçhul cinayetın yönlendiricisi ve faili olduğu belirtilen Yeşil, son olarak Mesut Yılmaz'ın Macaristan'da MArkasıSa.l7,Sü. BORSA Dün 2694 Öncekı 2801 DOLAR ûDün 186.900 Oncekı 186.500 8'de MARK oDün 108.600 Oncekı 108.900 ALTIN ûDün 1.862.000 Önceki 1.858.000 'Sıcak para lobisi güçlü' Esfender Korkmaz, sıcak parayı küçük bir yat limanına benzeterek "Ufak yat li- manına koca birgeminin yanaşması dal- galaryaratır. Sıcak para da buna benzer" dedi. • 6. Sayfada ÖZELLEŞTİRME Hükümet yeni arayış içinde• Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile ANAP'lı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer arasında özelleştirme konusundaki fıkir aynlığı su yüzüne çıktı. • Özelleştirme îdaresi Başkanlığı ve Başbakanlık bürokratlannın, iptal kararîannı "Bakanlar Kurulu Prensip Karan" çıkararak aşmayı öngören önerileri hükümette destek bulmadı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hükümet, yasaya aykın satışlar nedeniyle bir bölümü yargıdan dönen ve kamu yatı- nmlannın milyarlarca dolar za- ranna devredilmesıne neden olan özelleştirmeler konusun- da görûş aynlığına düştü. Ka- binenin ANAP ve DTP li üye- leri, Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit'in özelleştirmelerin askıya ahndığına ve Bakanlar Kurulu bünyesinde bir komis- yon oluşturulduğuna ilişkin açıklamalanna sert tepki gös- termemeyi tercih ederken MArkastSa. 17,Sü\3'te CHP GENEL BAŞKANI BAYKAL: GÖZÜ KAPALI ÖZELLEŞTİRME BAĞNAZLIK • 17. Sayfada Refah Örduyuhedef aldı'Silahlı kuvvetler demokrasiyi yaralıyor" Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Refah Partili milletvekilleri TSK'yi sert bir dille eleştirdiler. Bakan Ismet Sezgin, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını isteyen RP'lilere, "tktidarda kaldığınız süre içinde neden değişiklik yapmadınız" diye sordu. RP'li Ertan Yülek, sivil idarenin altında olması gereken silahlı kuvvetlerin demokrasiyi yaraladığını üeri sürdü. • 4. Sayfada Cül'e suç duyurusu, Kapusuz'a soruçturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün, televizyon ve gazetelerde yaptığı açıklamalarda kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. RP'li Salih Kapusuz hakkında da, köylülerin askerdeki oğullanna 'Darbe olursa komutanını vurmadan gelme' sözleri nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. • 17. Sayfada 'Camllerde eylem yapanlar solcu' Içişleri Bakanı Başesgioğlu, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla Kanal 7'ye para aktaran bazı RP'li belediye başkanlan hakkında fezleke düzenlendiğini bildirdi. Bazı ülkelerin Türkiye'ye şeriat rejimi ihraç etmeye çalıştıklannı belirten Içişleri Bakanı, ülke içinde de bunlann destekçilerinin bulunduğunu söyledi. Başesgioğlu, 8 yılı bahane ederek camilerde eylem yapanlann sol gruplara üye olduğunu ileri sürdü. • 4. Sayfada IstanbuVda bluesgeceleri Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Efes Pilsen Blues Festivali, önceki gece Hifton Convention & Exhibition Center'daki konserlerle başladı. Yarına dek sürecek olan festival kapsamında açılış konserini ilk kez etkinlikte yer alan Türk blues topluluğu 'İstanbul Blues Kumpanyası' gerçekleştirdi. Bluesseveriere bira ve yiyecek servisinin de yapıldığı etkinlikte 'The Electric City Band'e önce Allison B.King, daha sonra 'Manpovver' olarak anılan Nappy Brown solist olarak eşlik etti. Etkinlik, Eddie Ktrkland & The Energy Band'in verdiği konserle sona erdL Jppluluğun solisti ve gitaristi olan yılların blues sanatçısı Eddie KİEKfencKuunüzikseverlerle kurdugu iletişîm görülmeye değerdi. Coşkulu bluesseverlerin konserlere ilgisi ydğundu. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTUL) TÜRKİYE AB'Yİ UYARDI 'Gümrükbirliği ortadan kalkabilir' • AB'nin genişlemesi ile ilgili kesin karann verileceği Lüksemburg zirvesi öncesinde Tûrkiye, gümrük birliğini yeniden koz olarak kullanmaya başladı. Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Lüksemburg'da yapılacak AB zirvesinde Türkiye'ye tam üyelik perspektifi verilmezse Ankara açısından gümrük birliğinin ortadan kalkabileceğini söyledi. I 5. Sayfada Aslıtürk istifa etti • Hakkındaki yolsuzluk iddialan nedeniyle ANAP'tan ihracı istenen Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk, "son günlerde meydana gelen bazı olaylann Şişli halkına hizmetleri ve bazı projelerin gerçekleşmesini engelleyecek duruma geldiğini" belirterek görevinden aynldı. İstanbul Haber Servisi - ANAP'tan ihracı istenen Şişli Belediye Başkanı Gülay Ço- ka>' Aslıtürk (Atığ), belediye başkanlığından ve ANAP'tan istifa etti. CHP İstanbul Mil- letvekili Mehmet Sevigen. is- tifayı. 'geç kalınmış bir istifa' olarak değerlendirerek, "Tek sorumlu Gülav Hanun değü- (fir. Bu işler olmuşsa ve ses çı- kanlmamtşsa sorumluluk par- tiye de aittir" dedi. ANAP İs- tanbul tl Başkanı Erdal Aksoy mArkasıSa.l7,Sü.3te SOSYAL GÜVENLİK PAKETt TARAFLARA SUNULDU • 3. Sayfada TUNCELI'DE YÎNE FAİLİ MEÇHUL CtNAYET I 3. Sayfada GÜLDAL MUMCU'YA PARA CEZASI • 3. Sayfada URFA'NIN HER KÖŞESl MÜZİĞI YAŞIYOR B 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Acayip?.. Anayasa Mahkemesi, kapatılma istemiyle önüne gelen RP ile ilgili dosya üzerinde yasal işlevini sürdü- rüyor. Irili ufaklı yazarlarımız hukuksal ve siyasal açıdan RP'nin ya kapatılmasının karşısında ya da kapatılsın dememek için "takdiıi kamuoyuna bırakan" yazılar yazıyor. MArkauSa. 17,SH l'de GUIVDEM MUSTAFA BALBAY Özallaştırma... Özerleştirme.. Özelleştirmenin, hükümetin DSP kanadının girişim- leriyle askıya alınmış olması, sağlıklı adımlar atmaya aday bir girişim. Konu 1980'lerin ilk yansından beri Türkiye'nin gün- deminde. Her iktidar döneminde, biçim-isim değişti- • Arkosı Sa. 17,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog