Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

13 KASIM 1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER ABD Kıbns Ozel Temsilcisi Rusya'yla S-300 füzelerini, Almanya'yla tam üyeliği görüşüyor Holbrooke AB arabuhıcusu• Ankara'daki temaslanndan sonra Türkiye'nin AB'ye tam üyelik • Holbrooke, Denktaş'ı S-300'lerin Rum kesimine yerleştirilmeyeceği kararlıhğını anlatmak üzere dün Almanya'ya giden Holbrooke'un Bonn konusunda rahatlattı. İran'a da S-300 satma planlan yapmasından dolayı nezdindeki pazarlık gücü belirsiz. Rusya'ya Washington'un rahatsızlığı iletildi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Kıbns sorununun çözü- münde Yunanistan ve Rum kesiminin pazarlık kozu olarak kullanma arayışla- nna girdıği Rus yapımı S-300 füzeleri Moskova'dan sonra Ankara ve Washing- ton arasında da masaya yatınldı. Türk ve Kıbns Rum toplumu liderle- rini biraraya getirmek üzere hafta başın- da Lefkoşa'da yaptığı temaslan öncesin- de Rusya'ya uğrayan ABD'nin Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'un, Moskova'dan Rum kesimine S-300'leri satmamasını istediği belirtildi. Holbro- oke'un, Türkiye'nin KKTC ile entegras- yon kararuıı geri alması ve adadan asker- lerini aşamalı çekmesi karşıhğında An- kara'nın AB üyeliği için her türlü çaba- yı göstereceğini Türk yetkililerine iletti- ği öğrenildi. Türk hükümeti yetkililerine göre, Holbrooke, Rusya'nm iran'a da S-300 fuzeleri satma planlan yaptığının öğre- nildığini Moskova'nın dikkatine getirdi. Ankara'ya gelmeden önce Lefkoşa'da temaslarda bulunan Holbrooke'un KKTC Liden RaufDenktaşa, S-300'le- rin Rum kesimine yerleştirilmeyeceği güvencesi verdiği de belirtildi. Holbro- oke'un Rusya'daki temaslanndan sonra Denktaş'a bu yönde güvence vermesi, ABD'nin S-300 fuzelerinin KKTC ve Türkiye üzerinde yarattığı olumsuz etki- yı azaltmayı amaçlayan birçabası olarak da değerlendiriliyor. Holbrooke'un, S-300'lerin Rum kesi- mine getirilmemesi karşıhğında Anka- ra'dan belirli koşullarda adadaki asker- lerinı aşamalı olarak çekmesini istediği kaydedildi. Lefkoşa'dan sonra önceki gün geldi- ği Ankara'da S-300'leri Türk yetkililer- le ele alan ve Moskova temaslan konu- Holbrooke önceki gün Ecevit, dün de Yümazile yapüğı görüşmedı hükümetin Kıbns ve AB üyeliği konusunda karaıiı olduğunu gördüğü öne sürülüvor. sunda bilgi veren Holbrooke'un, ABD adına Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği konusunda arabulucu- luk yapmak üzere Almanya'ya gideceği kaydedildi. Ancak Holbrooke'un, AB üyesi olmayan ABD'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda sürekli girişim- de bulunmasına sert tepki veren Alman- ya üzerindeki etkisine kuşkuyla bakılı- yor. Lefkoşa'da Kıbns Türk ve Rum top- lumu liderleri ile görüştükten sonra ön- ceki gün Ankara'ya gelen Holbrooke, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve Dışişlen Bakanı İsmail Cem'den sonra dün sabah da Başbakan Mesut Ydmazile büyük bölümü başbaşa olmak üzere bi- rer görüşme yaptı. Ankara'da Holbrooke ile yapılan gö- rüşmelerde S-300 fuzelerinin yanı sıra başta Almanya ve Yunanistan'ın, Türki- ye'nin AB'ye tam üyeliği önünde engel çıkartması konusu ele alındı. Bu çerçe- vede ABD Başkanı BiD Clinton tarafin- dan Kıbns Özel Temsilcisi olarak atanan Holbrooke, Türkiye adına arabuluculuk yapmak üzere, Almanya'ya geçti. Holbrooke Brüksel'e de giderek, Türk, Yunan ve Kıbns Türk ve Rum top- lumunu temsil eden işadamlan ile bir se- miner düzenleyecek. Moskova, Lefkoşa ve Ankara ziyaret- lerini Atina ile tamamlamayı planlayan Holbrooke, Yunanistan'ın "getaıemesı'' önerisi üzerine bu ülkeye gitmedi. AB Dışişlen Bakanlan'nın pazartesi günü yaptıklan toplantıda Almanya, Türkiye'nin birlik üyesi ülkeler ile tam üye adayı ülkelerin yer alacağı Avrupa Konferansfna davet edilmesıne karşı çıkmayacağmı açıklamıştı. Ancak Almanya, böyle bir konferan- sın Türkiye'ye tam aday üye statüsü ver- meyeceğinin de altını çiziyor. Ankara Holbrooke'a, 12aralıktaLüksemburg'da yapılacak AB zirvesinde Türkiye'ye, biriiğe tam üye adayı ülke statüsünün ve- rilmesi gerektiği yolundaki görüşünü ıletti. Gönderdiği bombalı mektuplarla 3 kişiyi öldüren Unabomber olmakla suçlanan Kaczynski yargı önünde nın i îsteniyor • Harvard mezunu matematik profesörü suçsuz olduğunu söylüyor. Ancak hükümetin bu dava üzerinde titizlikle durduğu ve ölüm cezasının kaçınılmaz olduğu öne sürülüyor. Theodore Kaczynski suçsuz olduğunu söylüyor. Dış Haberler Servisi - Tarihın en ilgınç suçlanndan birinin davası bu- gün ABD'nin Califomia eyaletin- de görülmeye başlanıyor. Unabom- ber (bombacı) adıyla tanınan 55 ya- şındaki eskı matematik profesörü Theodore Kaczynski, 17 yılda gön- derdiği 16 bombalı mektupla 3 kı- şinın ölümüne 23 kışının de yara- lanmasına yol açmakla suçlanıyor. Dünün Harvard mezunu mate- matik profesörü bugününse anar- şist teknoloji düşmanı münzevisı Kaczynski Montana'daki bir dağe- vinde bulunana kadar Federal So- ruşturma Bürosu'na (FBI) tarihin- deki en bitmek tükenmek bilmeyen insan avlanndan birini yaşatmıştı. 1978 mayısı ile 1995 nisanı arasın- da teknolojiyle ya da ona göre çev- reyi mahvetmekle uğraşan kişilere gönderdiği bombalı mektuplarla polisi yıllarca uğraştıran Kaczyns- ki hakkındaki suçlamalan kabul et- miyor. California'nın eyalet baş- kenti Sacramento'da görülecek da- \unın aylarca sürmesı bekleniyor. Bir eyalet yargıcı jürinin Kaczyns- ki'yi mektuplan öldürmek kastıyla gönderdiği karanna varması halın- de savcılann ölüm cezası talep ede- bıleceğini bildirdi. Hafta içinde yayımlanan haber- lere göre Kaczynski'nın avukatlan Quin Denver \e Judy Clarke. sav- cılarla Unabomber'ı ölüm cezasın- dan kurtanp müebbet hapise çarp- tıracak bir pazarlık üzerinde uğra- şıyorlar. Ancak yasal uzmanlar hü- kümetin bu dava üzerinde titizlikle durması nedeniyle böyle bir pazar- lığın mümkün olmadığını belirtı- yorlar. Davaya yakın bir kaynak, adının açıklanmaması şartıyla ver- diği bılgide "Bu davanın halka açık görülmcsini istiyorlar ve Kaczyns- ki'nin keilesini istiyorlar. Otüm ce- zasından daha aana raa olmaya- caklar" dedı. Ölüm cezasını savu- nan dava raporlannda FBl'ın Una- bomber Özel Görev Kuvveti ekibi- nin başı Robert Cleary, Kaczyns- ki'nın "yaşamasına izin verileme- yecek denli tehlikeli" olduğunu sa- vunuyor. Esas hedeflen üniversiteler ve havayollan bürolan olan Unabom- ber bombalı mektup kampanyasını 1978'te başlatn. FBI'yı ve ABD po- lisini peşinden koşrurduğu 17 yıl boyunca Kaczynski FBI'yagöre 16 bombalı mektupla 3 kişinin ölümü- ne, 23 kişinin de yaralanmasına ne- den oldu. Kaczynski 25 yıldır su ve elektrik olmadan yaşadığı dağ ku- lübesinden 1996 başında çıkarak teslım olduğunda FBI uzun yıllar süren Unabomber avının artık nok- talandığını ılan etti ve onu "en çok arananlar" listesınden çıkardı. FBI, Unabomber'ınbaşına 1 miryondo- larlık ödül koymuştu. Dağ kulübe- sinde tam teşekküllü bir laboratu- var, kusursuzca ımal edilmiş bir bomba ve Unabomber'ın VVashing- ton Post ve The New York Times gazetelenne gönderdiği sekız say- falık manifestosunun bir kopyası bulundu. Yasal uzmanlar. Kaczynski'ye karşı "dağgibikanıt" olduğunu be- lirtiyorlar. Sacramento'daki McGe- orge Üniversıtesi hukuk fakültesi profesörlerinden Joshua Dressler, "Bu, bir 'kim yaptı?' davası değiL daha çok bir 'neden yaptı' 7 ' dava- sı'' diyor. Kaczynski'nin avukatlannın, müvekkilerinde paranaoid şizofre- ni olduğunu ve zihinsel olarak ka- sıtlı cinayet işleyebılecek durumda olmadığını savunacaklan belirtıli- yor. Yalnız bir çocukluk ve öğrenci- lik yaşamı geçiren Kaczynski, 16 yaşında Harvard Oniversitesi'ne girmiş. Ortalama bir öğrenci ola- rak bilinen Kaczynski'yi kaldığı öğrenci yurdunda oda arkadaşlan yıkanmayan ve saatlerce kendisini odaya kapatarak trombon çalan bi- ri olarak anımsıyorlar. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997'553 Davacı Milli Savun- ma Bakanlığı vekilı tara- fından davalılar Arma- ğan Gökdağ. Şahmus Gökdağ ve Ismet Karan- fil aleyhıne açılan alacak davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karan uyannca, Sa- karya tlkoİculu Müdür Yardımcısı Sakarya ad- resınde bulunan davalı lsmet Karanfıl'e yasal yollardan tebligat yapı- lamadığmdan ve adresı tespıt edilemediğinden verilen karar gereğınce. davalı lsmet KarannTe dava dılekçesının ılanen karar verilmış olmakla. adı geçen davalının du- ruşma günü olan 10.12.1997 günü saat 09.35'te mahkememız duruşmasında hazır bu- lunması veya kendisini bır vekılle temsil ettır- mesı, aksi takdirde HUMK'nin 509-510. maddeleri uyannca du- ruşmalann yokluğunda devam edilerek kararın da yokluğunda verilece- ği dava dılekçesi yerine geçerlı olmak üzere da- valı lsmet KarannTe ıla- nen tebliğ olunur. Basın: 48800 Romanlannız ve ansıklopedilerinız yennızden alınır. Tel:5540804 ACI KAYBIMIZ Cemiyetimizin fahri üyesi. değerlı hekımımız Dr. SAİM POLAT BENGİSERP 12 Kasım 1997 Çarşamba günu vefat etmiştir. Vefatı camıamızda büyük üzüntü yaratan Dr. Bengiserp'ın cenazesi 14 Kasım 1997 Cuma namazını müteakip Teşvikiye Camıı'nden alınarak Aşıyan Mezarlığrnda toprağa venlecektir. Dr Saim Polat Bengiserp'e Tann'dan mağfıret, kederlı aılesıne ve üvelerimize başsağlığı dıleriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ OLUM DeğeTİi dilbilimcı sevgili hocamız Prof. Dr. ÖZCAN BAŞKAN'ı kaybettik. Ailesinin, dostlannın ve öğrencilerinin başı sağolsun. Marmara Üniversitesi tngiliz Diü Eğitimi Bölümü BAŞSAĞLIĞI Üyemiz ve TEAŞ tşyeri Temsilcimiz KENAN BÜKEN'İ kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, TEAŞ'a ve EMO Topluluğuna başsağlığı diliyoruz. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI VE EMO ANKARA ŞUBESİ VEFAT Hobi Sanat Galensı kurucusu Feride lnci Bengıser'in kıymeth eşı, hepimızin sevgili Dr. SAİM BEFi anı olarak aramızdan aynlmıştır. Aziz naaşı cuma günü (14.11.1997) Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Âşıyan'daki aıle mezarlığında toprağa verilecektir. Allah rahmetını bol kılsın. AİLESİ Emeklı öğretim üyelerimızden Prof. Dr. ÖZCAN BAŞKAN 11.11.1997 tarihinde vefat etmiştir. Ailesinin ve ünıversıtemiz camiasmın başı sağ olsun. 13.11.1997 tarihinde Marmara Oniversitesı Göztepe Kampusu'nda yapılacak törenden sonra Erenköy Galip Paşa Camii'nde kıhnacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. MARMARA CNİVERSİTESt REKTÖRLCĞC TEŞEKKUR Içimizdeki acısı hiçbir zaman küllenmeyecek, özlemi her geçen gûn katlanarak artacak büyûk kaybırruz, Emekli Türkçe öğretmeni NURDOĞAN CABİ'yi son yolculuğuna uğurlayan, acımızı paylaşan tüm dost ve akrabalarımıza, öğrencilerine, emeği geçen okullann temsilcilerine, sevgi dolu, mûkemmel bir insanı kaybetmenin acısını yüreğinde duyan herkese en içten teşekkürlerimi sunanm. Eşi Errık. Veteriner Yarbay NtHAT CABÎ DERİNCE GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Gümrüğümüzce Kastor Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 3028/16.4.1993 sayı ve günlü giriş beyanname- sinden kaynaklanan gelır eksığine ait müdürlüğümüzce tanzimli 19.7.1995 günlü 103, 104 sayılı ceza kararlan fırmanın müdürlüğümüzde mevcut adreslerine tebliğ edilemediğinden ve tebligata esas olacak başkaca bir ad- resı de tesbit edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28 ve 31 'ınci maddeleri uvannca ilanen tebliğine karar veril- mıştir. Bu nedenle, söz konusu ceza kararlan tutannın (9.870.OOO.-TL) tebliğ tarihınden itibaren (7) gün içinde ıdaremız veya tahsıle yetkılı ıdarelere ödenmesı aksı halde mezkür amme alacağının 6183 sayılı kanun hü- kümlenne göre tahsılı cıhetine gidıleceği hususu, tebli- gat yerine kaim olmak üzere ılan olunur. Basın: 48503 Cumhuriyet kitap kulübü CAGALOĞLUSergiSaionu GRAVÜR VE ÖZGÜN BASKl RESİM SERGİSİ (Bilim Sanat Gaterisi Kattalanyia) Mustafa Pileyneli, Burhan Doğançay, Hayati Misman, Devrim Erbil, Ergin inan, Mustafa Aslıer, Umur Türker, Şüleyman Saim Tekcan, Güngör Taner, Ibrahim Çiftçioğlu Adres: Türkocağı Cad. No:39/41 Cağaloğlu Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. SEFER GÜNEŞ Açıköğretim kimliğımi kaybettim. Hükümsüzdür. MÜNEVVER OKTAN KKTC lideri Denktas Statüsüz AB daveti ahlaksız SERKAN DEMİRTAŞ LEFKOŞA - KKTC li- deri Rauf Denktaş, Kıbns Türk toplumunun statüsü belirlenmeden yapılan Av- rupa Birliği (AB) davetıni "hakaret ve ahlaksızlık" olarak niteledi. Denktaş, ABD Kıbns Özel Temsil- cisi Richard Holbrooke'un adaya ve bölgeye yaptığı zı- yaretlerin AB amaçlı oldu- ğu mesajını verdı. Holbrooke ile pazartesi gecesi görüşen, önceki gün de Güney Kıbns Rum yö- netimi liden Glafkos Kkri- des ile üçlü zırv e gerçekleş- tiren Denktaş, temaslannın ardından Cumhuriyefin sorulannı yanıtladı. Denk- taş, görüşmelerin nasıl geç- tiğine ilişkin bir soru üzen- ne zirve hakkında gizlilik nedeniyle aynntılı bilgı vermeyeceğını belırterek " Holbrooke'un iki tarafi bir arayagetiripgündemsiz gö- rüştürmüş olması kendisi açısından çok faydalı ol- muş" diye konuştu KKTC lideri "Bütün bu getiş gidiş- lerde yapılan temaslarda sizden istenen nedir" soru- suna şu yanıtı verdi: "Bütün bu getiş gküşler- de, benim statii konusunu bir tarafa iterek egemenök konusunu sorun yapmaya- rak KKTC'nin varuğmı unutarak 34 yıüık mücade- lenin ve mukavemetin ne için yaptldığını dikkate al- mayarak AB yoluna gir- mem istenmcktedir. Bunu yapdğun takdirde 1960 an- laşmalanyla verilmiş olan eşhtik. ortaklık, egemenlik- teki pavımız, Türkiye'nin garantisu Türkiye'nin Kıb- ns üzerinde Yunanistan ile olan dengeii hak ve yetkile- rini ve Kıbns'uı Türki\'esiz bir kunıma giremeyeceği şeklindeki durum ortadan kalkar." Denktaş, Kıbns Türkle- rine yapılan baskı konusun- da "Bize tath taüı "Gelin şu güzel Rumlarla bırleşerek onlan destekleyın. Bu iş bitsin" demektedirler" de- ğerlendirmesinı yaparak, bu davetin devletinı koru- muş bir topluma yapılan hakaret olduğunu söyledi. Kıbns Türklennin AB ile yapılacak tam üyelik müzakerelerine nasıl katı- lacağına ilişkin hiçbir so- mut statünün belirlenmedi- ğini yineleyen Denktaş "Bize bunu destekkmemiz söyleniyor. Statüsüz destek- lememizsöyleniv'or.34 \ılhk mücadele>i bırakıp Rumla- nn yanına oturmamız sö>- leniyor. Bu ne biçinı da>¥t- tir? Bu ne biçim ahlaksızhk- ür?" dedı. Holbrooke-Denktaş gö- rüşmesinde ABD'lı diplo- matın "KKTC ekonomisi- nin son derece kötü olduğu- nu sö>1ediği ve Türk tarafi- nın Rumlann dü/eyine çı- kartılması için AB üyeliği- ninçok vararlıolacağı'' me- sajını verdiği öğrenildi. Denktaş, ekonomik konu- lardaki baskılan da eleştıre- rek şunlan söyledi: "Ekonomik açıdan bizim günden güne kötü>e gittigj- mizi sanıynrlar. Kıbns Türkleri bana sorarsanız alnn dönenüni yaşamakta- dır. Rumiar ekonomik açı- dan hakikaten kökleşmek- te olduğumuzu, Türk yau- nmcılann rahatlık içinde gelip \-ahnmlara başladık- lannı. bu işin arük geri dö- nüşüolmadığını anlavacak- lardır." Dimitri Reppas 1urkıye çozumu dinamitliyor' ATtNA (AA) - Yuna- nistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas, Türk ta- rafinın izledıği politikanın, Kıbns sorununa çözüm bulma çabalannı dinamit- lediğini öne sürdü. Rep- pas, dün düzenkdiği basın toplantısında, Kıbns Rum kesiminin Avrupa Birli- ğe'ne üyeliğine Türk tara- finın itiraz etmesini eleş- tirerek, "Türk tarafının Kıbns-AB tam üyelik görüşmelerine katılımı teknik açıdan şu an bile mümkündür. Kendileri- ni bu çerçeve dışında tu- tarak çözümü dinamilli- yoriar" dedi. Hükümet Sözcüsü, Türk tarafının tezlerinde ısrar etmekle kendisine zarar verdiğinı ve çözüm ıstemediğini gösterdiğini öne sürdü. Reppas, Atina'nın Kıbns sorununa en kısa zamanda adil \e kalıcı bir çözüm bulunması arzusunda ol- duğunu da belirtti. ECumhuriYet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu KÂSİM AYf ETKİNLİKLERİ SOYLESI 14 Kasım Cuma Saat:17.30 "CARMEN OLMAK KOLAY Ml?" Mezzo Soprano JAKLİN CARKCI 16 Kasım Pazar Saat:16.30 ŞİİR-MÜZİK-DRAMA ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR AYLA ALGAN UĞUR DEĞİRfMENCİOĞLU TARIK GUNERSEL İLKNUR AÇIKEL (Bilim Sanat Galerisi Katkılanyla) Mustafa Pilevneli, Ibrahim Çiftçioğlu, Ramiz Aydın, Mustafa Aslıer, Vural Yıldırım, Sadık Altınok, Hayati Mismen, Muzaffer Akyol, Veysel Günay, Mehmet Özet, Umur Türker, Alptamer Ulukılıç, Mahmut Celayir, Âli Atakan, Ahmet Özel, Tanju Alpay. ve Teoman Südor Gülseren Südor Adres: Istikial Cad (Aksanat Karşısı)Taksım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog