Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1997 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Kundaklama sanığı intHiar etti • BONN (Cumhuriyet)- Bu yılın mart ayında Krefelt'te oturduğu evi kundakladığı ve kansı, oğlu ve kızının ölümûne neden olduğu gerekçesiyle Düsseldorfhapisanesınde tutuklu bulunan 43 yaşmdaki Aziz Demır'in, salıyı çarşambaya bağlayan gece hücresınde kendinı çarşaf ve kemerle asarak ıntıhar ettiğı bildirildı. Hücresındeki pencerenin demir parmaklıklanna kendine asarak intihareden Aziz Demir'ın mahkemesine bır hafta kala nıçın ıntihar ettiği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak sanığın gende ikı adet mahkemeye vi bir adet de çocuklarğna mektup bıraktığı belirtildi. Demir'in bıraktığı mektupta benzini kendisinin satın aldığmı ancak suçu ışlemediğini yazdığı belirtildi. Ağca Papa'dan yarAm istedi • ROMA (AA) - Papa II. JeanPaul, BMayıs 1981 'de suikast girişimi suçuyla 17 yıldır Ancona'nın Montecuto Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasıyla yatan Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca, dün Papa tarafindan kabul edildı. Adnan Ağca. Papa'dan, ağabeyi Mehmet Alı * Agca'nın affı için İtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro nezdınde gınşımde bulunmasmı istedi. Papa. Italyan devleti nezdinde Agca'nın serbest bırakılması için ısrar etmelenni tavsıye ederken, "Eğer Italyan devleti serbest bırakılmasını kabul ederse. ben de kabul edıyorum" dedı. Papa'nın Özel Sekreteri Stanıslaw Dzivvisz, "Mehmet Alı Ağca her şeyi söylemedı. Önce her şeyi anlatmalı" dedi. PKK maliyecisine 4,5 yıl hapis • BONN (AA)- Almanya'da, Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi, Almanya'dakı Türk kuruluşlannı kundaklamak suçundan yargılanan. PKK'nin "malıyecisi" olarak tanınan Murat Ekinci'yi 4,5 yıl hapise mahkum ettı. Mahkeme savcılığın talebi doğrultusunda, yakalandığı sırada PKK'nin "para kasası" olarak tanımlanan sanığın üzerinde çıkan 163 bin markm. hazineye aktanlmasını kararlaştırdı. S-3001erin teslimatı • MOSKOVA (AA) -S-300 fuzelennin Rumlara satışıyla görevli resmı Rus şırketi Rosvoorujeniye. teslimatta gecikme olmayacağını bildırdi. Bır şırket yetkılisi füzelenn üretıminm sürdüğünü ve teslimatın 1988 yazında olacağını söyledi. Ruslann füzelerin savunma amaclı olduğunu ılen sürmesine karşın lzvestı\a gazetesınde yer alan haberde. fuzelenn radar sistemıııin Türk üslerini denetım altında tutacağı ve Türkiye'den Kıbns'a uçmak üzere kalkan bir uçagın beş dakika içinde Rumlar tarafindan belırleneceği belirtildi. Cezayir'de şiddet • PARİS (AA) - Cezayir'de radikal tslamcılar düzenlediği saldında 6 sivil, güvenlik güçlerimn düzenledıklen operasyonlarda ıse 6 militan öldürüldü. El Haber gazetesınin habennde. radikal İslamcılann öldûrdûkleri kadınlara önce tecavüz ettiklen ve sonra boğazlannı keserek yaktıklan bıldirildı. Taleban Iran köyüne saldırdı • TAHRAN(AA)- Afganistan'da yönetime el koyan Taleban örgütünûn lran'ın bır köyüne saldırdığı ve 8 kjşiyi öldürdüklen ileri sürüldü. Erzeşha (Değerler) dergısinin bu haftaki sayısında yer alan habere göre sınırdaki Torbet-ı Cam ilinın Çahek köyüne saldıran Taleban milıtanlan, köy halkından 8 kışıyi kaçırdıktan sonra dağlık bir bölgede öldürdüler. Aliyev Bakü-Ceyhan hattmı desteklediğini söylerken kesin konuşmadı 'Karar koıısorsmnmm*Dtş Haberter Senisi - On ıki üyeli uluslararası konsorsıyumun denetimindekı Azerbaycan pet- rolü, dün düzenlenen bir törenle Bakü'den Rusya'nın Novorossi- isk Limanf na pompalanmaya başladı. Bakü'yle imzalanan 8 milyar dolarlık anlaşma çerçe\esinde ku- rulan AlOC'un çıkardığı erken üretım petrolünün Novorissiisk'e pompalanması nedeniyle düzen- lenen kutlama törenine Başba- kan Mesut Yılmaz'ın yanı sıra uluslararası konsorsıyuma dahil petrol şirketlerinden üst düzey temsilciler ve siyasiler katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev. ana petrol boru hattı için Bakü-Ceyhan güzerga- hıni desteklediklerini belirterek. • Rusya Başbakanı Viktor Çeraomırdin, Bakü-Novorossiisk boru hattına karşı çıkılmasının nedeninin siyasi olduğunu savundu. "Ancak nihai kararın verilme- si konsorsiyum ve şirketlere bağlı" dedı." Cumhurbaşkanı Haydar Ali- yev, Uluslararası Konsorsiyum ile imzalanan mega proje kap- samında, Cumhuriyet Sarayı'nda düzenlenen törende konuştu. "Azerbaycan petrollerinin ih- racında, ana petrol boru hattı için Bakü-Ceyhan güzergahını öngördüklerini" ifade eden .Ali- yev, şunlan söyledi: "Konsor- siyumdaki ortakJar. projenin pahalı olduğunu bildiriyor. Bi- ze göre, Bakü-Ceyhan, ana pet- rol boru hattı için belirlenen güzergahlardan biri olabilir. Biz, bu projeyi destekledik ve destekliyoruz. Nihai kararın verilmesi konsorsiyum ve şir- ketlere bağlı." Âliyev, şöyle devam etti: "Kuşkusuz nihai karar için projenin ekonomik verimliliği önem taşıyor. Ancak biz, Bakü-Ceyhan hattını des- tekliyoruz. Bulgaristan, Uk- rayna. Romanya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri de Ha- zar petrollerinden yararlan- mak istiyor. Bu petrol Türkiye üzerinden ihraç edilirse, bu ülkelerin ihtiyaçları da karşı- lanır." Rusya Başbakan Yardırn- cısı ve Enerji Bakanı Boris Nyemtsov ile dünkü görüşme- sınde, Rusya üzerinden yeni bir hattın yapımı önerisinin günde- me geldiğini belirten Aliyev. bu- nun da değerlendirilebileceğinı kaydetti. Ytlmaz Aliyev görüşmesi Başbakan Mesut Yılmaz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hay- dar Aliyev ile birarayageldı. Er- ken üretim petrolünün pompa- lanması dolayısıyla Bakü Cum- huriyet SarayTnda düzenlenen tö- ren sonrasında, Başbakan Yıl- maz ile Azerbaycan Cumhur- başkanı Aliyev kısa bir görüşme yaptı. Aliyev-Yılmaz görüş- mesi, yaklaşık 25 dakika sürer- ken, görüşmeye ılişkin herhan- gibiraçıklamayapılmadı. Baş- bakan Mesut Yılmaz'ın, Gür- cistan Devlet Başkanı Edvard Şevardnadze ile de 20 dakika görüştüğü belirtildi. 'Çift güzergâh olabilir' Rusya Başbakan Yardımcısı Boris Nyemtsov. "Azerbaycan petrolünün taşınması için Cey- han ve Novorossisk olmak üze- re çift güzergâh belirlenebilir" dedi. Nyemtsov, ana petrol bo- ru hattı konusunun siyasi degil. ticari bir konu olduğunu bildir- di. Rusya Başbakanı VTktorÇer- nomırdin, ise yaptığı açıklama- da, Bakü-Novorossiisk hattına karşı çıkılmasının nedeninin "si- yasi'' olduğunu öne sürdü. Ermeni planını Türkler bozdu • ABD'nin San Fransisco kentinde bir soykınm anıtı dikmek isteyen Ermeniler'in çabalan, önce laikliğe, daha sonra da bu ülkede yaşayan Türklere takıldı. Basra Körfezi'nde bulunan ABD'ye ait Nimitz uçak gemisinde askerier Irak'ı vurabilecek füzeleri abşa hazır hale getiriyor. Irak'a ek yaptirmı geldiFUAT KOZLUKLU BM ve Irak arasındakı knz 11 gününe gırerken BM Irak'a karşı ye- ni yaptınm kararlan almak üzere toplandı. Dün yapılan toplantı son- rası BM Gü\enlik Konseyi'nde, Irak'a ekyaptınmlar uygulanma- sı konusunda oybırliği sağlandığı bildirildi. Konsey'in 15 üyesinin tamamının üzerinde anlaştıklan karartasansının. Iraklı yetkililenn yurtdışı seyahatlenne kısıtlama- lar getirdiği belirtılıyor. 1137 sa- yılı tasanda, UNSCOM'da görev- li ABD'li uzmanlan sınırdışı et- me karanndan vazgeçmemesi ha- lınde Irak'a karşı başka önlemler alınmasından da söz ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanh'ğı Söz- cüsü Valeri INesteruşkin. tnter- fax'a yaptığı açıklamada Irak'a karşı güç kullanılmasına karşı ol- duklannı. ancak yaptınmlann ar- tınlmasını içerin karar tasansına olumlu oy vereceklerini açıkla- • BM Güvenlik Konseyi'nde, Irak'a ek yaptınmlar uygulanması konusunda oybirliği sağlandı. Irak karan reddetti. ABD Incirlik'e ek güç gönderdi. rruştı. Irak ise BM'nın bu karannı kı- nadığını ve reddettığıni açıkladı. New York'ta bulunan Irak Başba- kan Bırinci Yardımcısı Tarık Aziz yaptığı açıklamada. "Bu karar yasal haklarını sürdürmeye ka- rarlı olan Irak'ı korkutmaya- caktır" dedı. Mûttefıktatbikafa Öte yandan, îngiltere Savunma Bakanı Georges Robertson, müt- tefık güçlerin Cumartesi gününden itibaren. Kuveyt'te yeni bir tatbi- kat başlatacaklarını açıkladı. Irak'ın. kıtle imha silahlannı de- netleyen BM Özel Komisyonu'nun (UNSCOM) ABD'li üyelerini sı- nırdışı etme karanyla, Körfez'de gerginliğın arttığı bir sırada bu açıklamayı yapan Robertson. tat- bikatın. "Kuveyt'in güvenliğini sağlamayı amaçladığını" söyle- di. İncirlik'e ek gtiç ABD'nin, tncirlik Hava Üssü'ne, 4 adet F-16 ve bir adet KC-135 tanker uçağını 1 Kasım'da, 5 adet KC-135 tankeruçağını dabu haf- ta içinde gönderdiği bildinldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pen- tagon) yetkilileri, tncirlik Hava Cssü'nde son zamanlarda yaşa- nan bu hareketliliğin, Özel BM Komisyonu (UNSCOM) bünye- sinde görev yapan ABD'li uzman- lann sınırdışı edilmesi üzerine gerginleşen ABD-Irak ilişkileriy- le, doğrudan bir ilişkısi olmadı- ğını belirttiler. Öte yandan ABD'nin Suudi Ara- bistan'da bulunan üslerine de ek olara 500 asker ve savaş uçağı gön- dereceği ileri sürüldü. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak uçaklannın kuzeydeki uçuşa yasak bölgede uçtuklannı ve bu yüzden ABD'nin tncirlik'teki güçlerine ek kuvvet gönderdiği açıklaması- nı yaptı. Irakkararfa Irak Dışişleri Bakanı Muham- med el Sahaf dün Bağdat'ta dü- zenlediği basm toplantısında Irak hava sahasıhı ihlal eden ABD ve müttefik uçaklannın düşürülece- ğini kaydetti. El Sahaf Incirlik'ten kalkacak uçaklar konusunda ise "Sorumlu- luk Türkiye'ye aitfir'" dedi. El Sahaf, ABD uçaklannın 29 ekim- den bu yana Irak hava sahasıhı 984 kez ihlal ettiğinı ileri sürdü. BATILI DİPLOMATLARIN İDDİASI Irak-BM çekişmesi Türkiye'ye yaradı DUBAI (AFP)-Dünyakamuoyu- nun ilgisi Bağdat yönetimınin BM ile sürtüşmesinde yogunlaşırken Ku- zey Irak'ta mevzilenen PKK'ye kar- şı yeni bir operasyon başlatan Türk ordusunun Kuzey Irak'ta hiçbir en- gelle karşılaşmadan ilerlediği ve operasyonlan istediği gibi sürdür- düğü ileri sürüldü. Batılı diplomat- lar Irak Kürdistan Demokratik Par- tisi (IKDP) ile rakibi Kürdistan Yurt- sever Birliği (KYB) arasında ekim ayında çatışmalann yenıden başla- ması ile Türkiye'nin de KYB'nin PKK'ye destek vermesi nedeniyle çatışmalara bulaştığını öne sürdüler. Birleşik Arap Emırlikleri'nin baş- kent'Dubai'denAFP'yetelefonlabil- gi veren bir Batılı diplomat "Anka- ra yahıızPKK mevzilerine saldırdı- ğuiı söylüyorancakTürk hava akın- lan ayrım gözetmeksizin hem PKK'yi hem de KYB'yi hedef ab- yor" dedi. Kuzey Irak'ta bulunan görgü tanıklannın ifadelerinin yer aldığı raporlan gördüğünü belırten diplomat. Türk uçaklannın Irak'ın 159 kılometre ıçıne kadar ilerleye- rek buradakı hedeflen bombaladı- ğvnı söyledi. "Türkgüçleri bugün bölgedecid- di variık sahibi. dilediğini vaptyor" dıyen Batılı diplomat, kara kuvvet- lerinin de sınınn 70-80 kilometre güneyine kadar ilerlediklerini kay- detti. Bu arada Ankara'mn son Ku- zey Irak operasyonuna katılan bir- liklerinin sayısı hakkında güvenilir bir bilgi olmadığı da iddia edildi. DiplomatlarTürk uçaklannın salkım bombalan kullandıklannı öne sü- rüyorlar. KYB'nin "TürkHava Kuv- vetleri napalm bombası kullanıvor" şeklindekı ıddıalanrun ıse asılsız ol- duğu bildirildi. Ote yandan Iran Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü Mahmud Muhamme- di, Türkiye'yı "IrakhKürtgruplar arasındaki çaüşmalara gbmekten kaçınma>a ve Irak topraklaımdaki güçferini geriçekme>c" çağırdı. Ope- rasyonlann genışlemesinden kaygı duyduklannı belırten sözcü "Tür- khe'nin Kürt gruplar arasındaki çaoşınalara kans.ma.si halinde. bu du- rum shiUerin İran topraklanna st- ğınmak istemelerine yol açacaknr'' dedi. Pakistan'da ABD'lilere silahlı saldırı: 5 ölü Dış HaberierServisi-ABD'de bir Pakistan vatandaşının 2 CIA görev- lisini öldürmek, 3 kişiyi de yarala- maktan suçlu bulunmasının ardın- dan Pakistan'da 4'ü ABD'li 5 kişi öl- dürüldü. Pakistan'ınliman kenti Karaçi'de silahlı kişiler, 4 Amerikalı ile Ame- rikahlar'ı taşıyan aracın şoförü Pa- kistanlı'yı öldürdü. Pakistan polis yetkilileri, saldın- nın Karaçi'nın batısındaki tıcaret ve iş merkezinde meydana geldiğini, si- lahlı kışilerin Amerikalılan taşıyan araca yayiım ateşi açtığını söyledi- ler. Amerikalılar'ın, ABD petrol şır- keti Union Texas'ta görev yaptıkla- nru belirten polis, saldın sırasında kullanılan arabanın olay yennden 2 kilometre uzakta terk ediİmiş olarak bulunduğunu behrtti. Polis, saldınnın sorumluluğunu üstlenen olmadıgını belirterek olay- la ilgili henüzbiripucu elde edeme- diklerini ve soruşturmanrn sürdü- rüldüğünü kaydettiler. Saldırı, ABD'de, 1993 yılında Amerikan Merkezi Haberalrna Teş- kılatı (CIA) merkezinde 2 kişiyi öl- dürmek, 3 kişiyi de yaralamak su- çundan yargılanan Pakistanlı Mir Aymal Kasi'nin,jüri tarafindan suç- lu bulunmasının ertesinde meydana geldi. İsrail Aşırı sağcı parlamentere ölüm tehdidi KUDÜS(AFP)- lsra- il'de aşın sağcı Moledet Partisı'ne üye bir mılletve- kilinın, ölüm tehdidi aldı- ğı bildirildi. Bır silah mer- mısıyle birlıkte gönderi- len tehdit mektubunda " Rabin'i,sizin gibigeri ka- falılaröldürdü. Lrouduve banşı öldürdünüz.Sizi yok edeceğiz'' denildiği öğre- nildı. Mıllıyetçi Moledet Partisı'nin üyesi Benny Ekm, kendisine gelen mek- tubu. ıçindeki mermiyle birlikte parlamento güven- lik görevlilerine iletti. İs- rail'deki pasifist Şimdi Ba- nş hareketi, olaydan son- ra yaptığı açıklamada kim- lıği belirsız kışilerden ge- len bu tür tehdit mektup- lannı kınadığını duyurdu. Tehdit mektubu. bir su- ikasta kurban gıden tşçı Partisi liden ve Başbakan lzak Rabin'ı. tbrani tak- vimıne göre anmak için düzenlenecek resmi tören- lenn öncesındevollandı. WASHINGTON(AA)- ABD'nin San Francisco kentinde soykınm anıtı ha- line getirilmek üzere satın alınan ve kentin en yük- sek tepesinde yer alan Haç Anıtı "hicbirdeğişiklikya- pıimaması koşuhı" gctın- lince Ermenilerin ellerin- de kaldı. ABD'nin en güzel kent- lerinden biri olan San Fran- cisco'daki Haç Anıtı öy- küsü, Eyalet Yüksek Mah- kemesi'nin bir karanyla başladı. Yüksek Mahke- me, kentin her yerinden görülebilen Mount David- son'daki Haç'ın "Betedi- yeye, dolayısıyia kamuy-a ait yerlerde herhangi bir dini sembolün kullanıla- mayncağı'* ilkesıne aykın olduğuna karar verdi. Mah- keme, anayasaya göre "Devletin dini bir tercihi otamayacağını" bildırdi. Açıkarttırma Mahkemenin karannm ardından "ya anıtı yıkma ya da bölgeden kaldırma" seçenekleriyle karşı karşı- ya kalan kent belediyesi, Haç Anıtı'nın bulunduğu alanı açık arttırmayla özel kuruluşlar için satışa çı- karmaya karar verdi. Haç Anıtı 21 Temmuz 1997günü,sahştan lOgün önce oluşturulan ve başın- da bir papazın bulunduğu bir Ermeni kuruluşu tara- findan 26 bin dolara satın alındı. Anıtı bırplaket ek- leyerek bölgeyı bır soykı- nm anıtı alanına dönüştür- mek için satın alan Erme- niler, amaçlannı kent be- lediyesi yetkililerinden de sakladılar. Durumun ortaya çıkma- sından sonra San Francis- co ve California eyaletin- de yaşayan Türkler ve Türk köİcenli Amerikalılardev- reye gırdi. ABD'nin bir göçmenler ülkesi olduğu- na dikkat çeken Türkler, bir etnik grubun dini bir sembolü kullanarak ve ön- yargıh ıddialardan yola çı- karak bir diger etnik gru- bu suçlayıcı bir anıt oluş- tunnasının, ülkenin biriiği- ni bozucu ve Amerikan yurttaşlan arasında düş- manlık tohumlan eken bir hareket olduğunu belirtti- ler. Türk kuruluşlar, beledi- yeye, din ve dini simgele- rin "siyasi" amaçlar için kullanılamayacağını, bu- nun ABD'nin kuruluş fel- sefesine aykın olduğunu hatırlathlar. Haç Anıtı meselesi, gün- lerce basın yayın organla- nnda da tarüşıltnca beledi- ye satışı seçmene götür- meye karar verdi. 4 kasım günü yapılan seçimlerde, halka sadece "Haç Anıü saübın mı" so- rusuyöneltildi. Sanşayüz- de 34 oranında "Hayır" denilirken yüzde 66 ora- nında "Evet" karşılığı ahn- dı. Ancak hem Türk kunı- luşlannın belediye nezdin- deki girişimleri hem de ba- sın yayın organlannın Türkler'in savundugu tez- lenn doğruluğunu yorum- lannda vurgulamalan, Er- meniler'in oyununu boz- du. TV'detartışma Ermeniler, Türk köken- li Amerikalılar ile birlikte konunun tartışılması için çağnldıklan bir TV prog- ramına bile çıkmadılar. Kentteki KSFO radyosun- dan yapılan yorumda: "Er- meniler bu kadar budaU obunaziar. EğerHaç'ıbu ül- kede etnik aynmcıhk ve nefretiçin kuUanıriarsaSan Franciscoonlanaslaaffet- mez" denildi. Üahi Holbrooke G^erçekten Çok Hoşsun EROLMANtSALI Holbrooke, "Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır; ilerde mutlaka Avrupa için- de yerini alacaktır" demiş, çok da gü- zel söylemiş. Söylemiş ama, Avrupa Birliği de içinden içinden bir şeyler mı- nldanmış: Şu Amerika ya dayak yemiş ya da sayı saymasını bilmiyof diye dü- şünmüş. Bugün 63 milyon, yann 90-100 milyonluk bir Türkiye AB'niniçine gırer- se ne olur? Ne olur: Cengiz Han'ın ve Vıyana'ya kadar dayanan Osmanlı'nın yapamadığını, resmen ve hukuken Tür- kiye Cumhuriyeti gerçekleştirmiş olur. Hem de Avrupa'nın kendi eli ile açtığı kapıdan. Imzalı ve notertasdikli olarak. Silah yok, kan yok, ne var: Avrupa'nın Türkiye tarafindan işgali var. Yeni Avru- pa'nın "Türopa" olması var Holbrooke'un deyişi ve temennisi bizim için harika mı harika. Tabii Avru- palı Holbrooke'a bakıp bekâra kan bo- şamak kolay demese de mutlaka için- den bir şeyler geçiriyordur. Bir de her halde, "O kadarmeraklıysan 20-30 mil- yon Türk'ü sen al da görelim" diye dü- şünüyordur. Evet, AB'nin temeldeki so- runu bu: Ne Türk-Yunan ilişkileri, ne Güneydoğu sorunu, ne de insan hak- lan. Türkiye bütün bu sorunlan ile Tür- kiye olarak kalsın, yeter ki Avrupa Tü- ropa olmasın, işte bütün mesele bu; Türopa olmak ya da olmamak. Kendi içinde zaten, Fransa-Almanya çekiş- mesi ile ite kaka ilerlemeye çalışan AB, bir de koskoca Türkiye'yi, yannki Av- rupa devletinin en tepesine oturtursa, Türkiye'nin işgali altına girmiş bir Av- rupa'nın herhalde adını, Türopa yapmak- tan başka yol kalmaz. Avrupa bunu hayal bile etmek iste- mryor. Yapabileceği en büyük özveri, 12 aralık doruğunda çektirilecek fotoğraf- ta, Türkiye'yi de 11 'lerin yanında gös- termek. Bundan sonra işler kolay. Tür- kiye ile görüşme masasına oturacak hali yok ya. Biz ne yapanz: Bu resmi çer- çeveletip, başımızın üstüneasanz; res- me bakıp bakıp 10-15 yıl oyalanınz. 1989'da tam üyelik başvurumuz geri çevirilirken bize, ayıp olmasın diye, "Siz ehilsiniz, ama yine de alamayız" de- diklerinde ehil kelimesini alıp sabah ak- şam ağzımıza sakız yapıp 4-5 yıl oya- lanmadık mı? 12 Aralık'ta fotoğrafın içine bizi de katariarsa, bu resmi de köşeye koyup halkımıza, "Bakın, resme de aldılar; siz bu resmi seyreyleyin ve nasıl Avrupa içine alındığımızı görün" deriz. Bir anı olarak saklanz. Aynen 1970 katma pro- tokolünde "Türk işgücünün serbest dolaşımı 1986'dabaşlayacaktır"mad- desi ile 16 yıl oyalandığımız gibi burda da bizim, aday adaylan arasında res- mimiz çıktı deriz; hem duygulanır hem detatmin oluruz. Avrupa'da 40 yıldır kök salmış, üçün- cü nesle ulaşmış 2.5 milyon Türk'ü, hâ- lâ, kapı dışan etme planlanndan vazgeç- meyen AB, nasıl olur da yannın, büyük büyük kitlelerinin "işgali altına girme- yi" kabullenir? Hem de bu işgal, yalnız nüfus göçü ile olmayacak. - Türkiye, AB'nin bütün üst yönetim- lerine fıilen girecek. - AB bütçesinden, zorunlu olarak en büyük payı alacak ve bunu Avrupalı, vergileriyle odeyecek. - Türkiye, bütün iç sorunlannı, "birre- jim ihracı gibi" AB'ye taşıyacak ve Av- rupa bunu kabullenecek. Affedersiniz, ama Avrupa bu kadar akılsız, mantıksız ve hesapsız olsaydı, zaten Avrupa olamazdı. Hayal görme- yelim: 12 Aralık fotoğrafı içinde yer al- mak, sadece ve sadece, bir moral des- tektir. Bunun ötesinde, tam üyelik ba- kımından hiçbir anlam taşımaz. Çünkü Avrupa, kendine göre çok haklı olarak Türkiye'nin tam üye yapılması sonucu kaybedeceklerini bir tarafa yazmakta, kazanacaklannı diğer tarafa oturtmak- ta, aradaki dengesizlikten, elindeki te- razinin kınldığını görerek ürpermekte- dir. Holbrooke demiş, iyi demiş, güzel söylemiş, söylemiş de, Avrupa buna gülüp geçmiş. Bugünlerde bu tür ifade- lerin Türk kamuoyuna pompalanması, Avrupa'nın biraz işine geliyor. Bu umut karşılığında. Ankara'dan esaslı birödün koparabilir miyim diye pusuda bekli- yor. Eh, Ankara'dakiler herhalde umut toplamıyor. Davultozu minaregölgesi (pardon, kilise gölgesi) karşılığında, Kıb- ns'ı Yunanistan'a verecek halleri yok. Za- ten ortada, TBMM'nin, öumhurbaşkan- lannın ve de MGK'nin kararlan kapı gi- bi duruyor. Aynca, hükümetin çizgisi belli. Dışarda birileri, bu hükümetle ol- muyor, acaba başkasını mı düşünsek diye hesap yapıyorsa bu yanlış hesap, Bağdat'tan değil, ama Ankara'dan dö- ner. Artık gözümüz açıldı; Kıbns'ı yeni bir Girit yapmak için başka bir bahan beklemek gerek. Holbrooke hoş demiş, güzel demiş. Kimbilir, belki de onun gönlünde yatan aslan budur. Avrupa Türkiye'nin işgali- ne uğrayıp Türopa olunca, Amerika da yann Almanya ile didişmek zorunda kalmaz. Avrupa'nın ve de Almanya'nın işini Türkiye bitirmiş olur. Gel gör ki bu se- çenek için Avrupa "biraz" gönülsüz. 6 Mart belgesi ile filin ayağını zincirle sağ- lam bir kazığa bağlamışken şimdi halk, o koca fili evin içine sokmaya çalış. Sok daçatıyı başınayıksın. llahi Holbrooke, gerçekten çok âlemsin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog