Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1997 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Atatürk'ün Eğitim Anlayışı MUSTAFA GAZALCI Egıt- A tatürk. daha Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da, Bursa'da duzenlenen toplantılarda TBMM açış konuşmalannda eğıtımle ılgılı duşuncelerını ortava koymuştur 16 Temmuz 1921 yılında Ankara da du- zenlenen ılk eğıtım kongresmde, şo> le der "Bugune dek ızlenen egitim \e oğretim vöntemlenıun. ulusumu/un genleme tan- hınde en önemh etken olduğu ınancında- yım. Onun içın bır ulusal egıtım programın- dan soz ederken. geçmışın boş ınançlann- dan ve \aradılışımmn nıtekklern le hıç de tt- gisı olmavan \abana duşuncelcrden, Do- ğu'dan ve Ba&'dan gelen tum etkılerden bus- butun uzak. ulusal \aradtlış >e tarihimize uygun bır kultur duşunuMirum." •Vıne aradan bır y\] geçmeden 27 10 1922'de Bursa'da oğretmenlerleyap- tığı toplantıda eğıtım programlannda ıkı noktava ozen gostenlmesını sovlemıştır •'1- Toplum yaşavişunızu gereksnmele- rine u>gun düşmesı. 2-Çağımızın gebrdıği vçgerektirdıği ger- çeklcre u>gun düşmesL" DerGn Başk CHP PM Uyesı Bu konuşmalarda ortaya konan ulusal, laık, çağda^ eğıtımı gerçekleştırebılmek ıçın ışe oğretun bırlığmden başlanır Cum- hunyetın duyuruknasından hemen sonra 3 Mart 1924'te Oğretim Bu-hğı Yasası (Tev- hıd ı Tetnsat) çtkanlır Bu >asa>a gore Os- rnanlı donemmden sürup gelen öğretım ıkı- lığı (dınsel-bılımsel) son bulur Medreseler kapatılrr Butun okullar Mıllı Eğıtım Bakanlığı'na (MEB)bağlanır Oğretim Bırlığı Yasası, yalnız okullann MEB'ye bağlanmabinı değıl aynı zaman- da program bırlığını de ongorur Yasay a gö- re butun oğretim \e eğıtım, dınsel etkıler- den uzak bılımsel oğelere gore yapılacak- tır Oğretim Bırhğı Yasası'na gore genel eğı- tım dızgesı dışında kurs nıteîığınde ımam- hatıp okullan ıle uzmanlık ıçın bır ılahıyat fakultesı açılacaktır Ama genel eğıtım dız- gesı laık, çağdaş olacaktır Buanlayış, 1940yıllannınsonlannade- ğın odunsûz uygulandı 1925 mıladı takvımın kabulu, 1926'da Yurttaşlar Yasası, 1928'de yenı Tûrk harflennın kabulü, ana> asadan 'Dini Isiamdır' ibaresınm çıka- nlması, 1929, okullardan Arapça ve Farsça ders- lennın kaldınlması. 1932'de mıllet mekteplen, Halkevı, TDK nın açılması 1935'te Eğıtmen kurslannın başlaması, 1937 kov oğretmen okullannın açılışı, laıklık ılkesınrn anayasaya gırmeM, 1939 Bınncı Eğıtım Şûrası nın ve Bırtn- cı Turk Neşnyat Kongresı nın toplanması, 1940 Koy Enstıtulen yasasının çıkması, 1941 Konservatuvannkuruluşu, 1942 Yuksek Koy Enstıtüsü'nün açılışı, 1946'ya değın ansıklopedılenn, sozluk- lenn,sanatdergılenmn.sergılenn muzele- nn hazırlanması Kov Enstıtulen çalışma lan devlet okullannda ve unrversıtelerde- kı çalışmalar, yurtdışına gondenlen kışıler ve onlann donüşu, Hitier faşızmınden ka- çarak ulkemıze gelen sanat \e bılım adam- lannın hızmetlen tumunden onemlısı ış ba- şındakı kadrolann, yonetıcılenn ınanmış, çalışkan tutumlan eğıtımm, kulturun laık, bılımsel olmasmı pekıştırmıştır Bılımsel eğıtım anlavışı, \tatürk'ün olumune karşın bu dönemde de hem nıcelık hem de nıtelık olarak yükselmışür Ödünler: Buyük eğıtımcı Hasan ÂK YüeeT ın Mıl- lı Eğıtım BakanlığYndan 1946'daaynlma- sıyla laık, bılımsel eğıtımden odunler venl- meye başlandı bu odunler 1950'den sonra ıktıdardeğıştmıylehızlandı DemokratPar- n'nın ıktıdara geldıkten sonra ılk ışı ezanın Turkçe okunmasını engellemek oldu Okul- lara venıden dın derslen kondu \rkasini- dan ımam-hatıp okullannın açılmasma hız venldı Laık ve çağdaş anlayışlı eğıtım yo- neücılen değıştı, yerlenne dınsel ve ırkçı goruşlere yakın kışıler atandı Laıklığın ve bılımsel eğıtonıntemelı olan oğretim bırlığı bozuldu Osmanh'nın ıkılı eğıtım anlayışı venıden hortlatıldı Gereksınımın çok uzenndeaçılan ımam- hatıp lıselen. bır meslek okulu olmaktan çok başka mesleklere dağıtım yerlen oldu Adım adım kazanılan atılımlar, yıne adım adım genletıldı Bugünlere gelındı Elbette 1950'den sonra da kımı alanlar- da hızmetler geldı Fabnkalarkuruldu,yol- lar vapıldı okullar açıldı Okul ve oğret- men, oğrencı sa>ısının artması, dış yardım ve borçla bellı bolge ve kışılenn zengınleş- mesı yeterlı değıldır Asıl bızı ulusca " ç ^ - daş uygarhk düzeyinin uzerine çıkaracak*" ınsaru yetışürecek bılımsel eğıtım dızgesı yara aldı Sonuç: 1997-98 oğretim yılında gecıkmelı ola- rak yûrurlüğe gıren sekız >ıllık kesıntısız zoninlu eğıtım, eğerıçıdoldurulur yanön- lemler alınırsa bır ölçüde oğretim btrlığtnı sağlavacaktır Zaman geçınlmeden eğıtım bırlığı eğıtımın her aşamasında uvgulan- malı, kadrolar laık kışılerle donatılmalıdır Ders programlan ve kıtaplan laıkj bılımsel olarak venıden hazırlanmalıdır Oğretmen yetıştırme ışı cıddı olarak planlanmalıdır Butçeden eğıtıme daha çok para ayrdmah, gerek vasayla gerekse bağışla toplanan pa- ralar hızlı \e yennde harcanmahdır Sekız yılla > akalanan ruzgâr, eğıtımın gelıştınlrnesınde kullanılmalı, umutlar son- durulmemelıdır Bırlığı, nıtelıgı bozulmuş, ncaret durumuna getınlmış eğıtımsız, ulu- sal, laık, bılımsel, Atatûrkçu çızgısıne, ye- nıden oturtulmalıdır Atatürk, 22 Eylül 1924'te Samsun'da oğretmenlere seslenır- ken eğıtımın bır ulke ıçın jaşamsal onemı- nı şoyle belırtır "EğHimdir kı ulusu y» öz- gör, bağımsız veyuce bır toplum hafinde ya- şatır >a da onu tutsakbğa ve voksulluğa sû- rukleıf Honda herşeyi ile Türkiye'de! Çeşitli sektörlerde büyük yatırımlar gerçekleştirmiş Türkiye'nın saygın kuruluşlarından Anadolu Grubu ve dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda Motor Co. ortaklığı ıle kurulan Anadolu Honda Otomobil Fabrikası 15 Kasım Cumartesi günü açılıyor. Gebze-Şekerpınar'daki fabrika, sürekli büyüyüp gelişecek olan yatırımın sadece ılk adımı. 15 ülkede 17 üretım tesısi bulunan Honda'nın Avrupa'daki ikinci üretim merkezi olan fabrika; canlandıracağı yan sanayi ve kullanacağı yüksek kalite standartlarıyla da, ihracat açısından çevre ülkeler için bir merkez üssü halıne dönüşecek. Anadolu Honda Otomobil Fabrikası'nda, bugüne kadar tüm dünyada toplam 12 milyondan fazla kullanıcının tercihı olan Honda Civic'in 4 kapılı modelı üretilecek. ANADOLU GRUBU Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. PENCERE 55'inci Hükümetin Sorumluluğu!. Mesut Yılmaz ın başbakanlığında kurulan 55'ın- cı hukumetın anlamı ne? 55'ıncı hukumet, "ahlaksız anlaşma" ıle ıktıdara oturup Ankara'da ırtıca provasına gınşen Refah'a karşı ortak ulusai tepkıyle kuruldu Bu tepkının bıleşkesınde hangı guçler vardı7 . Demokratık kıtle orgutlen Buyuk sermaye Medya Ordu Bu bıleşkenın çozulmesı kolay değıldır; 55'ıncı hu- kumet 2000 e dek surebılır Çozulebılır de • Türkiye'nın başında buyuk sorunlar var, bunlardan bırı de Kıbns Kıbns konusunda Turkıye, 19'uncu yuzyılın yan somurge Osmanlı Devletı gıbı bocalıyor, sankı ıkın- cı bır Gınt olayı yaşanıyor Ya Kurt sorunu'? Sankı Tanzımat hortlamış' Avrupa, o evrede ınsan haklan adına Rum ve Er- menı haklannı gundeme getınrdı bu kez Kurt dava- sını savunuyor Ankara'dakı polıtıkacılar, akıl almaz bır aymazlıkla demokrasıye açılışı engelleyıp, Turkı- ye'yı guç duruma duşurmekte bırbırtenyle yanş edı- yorlar Ordu, PKK terorunu denetıme alıp orgutun yurtıçınde elını kolunu bağlamış, ama, bızım huku- met ve Meclıs'e sıvıl çozum yolunda İelç' ınmış gı- bı Ya ekonomı'? Teme) sorun ekonomıde odaklaşıyor • 'Çokpartılı bıryapı'ya dayanan 55'ıncı hukumet, değeriı zamanlar yıtırdıkten sonra IMF ıle anlaşma- ya karar vermış gorunuyor IMF'nın koşulları bellı Tanhçesı ortada IMF Turkıye'ye ayncalıktanıyıp ozel bırmodel uy- gulayacak değıl1 Borca batık ve dengelen bozuk ekonomılerde yapılması gerekenler IMF'nın anaya- sasındayazılıdır, Ankara'da 55'ıncı hukumetı kuran- lar, bu koşullan bılmezler mı'' Bılınmeyen ne'' 55'ıncı hukumet, temmuzda kuruldu, IMF'nın çar- kından geçmek ıçın neden bekledı? "Bır Tereddudun Romanı" mı'? 1978'de kurulan Ecevıt hukumetınde bu fılmı gormuştuk Irtıcaya karşı ulusal tepkıyle ıktıdara geçen dene- yımlı bır hukumetın demırı tavında dovmesı gerek- mıyor muydu'' Yaz ve guz neden boşa geçınldı? Anlamak olanağı yok 1 Enflasyonlasavaşımın başında bulunan sayın ba- kanın bu alandakı sıcılı de guvenılırlığı yaralıyor Ortak ulusal tepkıyı arkasına alarak ıktıdara geçen 55'ıncı hukumetın ekonomıdekı başansızlığı, ortak tepkının bıleşkesını oluşturan guçlerı parçalayıp bır- bırıne duşurebılır Ne kadar surede? • Türkiye'de geçmış donemlerde sağ-sol çelışkjsı vardı Avrupa'da demokratık ortam, bu ıkılem uze- nnekuruludur Ulkemızde ne yazık kı-artık bır baş- ka yapı oluştu Laıklık ve ırtıca karşı karşıya 55'ıncı hukumetın çokuntusu sonucunda ortaya çıkacak seçenek, ırtıca olacaktır oysa boyle bır al- ternatıfe ızın vermeyecek "sıvıl-asker butunleşme- s/"nın surecı yaşanıyor Bu hukumetın sorumluluğu buyuk 1 Hukumet bu sorumlulugun ayırdında mı? Ne yapacağını bılıyor mu'? Umit Otan Aşk Geri Dönene Kadar i n a r ÇinarYayınlan Rıfatllgaz Kultur Mertea Kuçukparmakkapı sokak No 23 80060 Beyoğlu/lstanbıl Tel 212 2932398 99 Fax 212 2932896 KİTAPSEVERLERE Gazete Binasındaki Eski Yerimize Taşındık Cumhuriyet kitap kulübü ÇA6 PAZARLAMA A.Ş. Türkocağı Caddesi No:39/41 Cağaloğlu-istanbul Tel:512 05 05/527 ŞİŞLİ3.SULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1996 1265 Dav acı Nıhat Olmez taraftndan mahkememıze açılan vası tayını davasının sonunda IstanbuLŞışlı Abıde-ı Hunyet Cad tbade-ı Palas No 159'da ıkâmet eden kü- çukler 1 - Uğur Suna 2- Soner Suna'ya enıştelen Nıhat Olmez, mahkememızın 9 9 1997 tanh 1996 ' 1265 esas, 1997 907 karar sav ıiı ılamı ıle vası tayın edılmış olduğu ılan olunur 23 9 1997 Basın 49454
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog