Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı. Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatörü: Hikmet Çetinkaya 9 Yazıışlen Müdürien tbrahim Yüdız - Dinç Tayanç # Sorumlu Müdür Fikret İlkiz • Haber Merkezı Müdürü: HakanKara#GörselYönetmen:FikretEser Dış Haberier Şinasi Danışoğlu 9 Isühbarat Cengiz Yıldınm 9 Ekonomı Mehmet Saraç • Kültür- Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücdman • Makalden Sami Karaören # Düzettme AbduOab Ya/Ki» Fotoğraf Erdoğan köseoglu •Bılgı-Belge EdibeBuğra^YuıtHaberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu: tftan Sdçuk(Başkan). Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. HikmelÇ«inkava,ŞükranSoner. Ergon Balo. Dinç Tay^nç, tbnüıim \ üdız. Orhan Bursalı. Mustafı Balbay, Hakan Kan. Ankara Temsılcisr Mustafa Balbay Atatüık Bulvan No: 125. Kat4, Baka.Tİıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • tzmir Temsılcisi. Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tel. 4411220. Faks.4419117© Adana Temsılcisi: Çetin Yiğenoğtu, inönüCd 119 S.No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks. 363 12 15 Müessese Müdürü Cstûn Akmen # Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Muhasehe Büknt > ener#tdan: Höseyn Cürer • Uiemıe Önder Çeük • Bıigı- tşlem Nail İnal • Bılgısayar Sıstem. MBrnvet Çikr • San$: Fazikt Kma MEDYA C: • Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Gülbin Erduran # Koordınatör Reha Işıtman A Genel Mudür Yardımcısı. Mine Akdağ Te! 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5138463 YaTnnla>an ve Basan: Yeıu Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncıhk \ Ş. TMcocağıCad 39 41 Cagaloglu 34334 Isl PK 246 tstanbul Tel (0 2121 51205 05 (20 hat) Faks (0/212)513 85 95 13KASIM1997 lmsak: 5.13 Güneş: 6.42 Öğle: 11.55 tkindi: 14.31 Akşam: 16.55 Yatsı: 18.19 Antalya'da yaz • ANTALYA (AA) -Hava sıcaklıklannın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Avrupalı turistlerin ülkemızi tercih etmesine neden oluyor. Annesi ıle Antalya'nm Kemer ilçesine tatilini geçirmeye gelen Belçikalı 27 yaşındaki Speıne Vancryveshen, güzel havanın tadını denize girerek çıkanyor. CHP'den Mumcu anısına yarışma • İstanbul Haber Servisi - CHP Kadıköy Gençlik Kolu, arabasına konan bomba sonucu aramızdan aynlan yazanmız Uğur Mumcu'nun anısına bır kompozısyon yanşması düzenledi. "Uğurlar Olsun" adlı yanşmanın konusunun, 'Atatürk, Atatürkçülük ve Tam Bağımsızhk' olduğu, son katılım tarihinin 27 Aralık 1997olarak saptandığı belırtıldi. Bengiserp'i kaybettik • İstanbul Haber Servisi - Gazetemızde bır süre sağlık köşesı hazırlayan Türkiye GazetecılerCemiyetı fahri üyesi Dr. Saim Polat Bengiserp dün vefat etti. Istanbulda 1913 yılında dogan Bengıserp ıç hastalıklan uzmanı olarak klinık şefliğı \ e başhekimlik görev lerinde bulundu. Bengiserp. Türkiye Kızılay Derneğı ve Türkiye Veremle Savaş Derneği onur madalyası aldı. Evli ve 2 çocuk babası Bengiserp yann Teşvikıye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Aşıyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mezvinsky'den konferans • Haber Merkezi - İstanbul Üniversıtesı Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "Siyasette kadınlann toplumsal siyasal gündemi değiştirebilme yöntemleri \ e kadın adaylan destekleyecek gönüllü kuruluşlann siyasal yaşamdakı rolü" ıçenkli konferans yann yapılacak. Konferansa konuşmacı olarak Kadın Kampanyalan Araştırma Fonu Başkanı Marjone Margolies Mezvınsky katılacak. _l İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemıyeti Burhan Felek Basın Hızmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Ilhami Şükrü Polatay organlannı bağışladı. Polatay, geçen ay ölen gazeteci Nurcan Çakıroğlu'nun organ bulunamaması nedeniyle ölmesı üzenne, organ nakli konusunda toplumu bılnçlendırmek amacıyla organlannı bağışladığını bıldırdi Nikotin plasteri • İstanbul Haber Servisi - Dünyada sıgarayı bıraktırma yöntemi olarak kullanılan "nikotin plasteri" Türkiye'de de satılmaya başladı. Plaster, sigara bağımhlığından kurtulma sürecinde, vücuda fiziksel destek vererek sigara içme ısteğini ve sigarasız kalmanın stresıni azaltıyor. Atabam yayında • İstanbul Haber Servisi - Artvın Kalkınma ve Eğitim Vakfı'nca Artvin kültürünü ve evrensel doğa değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve Artvinliler arasındaki iletışımı sağlamak amacıyla "Ataban" adıyla çıkanlan tunzm, tanıtım. kültür ve düşün dergısinin ilk sayısı çıktı. Dergınin, Artvinliler arasında bir iletişim ağı ve forum niteliğinde olması amaçlanıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü genetik araştırmada 'etik standardı' onayladı Insatıkopyalaıımasmayasak• Son yıllarda büyük aşamalar geçiren genetik mühendisliğinde insan haklannı gözeten UNESCO Genel Kurulu,"tnsan Genleri Deklarasyonu"nu kabul etti. Onaylanan belge, Insan Haklan Evrensel Bildirisi'nin özüne eşdeğer nitelikte olup, "gözle görülebilen" insan yaratığını diğerlerine göre benzersiz kılan her hücresindeki 23 çift kromozomun her birinde yer alan 100 bin geni korumayı amaçlıyor. PARİS (AA) - BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), gene- tik bilimi araştırmalannda ahlaki ku- rallan belirleyen belgeyi dün onay- ladı. Son olarak geçen yıl Ingiltere'de "koyun kopyalanması'' ile bilim dün- yasında son yıllarda büyük aşamalar geçiren biomühendislikte (genetik mühendisliğinde) insan haklannı gö- zeten ve insan onurunu korumayı amaç edinen UNESCO Genel Kuru- lu,"İnsan Genleri DeklarasyoDu"nu kabul etti. UNESCO'nun onayladı- ğı uzun belge, însan Haklan Evren- sel Bildirisi'nin özüne eşdeğer nite- likte olup, "gözle görülebilen'' insan yaratığını diğerlerine göre benzersiz kılan her hücresindeki 23 çift kromo- zomun her birinde yer alan 100 bin geni korumayı amaçlıyor. İnsan Hak- lan Evrensel Beyannamesi'nin *mo- lekfiler modeti" olan ve dünyada ilk kez onaylanan evrensel genetik bel- ge, "her genetik materyaTin insan- lığın ortak mirasmın bir eseri oldu- ğunu teyit ederek, genin, "para ka- zaıumına araç kıhnamayacağınr vur- guluyor. Insan ge(»a€ "müdahale"nın, an- cak potansiyel risk ve yararlar sap- tanmktan ve araştırma sonucundan bilgi alma veya bunu öğrenmeme ve saklama hakkı güvence altındaki bi- reyin "özgür nzası" ile yapılabilece- ğini de belirliyor. UNESCO genetik belgesinin tas- lağı, bu alanla ilgili hükümetlerin oluşturduğu, en üst düzey hukuk uz- manlan ve Nobel Ödülü sahibi bili- m adamlannın görüşlerinin alındığı UNESCO Biyoetik Kurulu tarafın- dan birkaç yıl içinde hazırlanabildi. UNESCO'nun Biyoetik Kurulu Başkanı Michelle Lenoir. "genetik bildiri (deklarasyon belgesi), ahlaki kaygılarile bilimsel araştırma gerek- simi arasındaki dengeyi tam sagJa- mıştır'' şeklinde bir açıklama yaptı. Genetik araştırmalarda sadece "insan kopyalanması"na değinen bir mad- de içeren belge, ileride keşfedilecek yeni araştırma yöntemleri ile tüzük- sel niteliğin geçersiz kabnaması için diğer özel genetik araştırma alanla- nna atıfta bulunulmadı. Belgede, "in- san kopyalanmasına izin verilmeme- Bdir''şeklindekıibareyeralıyor. Bil- gısayar kullanımının da açtığı ufuk- larla. gen araştırmalan, 4 bin kadar genetik-kalıhmsal hastalığın önlen- mesi, kanser sağaltımı gibi alanlar- da bugüne kadar görülmedik fırsat- lar doğurmuş bulunuyor. lngiltere'de kopyalanan ilk koyun "DoUy", gele- cek zaman içinde kaygı duyulan bir "bilinıneyen'' yolda, hükümetlerin, in- san ırkında soyaçekim yoluyla zih- nen ve bedenen yeni kuşaklar yarat- ma çabasıyla tophımu denetleme ça- lışmalarma girişebileceklerine dair endişeleri de beraberinde getirdi. Bu- nun için, UNESCO bildirisı,"kopya insan döiü üretimini" engelliyor. Bağ- layıcı bir hükmü olmayan BM bel- gesi için Biyoetik Kurul Başkanı Le- noir, " Bdgenin imzalanması, üye dev- letlerin konu üzerinde ileride ayn ay- n yasalar geliştirmcleri bakımından kuvvetü bir ahlaki taahhüt belgesi olacaktn"" dedi. Türkiye dahil 40 ül- kenin üye olduğu Avrupa Konseyi, ge- çen hafta, ilk defa, yasal yönden bağ- layıcı niteliği olan "insan kopyalan- masını yasaklayan uluslararası an- laşma"yı kabul etmişti. Türk sinemasında 83 yıl muduluğu İSTANBUL (AA) - Louis Lumiere, 1895 yılında çok basit bir sinema filmi çektiğin- de bu sektörün geleceğinden umutlu de- ğildi. Ancak günümüzde milyonlarca iz- leyiciyi farklı diyarlara götüren sinema, dünyada "hattrı sayilan" sektörler arasına girdi. Ve "14 Kasun Sinema Gunü"nde 83'üncü yıldönümünü kutlayan Türk sine- ması, geçen yıllara göre daha başanlı, da- hakazançlı... tlk Türk filmi sayılan ve 14 Kasım 1914 'te çeki- len "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" adlı belge fılmın üzerinden 83 yıl geçtı ve Türk sinema sektöründe çalışanlar, Türk sinemasını her zamankin- den daha başanlı ve gele- ceğini daha parlak görü- yorlar. Sinema Eserleri Sahip- leri Birliği (SESAM) Baş- kanı Kadri Yurdatap Tür- kiye'de "Amerikah' 1 , "b- tanbul Kanadanmm AHm- da" ve "Eşjaya" gibı "se- • Geçen yıl 'Eşkıya'nuı gişe başanstndan sonra bu yıl da bol ödûllü 'Hamam'ın çok beğenilmesi, 14 Kasım Sinema Gûnü'nün bir başka kutlanmasına neden olacak. îlk Türk filmi 'Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı'nın üzerinden 83 yıl geçti. yirciyte buluşan filmler" yapıldıktan son- ra Türk Sineması'nın bir yükseliş trendi- ne gırdığini belırterek şunlan söyledi "Bu sene. fllm çekemeyeceğimizi sandığunız 1989'a göreçok mutlu bir yıh yaşjryoruz. Şu an Türkiye'de sinemalarda 4 yeriifilma\- nı anda ovnuyor, bu çok büyük bir başan. Gelecek hafta 3 f3m daha katıhyor ve sı- rada vizyon belde\en 3 film daha var. Bu bizim için mutluluk. Oysa ülkemizde esld- den 5 yıl önceki ABD filmleri se> redilryor- du. Bir ara ABD ve dünya>1a günü günü- ne vizyonagtreo filmleri gördük,Ama şim- di Türkfimleri yeniden prim yapıyor.Türk seyirdsi kendi öz sinemasını ihmal etmiyor. Bütün kritilderin beğenmediği 'Mektup' adlıfilm,sinemalarda 7'nci haftasmda ve elestirilere en iyi cevabı yine halkm kendi- averdL" Promete Film'in sahibi ve "Hamam" fıl- minin yapımcısı Cengiz Ergun ıse "Türk Sinemaa'nngdeceğininışık- lan şjmdiden görühmeyebaş- ladL Bence çok olumtu yön- de gelişrvor. Gerekyapıma- lar gerekfihncOerişin farkı- na vardı. Türk Sineması se- yirchle buluşmaya başladı, bu övünç kavTiagı" diye ko- nuştu. Türk Sıneması'nda- ki gelişmeleri "son derece olumlu" diye nitelendiren Ergun, şöyle devam etti: "\e- ter ki seyirciye sırtinı dönen filmler yapılmasın. Bir dö- nem yönetmenler daha çok kendi iç dünyalannı yanst- tanfilmleryapryordu ve kı- sır bir döngü içine gjrilmiş- ti. (>. sa sinemamı/da yükselen trendle bir- Hkte izknme konjonktörü de vükseliyor. Si- nemadaki olumlu gelişmelerden Türk Si- neması da nasibini alacak. Y'eter ki yanhş değeriendirmeler ve vanhş işler yapmaya- hm." Bu yıl Antalya Altın Portakal Film Fes- tivali'nde "OnurÖdülü" alan filmyönet- meni Nejat Saydam da Türk Sineması'nın çok iyi bir yönde olduğunu ve bu sene viz- yona giren filmlerin her bakımdan güzel eserler olduğunu söyledi.. Çıplak modeller Haber Merkezi - Antik Dekor dergisi 43. sayısında 'SanavH Nefıse Mektebi'nde çıplak model konusunu işlıyor. Okulun hocalanndan Hikmet Onat'ın o günlere ilişkın anılannı anlatüğı 1976 yılında yaptığı konuşma yazıda yer alıyor. Yazıda okulun 1883 yılında Osman Hamdi Bey'in girişimlen sonucu kurulduğu belirtiliyor. Fotoğrafta Hikmet Onat Atölyesi'nde, 1935"te çıplak model ve öğrenciler görülüyor. Hollywood'da cinseltaciz iddiası Çeviri Servisi - Mkhael Jacksoru Elizabeth Taylor, Don Johnson, Syrvester Stallone, Pamela Anderson gibi birçok Hollywood ünlüsünün estetik cerrahı olarak bilinen Steven Hoefflin hakkında, hastalanyla yakın ve uygunsuz ilişkilere girdiği iddialan Hollywood'u ve estetik cerrahi çevrelerini birbirine kattı. Washington Post gazetesinin haberleştiıdiği iddialara göre Dr. Hoefflin, bu hastalanndan bazılannın estetik operasyonlan sırasında hem uyuşturucu ilaçlar alıyor hem de hastalanna cinsel tacizde bulunuyorda Gazetenın haberinde, kimligini saklamak amacıyla ismi John Roe olarak verilen ünlü hastanın yüzünün gerilmesi ve burnunun estetik ameliyatı esnasında, doktor tarafından belden asağısının soyubnuş olduğu ve hasta kendine geldiğinde, doktorun kendisine 'zaten cinsel organlarmı hiç kuflanmanuşsın' dediği belirtiliyor. Hoefflin ise tüm bunlann mesleki bir çekişme olduğunu ve yıllar önce ekip halinde birlikte çalıştıgı, ancak sonradan anlaşamayarak aynldığı Wallace Goodstein ve James S. Hurvitz isimli estetik cerrahlar tarafından uydurulduğunu söylüyor. Oysa Washington Post gazetesinde yayımlanan haberde Steven Hoefflin Kliniği'nde çalışan ve kendileri de doktorun tacizine uğradıklannı iddia eden 4 yardımcısının ifadeleri de bulunuyor ve ifadeler Amerikan Tıp Komisyonu'na iletılmiş durumda. Suçlama Hoefflin'in kokain kullandığı ve hastalanna narkoz altındayken cinsel tacizde bulunduğunu ıçeriyor. Komisyon 4 tanığın. içinde ünlülere tacizin de aynntılanyla anlatıldığı ifadesini dinlemek üzere tarih kararlaştırmış. Olay aynca yargıya da intikal etmiş durumda. RASGELE /RAIF ERTEM Siyasl Ikfidaplar İstemlere Karşı OlamazJar Çevre konusu gündemde. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri. Söylevler veriyorlar toplantılarda, törenlerde. Ne güzel sözler. Sevinç veriyor, umut veriyor insana. Olaylara gelince. Aynı umudu, sevinci duyamıyoruz, bulamıyoruz. Umutsuzluk dalgası sanyor insanı. Bergama olaylanna baksanıza. Yargı siyanürle altın aramayı durdurdu. Ama uygulama?.. Bergamalılar ayakta. Köylüsü, kentlisi. Kadını, erkeği. "Biz yaşamak istiyonız" diyorlar. Takı taklavat değil. Yargı durdurdu. Halk istemiyor. Yabancı şirket. Çalışmalannı sürdürüyor. Terk etmiyor ülkemizi. Terk ettirilmiyor. Hatta ülkemizin başka yerlerinde de aramalann düşünüldüğü biliniyor. Gündemden düşmüyor Akkuyu'daki nükleer santral. Gökova'daki termik santral. Sular akıyor, biz bakıyoruz. Yel üfürüyor, sel süpürüyor. Doğa dostu doğal kaynaklar. Yararlanmıyoruz. Nükleer termik santrallara yöneliyoruz. Doğa düşmanı, doğayı yok eden. Söylevler, olaylar... Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Halk biliyor, savaşını veriyor. Kazanacak da! Halka karşı hiçbir şey yapılamaz. Yapılanlar da kalıcı olamaz. Biliniyor. Içimden öyle geçiyor. Bakarsınız kısa bir süre sonra. Akdeniz'e, Karadeniz'e, Ege'ye. Akan ırmaklann üzerine santrallar kurulacak. Irmaklar akarken yalnızca bakmayacağız. Enerji üreteceğiz. Işıl ışıl yanacak elektriklerimiz. Gürül gürül çalışacak trenlerimiz. Istanbul-Ankara arasındaki hızlı tren yolunu bağlayacağız. Erzurum'a, Ardahan'a uzatacağız. Anadolu'nun dört köşesine yayacağız. Üç yanımız denizlerle çevrili. Gemiler kaldıracağız. Istanbul'a, Izmir'e. Batum'dan Iskenderun'a. Trafik canavanndan da kurtulacağız. Teneke uygariığından. Haberlerde, ölenleri, yaralananlan okumayacağız, izlemeyeceğiz. Ulaşanlar, kavuşanlar olacak haberlerimiz. Siyanürün zehirini değil, toprağın bereketini paylaşacağız. Içtiğimiz su, soluduğumuz hava. Yaşam kaynağı olacak. Eğer biz istersek. Istemlerimizi yaptırmayı bilirsek. Rasgele... CANlM.. e-posta : tan (o prizma.net. tr İstanbul Ormanlar ıçm buyük işbirliği İstanbul HaberServi- si - Yüzölçümünün yüz- de 45'i ormanlarla kap- lı olan, ancak gerek çev- resel gerekse dikkatsiz- lik ve tedbirsizlik nede- niyle her yıl bunun bir bölümünü kaybeden İs- tanbul için bir araya ge- len 26 sivil toplum ku- ruluşu, kentteki orman varlığına sahip çıkmak amacıyla ortak çalışma içine girdi. Aralarında Orman Bakanlığfnın İstanbul il birimleri, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vak- fı (TEMA), Doğal Ha- yatı Koruma Derneği (DHKD), Çevre ve Kül- tür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇE- KÜL) ile Türkiye Çev- re Koruma ve Yeşillen- dirme Kurumu'nun da bulunduğu toplam 26 si- vil toplum kuruluşu, "İs- tanbul Orman,Çevre ve Kültür Varhklannı Ko- ruma Platfonnu" oluş- turdu. Yaklaşık 8 ay ön- ce bir deklarasyonla ku- rulan platform, idari ya- pılanmasını tamamladı. Orman Mühendisle- ri Odası Marmara Böl- ge Başkanı Prof. Ertuğ- rul Acun da İstanbul'da binlerce dönüm devlet ormanının vakıf üniver- sitelerine verilmesini çağdışı yağmacılık ola- rak niteleyerek yagma- yı bugün Tank Zafer Tu- naya Kültür Merke- zi'nde saat 11.00'de bel- geleriyle açıklayacağı- nı bildirdi. Çağdaş Yaşarm Des- tekleme Derneği (ÇYDD) SanyerŞube- si'nin, fidanlıklann özel- leştirme kapsamına alın- masıyla ilgili dün dü- zenledıği toplantıda da fidanlıklann özel kışi- lere devredilmesinin, id- dia edilen yararlan sağ- lamayacağı savunuldu. Demirel 'Uygarlık bilimle olur' ANKAR4(Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel bilim ve teknolojinin farkına varmayan ülke- Ierin asla uygarlık düze- yine ulaşamayacaklannı vurguladı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru- mu ile Türkiye Bilimler Akademisi'nin "1997yı- h bilim, hizmet ve teşvik ödüDeri" törenle sahip- lerine verildi. Cumhur- başkanı Demirel, Başba- kan Yardımcısı İsmetSez- gin ve feshedilen SHP'nin Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü'nün de katıldığı törende, ko- ronun seslendırdiği 10. Yıl Marşı'na ızleyiciler deeşliketti. Demirel, "Biz,koloni değil bilim ve teknoloji ülkesi otmakistivoruz. Bu nedenk, yönetime, üni- >«rsitelere ve bihm adam- lanna çok büyük iş düşü- yor" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog