Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

13 KASIM 1997 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale Izmir Manısa Aydın Denızlı Y Y PB Y Y Y PB PB 18 20 18 20 22 21 24 21 Sınop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas HB PB PB PB PB PB PB PB 16 17 16 17 17 16 17 16 Adana A 25 Mersin 23 Diyarbakır A 19 Şanlıurfa 20 Mardin 18 Siirt 15 Hakkârı Van Zonguldak PB 18 Antalya PB 23 Kars 13 12 Yurdun kuzeybatı ke- sımlen parçalı bulut- j , Marmara'nın batı- sı ıle Kuzey Ege kıyı- lan sağanak yağışlı. ötekı yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yur- Oslo atlerınde yer yer sis görülecek. Hava sı- caklığında onemli bir değişıklık olmayacak. Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn K Y ÇB Y Y Y Y 4 7 11 9 8 10 9 M ü n | h Y 10 Milano Berlın Budapeşte Madnd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y Y Y Y Y Y 10 11 10 9 17 14 17 20 Y 17 ASYA Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire ÇB Y K PB ÇB K PB PB 5 15 3 14 16 4 18 23 Şam PB 19 0Aç,k Parçal bulutiu Sıslı k Çok bututkj « • f c Yağmıjriu Gök gurültulü G U N C E L CÜNEYTARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada nu inceledi ve kadın-erkek çalışan kesimın erken yaşlarda emekli olmalannı hayretle karşıladığını ra- poruna yazınca... Öylesıne olumsuz tepkilerle karşılaştı ki, apar topar Türkiye'den kaçtı. Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofıslerinde görüştüğümüz Kaldor, bana "Türkiye, emeklilik cenneti" demişti: "Dünyanın hiçbir ülkesinde erkeğin 45, kadının 38yaşında emekli olduğu görülmemiştir. Kadın ol- sun, erkekolsun, birinsan edindiğı deneyimlerve bilgi birikimi ile 60 yaşlannda toplum için en ve- rimli çağını yaşar. Siz bu hazineyi kızağa çekiyor- sunuz." Yaklaşık 30 yıl sonra, Başbakan Yılmaz, ANAP gaıbunda Kaldor'a koşut yaktnmalar içeren bir ko- nuşma yapıyor. Kadının 38, erkeğin 42 yaşında emeklihğini eleştinyor. Ne çare, ortaklarıyla uzlaşmak zorunda. Sosyal demokrat hükümet ortağı bir partiyle ne- yin nesi kimin fesi olduğu henüz anlaşılamayan DTR tam tersi görüşte. Neredeyse emeklilik yaşı- nı kadında 30, erkekte 35'e ındirecekler. Gerekçeleri işsizlik sigortasının ülkemızde he- nüz uygulanmaya başlanılmamış olması. Oysa, hükümetin Meclis komisyonlarındagörüşülmekte olan SSK Yasası'na bir madde ekleyerek ya da ay- rı bir yasayla işsizlik sigortası sorununu çözebilir. Emeklilik yaşını 55-60 ile sınırlamaya karar ver- se hükümet, işsizlik sigortasını SSK Yasası ile eş- zamanda çıkarabilir. Tabii, çalışanlar alanında gerçekten bir reform yapmayı arzuluyorsa... Sorun, yağla unu bir araya getirip helva yapabil- mekte. Ama nerede o özlemi çekilen marifetli ba- şaşçılar?.. Ses getirmez muhalefet Turgut Özal, sanırız 1986'da toplumun kimi ke- sımlerinden gelen baskıya karşın emeklilik yaşını 55-60'a bağlayan bir yasa çıkardı. 1991 'deki erken seçimde sıyasal yaşamının son kumarını oynayan, ya kalacak ya da sıyasetten si- linecek olan Demirel ın oy kampanyasının ana öğesi "Gel, ne olursan ol, ne istersen gel" sloga- nıydı. Bilinmez kaç bin oy uğruna emeklilik yaşını aşa- ğıya çekeceğini vaat ettiği seçimden birinci parti olarak çıktıktan ve 30 Kasım 1991 'de yedinci kez Başbakan olduktan tam üç ay sonra Ozal düzen- lemesini "iptal" etti. Eğer "Ne olursan gel, ne istersen gel" sloganı emeklilik yaşını yükselten düzenlemeyi iptal yolu- nu seçmeseydi, bugün ola ki, emekliliğe ilişkin so-, junlar yaşanmayacaktı. Evet, Demirel'in başbakanken kıvanç duyduğu iptal olayı işleme girmeseydi; öne sürüldüğüne gö- re Özal düzenlemesinın emeklilik yaşı için öngör- düğü 10 yıllık geçış dönemi geçen yıl tamamlana- - cak ve... 1 Emeklilik sorunu tamamen ortadan kalkacaktı. işçi sendikaları 50-55 yaşı destekliyor. Türk-lş 1 "milyonlann emeklilik hakkının ellerinden alınma- sına izin vermeyeceklerini" söylüyor. DİSK de ka- ^ tılıyor bu görüşe. Ne ki, sesini duyursa bile etkisiz ", kalan ekonomi kurmayları -bir habere göre- 50-55 yaşın sadece Uganda'da kaldığını öne sürüyoıiar. , Dinleyen yok! Bu türden irdelemeleri dinlemeye " açık zihin ise zaten hiç olmadı, yok! , Ses getireceğini sandığımız bir muhalefetimiz • var: Yarı iktidarda yarı muhalefette. Deniz kızı mı, • yoksa kız mı, balık mı belli değil. L On gündür o TV senin, bu TV benım geziyor ve: ı "(a)- Bu hükümeti yıkmak yanlış. (b)- Bu hüküme- 1 ti ayakta tutmak da yanlış" diyor. Sebep nedir efendim: "Yakışıklı" Baykal'a gö- ' re, "Ülkeyi tekrar bir hükümet kriziyle karşı karşı- ya bırakmak doğru değil. Hükümet, hükümet de- ğil, kararsız Kasım ve zamcıbaşı." Hem yıkılmasını istemek, hem de ayakta kal- masını sağlamak. , Yutan olursa... ," Ne beceri ama... Uydudan kalp konferansı yayını Haber Merkezi - Amerı- kan Kalp Demeğı'nin dü- zenlediği 70. Kardiyoloji Tojdantısı'nın ardından uy- du aracılığıyla yayımlanacak interaküf telekonferans. bu- gün ılk kez canlı yayında Türkıve'den de izlenebıle- cek. Konferans, aynı anda 75 ülkede y aklaşık 700 merkez- de ilgililere sunulacak. Kar- diyoloji alanındaki en önem- lı kuruluşlardan "American Heart AssodatioıTın eğitim servisi niteliğindeki yayın, Bristol-Myers Squibb Inc.'ın katkılanyla Ankara, İstan- bul. Izmir ve Adana"daki he- kimler tarafından izlenebtle- cek. ABD'nin Florida eyaleti- ne bağlı Orlando kentinde, Türkiye saatıyle 20.00-22.00 arası gerçekleştırilecek tele- konferansın bir diğer özelli- ğı de, klinik çalışmalann so- nuçlannı açıklayan uzman- larla canlı yayında iletişim kurulabılecek olması. Konferansa. "21. Yüzyıl- da Kalp Yeterazüğj Tedavisr konusu ıle Dr. Ja>f Cohn. "Ateroskleroz Riskinin Azal- ülmasında Yeni l'fuklar" ıle Dr. Andrevv Tonkin. "Hiper- tansiyon-Patojenik Rolü ve Tedavi Yönergeleri" ile Dr. John Fulkr, "Antiaritmik Tedavi*" ile de Dr. D. George Wyse katılacak. Clinton sorguya çekildi FTİAT KOZLUKLU WASHINGTON - ABD Başkanı Bill Clinton ile yardımcısı AlGore. Beyaz- saray'daki makamlannı kullanarak Demokrat Partı için. 1994 ile 1996 yıllann- da seçim kampanyasında kullanılmak amacıyla ba- ğış topladıklan iddıasıyla sorgulandılar. Sorgulama- Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞÜKRAN TUTUCU ya Adalet Bakanlığı yetki- lilerinin yanı sıra FBI gö- revlilerinin de katıldığı bil- dirildı. Başkan ve yardım- cısınm özel konutlannda ayn ayrı yapılan sorgula- mada. avukatlar da hazır bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Mike McCurry biraçıkla- ma yaparak "Başkan ve başkan yardımcısu daha önce yaptıkları açıklama- larda olduğu gibi, soruştur- mada tam işbiriiği yapmış- lar ve yetkililerin görüşme talebi geldiğinde, bunu ka- bul etmişlerdir" dedı. 4 Öğretmenlere torpfl yapmayın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Olağanüstü Hal Bölge Valısi Aydın Aslan. halen Doğu ve Güneydo- ğu'daki 5 bin 330 okuldan 2 bin 303' ünün güvenlık ve terör nedeıuy- le kapalı olduğunu behrterek millet- vekillerine, "Halen 380 okul öğret- men bekliyor, ama sizinyüzünüzden. Lütfen. torpil olmayın ve ögretmen- ler bölgeye gelsin" dedi. Doğu ve Güneydoğu'daki Göçün Nedenlerini Araştırma Komisyonu dün eskı Toplu Konut Idaresi Başka- nı YlğitGülöksüz, OHAL Bölge Va- lisi Aslan, Türk Mühendis ve Mimar Odalan Başkanı Yavuz Önen. Maz- lum-Der Başkanı Yılmaz Ensarioğ- lu ve eski OHAL Bölge Valisı sıfa- tıyla da Konya Milletvekih Necati Çetinkaya'nın bılgısme başvurdu. Daha önce Batmanda kayma- kamlık, vali yardımcılığı, Şımak Va- liliğı, Diyarbakır Emniyet Müdürlü- ğü görevlerinde de bulunan Aydın Aslan, u .4rükvatandaşı, terördenso- vutiama aşamasındayız. Bu da o böl- geye yaünm \apmak. bölge insanı- nın ihtiyaçlannı karşılamaktan geçi- \or. Ancak göre\ \apüğım 2 ay süre- since hiçbir kaynak aktarümadj- dı- ye konuştu. Valı Aslan. terörle mü- cadele sırasmda 4 bin cıvannda as- kerin şehit düştüğunü, ancak 25 bin terönstin etkisiz hale getirildiğini be- lirterek -Zaman zaman hatalaroldu. Biz de bu konuda hatalar yapmış ola- biliriz, ancak vatandaşa zulüm söz konusu değil'* dedı. Valiliğı döneminde boşaltılan köy ohnadığuu. ancak köye dönüş baş- vurulan bulunduğunu anlatan Aslan, şimdiye kadar 78'i köy, 70'i mezra olmak üzere toplam 148 yerleşim bi- rimine toplam 22 bin 993 yurttaşın döndüğünü açıkladL Bölgedeki eğitim kurumlannın durumuna ilişkin de bilgı sunan As- lan, bölgedeki 5 bin 330 okuldan 2 bin 303 'ünün kapalı olduğuna dıkkat çekti. Bunlardan 580'inın öğrencısizlik nedenıyle kapalı olduğunu ve bir da- ha açılmayacağını aktaran Aslan, milletvekillerinı kastederek u 380'i ise öğretmen bekliyor. Bölgeye yeni atama yapıldı. Ama göreve gelmedi- ler. nedeni de sizlersiniz. Lütfen tor- pil olnıa> ın; eğer bu öğretmenler tam olarak gelirierse 400 okul daha aça- cağun" dedi. ^ e r n a ı a n ı ı a ı şamını>itirenavılkat]vIedetscrhat,öiü- münün üçüncü vıldönümünde mezan başında anıldj. Serhat'ın Zincirlikuyu Me- zarlığı'ndaki mezan başında dûzenlenen anma törenine eşi Yurdanur Serhat, oğ- lu Rumet Serhat, akrabalan ve meslektaşlan katüdı. Törende konuşan Serhat'ın yakınlan, Medet Serhat 1 ın çok başanlı bir avukat olduğunu ammsatarak onun düşüncelerinin hâlâ yaşadığııu vurguladılar. (Fotoğraf: HÜLYATOPCU) . Çiller'e ÖDP protestosu —•""BÂLIKEStR fCümhürfyet) - DYFGenel Başkanı Tansu Çiller Balıkesir'in ilçelerine yaptığı geziler sırasmda protestolarla karşılaş- tı. Çiller, Edremit'te konuşurken bir sonraki durağı olan Burhaniye'de parti binasına "Çe- teler Halka Hesap Verecek" pankartı asan ÖDP'liler gözaltına alındı. Polis ÖDP Burhaniye tlçe Orgütü binasına asılan pankartı indirdi. Gözaltına alınan ve ara- lannda ilçe başkanı Fikret Erdidal ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplam 11 ki- şi, Çiller Burhaniye'den aynldıktan sonra ser- best bırakıldı. Gezisi sırasmda halktan destek isteyen ve "Bana yüzde 40 oy verin, Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nden daha fazla iş yapayım" di- yen Çiller'e, Balıkesir'deki gezisi sırasmda MHP'lıler ilgi gösterdi. içişleri Bakanı Başesgioğlu 'Susurluk'uşov yapmadan çözeceğiz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, PKK- nin erime süreci ıçine gir- diğini belirterek örgütün eylemlerini batıya ve Kara- deniz Bölgesi'ne kaydır- maya çalıştığını kaydetti. Başesgioğlu. Susurluk skandalı konusunda 29 ay- n inceleme, araştırma ve soruşturma yaptıklannı, 7 ayn soruşturmanın da ha- len devam ettiğini söyledi. Başesgioğlu, İçişleri Ba- kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Ge- nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü TBMM kotnisyonunda, PKK'nin uluslararası plat- formlarda eylemlerini, bir DYP lideri, ABD'deki apartmanını satıyor ; ANKARA (UBA) - DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller. ABD'nin Maryland bölgesinde bulunan ve Meclis'e verdiği malvarlığı beyanında yaklaşık değeri 100 bin dolar olarak gös- terilen apartmanını emlakçi ara- cılığıyla satışa çıkardı. Çiller' in. "ABD'dekiınaDan- mı saüp şehit aüelerine bağışla- >acağım" sözlerinden sonra. Çiller çifti arasında 'mal de>Ti' konusunda farklı ta\ ırlar ortaya çıktı. ÖzerÇiller'ın mallann ba- ğışlanmasına karşı çıktığı öne sürüldü. Partililerden gelen bas- kı üzerine Özer Çiller'Ie konuyu yeniden konuşan Çiller. "Senis- tiyorsan kendi adına olanlan sa- tarsuı" cevabını alınca, Mary- land bölgesinde bulunan ve Meclis'e verdiği malvarhğı be- yanında yaklaşık değeri 100 bin dolar olarak gösterilen apartma- nını satışa çıkardı. Çiller'inönü- müzdeki günlerde diğer mallan- nı da emlakçiye verecegi belir- tilirken ABD'de üzerine kayıtlı görünen bütûn mallannı sataca- ğı öne sürüldü. ". • • . BAS ITIMA HILIPS AQ 5150 Müzik Seti OKURLARIMIZIN DİKKATİNE: PHILIPS JİO StSO kampanyasının üretiminde yaşanan ve istenmeyen aksaklıklar nedeniyle geciken ürün dağıtımma 24.11.1997 tarihinde başlanataktır. Söz konusu sürede, siz hak sahiplerinin olası adres değişikliğini göz önüne alarak istenmeden geçen süreye bir de ürün teslim problemi yaşanma- ması gerektiği inancındayız. Bu gond ... s' zl ı dair, lerden * APSvey iade taahhüt İMm TAN \ VAKTİÎ ibelgeî'"1 veaçı bile) 21 11.1997 İ4 57 83 •oediyo"!!: ..t: •nı.r»:? HİR ÇARŞAMBA, BÜTÛN BİR HAFTAI çeşit insan haklan savouıu- culuğu. hak mücadelesı olarak göstermeye çalıştı- ğını vurguladj. Başesgioğlu, Susurluk olayını şov yapmadan çöz- meye çalıştıklannı söyledi. Bu konuda şimdiye kadar 29 ayn inceleme, araştırma ve soruşturma yaptıklarını, 7 ayn soruşturmanın da ha- len devam ettiğini belirten Başesgioğlu. "Bizden iste- nen gerekli belge ve delille- ri yargıya sunduk. Bu ko- nuda şimdiye kadar basuıa beyanat vermekten kaçm- dık diyc, sessiz olduğumuz söylenemez" dedi. Başesgioğlu, kirli yapı- lanmayı aydınlatacaklannı belirterek şunlan söyledi: "Susurluk ola\ ında herkes başka bir şeyler anyor. Bu olavı bahane ederek rcjime, sisteme, devlete \e emniyet kuvvetlerine küfretmek is- teyenler var ki biz buna as- la izin vermeyeceğiz.*' Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan RP'li üyeler. Batı Çalışma Grubu (BÇG) ile Jandar- ma Istihbarat Teşkilatı ola- rak bilinen JİTEM'e ağır eleştiriler yönelttiler. RP Adana Milletvekili Ertan Yülek. Batı Çalışma Grubu'nun, ülke sermaye- sinin ücte birini oluşturan Islamı sermayeyi "düş- man" ilan ettiğini ileri sü- rerek "Bu durumda ülkede iç banş nasıl sağlanabilir" diye sordu. G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada ha önce, "Süre yok, sureyle idare et" demişlerdi. Bu kez Yargıtay Başsavcısı Savaş Vural'ın 39 sayfalık değerlendirmesini okuyup anlaması için 18 Kasım'a randevu verdiler. Anayasa Mahkemesi'nın bu karan- na yönelik yorumlar farklı. Bir kesim, "Mahkeme RP'nin elınden, 'Başsavcı'nın konuşmasından sonra bize hiç zaman tanınmadf kozunun alınmasını iste- miş olabilir" diyor. Bir başka kesim, "Anayasa Mah- kemesi'nın parçalı yapısı var. Özellikle, Özal dönemin- de mahkeme üyelığine atananlararasından farklı yak- laşım gösterecek kışiler çıkabilir. Süre oylamalannın sonucunda oybihiğinın çıkmaması bunun gösterge- si" diyor. Bu durumu yorumsuz bırakıp, RP'yle devam ede- lim. Iki soru var: - RP kendisini nasıl savunacak? - Eğer kapatma çıkarsa RP'nin tutumu ne olacak? Birinci sorunun yanıtını büyük ölçüde RP Genel Sekreteri ve Grup Başkanvekili Oğuzhan Asiltürk verdi. Anayasa Mahkemesi'nde dava sürerken parti- sinin grup toplantısında durumu değeriendirdi: "Yargılanan RP değildir, demokrasidir, hukukdev- letidir. Biz mahkemede RP'yi değil; hukuku, insan haklannı savunacağız..." RP'liler haklanndaki suçlamalara hiç değinmiyor- lar. Doğrudur, yanlıştır demiyorlar. Ne diyorlar: "RP'yi kapatırsanız demokrasınin başına bir şey- ler gelir..." Bu saptamadan sonra, ikinci soruya gelelim. RP'li- ler hesaplannı doğal olarak kapatılma dasılığı üzeri- ne yapıyorlar. Yeni bir parti kuracaklan kesin. Bu par- tinin kısa sürede RP'nin gücüne ulaşması çok zor. Si- yaset bilimcilerinin değertendirmesi de bu yönde. "Geçmişe bakın" diyorlar,"kapatılan partinin yehne kurulanlann oylan ilk seçimde düşük çıkmıştır." O zaman şu soru gündeme geliyor: "Sorun RP'nin kapatıiması mı, demokrasiyi tehdit eden unsuhann etkisiz hale getin'lmesi mi?" Ikincısiyse daha önce de vurguladığımız gibi de- mokrasiye gerçekten inanan güçlerin kendisini topar- laması gerekiyor. 32 kısım tekmili birden... Anayasa Mahkemesi'nin içine bakarsak... Net bir görünüm yok. Üç üyenin RP lehine karar vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Buna dördüncü bir kişi daha eklenebilir. Tarih dizini kabaca şöyle olacak: 18 Kasım günü Erbakan savunmasını yapacak. O gün Erbakan, mazeret bildirebilir ya da "sağlık rapo- ru" alabilir. Sürenin uzatılmasına yönelik bu girişime olumlu yanıt verilmesi beklenmiyor. O zaman, "Siz gelemiyorsanızyen'mze birini göndehn" yanıtı günde- me gelecek... • Raportörün raporunu yazması, üyelere dağtlması, üyelere inceleme süresi verilmesi toplam üç hafta ka- dar sürecek. Aralık ayının ikinci haftası büyük olasılık- la dava sonuçlanacak. RP'nin bütün çabası Başkan Yekta Güngör Öz- den'in yıl sonunda emekliye aynlmasından sonra da- vanın görülmesi. Bugün için zayrf bir olasılık... RP'nin önceki günkü dilekçesi şöyleydi: "En az 20 gün olmak üzere ek süre..." Taban 20 gün, tavan yok. Mahkemede süre veril- mesi konusunda yaşanan tartışmalar önümüzdeki günlerde derinleşirse şaşmamak gerekir. Anayasa Mahkemesi bugüne dek 31 parti kapatma davasına baktı. Bunlardan 20'sı kapatmayla sonuçlandı. Bakalım 32'ncisi ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki, RP'nin sergilediği oyun bu ra- kamdagizli... 32 kısım tekmili birden... Enerji işçîsi eylem hazırhğmda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin zaranna gerçekleştirdiği özelleştirmelerle 10 termik santralın 20 yıllık işletme hakkı ve maden ocaklannın devir ihalesini sonuçlandırması, enerji ve maden işçilerini harekete geçirdi. Türkiye Maden-tş Sendikası ve Tes-lş Sendikası, üst kuruluşlan Türk-İş'e Başkanlar Kurulu toplanması olağanüstü için çağnda bulunurlarken eylem hazırlıklannı da başlattılar. Tes-lş Genel Başkanı Mahmut Özonur, termik santrallann satışma karşı Başkanlar Kurulu'nda eylem karan aldıklannı bildirdi. Özonur, öncelikle işçilere eğitim vereceklerini, bildiriler, afişler ve pasıf eylemlerin ardından mitingler düzenleneceğini söyledi. Siyasal partiler içerisinde lobi oluşturma faaliyetı yürütüleceğını de kaydeden Özonur, "Mesut Bey muhalefettey ken satışlara karşı, size destek \erecegiz'* dedi. "İktidar oldular. kendileri yapıyorlar. Biz de kime inanacağımızı şaşurdık. Bakarsın. 40 bin enerji işçisi getirir istifasmı koyar. Enerji işçisi kızgm" diye konuştu. REFAHYOL hükümeti döneminde termik santrallan ihaleye çıkaran DYP'den Saffet Ankan Bedük ıle Mehmet Gölhan. iki gün önce Tes-İş'i ziyaret ettiler. Tes-İş Genel Başkanı Özonur. görüşmede santrallann satışının ele ahndığını belirtirken "Kendileri ihale açtılar. Kime ne anlatacağız. RP'li Abdüllatif Şener'in Yatağan'daki konuşması var. 'Burayı satan hırsızdır" diyor. Bu seçim bildirgelerinde de var. Ama onlar yapûlar" diye konuştu. Santrallann satışına karşı Mılli Güvenlik Kurulu'na da (MGK) rapor sunan Özonur, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'ten görüşme talebinde bulunduklannı kaydetti. Türkiye Maden-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Orhan Şimşek. santrallarla birlikte kömür ocaklan da de\Tedilen Yatağan. Çayırhan ve Bursa'dakı şube başkanlanyla bir toplantı yaptıklannı, daha büyük boyutlu eylemlere gıdileceğini bildirdi. Termiksantrola durdurma karan SONERMEMtŞ ZONGULDAK - Zonguldak'taki çevre örgütleri ile bazı belediyelerin ÇATES'in faaliyetinin durdu- rulması istemiyle enerji, sağlık ve çevre bakanlıkla- n ile TEAŞ ve Zonguldak Valiliği aleyhine açtığı da- va sonuçlandı. Zonguldak Idare Mahkemesi oybirliğiyle aldığı kararda, ÇATES'in faaliyeti sırasmda denize kül, cüruf ve atık su boşalttığı, baca ağızlanndan hava- ya yayılan kül ve dumanın da insan ve çevre sağlı- ğını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Santralın faaliyetini sürdürmesi için gerekli ya- sal izinleri bulunmadığına ve Çevresel Etki Değer- lendirme (ÇED) Raporu'nun hazırlanmadığına işa- ret edilen kararda, ÇATES'in ekolojik dengeleri bozduğu anlatıldı. Dokunulmazlıklarda gecikme ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasanın, milletvekili dokunulmazlığının sınırlanmasına yönelik 83. maddesinin değiştirilmesini içeren yasa önerisi için ilk rötar hükümet kanadından geldi. Hükümet ortakları. TBMM Danışma Kurulu'nun ilk tur görüşmelerinin bugün yapılmasını kararlaştırdığı anayasa değişikliği önerisinin ilk tur görüşmelerini. ihtisas komisyonlan için seçimler tamamlanmadığı gerekçesiyle haftaya erteledı. Iktidar kanadınm sözcüleri ertelemeye gerekçe olarak Anayasa Komisyonu başkanhğının halen DYP'de olmasını gösterdiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog