Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Haydar Tunçkanat 27MAYIS 1960DEVRİMİ 650 000TL CumhunyetKıtapKjlubuÇagPazart»TiaA.Ş Tûrtocağı Cad No 3*41 Cağalogiu/ktanbul Poslaçekıno 666322 Cumhuriyet f Ç A Ö D A Ş Y A Y I N L A R Ataol Behramoğlu UTANIYORUM 300000TL CumhunyetKrtapKulubuÇagPazatamaA.Ş Turkocağı Cad No 3*41 CağatoğkVfetanbul Postaçekıno 666322 74. Y1L SAYI: 26335 / 100000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 13 KASIM 1997 PERŞEMBE Holbrooke Rusya'yla fîizeleri, Almanya'yla tam üyeliği görüşüyor Amerika Türidye için Avrupa'da arabuhıeu CUMHURİYET'İN K H •• U • z L T M E •• U T R • Dışisleri Bakam Ismail Cem, Başbakan Yardımcısı Ecevit'ten sonra dünsabah Başbakan Yılmaz'ın kabul ettiği Holbrooke ile Almanya ve Vunanistan'ın AB'ye üyelik konusundaki engelleyici tutumu elc alındı. (Fotoğraf: REUTERS) KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tan Avrupa Birliği değerlendirmesi: Statüsüz davet atdaksızhk• Kıbns Türk toplumunun statûsü belirlenmeden yapılan Avrupa Bırliğı davetını "hakaret ve ahlaksızhk" olarak niteleyen KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Holbrooke'un adaya ve bölgeye yaptığı ziyaretlerin AB amaçlı olduğu mesajını verdı. Denktaş, yapılan baskı konusunda "Bize tatlı tatlı 'Gelin şu güzel Rumlarla birleşerek onlan destekleyın. Bu iş bitsin' demektedirler" dedi. • Denktaş, "Holbrooke'un ikı tarafı gûndemsiz görüştûrmûş olması kendisi açısından çok faydalı olmuş" diye konuştu. KKTC lideri "Benim statü konusunu bır tarafa iterek egemenlik konusunu sorun yapmayarak KKTC'nin varhğını unutarak 34 yılhk mücadelenin ve mukavemetin ne için yapıldığını dikkate almayarak AB yoluna girmem istenmektedir" dedi. • 9. Sayfada • ABD Başkanı Bill Clinton'ın özel temsilcisi Richard Holbrooke'un, Rusya'da başlayıp Kıbns ve Ankara'da devam eden temaslan Avrupa'da sürecek. Rusya'dan, S-300 füzelerini Rum kesimine vermemesini isteyen Halbrooke, Denktaş'a güvence verdi. • Holbrooke'un, buna karşılık Türkiye'nin adadaki askerlerini aşamalı olarak geri çekmesini istediği öğrenildi. Kıbns temsilcisi, Türk yetkilileri, Rusya'nın Iran'a da füze satma planlan olduğu konusunda uyardı. • Başbakan Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Ecevit ve Dışisleri Bakanı Cem'le görüşen Holbrooke'un, Türkiye'nin AB'ye girmesi yönünde arabuluculuk yapmak üzere Almanya'ya gittiği bildirildi. Ul£ 9. Sayfada Atatürk'ün yazdığı tarih: Söylev PAUL DUMONT Çeviren: SERVER TANİLLİ 3trasbourg Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Profesörü Paul Dumont, bilimsel bir yaklaşımla ele aldığı Nutuk için "Atatürk eğer umut ve inançlarını söylemeyi bilmeseydi, eseri, kitaplıklarda Kurtuluş Savaşı üstüne yazılmış yığınla tanıklıkların yanına konacak ve öteki kitapların arasında bir kitap olup çıkacaktı" diyor. 740 sayfa Yann Cumhuriyet 'le. Ozelleştirmeler askıya alındıSoysal'dan Santral ele$tİrİSİ DSP'nin grup toplantısında konu- şan Zonguldak Milletvekıli Mümtaz Soysal, santral ihalelerine top- lumda büyük tepki oluştuğunu belirterek özelleştırme uygulamalan- nı eleştirdi. "Bunlar özelleştırme değil, satıştır" diyen Soysal, eko- nomik açıdan çok büyûk yanlışlıklar yapıldığını söyledi. DSP millet- vekili, "Koalisyon ortağı olmak bazı şeylerden vazgeçmeyi gerekti- rebilir, ama uzlaşmalar partiye zarar vermemeli" dedi. Ecevft: UygUİamalar inceleniyor Başbakan Yardımcısı Ecevit, grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu için- de komisyon oluşturulduğunu söyledi. Bütün sektörlerle ilgili uygu- lamalann incelendiğini belirten Ecevit, şimdilık bütün işlemlerin dur- durulduğunu bildirdi. DSP lideri, incelemeleri özelleştirmeden vaz- geçtikleri veya özelleştirmeye soğuk baktıkJan için değil, daha ve- rimli çahşılması amacıyla başlattıklannı vurguladı. • 4. Sayfada Demirel: NÜkleer Santral ZOrunlU Cumhurbaşkanı Demirel gelecek 10 yıl içinde enerji sektöründe 30-40 milyar dolarlık yatınm yapılması gerektiğini söyledi. Demirel, nükJeer santral kurulrnasının zorunlu olduğunu belirterek "Fransız halkı nükleer santraldan korkmuyorsa Türk halkı niye korksun" dedi. Enerji dağıtımında çok fazla kayıp yaşandığıru vurgulayan Cumhurbaşkanı Demirel, "Ülkede her şeyi özelleştireceğiz" diye konuştu. • 5. Sayfada BORU HATTI ÎÇÎN SON KARAR KONSORSÎYUMUN Petrol yola çıkü • Hazar Denizi kıyılarmdan çıkanlan Azen petrolü dün düzenlenen törenle Bakû'dan Rusya'nın Novorossisk limanına pompalanmaya başladı. Törene Başbakan Mesut Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve sıyasilerin yanı sıra konsorsiyum temsilcileri katıldı. • Aliyev, ana petrol boru hattı için Bakû- Ceyhan yolunu destekledıklerinı belirterek "'Ancak son karan, konsorsiyumu oluşfuran petrol şirketleri verecek" dedi. Aliyev, Rusya üzerinden yeni bir hattın da gündeme geldığini söyledi. • 8. Sayfada Yağmurdereli ve Yurtçu y dan ûyaret Cezacvinden geçen gûnlerde sağhk durumu nedeniyle bir yıl sû- re için tahlhe edilen avukat yazar Eşber Yağmurderefi ile so- rumlu yazıişleri müdiirlerinin cezalannı eıteleyen yasa>la bir- likte tahlrve edilen gazeteci Işık Yurtçu dün Cumhuriyet'i ziya- ret ederek yönetki ve yazartanmızla bir süre görûştü. Görüş- mede, düşünce ve basın özgürlüğü konusu ele alındı. Yurtçu ve Yağmurdereli. rutuklu bulunduklan süre içinde Cumhuriyetga- zetesinin kendilerine gösterdiği desteğe teşekkür ettiler. (Soldan sağa Gazetemiz Sorumlu Yazıişleri Müdürü Fikret Ilkiz. Genel Yaym Koordinatörümüz Hikmet Çetinkava, Eşber Yağmurde- reK, yazanmız Oral Çauşlar, Yayın Kurulu Başkanımız İlhan Selçuk, Işık Yurtçu ve Yazıişleri Müdürfimüz tbrahim Yıldız.) Kapatma davası Refah Savaş'a hzgın • Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş'ın açıklamalanna RP'den sert tepkiler gelıyor. Abdullah Gül "Savaş; Stalin, Hıtler dönemi fenomeni" derken hakaret davası açacaklannı da belirtti. • Refah Partısı'nın kapatılması halınde 2 saat içinde bir harf değişikliği yapıp yenisini kuracaklannı belirten Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın da savunmasında Vural Savaş'ı hedef alacağı öğrenildi. • RP lideri Erbakan, başsavcmın, Türk Ceza Yasasf nın idam hükmünü öngören 146. maddesinin Refah Partililere uygulanabileceğine ilişkin savı ile ilgili olarak da "Bunlann kimseye faydası yoktur" dedi. • 11. Sayfada Vural Savaş'ın kapatma davası ile ilgili sözlü açıklamasının tam metni • 10 ve 11. Sayfada ABD Clinton sorguya çekildi • Demokrat Parti'ye bağış toplamak için Beyaz Saray'ın imkânlannı usulsüz yollarla kullanmakla suçlanan ABD Başkanı Bill Clinton ve yardımcısı Al Gore, FBI tarafından sorgulandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Clinton ve Gore'un, soruşturmada tam bir işbirliği içinde olduklan belirtildi. • 17. Sayfada SOSYALGÜVENLİK ozum ertelendi • Emeklilik yaşınm 50-55'e yükseltilmesinde uzlaşan hükümet, işsizlik oranınm daha da artmasına ve 4.5 milyon kişilik kayıt dışı istihdamın büyümesine neden olacak. EmekJilik yaşı yükseltilirken "geçiş süresi"nin, emekliliğine 5 yıl kalanlarla sınırlandınlması planlanıyor. BJMUSMMMTntaiıeri 1 3 . Sayfada ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALFNA DURDURMA KARARI U 17. Sayfada UNESCO'DAN İNSAN KOPYALAMAYA YASAK • Arka Sayfada UYDUDAN KALP KONFERANSI 1/7. Sayfada ENERJİ IŞÇİSİ EYLEM HAZ1RLIĞINDA M 17. Sayfada GUNCEL B U G U N CUNEYT ARCAYUREK Beceri Türkiye, yaklaşık 30 yıldır emeklilik yaşı ile uğraşı- yor. Bir yükseltiyor, bir ındiriyor. Kimı ıktidar, işine gel- diğinde emeklilik yaşını yükseltiyor, kimılen de çoğu kez oy kaygısıyla ındiriyor. 1970'li yıllarda BM'de çalışan, konunun uzmanı Macar Kaldor, çağn üzerine ülkemize geierek soru- MArkasıSa. 17,S& l'de KİTAP Cumhuriyet'le birlikte BORSA ODun 2903 Öncekı 2918 DOLAR Dun 185.750 Öncekı 185.800 MARK Dun 108.750 Oncekt 109.000 ALTIN ODun 1.865.000 Öncekı 1.875.000 IMF ile pazaıiık başlıyor IMF'yle bu gün teknık toplantı, 15 Kasımda durum tespi- ti toplantısı, 17 Kasımda da değerlendir- me toplantısına katılacak olan Turk heye- tinden Taner, aynı gün IMF Başkanı Mic- hael Comdessus'la da görüşecek. Hükü- met, 1998'de gereksinim duyulan yakla- şık 12 milyar dolar dış kredi için IMF'nin desteğıni sağlamak ıstıyor. • 7. Sayfada GUNDEM l\IUSTAFA BALBAY RP Çıkmaa RP'nın görünümünü şöyle özetleyebiliriz... Demokrasıyı aldı, dama çıktı. Bağmyor - Bana bir şey yapmaya karar verirseniz bunu aşağı atanm... Demokrası tekellennde ya! "Çek ellerinr dıyen çıkın- ca, bu yola başvuruyortar. Anayasa Mahkemesı RP'ye bir hafta süre tanıdı. Da- • Arkosı Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog