Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Oryal Cökdemir EFEBOS 250 000TL CurTJhunyetK/t^jKı*£>uÇağPazartamaA.Ş TurtocağıCad No 3*41 CağalogMstantul Posteçefarıo 666322 Cumhuriyet f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Anıl f SOL 350 000TL Curtuıyet Kitap Kulubu Ça§ Pazartama A.Ş Turtocağı Cad No 39>''S1 Cagatoğ/ofeânbul Postaçetano 566322 74. YIL SAYI: 26334 / 100000 TL (KDVtçindej KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 KASIM 1997 ÇARŞAMBA Savaş, RP'nin kapatılma davasmda Erbakan için "Bin yılm takıyyecisi" dedi orum'koray•RP kapatılmayı halc etti' Refah Partisı'nin kapatılması ıstemıyle açılan davada sözlü açıklamalarda bulunan Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı Vural Sa\'aş, yaklaşık 5 saat konuştu. Açıklama- lannda ağırlıklı olarak laikliğe aykın eylemlerin üzerin- de duran Savaş, hiçbirpartinin RP kadarkapatılmayı hak etmedigini belirtti. Anayasa Mahkernesi heyeti daha son- ra RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı dinledi. 1 hafta ek süre verildi Necmettin Erbakan dün yapması gereken sözlü savunma için yaklaşık bin sayfalık bir çerçeve metüı hazırladı. Anayasa Mahkemesi'ne girişi sırasmda izdiham yaşa- nan Erbakan'm korumalan mahkeme binasma alınmadj. RP lideri, Savaş 'ın ekkanıt ve iddialardile getirdiğini be- lirterek 10 günlük ek süre isteminde bulundu. Mahkeme, bunun üzerine RP'ye l hafta süre verdi. 'Dava 1998 yılına sarkmaz' Anayasa Mahkemesi Başkanı, RP'ye ek süre verilmesi konusundaki tavır değişikliği konusunda "Mahkemeler- den kimse hesap soramaz. O günün koşullannda süre vermeye gerek görmemiştik. Bugün sayın başsavcı yeni birdilekçe verdi. Savunmayı rahat yapsınlardiye süre ver- dik" dedi. Özden, her şeyin olağan yürüdüğünü belirte- rek davamn I998'e sarkrnayacağı mesajını verdi. CUMHURİYET'İN K H •« U* z L T M E •• U T R İ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı'nın 21 Mayıs 1997 tanhınde RP'nm kapa- tılması ıstemıyle açtığı davada son aşa- maya gelındı. Anayasa Mahkemesi he- yeti dün önce Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı VuraJSavaş'ın sözlü açıida- malannı. daha sonra da RP Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan'ın istemmi dınledı. Anayasa Mahkemesi heyeti. Erbakan'ın Başsavcı Savaş'm ek kanıt veıddialardılegetırdığını belırterek 10 günJük süre ıstemı üzenne, RP'ye 18 kasıma kadar. 1 haftalık ek savunma süresi verdi. Anayasa Mahkemesı'ne dün saat 09 50'de giden Yargıtay Cum- huriyet Başsavcısı Savaş, gazetecilerin sorulannı yanıtlarken şunlan söyledi' "Parti kapatma davalannda en önemti an, son söderi sö\ledigimi/. Anayasa Mahkemesi önündeld sözlü açıkiama- lanmızdır. VasaJanmız ve anayasamız gereği laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ge- rektiğinde savuninakia görevfiyim. Bu görevimi baHamıza ve Türkiye Cum- huriyeti başsavcısuıa layık bir şekflde yapacağundan emin olabilirciniz." Anayasa Mahkemesi heyetınin top- lantı yaptığı salona çağnlan gazetecıle- re saat 10.10'da başlayan toplantı önce- sınde kısa bir süre görüntü alma olana- ğı sağlandı. Toplantının basına kapalı gerçekJeşmesi gerektığıni, ancak bası- na saygı ve kamuoyunu bılgilendirme ilkeleri uyannca görüntû almmasına izm verildiğini kaydeden Anayasa Mahkemesi Başkanı YeklaGüngörÖz- dten, sözlerinın zaman zaman yanlış an- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Vural Savaş 'ın RP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili sozlu açıklamasımn tam metni 110-11. Sayfada ACI REÇETE Mesut Yılmaz emeklilik yaşına karşı çıkü • Başbakan Mesut Yılmaz, 1998 yılmın kemer sıkma dönemi olduğunu söyleyerek halkın hoşuna gitmese de doğruyu söyleyecekJerini belirtti. EmekJilik yaşının 55 olmasına tepki gösteren Yılmaz, uygulamayı 'başkasının parasıyla hovardahk* olarak niteledi. Enflasyonun yüzde 90'ı geçtiğine dikkat çeken Başbakan, "Bu enflasyonla Avrupa Birliği'ne üye olunmaz" dedi. Yılmaz, herkesten fedakârlık istedi. • 5. Sayfada Atatürk'ün yazdığı tarîh: Söylev PAUL DUMONT Çeviren: SERVER TANİLLİ Jtrasbourg Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Profesörü Paul Dumont, bilimse! bir yakiaşımla ele aldığı Nutuk için "Atatürk eğer umut ve inançlarını söylemeyi bilmeseydi, eseri, kitaplıklarda Kurtuluş Savaşı üstüne yazılmış yığınla tanıklıkların yanına konacak ve öteki kitapların arasında bir kitap olup çıkacaktı" diyor. RP Jideri Erbakan ve beraberindeki milJetvçkilleriniii Ana- yasaMahkemesı'negeiişi sırasmda karmaşa vaşandı. Başsav- cı VuralSavaş, mahkemenin sonucuna berkesin saygılı otma- sı gerektiğmi söyJedi (Fotoğraflar: HASAN A\'DIN / AA) RP'IiAsiltürk:Hukuk devletinisavunuyoruz • RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, grup toplantısında yaptıgı konuşmada, Anayasa Mahkemesi'nde kendilerini değil, demokrasiyi, insan haklannı ve hukuk devletini savunacakJannı söyledi. Asiltürk, Batı Çalışma Grubu'nun araştırmasLna göre RP'nin oy oramnın yüzde 32 arttığını öne sürdü. • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ANAP ve RP'li üyeler arasında tartışmalaryasandı. RP'li Ertan Yülek ile Nurettin Kaldınmcı, Adalet Bakanlığı ve yargı organı üyelerinin, Genelkurmay'ın verdiği brifinge katılmakla tarafsızlıklanna gölge düşürdüklerini ileri sürdüler. • 10. Sayfada UOsayfa Cuma günü Cumhuriyet 'le. Deniz Baykal 'Hükümet zamcıbaşı' • Hükürnetın sürekli niyet ortaya koyup icraat yapmadjğtru vurgulayan Denız Baykal "Artık zam deyince akla bu hükümet geliyor. Türkiye 'nin gelmış geçmış en zamcı hükümetı, zamcıbaşı bunJar" dedi. • Baykal, "Bagnmıza tas basıyoruz, krize yol açmamak için muhalefetimizi şıkâyetçi olduğumuz hükûmeti yıkma noktasma taşımamaya gayret ediyoruz" diye konuştu. • 4. Sayfada Kj _ ^Mehmet 6ol^n TansuÇillerv L Atatur-K'e ben2etrniş.Ahh Atatûrk saâ olsaudt 2& b Türkiye'nin Avrupa yolukapalı HOLBROOKE, DENKTAŞ, KLERİDES Kıbns'taüçlüzirve • ABD Başkanı Bill Clinton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'un, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum yönetimi lideri Glaflcos Klerides ile önceki gece yaptığı ayn ayn göriişmenin ardmdan dün üç lider bir araya geîdi. Daha sonra Ankara'ya gelen Holbrooke, DışişJeri Bakanı Cem ve Başbakan Iferdımcısı Ecevit'le görüştü. • 9. Sayfada AB, TÜRKİYE'YESIRTIN1DÖNMEMELt LedskyKıbns'tan umuûu • Kıbns sorununun 1998'de çözülebileceğini beîirten ABD'nin eski Kıbns özel koordinatörü Ledsky, AB'nin Türkiye'ye sırtını dönmemesi gerektiğini belirtti. Böyle bir diHTimda Türkiye'nin başka işbirliği olanaklan arayacağını söyleyen Nelson Ledsky, bunun da ABD'nin gözünde felaket anlamına geleceğini belirtti. LEYU lWŞ«0Ö.U'Bm üatarf • 17. Sayfada • Türkiye'nin çağnlmasımn planlandığı Avrupa Konferansı, Türkiye'ye tam üyelik yolunu açmayacağı gibi Kıbns'ta Ankara'ya ağır bir bedel ödettirmeyi hedefliyor. AB dışışlen bakanlannın önceki gün Brüksel'de yaptığı toplantıda Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa Konferansı'na katılmasına karşı çıkmayacağıru açıklaması Ankara'da ihriyatla karşı landı. LALE SAR/İBRAHtMOĞLU ANKARA - Avrupa Bırlı- |ı'nın (AB). Almanya engelı- nı aşıp Türfcıye'yı davetedece- gıni açıJcJadıgı Avrupa Konfe- ransı, mevcut halıyJe Anka- ra'ya tam üyelik yolunu açma- dıgı gıbı lCıbns içinde ağır btr bedel ödettirmeyi hedefliyor AB'nin, ıçı boş Avnıpa Kon- feransı 'na Türkiye'yı da\ et et- mesı karşılığında Kıbns Rum kesimi ıle yapacagı tam üyelik gorüşmelenne kendı dıkte et- tıgı koşullarda Kıbns Türk ta- • Arkast Sa. 17,SiL3'te OLTAN SUNGURLU: CEZAEVİNE ODA SİSTEMİİSTENÎYOR • 5. Sayfada BAĞFMSIZ YARGI İÇİN AÇLIK GREVI • 4. Sayfada 'DEVRİM KANfUNLARI UYGULANSIN' • 5. Sayfada 'ŞERİATÇ1 KADIN A.NATİZMİ DESTEKLER' • 4. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYUREK Rum-RP Benzerliği "Gerekülkemizde vegereksedünyada, mahkeme- lerce kapatılan hiçbir partı, Refah Partisi kadar ka- patılmayı hak etmemiştir." Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, RP'nin kapatıl- ması davasına bakan Anayasa Mahkemesı'nde söz- lü açıklamalannı bu cümle ile kapatıyor. Bu, tek cümle; demokrasiyi bir kalkan, bir siper gi- • Arkast Sa. 17,SiLl 'de Telekom davası başladı 300 trilyonluk tarihi yolsuzluk iddiasıyla açılan davaya eksiksiz katılan 34 bürokratın hepsi, iddi- anamedeki suçlamalan reddederek bera- atlarını istediler. • 5. Sayfada Ookunulmazlık tartışması Milletvekille- rinin dokunulrnazlıklannın sınırlandınlma- sına ilişkin anayasa değişikliği önerisi ya- nn TBMM'de görüşülecek. • 4. Sayfada Azeri petrolü yolda Hazar Denizi kıyıla- nndan çıkanlan petrol bugün törenle Ba- kû'dan Rusya'nın Novorossisk limanına pompalanacak. • 9. Sayfada Istanbul KanatlarımınÂftındai 995 yılın- da gişe rekorfarı kıran Mustafa Altıoklar'ın yönettıği film, ilk kez televızyonda yayım- lanıyor. • 14. Sayfada BORSA ODun 3034 Önceki 2983 OOLAR ODün 185.150 Önceki 185.300 MARK ûDun 108.800 Öocekı 108.200 ALTIN Dun 1.857.000 Önceki 1.860.000 Uzaktan kumanda eziyetine' son Japonya'dan tembeflere televizyon müjdesi Borsa yine düşüşe geçti Haftaya yükse- lişle başlayan İMKB, günü 65 puanlık dü- şüşle kapattl. • 6. Sayfada 'Stand-by'a emekli diyeti Hükümet, IMF ile bugün ABD'de gerçekleştirilecek görüş- melerde, sosyal güvenlik reformunu da stand-by anlaşması için pazarfık olarak kul- lanmayı planlıyor. • 7. Sayfada TOKYO(AA)-Gehşen tek- nolojı, boş vakitlennm çoğu- nu televizyon başmda kanal- dan kanala atlavarak geçırme- yı sevenJere yenı bırhızmet su- nuyor. Kanal değıştırmek ıçın uzaktan kumanda>ı elinize al- mak, televızyona dogrultmak ve dugmeye basmak gıbı "kar- ntaşık ve yorucu işlemJere' 1 ar- tık gerek yok. Bır Japon firma- sınm yakında pıyasaya suıme- ye hazırlandıgı bır alet, uzak- tan kumandaya gerek kalmak- sızın. beyın dalgalanyla ıste- nen kanala geçmenızı saglaya- cak. Bu yenı teknikle yalnızca televizyon değıl, elektnk iam- mArkasıSa.l7,Sü.Vde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog