Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

( Ş Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Yavuz Gör SEYAHATNAME 250 000TL Cui*unya<itapKulubuÇağPaza1amaA.Ş TürtocaJ Cad No 39/41 CağatoğUistarfcul Postaçetono 666322 Cumhuri Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Necati Cumalı UÇMİNİKSERÇE 35O0OOTL Cumhunyet Kıtap KJubu Çağ Pazariama A.Ş Turtocagı Cad No 39/41 Cağaloğlu4târtxıl Postaçekıno 666322 74. YIL SAYI: 26333 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 11 KASIM 1997 SALI Onbinler Anıtkabir'e aktı, tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi Sevginle çoğaldıkAta'nın izindeyürüyenler Anıttepedeydi Ulu önder Atatürk, ölümünün 59. yıldönümünde görkemli törenlerle anıldı. Yüzlerce demokratik kitle örgütünün katıhmıyla Anıttepe'de daha önceki yıllarda görülmeyen bir insan seli oluşturan yurttaşlar; "Türkiye laiktir, laikkalacak", "Atam izindeyiz", "Demokrasinin bekçileriyiz" yazılı pankartlar taşıdılar. Seriatcılardan organize eylem 'Meczup' yine sahneye çıktı• 1994 yıhnda Anıtkabir'de Kuran'la eylem yapan 'meczup' Mahmut Kaçar, dün de Şanlıurfa'da ortaya çıktı. Atatürk Anıtı önünde protokolün önüne firlayan Kaçar,"Sizi Kuran'a davet ediyorum. Putlara tapmayın, Kuran'a tapın" diye bağırdı. • Kaçar'ın arkadaşlan olduğu bildirilen iki kişi de tzmir ve Hatay'da şeriatçı gösteri yaparken yakalandılar. Polis, tstanbul'da gösteri yapmakla görevlendirilen dördüncü kişiyi anyor. İrtica brifingleri ülkeyi rahatlattr Genelkurmay'daki panele katılan Prof. Dr. Ünsal Yavuz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın "Çok güzeldi" dediği konuşmasmda, "Kimi canı yanan kişilerce eleştirilse de devlet gemisi 28 Şubat'la birlikte daha güvenilir, sakin sularda seyretmeye başlamıştır" diye konuştu. Karatepe: Rejimin alternatifi yok Atatürk'e hakaretten ceza alan RP'li Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, yakasına Atatürk rozeti takarak "rejimin alternatifinin bulunmadığını" söyledi. Erzurum'daki görevi sırasında şeriatçı çevrelere sert eleştirilerde bulunan Tuğgeneral Osman Özbek de Kayseri'deki törenlerin ilgi odağı oldu. • 75. Sayfada Yurt Haberleri Servisi - Anıt- kabir'de lOKasım 1994'teelin- de Kuran'la Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel'ın önünde eylem yapan "meczup" Mah- mut Kaçar, dün de Urfa'da orta- ya çıktı. Atatürk Anıtı önünde protokolün önüne firlayan Ka- çar, "Sizi Kuran'a davet ediyo- rum. Pudara tapmayın, Ku- ran'a tapın" diye bağırdı Ka- çar'ın arkadaşlan olduğu bildi- rilen iki kişı de lzmir ve Ha- tay'da şeriatçı gösteri yaparken yakalandılar. Polıs, tstanbul'da gösteri yapmakla görevlendiri- len dördüncü kişiyi anyor. Şan- lıurfa Valisi Şahabettin Harput, eylemın 6 ay önce Ankara'da planlandığını, Kaçar ve arka- daşlannın da bu eylemler için görevlendirildiğını söyledi. Konya'da 100 kadar dinci öğ- rencı. Atatürk'le ılgıli bir kon- feransta konuşmalan protesto ıçın salonu terk ettıler. Dün sabah Şanlıurfa'daki Atatürk Anıtı'nda saygı duru- şunda bulunulduğu sırada elin- de Kuran'la protokolün önüne firlayan Mahmut Kaçar, "Sizi Kuran'a davetediyorum. Putla- ra tapmayın, Kuran'a tapın" di- ye bağırdı Kısa süren bir şaş- kınlığın ardından yakalanan Ka- çar, Terörle Mücedele Şubesi'ne götürülerek sorgulamaya alındı. Kacar'ın, tören alanına "RPadı- na çefenk koyacağuu" söyleye- rek girdiği öğrenildi. Urfa'da tepkıye yol açan ey- lemin ardından bir basın toplan- tısı düzenleyen Şanlıurfa Valisi Şahabettin Harput, olayı nefret- le kınadığını belirterek şunlan söyledi: "Şanhurfa'yı irtica merkezi ve Atatürk karşıtı gös- termek isteyen bazı çevreier ta- rafindan yapılan bir eylem söz konusudur. Mahmut Kaçar, sor- MArkasıSa. 15,SH3'te Aortkabir, dün doldu taşü. Onbinkrce yurttaş, Mustafa Kemal Atatürk'e bağiılıklannı dik getirmek için O'na kostu. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Cumhurbaşkanı Demirel: Laik devleti dine karşı gibi göstermek en büyük sabotajdır 4 Cıımhııriyeti korumahyız' RP DAVAS1 BAŞL1YOR Başsavcıdan irtica tablosu• Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş ile Erbakan, RP'nin kapatılma davasında bugûn sözlü açıklamalar yapacak. Anayasa Mahkemesi'nde Erbakan'dan önce konuşacak olan Savaş, RP'nin yanı sıra şeriat oluşumlanna destek veren yan kuruluşlann oluşturduğu 'irtica yelpazesini' anlatacak. 38 sayfalık bir metin hazırlayan başsavcının, demokratik Batı ülkelerinde alınan parti kapatma kararlan ile bu oluşumlann siyaset dışmdaki uzantılanyla ılgili girişimleri de ömek göstereceği öğrenildi. • Alman Anayasa Mahkemesi'nin, Nazi yanlısı partilerin kapatılmasıyla ilgili kararlanndan örnekJer sunacağı öğrenilen Savaş'ın, bu çerçevede rejimi hedef alan bir siyası partinin, sadece kendi organlannm yaptıklanyla değerlendirilemeyeceğini, aynı zamanda o partiye destek veren yan kurum ve kuruluşlann faaliyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi. • RP'lilerin, kapatma davası nedeniyle partinin ön ve esas hakkındaki savunmasının hazırlanmasında yardımcı olan 50'ye yakm hukukçu öğretim üyesine, astronomik rakamlar vererek "hukuk danışmanlığı" önerdiği ileri sürûldü. • 5. Sayfada • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, laiklik tartışmalannda halkın dini duygulannın istismar edilmesinin yanlışlığına işaret ederek Türkiye'nin geleceğinin, cumhuriyetin niteliklerini ve Atatürk'ü anlamaya bağlı olduğunu söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz da, Atatürk'ün bölünmeyecek bir vatan ve yıkılmayacak bir devlet bıraktığını kaydederek "Geri adım atmaya hakkımız yoktur" dedi. Kadıköy 'deki 10 Kasım törenlerinde bir Atatürkçü, önderinin elineçiçektutuşturdu. (Fotoğraf: ERDOĞAN KOSEOĞLU) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Süleyman DemireL laik devleti Müs- lümanlığa karşıymış gibı göstermenın cum- huriyete yapılacak en büyük sabotaj olacağı- ru vurgulayarak, cumhuriyetin iyı anlatılama- dığını, Türkiye'nin geleceğinin cumhuriyetin niteliklerini ve Atatürk'ü anlamaya bağlı ol- duğunu söyledi. Başhakan Mesut Yıhnaz, Ata- türk'ün bölünmeyecek bir vatan ve yıkılmayacak bir devlet bıraktığını kaydede- rek, "Geri adım atmaya hak- kımız yoktur" dedı. Atatürk'ün ölümünün 59. yıldönümü nedeniyle dün Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca "Tür- krye Cumhuriyeti'nin temel nitetikleri'' konulu panel dü- zenlendi. Panele, Cumhur- başkanı Demirel, TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Baş- ^ ^ ^ ~ ~ ^ ^ bakan Yıhnaz, Içişlen Bakanı Murat Başesgi- oğlu ve Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yıhnaz katıldı. Demirel, cumhuriyetin nitelik- leri ve Atatürk'ün iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, devletın ayakta durabilmesinin parçalanmama ve yıkılmama gibi iki büyük il- keye dayandığmı kaydetti. cumhuriyetin bir ımparatorluğun üstüne kurulduğuna dikkat çe- ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI SÜRÜYOR • 75. Sayfada ken Demirel, ülkenin ileriye daha emin adım- larla gidebılmesi için ulusça cumhunyetin et- rafında toplanılması gerektiğine işaret etti. Ül- kenın demokratik, laik ve hukuk devleti nite- hğini koruyabihnesı gerektiğini anlatan Demi- rel. şöyle devam ettı: "Cumhuriyeti sokakta bulmadık, bunun de- ğerini iyi bumenyiz diyen devlet yetküilerinin _ _ _ _ ^ ^ _ _ busözlerinedikkatetmekla- zun. Bu bir zaaf değildir. Eğer cumhuriyetin nitelik- leri etraftnda toplanabilir- sek çok daha güçlü oluruz. Okullarda, tarih ve inküap dersleri okutmamıza rağ- men cumhuriyeti çok iyi an- latabikUğimize kani değilim. Daha iyi anlatmahyız." Cumhuriyetle birlikte toplumun yaşam tarzının değıştirildiğini kaydeden Demirel, bu duruma yapı- lan itirazlann çok büyütülecek bir şey dığını belirtti. 600 yıl şenat hukuku uygulanan bir toplumun çağdaş hukuk düzenine geçme- sinin kolay bir şey olmadığını anlatan Demi- rel, halkı Müslüman olan ülkelerde bunu ya- pabilen ülke sayısının çok az olduğuna dikkat MArkasıSa. 15.SH Vde AVRUPA BİRLİĞİ Almanya tmnnı • Türkiye'nin A\Tupa Konferansı'na katılmasına karşı çıkan Almanya görûş değiştirdi. Almanya Dışişleri Bakanı KJaus Kinkel, konferansın 15 AB üyesi, 11 aday ülke, artı Türkıye'nin katıhmıyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. • Başbakan Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile bir telefon görüşmesi yaptı. Hükümet Sözcüsü Ahat Andican, Chirac'ın Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün de onayıyla Türkiye'yi AvTupa Konferansı'na davet ettiğini söyledi. Yunanistan ise bu konudaki muhalefetinin süreceği açıklamasını yapü. • 8. Sayfada DENKTAŞ KKTC avantaj anyor • Kıbns sorununun çözümü için mekik diplomasisi yöntemine başlayan Holbrooke, 10 gûn önce Ankara'ya yaprığı ziyaretin ardından Kjbns'a geldi. Önce Güney Kıbns Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile görüsen Holbrooke, ardından da KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ile bir araya geldi. • KKTC yönetimi, AB ile tam üyelik müzakerelerine "devlet olarak tanınmadan, ancak hükümet olarak varlığı kabul edilerek" katılmak ıstediğini bildirdi. KKTC hükümetinden bir yetkili, "AB ve ABD de Türk tarafının tam üyelik müzakerelerine katılmasını istiyor. Bu durumda bizim de öne süreceğimiz koşullar kapsamında masaya oturma konusunda bir avantaj elde edebiliriz" dedi. • 5. Sayfada CASUSUÇAK ABD, Irak üzerinde uçtu • BM ekibinin çalışmalannı engelleyen Bağdat'a gözdağı vermek isteyen ABD'nin bir savaş uçağı dün Irak üzerinde uçtu. Bağdat yönetiminin uçaksavar sistemlerini ateşe hazır hale getirmesine karşın bir 0-2 casus uçağı ateş menzilinin dışmdaki uçuşunu olaysız tamamladı. • Irak'ın kitle imha silahlarının tasfîyesiyle görevli olan, ancak son bir haftadır Irak yönetiminin izin vermemesi yüzünden çalışmalannı yürütemeyen BM Özel Komisyonu uzmanlan dün kendilerine izin verdiler. • 9. Sayfada SEZGİN'DEN AMBARGO UYAR1SI • 4. Sayfada Özellestirme 'Ihaleler usulsüz yapıldı9 • ABD'li firmalar Enerji Bakanlığı'nın 5 santralı devretmek için açtığı ihalede usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüler. ABD Enerji Bakanı Pena, enerji pazanndan pay alabilmek için Türkiye'ye gelerek temaslanna başladı. • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sakın Şaşırmayın Atatürk le bir gün daha geçirdik. Ölümsüz Ata- türk'ü ulusça anlamaya çalıştığımız bir gün daha ya- şadık. Son üç-dört yılda görüp geçirdiklerimiz Atatürkçü aydınlığa, ulusça hızla yönelmemizin bir kez daha işareti oldu. Atatürk'e koşmak, Atatürk'ün çizdiği hedefleri top- MArkasıSa. I5,SÜ l'de Ebru Esler toprağa verildi 6 kişiyi yaşa- ma döndüren Ebru Esler, Merter Mezariı- ğı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, ai- lesi, organının nakledildiği kışilerin yakınla- rı ve doktorlar katıldı. • 3. Sayfada Kürsü dokunulmazlığı Milletvekili doku- nulmazlığını düzenleyen 83. madde için de- 3işiklik önerisi perşembe günü Meclis'te görüşülecek. Değişiklık önerisinde ANAR DYR DSR CHP ve DTP'nin ortak imzası var. 14. Sayfada Akaryakıta yüzde 5 zam Akaryakrt ürünle- ri fiyatları, bugünden geçerji olmak üzere yüzde 5 oranında arttınldı. TÜPRAŞ'tan ya- pılan açıklamada zamma gerekçe olarak dö- viz kuru, ham petrol ve ürün piyasalannda- ki artışlar gösterildi. • 4. Sayfada \ BORSA ûDun 2983 Öncekı 2958 DOLAR ûDün 185.300 Öncekı 183.900 MARK ûDun 108.200 Öncekı 107.900 ALTIN ûDun 1.860.000 Önceki 1.837.000 Emeklilik yaşı 50-55 olacak Bakanlar Kurulu'nda, ANAP'ın 58-60 yaş istemine karşın, emeklilik ya9 ının 50-55 olması konusunda ilke karan alındı. • 5. Sayfada Pekin'in keyfi yerinde Sosyalistken birbi- rinin can düşmanı olan Çin ile Rusya, Sov- yetler Birliği dönemınde sağlayamadıkları sınır anlaşmasını imzaladılar. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Muhalefette Beştir... İktidarda Üleştir. Türkiye tipi siyasetin özel yöntemlerinden biri de şu- dur: - Muhalefette oyala, iktidarda onayla... Olağanüstü hal uygulamasından Çekiç Güç'e, te- mArkasıSa.15,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog