Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Melih Cevdet Anday SEVİŞMENİN GÜDÜKLÜĞÜ VE YÜCELİĞİ 300 000TL Cunhuıyet Kitap Kulübu Çağ Pazarlaına A.Ş Türkoca& Cai No- 39/41 C / i t x ı Posta çetono 666322 Cumhuriyel \f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I İlhan Selçuk AĞLAMAK GÜLMEK 350 000TL CunhunyetKJtapKulıjbuÇağPazaı1amaA.Ş Turtocağı Cad No 3SM1 CaöaloğlıVfeta*ul Postaçetano 666322 74. YIL SAYI: 26332 / 1OOOOO TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 KASIM 1997 PAZARTESİ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ölümünün 59. yılında anıyoruz Atam izindeyiz• Büyük Önder Atatürk tûm yurtta, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde törenle anılacak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yayımladığı mesajda Büyük Atatürk'ün, eşsiz dehası ve ileri görüşlülüğüyle olanaksızlıklar içinde kurulan cumhuriyeti yüceltmenin ve sonsuza kadar yaşatmanın yolunu da gösterdiğini, bu yolun çağdaş uygarlık yolu olduğunu belirtti. HaberMerkezi-Türkiye Cumhuriyeti'nin ku- rucusu Ulu Önder Gazı Mustafa Kemal Ata- türk, ölümünün 59. yıldönümünde tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de düzenlenen tö- renlerle anılacak. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, bu sabah Anıtkabir'i ziyaret ederek çe- lenk koyacak ve Ulu Önder'in manevi huzunın- da saygı duruşunda bulunacak. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te bayrak- lar yanya indinlecek, sirenler çalacak. Aynı sa- atlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birtö- ren düzenlenecek. TBMM'deki törende birbaş- kanvekih Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Genelkurmay Başkanlı- ğı da Atatürk'ü anmak içın Genelkurmay Ka- rargâhı"nda tören düzenleyecek. Kültür Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan tarafından ortaklaşa hazır- lanan "Atatürk Kültûr ve Sanat Treni" bu sa- bah Ankara Gan'ndan törenle uğurlanacak. Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve opera sanatçılannı taşıyacak tren Kaysen, Sıvas, Amasya ve Samsun güzergâhı- nı izleyecek. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yayım- ladığı mesajında Büyük Atatürk'ün eşsiz deha- sı ve ileri görüşlülüğüyle olanaksızlıklar içinde kurulan cumhuriyeti yüceltmenin ve sonsuza M Arkası Sa.15, Sü.2'de ARAŞTIRMA Çevreyi seven lider• "Boğaz'ı güzelleştirmek için tstanbul Belediye Başkanı olmak istiyorum" dıyen Mustafa Kemal Atatürk'ün çevre duyarlılığı bir araştırmaya konu oldu. Araştırmada, Atatürk'ün Söğütözü'nde kendısi için yapılan kulübe nedeniyle ağaçlann kesilmesine razı olmadığı ve bunlann yenni değiştirdiği de belirtilivor. CANGAZALCI ANKARA-Türkiye Çevre Vakfı üye- si CemilTuran'ın, "Atatürk'ün Çevreve Tabiat Anlayışı" başlıklı araştırması, Atatürk'ün çevre duyarlıhğını ortaya koydu. Araştırmada, Atatürk'ün Boğaz'ı gezerken "Bu güzel yerleri ağaçlaria bir kat daha güzeUeştirmek için tstanbul Be- lediye Başkanı olmak istiyorum" sözleri de yer aldı. Çeşitlı tarihlerde Atatürk'le • Arkası Sa. 15, Sü. 3'te Atatürk Posteri Bugün Cumhuriyel 1e birlikte... • ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞt^NDEN YENİ YIL TAKVİMÎ • 5. Sayfada • 10 KASIM 1997'DEN MUSTAFA KEMAUE... mzsayfaaa Teftiş kurulu başkanı ile bazı müfettişler hakkında gerçekdışı raporlar hazırlandığı öne sürülüyor Telekom'damüfettiş savaşıBÜLENT SARIOĞLU ANKARA - 300 trilyon liraya ulaşan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 34 bü- rokratı yargılanan Türk Telekom ve Pos- ta Işletmesı genel müdürlüklerinde, "mü- fettişsavaşlan" yaşandığı ortaya çıktı. Yol- suzluklara karşı "supap" sayılan teftiş kurulunda, "bazı müfettişlerin özd tahld- kat timlerince süıdirildiğine'' ilışkın ra- porlar üzerine devreye giren Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, suç- lanan Teftiş Kurulu Başkanı Osman Feker ile bazı müfettişler hakkında gerçekdışı raporlar hazırlandığı karanna vardı. Türk • PTT Genel Müdürlüğü'nde, 300 trilyon liralık yolsuzluk soruşturması açılmadan önce teftiş kurulunda "rapor savaşlan" yaşandığı ortaya çıktı. PTT Yüksek Disiplin Kurulu'nun, yolsuzluklann üzerine giden müfettişlerin sindirilmesi amacıyla "özel tahkikat timi" kurulduğuna ilişkin savlar üzerine 1994 ve 1995 yıllannda hazırladığı raporlar, müfettiş gruplaşmalan arasındaki çekişmeyi ortaya koydu. • Kurum içindeki yolsuzluklara karşı tek güvence sayılan teftiş kurulunda baskı yaşandığına ilişkin raporlar üzerine devreye giren Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu ise yüksek disiplin kurulu karan ve bazı başmüfettişlerin raporlannın kasıtlı hazırlandığına karar verdi. Aleyhinde disiplin kurulu karan ve yönetim kurulu karan bulunan teftiş kurulu başkanı ile müfettişler Danıştay'da aklandı. Telekom ve Posta Işletmesi genel müdür- lükleri olarak ikiye aynlmadan önce PTT Genel Müdürlüğü olarak çalışan kurum- da, 18 Kasım 1994 ve 30 Mart 1995 tarih- lerinde hazırlanan raporlar, kurumda fark- lı müfettiş ekiplen arasındaki çekişmeyi ortaya koydu. Disiplin kurulu raporlann- da, halen Posta Işletmesi Teftiş Kurulu Başkanlığf nı yürüten, eski PTT Teftiş Kurulu Başkanı Osman Peker, başmüfet- tiş (emekli oldu) Abdülkadir Damgaa ile Telekom Teftiş Kurulu müfettişlen İbra- him Soydemir ve AnfDurgunay' ın görev- lerinden alınmalan, haklarında kamu da- vası açılması ve disiplin işlemi uygulan- ması istendi. Bazı başmüfettiş ve müfet- tişlerin "keyfî soruşturmalarve tahrifli ra- porlar" düzenlediği iddia edılen raporda, şu değerlendirmeler yapıldı: # Teftiş kurullannın genel müdürlük birimlerine ait işlemleri teftiş etme göre- vı yanında, aynca adalet dağıtma ve hak- kın teslimi fonksiyonu ile de yükümlü ol- ması bakımından, özellikle başkanın tef- tiş kurulu üzerine gölge düşmemesı için çok daha temkinli davranması gerekırken genel müdüre ait olan soruşturma yetki- sini kendisıne mal etmesi asla tasvıp edi- lemez. # Personel arasında yaygın olan söylen- M Arkası Sa. 15, SiLl'de YAĞMURDEREÜ ÖZGÜR Sava ceyıyı eıieledi• Eşber Yağmurdereli, dün sürpriz bir şekilde serbest bırakıldı. Çankın Cumhuriyet Başsavcısı tbrahim Ethem Dikmen, sağlık durumu nedeniyle Yağmurdereli'nin cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. Başsavcının karan üzerine avukatı Hakan Tekin, dün Çankın Cezaevi'ne giderek Yağmurdereli'yi aldı. Avukat Tekin, "Bu bir af değıl. Bu konu tamamen siyasilere kalmış" dedi. • Eşber Yağmurdereli, cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya geldi. Ankara Sanat Tiyatrosu'nca sergilenen kendi yazdığı 'Akrep' adlı oyunu takip eden Yağmurdereli, yaptığı açıklamada tahliye karannı kısa bir süre önce öğrendiğini belirterek "Kaldığım yerden devam edeceğim" dedi. "Içeride olmakla dışanda olmak" arasında fark bulunmadığını kaydeden avukat Yağmurdereli, neden cezaevinde konulduğunu, tüm kamuoyunun bildiğini ifade etti. • 5. Sayfada DIŞ BORÇ ARAYIŞI IMF hükümeü terletecek• Devlet Bakanı Güneş~Taner, Hazine Müsteşan Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in de aralannda bulunduğu Türk heyeti, IMF ile görüşmek için çarşamba günü ABD'ye gidiyor. IMF Başkanı Comdessesus'la da görüşecek olan heyet, 12 milyar dolar dış kredi için IMF'nin desteğini sağlamak istiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Devlet Ba- kanı Güneş Taner başkanlığındaki heyet, çar- şamba günü IMF'yle göriişmeler yapmak üze- re ABD'ye gidiyor. Arka arkaya aldığı ekono- mik kararlarla makro dengelen oturtmayı he- defleyen hükümetin, 3 yıllık orta vadelı istık- rar programı çerçevesinde aldığı önlemlerle destek istemesme karşın "şok tedbirier" de ıs- rar eden IMF'nin, anlaşma yapmak içm çeşıtli koşullar öne sürmesı beklenıyor. Devlet Bakanı Taner, Hazine Müsteşan Mah- fi EğOmez, Merkez Bankası Başkanı Gazi Er- çel ile üst düzey bürokratlardan oluşan heyet, çarşamba günü ABD'ye gidiyor. IMF Başkanı M Arkası Sa. 15,SiL2'de 'TANER GERÇEKÇİ DEĞ57 Enflasyonun anahtariy açıklar • Devlet Bakanı Taner'in, "4 ay zam yapmayalım" önerisinin denk bütçe olmadan olanaklı ohnadığı belirtiliyor. Uzmanlar, enflasyonun bu tür tedbirlerle düşürülmesinin mümkün olmadığmı, ancak sağlayacağı psikolojik etki ile 5-10 puan arasında bir inişe yol açacağını vurguluyorlar. Ekonomi Servisi - ANASOL-D hükümetınin, 1998 yüı için öngördüğü 4 katrilyon liraya yakla- şan bütçe açığının, enflasyonun düşürülmesinin önündeki en büyük engel olduğu belirtiliyor. Dev- let Bakanı Güneş Taner' ın "Ozel sektör 4 av zam yapmasın. biz de KİT ürünlerine akanakıt dahil 4 ayzam yapmayacağız'' açıklamasının uygulana- bilmesinin denk bütçe ile mümkün olduğu bildi- riliyor. 1997 yılında KİT zamlanndan 339 trilyon lira gelir sağlayan hükümetin vergı gelirlennde de m Arkası Sa. 15, Sü.2'de İzmir 1 Mayıs kutlaması Kol kıran polisler yargdanmayacak • 1996 'da Konak Alanı'nda düzenlenen l Mayıs kutlama- lan sırasmda tbrahim Tekbudak adlı gencin kolunu kıran polislerle ilgili olarak İzmir II Idare Kurulu, "yargılanma- îanna gerek yok" karan verdi. Tekbudak'ın avukatı Nedim Değirmenci, sanık polislerin belirlendiğini, müvekkilinin kolunun sanıklar tarafından kınldığını öne sürerek karara Danıştay'a başvurarak itiraz etti. I 4. Sayfada Bakan Hikmet Uluğbay Mîlli Eğitim'de kadro tenıizliği • Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, il ve ilçe milli eği- tim müdürlüklenndeki kadro temizhğinı sürdürüyor. Şım- diye kadar 36 il milli eğitim müdürünü görevden alan U- luğbay, gerici kadrolan temizlemeyi sürdürüyor. Bakan Ankara ve Istanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde "iş takipçiliği" yapan, "MHP ve DYP'ye hizmet eden" kadrolan görevden alıyor. • 3. Sayfada Dokunulmazlıklar TBMM'de Iktklaı- alarmda DYP pazarhkta • TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta usul tartışması ne- deniyle görüşülemeyen ve bu haftaya btrakılan dokunul- mazlıklann sınırlandınlmasma ilişkin anayasa değışikliği için sıyasi partiler sınav verecek. Değişiklik önerisinde im- zası bulunan DYP'nin, önce Susurluk fezlekeleri için "pa- zarlık" yolunu deneyeceği, başanlı olamazsa oylamalara katılmayarak engelleyeceği bildinldi. I 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Feda...Kârlık.. Ülkemizdeki toplumsal paylaşımın adilliği göz ya- şartacak güzelliktedir. Hele gündemcle fedakârlık olunca öylesine güzel paylaşılır ki... Feda bölümü çalışanlara verilir... Kârtık bölümü işverenlerle rantiyecilere... Böylece fedakârlık, eşit biçimde bölünmüş olur. Geçen hafta, önümüzdeki dönemdeki ekonomik • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog