Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 KASIM 1997 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER seferberlik • STRASBOURG(AA) - Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye ülkelerden televizyon yaymlannda şiddet ve ırkçılığın önüne geçilmesi için seferber olunmasını istedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, televizyon yayınlarrnda haber alma ve ifade özgürlûrlüğû ilkesini çiğnemeden şiddet içeren yaymlara sınırlama getirilmesi çağnsında bulundu. İsrail, Güney Lübnan'ı vurdu •MARJAYOUN/SAYDA (AA) - Güney Lübnan'da, yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucunda lsraıl yanlısı Güney Lübnan Ordusu'nun (SLA) iki askerinin öldügü bildirildi. Güvenlik yetkilileri, Cezzine kentinin güneyindeki Kfar Falous köyünden geçen yola yerleştirilen bombanın, SLA askerlerinin içinde bulunduğu aracın geçtiği sırada patladığını kaydettiler. Saldınnın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Israil'in, sözkonusu olaydan sonra Güney Lübnan'da Sayda kentindeki tran yanlısı Hizbullah örgütü mevzilerine yönelik hava saldınsı düzenlediği bildirildi. Ermenistan'ın Karabağ • MOSKOVA(AA)- Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan, Karabağ sorununun devam etmesinin, ülkesine büyük zararlar verdiğini belirterek bu sorunun sürmesi halinde normal bir ülke olamayacaklannı söyledi. Petrosyan, bir grup Rus gazeteciye önceki gün yaptığı açıklamada, Karabağ sorununun çözümsüz kalmasının ekonomik kalkınmalanna engel olduğunu belirtti. Ortadogu'da gizli görüşmeler • KUDÜS(AA)-lsrail Dışişleri Bakanı David Levi, Suriye'nin, Israil ile 20 aydır yapılamayan görüşmelerin yeniden başlamasına, büyük ilgi duyduğunu söyledi. Öte yandan lsrail'de yayımlanan Maarif gazetesinde, Israilli bir siyasi yetkiliye dayanarak verilen haberde Israilli ve Suriyeli üst düzey askeri yetkililerin bir aydır ABD'de gizli görüşmeler yaptıklan belirtildi. Bebekbakıcısıia ömürboyuhapis • BOSTON(AA)- Ingiliz bebek bakıcısı Louise Woodward (19), 8 aylık Matthew adlı bebeği öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edıldi. Massachusetts eyaletindeki Cambridge kenrinde 3 haftadan bu yana yargılanmakta olan Woodward, jüri karannın açıklanması üzerine gözyaşlanna boğuldu. Woodward, 15 yıllık hapis cezasının ardından şartlı tahliye hakkından yararlanabilecek. Portekiz'de fırüna: 14 ötü • LİZBON(AA)- Portekiz'e bağlı Azor Adalan'nı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, 14kişinin ölümüne yol açtı. Azor Adalan'ndaki Sao Miguel Adası'nda kötü hava koşullan yüzünden kurtarma çalışmalannın güçlükle yürütüldüğü bildirilirken adada 25 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Fırtına yüzünden Sao Miguel'deki bir köyün önemli bölümünün yok olduğu kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Primakov, Irak'a karşı güç kullanımına karşı olduklannı bildirdi Saddam'a Rus kalkanıDış Haberler Servisi - Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, Irak'ın kitle imha silahlarından yok edilmesin- den sorumlu Birleşmış Milletler fBM) Özel Komisyonu'nda (UNSCOM) gö- revli ABD'li yetkilileri sınır dışı etme karan almasının ardından Rusya bu ka- rardan ötürü Irak'a karşı güç kullanıl- masına kesinlikle karşı olduklannı açık- ladı. ABD'li üst düzey yetkililer ise son durumu görüşmek üzere önceki gün Beyaz Saray'da bir araya geldiler. Resmi bir ziyaret için Mısır'ın baş- kenti Kahıre'de bulunan Rusya Dışiş- leri Bakanı Vevgeni Primakov, gazete- cilere yaptığı açıklamada, Irak'ın UNS- ^OM'un ABD"li üyelerini sınırdışı et- me karannı kınayarak "Kaydedilen ba- a oiıunlu gelişaıeierin ve gizli dosyala- nn açılması olasılıgının gündeme get- mesûıin ardından alınan bu karann i>i bir karar olmadığını düşünüyoruz. Bu koşullaf attmda Bağdat'ın aldıgı karar- • Irak'ın, kitle imha silahlannın yok edilmesini de- netleyen BM ekibindeki ABD'lileri kovmasının ar- dından Clinton yönetimi alınacak önlemleri tartış- maya başladı. lar çok ciddi ve bizi güç bir dunıma so- kuyor" dedı. Bunlann yanı sıra Irak'a karşı güç kullanılmasına karşı olduöu- nu vurgulayan Primakov "ÖzeUikleIn- giltere'den güç kullanımına ilişkin ses- ler yüksefiyor. Biz kesinlikk buna kar- şıyTz" açıklamasını yaptı. Beyaz Saray'da toplantı Son gelışmeler üzenne ABD'nin beyin takîrnı önceki gün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Savunma Bakanı YVUIiam Cohen ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Ber- ger'ın da katıldığı toplantıya ABD Dev- let Başkanı BiII Clinton'm katılmadığı bildirildi. Adını açıklamayanbiryetki- li. toplantıda Saddam Hüseyin'in kara- nna nasıl bir karşılık verileceğinin ele alındığı belirtirken herhangi bir karara vanlıp vanlmadığına ilişkin aynntılı bilgi vermedi. Beyaz Saray Sözcüsü MikeMcCurrv; Irak'ın karannın kabul edilemez oldu- ğunu belirterek Irak'ın BM Güvenlik Konseyi 'nın kararlanna uymasını sağ- lamak için pek çok seçenekleri olduğu- nu vurguladı. McCurry, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi üyelenyle bir araya gelip alı- nacak önlemleri belirleyeceğini belirt- ti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Rubin, Irak'ın karannın bu ülkeye uy- gulanan yaptınmlannkaldınlmasını da- ha geciktireceğini vurgulayarak Irak'ın Güvenlik Konseyi 'nin kararlanna uy- masmın kendi çıkanna olduğunu söy- ledi. Bu arada. Irak yönetimi uluslarara- sı toplumu sorumluluklannı yerine ge- tirmesi ve ABD'nin kendilerine yöne- lik "barbar ve sadisf olarak nitele- diği politikasına boyun eğmeme çağn- sında bulundu. Irak Parlamentosunun Hukuk Komisyonu Başkanı Suitan El Şavi, çatışma istemediklerini. ancak ABD'nin askeri müdahale de dahil ata- cağı her adımı karşılamaya hazır olduk- lannı söyledi. El Şavi, dün düzenlediği basın top- lantısında, ülkesinin BM Güvenlik Kon- seyi kararlannı yerine getırdiğini ve kit- le imha silahlannı yok ettiğini iddia ederek "Artık sıra, Güvenlik Konse- yi'nin yükümlülüğünü yerine getirerek yapünmlan kaklırmasındadır'" dedi. Rusya-Japonya zirvesi Kuril sorununa çözüm aranıyorDı$ Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanı Bo- ris Yeteüı ile Japonya Baş- bakanı Ryutaro Haşimo- tn'nun ıki günluk hafta so- nu zirvesı için bugün Si- birya'nın Krasnoyarsk ken- tinde bir araya gelmesi bek- leniyor. Samimi bir hava- da gerçekleşmesi planla- nan zirvenin gündeminde, iki ülke arasında uzun sü- redir sorun olan Kuril Ada- lan meselesi önemli bir yer tutuyor. Zırve için bugün Krasno- yarsk'a gelmesi beklenen Japonya Başbakanı Ryuta- ro Haşimoto dün Tokyo'da yaptığı açıklamada, Kuril Adalan ile ilgıli sorunun 2000 yılına kadar çözülme- sı ümıdinde olduğunu söy- ledi. Rusya'randernokratik- leşme ve serbest pazar ko- nusunda ilerleme kaydetti- ğini belirten Haşimoto. bu ülkenin Asya bölgesinde RUSYA ~ Kimyasal silahlar başa bela MOSKOVA (AFP) - 1993 Uluslararası Kim- yasal Silah Anlaşmasfnı onaylayan Rusya'nın bu silahlan ortadan kaldıra- cak maddi güce sahip ol- madığı bildirildi. Rusya'nın dün onayla- dığı 1993 Uluslararası anlaşma kimyasal silah- larm kullanımını, stok- lanmasını ve üretimini yasaklıyor. Rus Itar-TASS haber ajansının verdiği habere göre Rusya parlamento- sunun alt kanadı Du- ma'nın Savunma Komi- tesi Başkanı Vladimir Vûlkos; Rusya'nın kimya- sal cephanesinin 40 bin tonluk zehirli madde içer- diğini ve bunun uluslara- rası bir sorun olduğunu belirtti. Volkov, ABD'nin de 38 bin ton civannda zehirli maddeye sahip ol- duğunu, ancak anlaşma- nın gereklerini yerine ge- tirecek ekonomik zen- ginliğe de sahip olduğu- nu ifade etti. Volkov, Rus- ya'nın ekonomisinin du- rumunu da düşünmek ge- rekriğini söyledi. Anlaş- manın onaylanmasından önce konuşan Vlademir Voldov u Bundan doiayı anlaşmanın onaylanma- sı Birleşmiş Mffletkr hi- mayesindeki her hakka sahip güçüiveotoriter bir organizasyon tarafindan izknmeüdir. Eğer anlaş- mayıona>1amazsakulus- lararasıalandayalnız ka- lınz \e Idmyasal silahla- n kendimiz ortadan kal- dırmak zorunda kahnz. Bu da çok tehükeü ohır" demişti. Anlaşmaya aykın dav- ranmanın Rusya'nın uzun vadeli çıkarlanna zarar vereceğini ve kim- yasal endüstrisine am- bargo uygulanmasına yol açabileceğini söyleyen Birinci Dışişleri Bakanı Yardımcısi lgor Ivanov. dahaönce yardımcılann- dan anlaşmanın onaylan- ması ile ilgili bir kanun taslağı yapılmasını istedi. önemli rol üstlenmesini is- tediklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı GrigoriKarasin ise Kuril Adalan mesele- sinin iki ülke arasındaki iliş- kilerin geliştirilmesiyle çö- züleceğini söyledi. Bu so- runun çözümü için Rusya ile Japonya'nın karşılıklı çaba harcaması gerektiğı- ni belirten Karasin, ülkesi- nin soruna devrimci bir çö- zümü de göz ardı etmedi- ğini açıkladı. Japonya, îkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde eski SSCB ordusu tarafin- dan işgal edilen güney Ku- ril Adalan'nın (Kunaşiri, Şikotan, Habomay, Etoro- fu) iadesini istıyor. Bugün başlayacak gö- rüşmelerin samimi bir or- tamda gerçekleşmesi plan- lanıyor. îki liderin bugün Yenisei nehrinde beraber balık avlaması bekleniyor. K.Kore'ye Küba'dan şeker Dtş Haberler Servisi - Küba'nın açlığın eşiğındeki Kuzey Kore'ye 10 bin ton şeker yardımı gönderdiği bildirildi. Kore Merkez Haber Ajansı, tonlarca şekeri taşıyan geminin geçen pazartesi günü Nampo limanına vardığını duyurdu. Ajans tarafindan yapılan açıklamada. söz konusu yardımın Küba hükümetinin Kuzey Kore ile karşıklı dostluk ilişkilerini sağlamlaştırma arzusunun açık bir göstergesi olduğu belirtildi.Açıklamada, iki sosyalist devlet arasındaki dostluğun Kuzey Kore Komünist Parti lıden Kim Cong-D ile Küba Dev let Başkanı RdelCastro arasındaki yakın dostluğa dayandığı belirtildi. Nüfusu 22 milyonu bulan Kuzey Kore, ülkede üst üste yaşanan kıtlıklann ardından açlık tehlıkesiyle karşı karşıya kaldı. .'mi w- Futbol resmi tatil getirdi Kalmıkya, Hazar Denizi'nin batısında 350 bin nüfuslu, Rus- ya'ya bağlı küçük bir özerk cum- huriyet. Çevresindeki Kafkas cumhuriyetlerinde sürekli ger- ginlikler yaşanırken, Kalmık- ya'da sessizlik hakim. Onun için dünyada Kalmık- ya'yı tanıyanlar pek fazla değıl. Ama son yıllarda Kalmıkya Dev- let Başkanı olarak adtndan sık sık söz ettiren Kirsan ilyumji- nov bu durumu değiştiriyor. Genç liderin ilk göze çarpan özelliği, Kalmıkya ölçülerine gö- re olaganüstü zengin olmasıy- dı. ilyumjinov, küçük ülkesini "dev adımlarla" kapitalizme ta- şımakla övündü. Rusya'nın kaderiyle ilgili çe- şitli inisiyatifleriyle medyanın dikkatini çekti. Sonra Dünya Satranç Federasyonu yöneti- cisi olarak ününü başka ülkele- re de yaydı. (Bu görevle Türki- ye'yi de ziyaret etti.) Başanlı olanlara bol keseden ödüller verdi. Şimdi defutbollailgileni- yor genç Başkan. Biraz da komşu Inguşetya Cumhuriyeti'nin futbolda seç- kin bir yeri olması (Alanya fut- bol takımı Rusya'nın en iyile- rinden), llyumjinov'u, Kalmık- ya'dafutbola özel bir önem ver- meye itti. Sonunda, harcanan paralar sonuç verdi ve Kalmık Uralan ta- kımı birinci ligeçıktı. İlyumjinov, antrenör ve oyuncuklara ara- balar hediye etti. Olayın şerefı- ne resmi tatil ilan etti. Vee ... tabii ki, hedefı "Avru- pa şampiyonluğu" olarak belir- ledi. Gündem, sahipsiz köpekler Moskova'da resmi makamlarca saptanan kuduz vakalan 1996'da ayda2 düzeyindeyken, bu yıl 4'e yaklaşıyor. Binlerce sahipsiz köpegin belediyece "etkisiz hale getirilmesi" planlan, köpekseverlerin tepkilerine yol açıyor. Bir zamanlann seks bombası Brigttte Bardot, Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'a "köpeklere insanca davranması için" bir uyan mektubu gönderdi. Boğulanlar bayrağı donanlara verdi Kış başlar- ken Rusya'da iki istatistik yer değiştirir. Başta sar- hoşluk olmak üzere çeşrtline- denlerden do- layı nehir, göl ve banyolarda (!) bogulanlarla ilgili sayılar, ye- rini benzer ne- denlerden sokakta soğuktan donanlann sayılanna bırakır. Bu yılın ilk 9 ayında boğulan Moskovalılann sayısı 317; 38'inin ölüm yeri banyo...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog