Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç 0 Genel Yayın lCoordınatörü: Hikmet Çetinkaya • Yazıişlen Müdürleri. İbrahim Yüdız - Dinç Ta>anç # Sorumlu Müdür: Fikret llkiz • Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara •Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler: Şinasi Danışoğlu 9 İstıhbarat Cengjz Yıldınm • Ekonomı Mehmet Saraç A Kültür: Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzehme Abdullah Yazıa0Fotoâraf: Erdoğan Köseoğlu •Btio-Belge Edibe Buğra 0 Yun Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kunılu: İlhan Setçuk (Başkan), Orhan Eriırç, Oktay Kuıtböke. Hikmet Çetinkaya, Şûkran Soner. Ergun Bala, Dinç Tayuif, İbrahim V ıldız, Orhan Bursalı, MusUfa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsilcısi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4. Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hatl Faks: 4195027 0 lzmir Temsilcısı: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220, Faks: 4419117 0 Adana Temsilcisi:ÇetinYigenoğhı. İnönüCd 119S.No:lKat:l, Tel:363 12 11.Faks:363 12 15 Müessese Müdürii: Dstfln Akmen • Koordınatör: Ahmet Koralsan # Mıtoebe Büknt V enor»ldare Hüseykı Gürer • Işletme Önder ÇeBk • Bügı- Işlenr NaU tnal 0 Bıîgısayar Sıstenr Mûrüvet Çifcr • Sanş. Fazüet Kuza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Genel Mudür. Gülbin Erduran # Koordinatör Reha Işrtman # Genel Müdür Yarduncısı Mine Akdağ Tel: 514 07 53 - 513 95 80-513 84 60-61,Faks. 5138463 Yayımlayan ve Basan: Yenı Gun Haber Aıansı. Basın ve Yaymcılik A Ş Türkocağı Cad 39 41 Cagaloğlu 34334 tst"PK..246 Istanbul f el (0 2121 512 05 05 ı20hat) Faks. (0 212ı 513 85 95 1 KASIM 1997 Imsak: 5.01 Güneş: 6.28 Öğle: 11.55 İkindi: 14.41 Akşam: 17.08 Yatsı: 18.30 Genç giyimde halyan şıklığı • tstanbul Haber Servisi - Genç giyimde Italya'nın ünlü markalanndan "Motivi", Türkiye'deki üçüncü mağazasını Nişantaşı'nda açtı. Nişantaşı Abdi Ipekçi Caddesi'nde yeni magazasını önceki akşam düzenlenen bir partiyle açan Motivi, mini bir defileyle sonbahar-kış kreasyonlannı da tanıttı. Defılede genç mankenler Duygu Dıkmenoğlu, Sema Şimşek. Doğa Bekleriz ve Irem Ortaç yer aldı. (Fotoğraf: AYKLT KÜÇIKKAYA) Ilk tıbbi mizah dergisi • İZMİR(AA) Türkiye'nin ilk tıbbi mizah dergisi "Tablef yayın hayatına başhyor. Bir grup pratisyen hekim tarafindan çıkanlacak olan dergi, saglık çalışanlannın mizah üriinlenne yer verecek. 2 ayda bir. 12 sayfa olarak yayımlanacağını belirten Pratisyen Doktor Altan Koltan, "Dergi, Türkiye'de ilk olduğu gibi belki dünyada da ilk olacak. Biz de promosyon dışında kalmayacağız. Tablet'in promosyonu 100 bin kupona üniversite hastanesi..." dedi. Türk kadını • ANKARA (UBA) - Türk kadınlannın beşte birinden fazlasının "Dünyaya tekrar gelsem erkek olarak doğmayı tercih ederdim" görüşünde olduğu belirlendi. IBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin araştırması sonucunda, dünyaya erkek olarak gelmek isteyen kadınlann yüzde 23.4'ünün yüksek yaş grubundan olduğu belirlendi. IBS bulgulan, "Türk kadını kendıne bakmıyor" lafının hiç de doğru olmadığını. sanılanın aksine Türk kadınının bakımlı olmayı sevdiğini ortaya koydu. Tarım ilaçlam can alıyor ANKARA (UBA) - Dünyada her yıl üç milyondan fazla tanm ilacı zehirlenmesınin meydana geldiği ve bu zehirlenmelerde 20 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Türk-Iş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Tanm-lş Genel Başkanı Sabri Özdeş ''tşçi ve Tüketici Sağlığı Açısından Zehirli Tanm tlaçlan" başlıklı bir rapor hazırladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerinden de yararlanılarak bilgiler sunulan raporda, "Tanm ilaçlan, yok edilmesi istenilen böcek türleri dışında ekosistemde yaşayan diğer canlılan da öldürmekîe ve tüm doğanın dengesini altüst etmektedir" denildi. Santralm desülfiirizasyon sisteminin temeli yann atılacak. Bugün bölgede eylem yapılıyor Çevrecilerin Gökova'da son pikııiği Ege Bölgesi'nden hükümete uyarı 'Hukukun gereği yapılsm' tZMÜt (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege'den hükümete, "hukukdevleti ilkesi- ne" uyması çağnsı geldi. Mahkeme ka- rarlanna karşın Gökova Termik Santrairnı çahştırmaya hazırlanan. Bergama'daki Ovacık altm madenıni hâlâ kapatmayan hükümete. "TürktyeCumhuriyetibirhu- kuk devieti ise mahkeme kararlan uygu- lanır"uyansıyapıldı. Bergama'daki siyanürle altın madeni- nin, "çevre ve insan sağbğına" zararlı ol- duğu hükmünü içeren Danıştay ve lzmir 1. tdare Mahkemesi'nın kararlanna kar- şın. bakanlann topu bırbirlerine arması nedeniyle altın madeninde faaliyet sürü- yor. Mahkeme karannın uygulanma süre- si olan 30 gün "sessiz kalma" karan alan köylüler, hükümetin de "sessiz kalma" yolunu seçmesi üzerine. "Devlet mahke- me karannı uygulamayacaksa biz uygu- lanz" dediler. Bergama Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Konyar, madenin kapatılmaması durumunda köylülerin ha- rekete geçeceğıne dikkat çekti. Savcı'nm durumu ciddiyetini koruyor İstanbul Haber Servisi - Geçen çarşamba günü ağır bir enfarktüs geçire- rek Alman Hastanesi'ne kaldınlan Gazetemiz Ya- zan Prof. Dr. Bahri Sav- a'nın sağlık durumu cid- diyetini koruyor. Önceki gün durumun- da iyileşme gözlenen ya- zanmız Bahri Savcı'nın kalbinin pompalama gö- revini daha önceden ta- kılan kalıcı pil ile dışan- dan verilen ilaçlar yardı- mıyla zorlukla yapüğı be- lirtıldi. Savcı'nın sağlık duru- muyla ilgili bilgi veren Alman Hastanesi Yoğun Bakım görevlilerinden Dr. Sibel Şener, hastanın ya- şı nedeniyle sağlam can- lı birdokiı bulmanın zor- luğuna değinerek şunla- n söyledi: "Hastamı/ağır bir en- farktüs geçirerek hasta- nemi/e yatınldı. Bu ge- çirdiği ilk kaip krizi de de- ğil. Kaip sağlıkh pompa- lama görevini ne > azık ki yürütemhor. Hartade>Te dışı diyebiliriz. Kalbin pompalama görevi şu an- da daha önceden kalbine takılan pil yardunıyla ve dışandan verdiğimiz ilaç- lar sayesinde gerçekleşi- yor. Önceki gün duru- munda biraz düzeimegöz- lemiştik. Ancak dünden itibaren vine kötüleşti." Devlet Bakanı CavitKa- vak gazetemize çektiği telgrafta yazanmız Prof. Bahri Savcı'nın geçirdi- ği kaip krizinden duydu- ğu üzüntü> r ü dile getire- rek acil şifa dileklerini iletti. Prof. Bahri Savcı kimdir? 1914'te Sındırgı'dado- ğan Savcı, 1933'te İstan- bul Erkek Lisesi'ni ve 1936 yılında da Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitır- di. Bir süre Izmir Defter- darlığf nda çalıştıktan ve ortaokulda tarih-coğrafya öğretmenliği yaptıktan sonra Siyasal Bilgiler Okulu'nda (adı sonradan SBF oldu) açılan sınavı kazanarak 1942 yılında asistanlığa başladı. 1954'te profesör olan Sav- cı, SBF bünyesinde İn- san Haklan Merkezi'nin kurulmasını sağladı. Sav- cı, 40 yıl öğretim üyeliği yaptıktan sonra emekli- liğine 4 ay kala Sıkıyöne- tim Komutanlığı'nca gö- revine son verildi ve emeklilik hakkmı sonra- dan kazandı. Savcı'nın yıllar boyaınca gazetemiz de yazılan ve makalele- ri va\ımlandı. ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Gökova Termik Santralı desülfürizasyon sisteminin temelinin atılmasına 24 saat kala çevreciler santrahn gölgesinde "Gökova'da son piknik" yapıyorlar. Muğla Barosu'nun Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yaptığı çağnnın ardından Muğla Yurttaş tnısiyatıfi, Muğla milletvekilleri ile siyasi partilerin grup başkanveki 1leri başta olmak üzere tüm vatandaşlan bugün saat 12.00'deki pikniğe davet etti. Muğla Barosu Başkanı Av. Birdal Ertuğrul. Ören Belediye Başkanı • Muğla Yurttaş înisiyatifi, Muğla milletvekilleri ile siyasi partilerin grup başkanvekilleri başta olmak üzere tüm vatandaşlan bugün saat 12. 00'deki pikniğe davet etti. Kazım Turan. Sınırsız Çevre Yolculan Sözcüsü Saynur Gelendost tarafindan yapılan "Göko\a'da son piknik" çağnsında şöyle denildi: "Çevre Bakam'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar bütün siyasilerin. CHP'sinden DSP'sine, DSP'sinden ANAP'ına bütün siyasi parti yöneticilerinin; tüm meslek odalannm; belediye başkanlanndan valisine tüm Muğla yerel yöneticilerinin 'yanlışlığında' hemfikir oldugu Gökova (Kemerköy) Termik Santralı gızlı bir el' tarafindan çabştu-ıhyor. Bu gizli eL mahkeme karartannı çiğniyor. Santrallan kiraya veriyor. Şimdi de Gökova Termik Santralı'nın her şeye, herkese ve hukuka rağmen çahştınlacağınuı bir göstergesi olarak 2 Kasım Pazar günü santralda desülfrizasyon sisteminin temeli ablıyor. Yıllardır idam sehpasında sallanan Gök(7\a'nın ayaklarının ahmdaki sandalye çekiüyor.' ÇevTecilerin, hukukçulann, kamuoyunun tepkisine karşın Başbakan Mesut Yılmaz. 2 Kasım'da, Ören'de Gökova Termik Santrairnın desülfürizasyon sisteminin temelini atacak. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yılmaz'ın pazar günü Bodrum'a geleceği, saat 13.00'te de temel atmak için Ören'e geçeceği bildirildi. Başbakan Yılmaz, aynı gün Girit Adası'na geçerek Yunanistan Başbakanı Simitisin vereceği yemeğe katılacak. Bu arada Enerji Bakanı Cumhur , Ersümer de temel atma öncesi incelemelerde bulunmak üzere dün Muğla'ya geldi. Feldbush, 2 haftalık evliliğini 5 milyon marka bitirdi Boşanarak üne kavuştuÇeviri Servisi - Bugün fotomodel. yazar, oyuncu. modacı gibi sıfatlarla gündemde olan birçok kadın, bu ünlerini boşandıktan sonra ve eşlerinden aldıklan tazminatlarla kazandılar. Bunlardan biri de şimdi fotomodel ve pop müzik sanatçısı olarak adını duyuran Verona Feldbush. Almanya güzeli seçildikten sonra Almanva'nın zengin işadamlanndan Dieter Bohlen ile evlenen Verona Feldbush. boşanırken aldığı 5 milyon markla da adından söz ettirmeyi başardı. Şimdi hem pop müzik hem de moda dünyasında şansını arayan ve Alman talkshow'lannın aranan ismi haline gelen Verona Feldbush, iki hafta süren kısa evliligi ardından yapılan spekülasyonlan da yalanlamıyor. "Her berabeıüğin bir bedeii \ardır, ben aldığım bedelin karşıhğını en iyi şekilde ödedim" diyen Feldbush, 15 yaşında fotomodelliği denemiş \ e 20 yaşında da kendi moda evini kurma çalışmalannı başlatmış. Bu nedenle Dieter Bohlen'den önce bir hiç oldugu iddialarını kesinlikle kabul etmiyor. Küçük yaşlardan beri çok zengin bir kişiyle evlilik yapmak istediğini anlatan Verona. Dieter Bohlen'i bu amaçla baştan çıkarmadığını, evlilik fıknnin tamamen Bohlen'den çıktığını anlatıyor. İlk tanıştıklan gece Bohlen'e telefon numarasını bile vermediğinı ve Bohlen'in kendisini nasıl bulduğunu hâlâ anlamadığını söyleyen Feldbush. bu evlilik için parmağını bile oynatmamış. Bohlen evlilik teklifini. tanıştıklan o gece diskotekte yapmış. Boşandıktan sonra "15 gece için ağır bir bedel ödedim" diyen kocasmı suçlayan Feldbush. "Benim hatırladığım kadanyla 15 defadan fazla birlikte olduk, o kadar para aldım. karşılığını da ödedim 1 " dıyor. Eşinden önce sadece 3 kişiyle beraber olduğunu söyleyen ve bundan sonra da sadece çok zengin bir insanla evleneceğini açıklayan Verona Feldbush, ancak bu kez evleneceği adamm anlaşabileceği biri olmasına dikkat etmek istiyor. Boşanma tazminatı aldıktan sonra bu parayla iş kuran ve gündeme gelen tek ismin kendisi olmadığını belirten Feldbush. Mike Tyson'ın eşinin boşandıktan sonra Hollyvvood starlığına soyunduğunu. lngiliz KLralıyet ailesi gelini Fergie'nin modellik ve yazarlık yaptığını ve Bianca Jagger'ın da soyadını kullanarak politikaya atıldığmı hatırlatıyor. Diyabet ödülleri verildi Karadeniz Ülkeleri Dij abet Biriiği'ni oluşturan 12 Karadeniz ülkesinin 300'e yakın hilim adaını İstan- bul'da bir ara\a geldL 12 ülkede 10 mihon ci\ann- da şeker hastasını ilgilendiren bu toplantıda bilim- sel raporlar ve bildiriler okundu. AKM'de açılışı yapılan ve Liirfu Kırdar Kongre Salonu'nda iki gün sürecek bu toplantıda her ülkenin sağlık poli- tikasında söz sahibi shil ve resmi toplum örgütle- rinin alacağı kararlar Dünya Sağlık Örgütü 'ne ulaştuılacak. Bu arada Prof. Dr. Üstün Korugan ta- rafindan Dr. Ahmet Şengül, Dr. Mehmet Sargın. Dr. Serpil Salman, Dr. Fatih Salman, Dr. Yücel Yü- maz'a Karadeniz Di>abet Birliği'nin, Dr. Şehnaz Karadeniz, Ayşenur Sibel ve Abdülkadir Yücel- man'a da Türkive Dij'abet ve Tedavi Vakfi'ıun özel ödülleri verildi. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) Provokasyonlara karşı duyarlı olunması istendi Rektörler türban konusunda uyardı ANKARA(CumhuriyetBürosu)-Türk Rektörler Komitesi, üniversitelerde tır- mandınlan türban bunahmı üzerine top- lanarak yüksek öğretım kurumlannın yö- neticilerine destek karan alırken, anaya- sa ve yönetmelikleri dikkate almayarak gerilimi tırmandıran siyasileri uyardı. Komite. din ve vicdan özgürlüğü adı al- tında dinin siyasete alet edildiğini belir- terek, provokasyonlara karşı duyarlı dav- ramlmasını istedi. Türk Rektörler Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, önceki gün Hacette- pe Cniversitesi'nde yapılan toplantıda hazırlanan bildiriyi açıkladı. Komite ka- rannda. başta İstanbul Üniversitesi ol- mak üzere bazı okullarda yaşanan olay- lann, öğrencilerin başı açık fotoğraflı kimlik çıkarmak zorunda olmalan nede- niyle yaratılan tahrikten kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Din ve vicdan özgürlüğü adı altında dinin siyasete alet edilmesinin bu son örneği karşısında. hak- sız olarak hedef aluıan ünivershelerimi- zin yanuıda olduğumu/u. herkesi ve ö«+- likle siyasi çevreleri bu rür provokasyon- lar karşısında duyarlı, tutarh ve sorumlu da\Tanmaya davet ettiğimizi kamuoyu- na duyururuz'" denildi. Rektöriere destek Dinci basında son günlerde yer alan, İstanbul ve Hacettepe üniversitelerinde tür- banlı öğrencilere "zulüm" uygulandığı yö- nündeki haberlerde rektörlerin hedef gös- terilmesi dikkat çekti. Türk Rektörler Komitesi'nin karannın, merkez sağ par- tiler ANAP ve DTP'nin yanı sıra. koalis- yonun DSP kanadının da türban bunah- mı konusunda rektörlere destek verme- mesine, ANAP'lılann üniversite yöneti- cilerini hedef almasına örtülü biçimde tepki içermesi dikkat çekti. RP milletvekilleri de, türban tartışma- sının yaşandıgı üniversiteler ile okullar önünde eylem yapan öğrencileri düzen- Ii biçimde ziyaret etmeyi sürdürüyorlar. e-posta : tan (« prizma.net. tr YTÜ'de eylem Liseli gençlere gözaltıİstanbul Haber Servisi - Alibeyköy Refhan Tümer Li- sesi önünde saat 12.40 sıra- lannda toplanan bir grup öğ- renci "Çetderyargüansın". "Savaşa değileğitime bütçe" sloganlannı atarak bildiri da- ğıttı. Gruba müdahale eden polis 4 ögrenciyi gözaltına aldı. YTÜ Mimarlık Fakültesi önünde devam eden yemek- hanelerin özelleştirilmesi kar- şıtı eylemde ise öğrenciler yine alternatif yemek olarak sandviç sattılar. Yaklaşık 70 kişilik öğrenci grubunun dü- zenlediği eylemin ardından polis 2 ögrenciyi YTU öğren- cisi olmadıklan gerekçesiy- le gözaltına aldı. Eyleme ka- tılan öğrenciler topluca 2 öğ- rencınin tutulduğu polis nok- tasına giderek arkadaşjan- nın serbest bırakılmasını is- tediler. Bu sırada polisle öğ- rencilerarasındatarnşmaçık- tı. Grupta ve gözaltmda bu- lunan bazı öğrencıleri tar- taklayan polis, 2 ögrenciyi serbest bıraktı. İstanbul Tek- nik Üniversitesi Ayazağa Yer- leşkesi yemekhanesinde top- lanan bir grup öğrenci de YÖK'ün kuruluş tarihi 6 Ka- sım'da dersleri boykot çağn- sında bulundu. Sürücüler için dinlenme parklan CHICAGO(AA)- Tür- kiye'de her gün onlarca ki- şi trafik kazalannda yaşamı- nı yitirirken. ABD'de alınan önlemleT kazalan en aza in- diriyor. Türkiye'deki kaza- lann birçoğunda başrolde görülen uykusuz ve alkollü araç kullanma, ABD'de so- run olmaktan uzak. ABD'de uzun yollarda be- lirli mesafelerde bulunan dinlenme parklan bu ülke- deki trafik kazalannı önem- li ölçüde azaltıyor. Ağır va- sıta sürücüleri, Chicago'yu Indiana'ya bağlayan ve ABD'nin en kalabalık oto- yolu olarak bilinen 294 nu- maralı karayolundakı din- lenme parkında. uyku da- hil, ufak tefek gereksinme- lerini karşıladıklarını dile getirdiler. MESELA DEDIKERDAL ATABEK < i T 7"fürüzma" konusu önemi- (_/ ni giderek arttınyor. Ken- di başına bir ekol olma yolunda cid- di adımlar atan "üfiiriizma" ulusla- rarası bir arena olmaya aday. Her ül- kenin a üfürist"leri kendi kültürleri- nin temsilcileri olarak ortaya çıkıyor- lar. Bu arada bizim kültürümüzün bu alanda da ön sıralarda yer alma- sı gurur verici. Hiçbir şeyi derinle- mesine araştırma geleneği olmayan. söylenen sözlere inanmadığı halde bu sözleri söyleyenlerin peşinden giderek hayret uyandıncı bir davra- nışa sahip olan toplumumuz "üfiirüz- ma" alanında verimli bir toprak olu- yor. Onun için yeni üfürüzmalan da görelim. Kendlm için bir $ey istiyorsam namerdim...' n u büyük söz şimdi Cumhurbaş- D kanı olan Süleyman Demirel'in- dir. Süleyman Bey, yeniden politik Üfiipiizmalar II hayata dönebilmek için yasaklann kaldınlmasını savunurken (ki doğ- ru yapmıştır) bu sözü söylemiş. böy- lece istediğinin kendisi için olmadı- ğrnı belirtmiştir. Yasaklar kalkınca ye- niden politikaya dönmüş ve iyi de yapmıştır. Arkadan Başbakan ol- muş, sonra da Cumhurbaşkanlığrna seçilmiştir. Süleyman Bey'in yeni- den politik mücadeleye dönmesi el- bette doğrudur ve iyi olmuştur. An- cak bu mücadelede kendisi için bir şey istemediği doğru değildir. In- sanlann kendisi için bir şey isteme- leri yanlış değildir. Yanlış olan. ken- disi için istediği şeyin başkalan için zarar verici olmasıdır. Yoksa, insan- lar kendisi için bir şey isterken baş- kalan için de yararlı olan bir şeyi is- tiyorlarsa doğru olanı yapmışlardır. Onun için de Süleyman Demirel'in, yaptığı mücadeleyi "Kendim için bir şey istiyorsam namerdim" sözleriy- le sunması "üfiirüzma" kategorisi- ne girmesine yol açmıştır. Biline. 'Oyumu beğenmezseniz eteklik giydirin...' jy u sözleri de eski Genelkurmay £j Başkanı DoganGüreş, DYP-Re- fah koalisyonu oylamasından önce söylemiştir. Bu koalisyona oy verme- yeceğini ima eden Doğan Güreş, oy- lama sırasında çekimser kalarak ko- alisyonu dolaylı olarak desteklemiş- tir. Bunun üzerine kıyamet kopmuş. paşanın eteklik giymesi gerektiği söylenmiş, buna bağlı olarak tazmi- nat davalan açılmıştır. Ancak Do- ğan Güreş,bu davayı kaybetmiş, Ün- ren Aykut'tan istediği tazminatı ala- madığı gibi, dava giderlerini de öde- meye mahkûm olmuştur. Bu sözler de önemle tarihteki yerini alacak "üfürüzma'* örneklerindendir. Pek kasılarak, meydan okuyucu bir eday- la söylenen bu "üfiirüzma" Tansu Çiller karşısında -nedense- pek sük- lüm püklüm olan Doğan Güreş Pa- şa'nın kariyerini sarsrruştır. Söyledi- ği sözlere sahip çıkamayarak ortalar- da görünmemenin rahatlığına sığı- nan Güreş'in söyledikleri başına be- la olmuş, uzun zaman dili yüzünden sıkıntı çekmiştir. Sonradan böyle sözler söylemeye dili varmadıysa da kendi başına doladığı "etekBk" ta- rihe mal olmuş bulunmaktadır. 'Erbakan'ın sözieri Refah Partisi'ni bağlamaz...' D u büyük "üfürüzma" da Refah -D Partisi'nin önemli kişilerinden ŞevketKazan tarafindan söylenmiş- tir. Parti başkanı olarak Necmeöin Er- bakan'ın cihat çağnsı yaparken Ka- nal 7 televizyonu için para desteği is- teyen sözlerine "kişiselgörüşler' ba- hanesi bulmaya çalışan partinin hu- kuk otoritesi böylece "üfiirüzma li- teratürüne" eşsiz bir örneği de ar- mağan etmiştir. Şimdi, ŞevketKazan üstat bütün vicdanını bir araya geti- rip sormalıdır: Acaba bir partiyi ki- min konuşması bağlar? Konuşan. partinin başkanıdır, bir. Konuşma partiye gelir sağlamak için yapıl- mıştır. iki. Partinin geleceğiyle ilgi- li birçağnyı ilgilendirmektedir, üç. Konuşmanın yapılma nedeni parti- yi ilgilendiren siyasal birtoplantıdır, dört. Bütün bunlara rağmen eğer bu konuşma da partiyi bağlamazsa par- tiyi bağlayacak hiçbir şey yok demek- tir. Hatta. bu durumda böyle bir pa- tinin varlığı bile söz konusu değil- dir demektir. Belki de parti de yok- tur, televizyon kanalı da yoktur da Necmettin Hoca kendi kendine bir şeyler söyleyip durmaktadır. Bir işin üstünü örtmek için başka bir şeyle- ri üfürüp durmakla gerçekler ortadan kalkmaz, olsa olsa "üfiirist" dene- meler yapılmış olur. Yutana müba- rek olsun.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog