Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

1 KÂSIM1997 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 15 ktar-bul Edınıe Kocaeli Çanakkale izmi' Marvsa Aydn Denzli PB PB PB PB Y PB Y PB 14 12 14 14 21 20 24 21 Zonguldak PB 12 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehir Konya Sıvas HB PB PB PB PB PB PB PB 13 11 12 12 10 12 13 7 23 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkâri Van PB PB PB PB PB PB PB PB 25 22 17 19 19 17 10 10 PB Yurdun güneybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Q , Akdeniz kıyıları ile Güney Ege kıyıları sağanak yağışh, öte- ki yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Ha- va sıcaklığı yurdun kuzey ve batı kesım- erınde ıse artarken, otekı yerlerde bıraz Bonn azalacak. Münih Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn K K PB PB PB PB PB 7 9 14 13 14 14 12 PB 7 Mılano Berlın Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB PB PB PB PB Y Y 8 2i 6 10 6 18 17 Y 18 ASYA Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bışkek Tiflis Kahıre K Y Y Y Y Y Y PB -3 20 17 20 15 20 13 27 Şam PB 27 0/tık Parçalı bulutlu Sıslı B u | u t i u k Çok bu utlu Yağmurlu Karlı J kar ı Gok gürultulü G U N C E L CÜNEYTARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada ticaret yapmamız lazım. AB ülkelerine kota uygula- mıyorsunuz, bize de aynı şartlan uygulayın' dedik" diyor. Yı 1990. Körfez krizi savaşa dönüştü, dönüşmek üzere. Cumhurbaşkanı Özal, Başkan Bush'la tele- fon görüşmelerinde al gülüm ver gülüm oyunu sah- neliyor. ABD'ye gidiyor, Beyaz Saray'da itibar görüyor. Basna, "ABD'den aramızdaki ticaretin arttınlması- nı istediğını ve ABD'nin bize uyguladığı kotalan le- himize çevirecekleri sözünü aldığını" söylüyor. Yedi yıl sonra; Işın Çelebi, ustasının yoiunda. "Gör- düğü kadanyla kota konusunda (AB ülkeleri dahil) bize de ABD 'nin aynı açılımı yapacağını" açıklıyor. lyirrt? Amerikalılann öylesine saptamalan var ki; içerde- ki eteştirilerde bütün bunlarsöyleniyor, amagözden kaçıyor, daha doğnjsu üzerinde durulmak istenilmi- yor. Ama ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Işlerinden Sonmlu Bakan Yardımcısı -eski Ankara Büyükelçi- si- Mark Grossman, Temsilciler Meclisi'nde Türki- ye ile ilgili kimi gerçekleri gösteren saptamalar ya- pıyor: "Mesut Yılmaz'/n en azından yaptığı son açıklamalannın uygulama şansı bulmasını umduk- lanm" belirtiyor. Ikı anlama geliyor bu söylediğı: llki, Mesut Yıl- maz'ın çoğu zaman söylediklerine sahip çıkmadığı- nı beliriiyor. Ikincisi Yılmaz'ın söylediklerinı yapacak kadar iktidarda kalamayacağı kaygısının ABD'de yer etmeye başladığını ıma ediyor. Grossman, Temsilciler Meclisı Komisyonu'naNA- TO'nun genışlemesi ile ilgili bılgı verırken Türkiye'de- ki "duruma" diplomatça yanaşıyor. Ya mektup? "Türkiye'de kimin başbakan olduğu konusunun önem taşıdığını, TSK'nin 'ülke yönetimi üzerinde nüfuzu bulunmasına rağmen' karar mekanizmasın- da etkili olduğunu söyleyemeyeceğini" kaydediyor. Türkçeye çevirirsek bu söylemi, şöyle bir anlam çıkıyor TSK'nin ülke yönetiminde karar mekanizma- sını etkilediğini, ancak karar aşamasına gelindiğin- de gereken işlevi ve işlemi sivillere btraktığını anla- tıyor. Doğrulayıcı örnek yakın geçmışten verilebilir: RE- FAHYOL döneminin akıl almaz icraatı karşısında muhalefet atıl, beceriksiz ve eylemsiz kaldığındaas- kerler üzerlerine düşeni yaptılar. Sıra karar ve uygu- lamaya gelince, gereken işlemi pariamentoya ve ye- ni bir hükümete bırakarak geride durdular. Ama sonuç aldılar. llişkiler öylesine tırmanıyor kı; Yunanistan'ın Tür- kiye'yi bir oldubitti karşısında bırakarak "bir vur-kaç savaşı"na başvurması olasılığı bile gündeme gıriyor. Bu olasılıklar dikkate alınırsa: Genelkurmay Baş- kam-Karadayı'nın NATO'ya mektübU'ğefişmelere sadece "askeriaçıdan dikkat çekme" anlamınaalı- nabilir mi? Yoksa, Yunanistan'ın sadece Batı ile değil, Rus- ya ile askersel açıdan ffört ederek kimi "sıcak" olay- lara zemin hazıriaması, Ankara'daki kaygılan arttır- dığına mı işaret sayılıyor? Üstelik; geçmişten günümüze genelkurmay baş- kanlannın NATO'ya ayrı mektup yazmadığı da bili- niyor. Kuşku yok; yetkililere soracak olursanız, Çanka- ya'dan Başbakan'a değın sorumlu konumda olan- lann hepsi Genelkurmay Başkanı'nın yazdığı mek- tuptan "daha önce bilgileri olduğunu" söyleyecek- lerdir. Genelkurmay'ın, mektubu önceden sorumlu- lara haber verdiği de doğrulanabilir. Oysa, demokratik ülkelerdeki kurallar, örneğın. Cumhurbaşkanı'nın tek süper devlet olan ABD Baş- kanı Clinton'a "var olan ve olası tehlikeleri sırala- yan" bir mektup yazmasını öngörmüyor mu? Ya da demokratik ülkelerde hükümet başkanının NATO Genel Sekreteri'ne, başkomutana ve üye ge- nelkurmaylara iletmesi dıleğiyle bu içerikte bir mek- tupla girişimlerde bulunması uygun düşer miydi? Hiçbiri yapılmıyor. Belkı de yapmak akıllara gel- miyor. Askerter, demokratik düzen ıçindekı nazik ko- numlannı muhafaza ederek üzerlerine düşen uyan görevini yine yerine getiriyorlar. Anlamı mı? Tabii, anlayana sivrisinek saz... ECumhuriYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu ETKİNÜKLERİ SOYyEŞİ 2 Kasım Pazar Saat: 18.00 PEN Yazarlar Derneği-Brıtısh Council Işbirliğiyle EDEBİYATTA SANSÜR Peter Porter (Şair-ingiltere) Alpay Kabacall (PEN Yazarlar Derneği) All Cengİzkan (Edebiyatçılar Derneği) Zeynep Alİye (T. Yazarlar Sendikası) Konur Ertop (PEN Yazarlar Derneği) 9 Kasırn Pazar Saat:15.00-18.00 HALİT CELENK SOYLESf 14 Kasım Cuma Saat: 17.30 "CARMEN OLMAK KOLAY MI?" Mezzo Soprano JAKLİN CARKCI Adres: Istiklal Cad (Aksanat Karşısı)Taksım Kıbrıs kuşatması• Baştarafi 1. Sayfada tılmalannı sağlama karşılığında Lüksemburgzinesinde olumlu yak- laşım göstenne" pazarlığını günde- me getırdi. Türkıye ve KKTC, Kıb- rıs sorununun çözümü ve adanın AB'ye tam üyelıği konulannda ABD ve AB tarafından uyguianan "çifte kıskaç politikası" ile karşı kar- şıya kaldılar. Holbrooke'un Kıbns Özel Tem- sılcihği'ne atanmasının ardından AB'ninçözümyönteminı benimse- diği gözlenen ABD yönetimi, Was- hington ve New York'ta temaslarda bulunan Denktaş'a. "Kıbns soru- nunun çözümünü yokuşa siirerek, Türkiye'nin AB'ye tam üveliğini de zora sokmuşoluyorsunuz" baskısın- da bulundu. Türk dıplomatik kay- naklar ise ABD'nın bu yaklaşım ile "Türkiye'nin önünü açmaktan çok Kıbns Cumhuriyeti'nin tam üyelik yolunun açılmasını" hedefledığıni bildırdıler. Ankara'ya önceki gün gelen Broek. dün sırasıyla Başba- kan Yardımcısı Bülent Ece\it Dı- şişleri Bakanı İsmail Cem. Başba- kan Mesut Yılmaz ve TBMM Baş- kanı Hikmet Çetin ile bir araya gel- di. AB'nin genişlemesi ile ilgili ke- sin karann alınacağı Lüksemburg zirvesi öncesinde Ankara"ya gelen Broek'un gündeminde ağırlıklı ola- rak K.ıbns"m AB'ye tam üyeliği ko- nusunun olduğu kaydedildi. Bro- ek'un. Türk yetkililere. "Kıbns Türklerinin tam üyelik görüşmele- rine Kıbns Rumlanyla birtikte ka- tılmalannın sağlanmasının, Tiirki- >e'nin aralık ayındaki zirvedeki du- rumu açısuıdan da olumlu sonuçlar doğuracağT mesajını verdiği öğre- nıldi. •Şomut öneri yok 1 Rumlar ve Türklerin. AB ile gö- rüşmelere Kıbns Cumhunyeti yeri- ne -Kıbns" adı altında katılmalan- nın sağlanması durumunda aralık ayında yapılacak zirvede Türki- ye'ye "mümkün olanın en iyisinin verileceğTni ıleten Broek'un. müm- kün olanın en ıyısının ne olduğunu açıklamaya yanaşmadığı bildınldı. Türkıye'yesomuthıçbirşey sunma- yan AB'nın bu önerisine Türk yet- kilılenn, "12 Aralık'ta Türkiye'nin adayhğı tescil edilsin. Diğer ada> lar- la eşit koşullar içinde görüldüğü bil- dirilsin. Bundan sonra Kıbns'la tam üyelik görüşmeleri başlar. Ancak tam üyelik eşzamanlı olur" v anıtını verdiği öğrenildı. Fransa'nın önerdiğı A\rupa Sü- rekliKonferansı'nın ıçeriği vekatı- lımcılan konusunun somutlaşmadı- ğını belırten Türk yetkıliler, konfe- ransın. "genişleme, mali yardımlar" gibi konulan ıçermesi ve tam üye- lerle birlikte tüm dığer adaylann da katılması durumunda kabul edile- ceğıni Broek'a ılettiler. Türk yetkı- liler, Kıbns'ın AB'ye ancak Türkı- ye ile eşzamanlı tam üye olabilece- ği görüşünün bir kez daha iletıldiğı Broek'a. "KKTC, isterse tam üye- lik görüşmelerine a\n olarak veya Kıbns Rumlan ile birlikte kaOlabi- lir. Ancak KKTC'nin önkoşullan olacaktır. KKTC de, AB'ye tam üye- liğin ancak Türkiye ile Kıbns'ın eş- zamanlı gerçekleşmesi durumunda olabileceğini belirtecektir" yanıtını verdiği bildırildi. Türkiye'nin KK- TC'nın tam üyelik görüşmelerine katılmasına karşı olmadığını ileten Türk yetkıliler, "Görüşmetere nasıl bir statü ile kablacaklan belli değil. Bununla ilgili yöntem belirlenebilir. KKTC'liler görüşmelere kaölır, kendi görüşlerini, egemenliklerini dilegetirebilirlerr> dediler. Broek ise bölünmüş bir Kıbns'ın tam üyeliği- nin üye ülkelerin parlamer.tolann- dan geçmesınin kolay olmayacağı- nı Türkıve'ye iletti. Broek. Cem ile görüşmesinin ar- dından yaptığı açıklamada taraflar arasında görüş aynlıklan bulundu- ğunu kaydetti. Ecevit ise Türki- ye'nin Ege. Kıbns ve Yunanistan ılışkılerinde dayatmalara boyun eğ- meyeceğini belirtti. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 24 Kasım da toplanacagını. 27 Kasım da da AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jacques Poos'un Ankara'ya geleceğini belirten Bro- ek. "Türkiye'nin gelecekteki tam üyeliğinin ciddi bir konu olduğunu" vurguladı. Kıbns Türklerinin AB tam üyelik görüşmelenne katılma- sına yönelik formül üzennde çalışıl- dığını kaydeden Broek. "Türid- ye'nin Kıbns Türklerinin adanın bölünmüşlüğu ve AB'ye tam üyeliği ile ilgili müzakerelere katılmasını sağlamanın AB'de olumlu bir hava yaratacağı'' mesajını verdı. 'Güvenlik yeterli değîldi 9 • Baştarafi 1. Sayfada ğtna dikkat çekilen açıkJa- mada,"Yülardır okullann- da vegünlükyaşamında Yu- nan toplumuna aşılanan Türkiye aley htan >e toprak bütünlüğümüzü de hedef alan duygulann yeni bir so- nucu olan Selanik olay lan, i- ki ülke arasında olağan iyi komşuluk ilişkileri kurul- ması yönünde Türkiye'nin sarfettiği gayTederin neden sonuç vermediğini de göste- ren çarpKi bir örnektir" de- nildi. .Açıklamada. Yunanis- tan'ın Ankara Büyükelçili- ği Maslahatgüzan'na olay karşısında Türkiye'nin tep- kisi ve bu gibi olaylann tek- rarlanmaması yönündeki is- teğınin bildirildiği kaydedil- di. Cumhuriyet Bayramı'nı. Atatürk'ün doğduğu Sela- nik kentinde kutlamak için Yunanistan'a giden ve bir grup fanatik mıllıyetçinin saldırısına uğrayan TÜSİ- AD üyelerı dün Türkiye'ye döndü. TÜSİAD Başkanı Muharretn Kayhan. Ata- türk Havalımam'nda gaze- tecilerin sorulannı yanıtlar- ken gelişmekte olan Türk- Yunan dostluğuna gölge dü- şürülmemesi içın olayın fazla büyütülmemesi gerek- tiğini söyledi. Konferansı organize eden Yunanlann saldınya çok üzüldüklerini ifade eden Kayhan, "SaMın olayından çok Yunanlann bize karşı mahcup düşmelerine üzül- dük" dedi. Selanik'e giden TÜSlAD üyesi diğer ışa- damlan da Yunan işadam- lanyla bundan sonra da sü- rekli iyi ilişkiler içinde ola- caklannı ve Türk-Yunan dostluğunun gelişmesi için ginşimlennı sürdürecekle- rini bıldirdıler. Gezıye katı- lanlar arasında yer alan Türk sanat müzığı sanatçısı Emel Sayın da tatsız olav a karşın neşe içinde yurda döndüklerini söyledi. Başbakan Yılmaz. Sela- nik'te bir araya gelen Türk ve Yunan işadamlanna bazı fanatiklerce yapılan saldın- yı "üzücü" olarak niteledı. Yılmaz. gazetecilerin soru- lan üzerine, her ülkede ba- nş-istemeyen bazı fanatıklet olabileceğini belirterek "Yunan hükümetinin olay karşısındaki tutumunu memnuniyetle karşıhyo- nım" dedi. Yılmaz, bu olayın 3 Ka- sım'da Girit'te gerçekleşe- cek Balkan Zirvesi'nde Yu- OHAL'e 4 ay daha uzatma nanistan Başbakanı Kostas Sünitis ile görüşmesinı etkı- lemeyeceğıni söyledi. Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Theodoros As- pasidis. Selanik'te bir grup aşın sağcının saldınsı nede- niyle Türk halkından özür diledi. Kocaelı'de vapılan L'luslararası Karadenız Be- lediyeleri Kulübü 7. Genel Kurulu'na katılan Aspası- dıs, toplantıya venlen arada CHP Genel Baskanı Deniz Baykal'ın yanına gıderek önceki gün yaşanan olaylar- dan duyduğu üzüntüyüül- dırdı. Atina muhabirimiz Mu- rat İlem'in haberine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bay- ramı kutlamalan ve Türk- Yunan İş Konseyi toplantı- lan çerçevesinde Selanik'te bulunan Türk işadamlanna Toros tatbikatı yapılan saldın, Yunanis- tan'da tepkilere neden oldu. Yunan basını. "birkaç yüz kadar beyinsiz" olarak nite- ledıği göstencilenn. Yuna- nistan'ı dünyaya rezil etti- ğını yazdı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas. Atına'nın bir grup sorum- suzmaceracının Selanik'te yarattığı olaylar için "özür dileme gereksinimi hisset- mediğini" açıkladı. Rep- pas. işadamlan arasındaki işbirliğinin devam etmesi- -ni istediklerini belırterot "Ancak Selanik'teki top- lantı. hükümetin daveti üzerine gerçekleşmemiştir. Aynca biz kendilerine, bu tür olay lann önlenmesi için toplanünın otelde yapılma- sını önerdik Ancak kabul etmediler" dedi. • Baştarafi 1. Sayfada Belgede. "irtkanın, Türki- ye'nin baş sonınu olduğu" görüşünün vurgulandığı öğrenildı. MGK. toplantısını dün Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel başkanhğında ger- çekleştirdı. Toplantıda. P- KK'nın Karadenız'e sızma çabalan değerlendırildi. Toplantıda. aynca Yunanis- tan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimı'nin ışbirliğiyle gerçekleştınlen Nıkıforos tatbikatının ardından Ege'de vaşanan bunalım değerlen- dırildi. Açıklamada, Dıyar- bakır. Hakkân. Sıırt. Şırnak. Tunceli ve Van ıllerinde O- HAL'in 4 ay daha uzatılma- sı uygun bulunarak Bakanlar VEFATAilemizin kıymetli büyüğü, Sevgili Annemiz İFFET ÖCALHakk'ın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesı, 1 Kasım 1997 Cumartesı (Bugün) Kanarya Tepeüstü Camii'nden öğle namazını müteakip Kozlu'daki aile kabristanına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ ECumhuriyet kitap kulübü TÜYAP 16. İSTANBUL KİTAP FUARI'NDA İMZA GUNU 2 Kasım Pazar (Yarın) HUNER TUNCER Saat.U.OO Stand No:85-86 A(Alt kat) Adres.Tüyap Sergi Salonu Tepebaşı-lstanbul Kurulu'na bıldınlmesıne ka- rar verildığı kaydedildi. Açıklamada. toplantıda. 18 Kasım 1992 tanhlı belge ye- rine kaım olmak üzere. değı- şen bölge ve dünya koşulla- nna göre yeniden düzenle- nen "MilliGüvenlikSiyaseti Belgesi" görüşülerek hükü- mete bıldınlmesinin uygun bulunduğu belirtildi. Ozer Çiller belgeleri savcılıkta ANKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu) - Demokrat Türki- ye Partısı (DTP) Kınkkale İl Başkanı Sadık Avunduk- luoğlu.3628sayılı> 'MalBi)- diriminde Bulunulmaması. Rüşvet ve Volsuzlukla Mü- cadele Yasasrna muhalefet ettiği gerekçesıyle Özer L'çuran Çiller hakkında .An- kara Cumhuriyet Başsavcı- lığı 'na suç duy urusunda bu- lundu. Av undukluoğlu. suç du- yurusu ile 4 klasör belgeyı Ankara Cumhuriyet Baş- savcı \'ekili Bekir Selçuk'a \erdi. Avundukluoğlu. daha sonra gazetecılere yaptığı açıklamada. DYP lideri Tansu ÇiDer'in eşi Özer Çil- ler hakkında Malıye Bakan- lığı'na dün dilekçe verdikle- rıni anımsatarak bugün de başsavcılığa suç duyurusun- da bulunduklannı bıldirdı. Avundukluoğlu. kımsenın yaptığmın yanına kahnama- sı gerektiğinı vurguladı. Avundukluoğlu. bu usul- süzlüklerın bundan sonra yaşanmaması için suç duyu- rusunda bulunduklannı vur- guladı. Malıye Bakanı Zekeriya Temizel de Avundukluoğ- lu'nun bakanlığa ulaştırdığı "Özer Çiller raponır na 111ş- kin "Burada bizûn araştır- dığımız şe\. çok büyük bir vergi kaçağı var mıdır, yok mudur? Bunlar araştınlı- vor" dedi. Türk uçakları adaya inecek .\NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Ege'deki ger- ginliğı yumuşatma çabalannı sürdürerek Yunanistan askeri ataşesinı Kararlılık ve Toros tatbıkatlannı izlemeye davet edecek. Tatbikatı izlemek üzere Milli Savunma Bakanı Is- met Sezgin ile Kara Kuv vetlerı Komutanı Orgeneral Hüse- yin Kıvnkoğlu, 4 Kasım"da adaya gidecekler. Yunanistan'ın ıse Ege Denizı ile Türkiye sınınndakı Menç bölgesinde her yıl düzenli olarak yaptığı "Parmenion" askeri tatbikatlannı başlattığı bildınldı. Genelkurmay Plan ve Harekât Başkanı Tümgeneral Köksal Karabay başkanhğında basına verilen brıfıngde. TSK 'nın tatbikatlannı 1 yıl önceden planlamaya başladığı kaydedildi. Kıbns Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides. tatbıkat sırasında olay çıkarsa karşılık vere- ceklerını açıkladı. OLUM Örnek insan, arkadaşımız, dostumuz FİKRİYAZia Ani bir kalp yetmezliğiyle aramızdan aynlmıştır. Cenazesi bugün Avcılar Merkez Camisi'nden öğle namazından sonra kaldınlacaktır. Ailesıne, yakınlanna başsağlığı dileriz. DOSTLARI, ARKADAŞLARI B O Y U T K İ T A P L A R I IMZA . GUNLERI I Hilmi YAVUZ 1-3-4-5-8-9 fesır ~97 Saat 13 ' -15 * I Ahmet KANNECİ C D - K İ T A P A N A T Û L l A r j P . E C E 5 1 Kasım V 97 Cumartesı Saat: 14 : I Mine Timur BRAGNER 2 Kasım'<)7 Pazar Saat. 13 ' - 1 5 ' I Gülper REFİG CO-KITAP ATATÛPK VE A O N A N SAYGUN 7 Kasım '97 Cuma Saat: 13 ™- 25"' T U Y A P K İ T A P F U A R I 8 . s o k a k ( A l t K a t ) G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada Sapla saman, hapla derman birbirine kanştığı için, gerçekten dokunulmazlık zırhında olması ge- rekenle bunu hiç hak etmeyen aynı kaba konuyor. Sadece son iki fezleke bile bunun kanıtı. Ömer Bilgin'in görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor... Mehmet Elkatmış'ın ise verdiği bir demeçte suç unsuru bulunmuş... Dokunulmazlıklar kamuoyunun "sürekligünde- mine" Susurluk olayıyla girdi. 3 Kasım gazasının ardından içişleri Bakanlı- ğı'ndan istifa eden DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'la DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın dokunulmazlığına nasıl dokunulacağı uzun süre tartışıldı. REFAHYOL'un bilinen tutumunu yinele- meyelim. Işbaşındaki hükümetin neler yaptığını anımsatıp, bugünegelelim. 14 Ağustos günü TBMM Anayasa ve Adalet ko- mısyonları ortak toplandılar. Konu, Ağar ve Bu- cak'ın dokunulmazlığının kaldırılmasıydı. O günkü toplantıya, ANAP'tan Metin Emiroğlu, Ali Talip Özdemir ve llhan Aküzüm. DSP'den Emin Ka- raa, Ali Günay ve Ayhan Gürel katılmadı. ANAP'h Ekrem Pakdemirli de REFAHYOL'la birtikte hareket etti. Sonuç: Dokunulmazlık kalkmasın 21, kalksın 18... O gün bu durum çok tartışıldı. Kafalarda soru işaretleri belirdi. Başta Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit olmak üzere iktidar kanadı, "Bizım de içimızkanadı. Böyle olsun istemezdik. Meclis açı- lınca konuyu gündeme getireceğız ve bunu çöze- ceğiz" türünden açıklamalar yaptı... Yine o dönemde dayanak gösterilen öteki du- rum da, Sekiz Yıllık Kesintisız Temel Eğitim Yasa- sı'ydı. Oylamadan bir ay sonra 16 Eylül günü bu köşe- de, "gerçekleşmemesi dıleğiyle" bir plan çızmiş- tik... Endişemiz şuydu; acaba Meclis açılınca herkes aynı düşündüğünü ilan eder... Tüm partiler, "Do- kunulmazlıklar mı, tabii ki kalksın. Böyle şey olur mu canım" der... Ama kapalı kapılar ardında baş- ka bir oyun devam eder... Aniden, "Madem ikı ki- şının dokunulmazlığı gündemde, herkesinki kaldı- nlsın" önerisi gelir... Kafalar karışır... Sonra bir de bakarlar, "Aaayasamayılı bitmiş. Bunu en iyisi se- neye halledelim, daha sağlam olur" önerisi kabul görmüş... Yeniden altını çizelim, bu senaryonun yaşama geçmemesini dileyelım. Ama, Meclis açılalı bir ay oldu. Şimdi de gündemde bütçe var. Meclis'e düşen... Bir ojayınjjzerinden yıl geçiyor. Hâlâkahraman- j lannın yarğîlanıp yargılanmamasına karar verHe- miyor. Meclis'i eleştirince de hemen karşı suçlama ge- liyor: "Kardeşim yüce Meclis'i küçük düşürmeye ne hakkınız var?" Bir meclis, eleştirılerle küçük düşüyorsa, zaten düşeceği yer kalmamış demektir. Ama, böylesi eleştirilere de muhatap olmak istemiyorsa, önce kendisine bakmalıdır. Dokunulmazlık konusu önümüzdekı günlerde i- ki yanıyla ele alınacak: - Susurluk kahramanlarını ne yapalım? - Anayasal dokunulmazlık zırhını ne yapalım? Dün CHP Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'la ko- nuyu konuşuyoruz, birinci şıkkın artık tartışma ko- nusu olmaması gerektiği görüşünde. "O dokunul- mazlıklar kalkar. Tersini kimse anlatamaz" diyor. Ikinci şık için ise, iyimser değil. Ben her iki şık için de iyimser değılim. Tartışma- lan ciddiye alırsak gülümserim. Pek çok RP, DYP. ANAP milletvekili şöyle diyor: "Milletvekilini iktidar karşısında güçsüz bırak- mamalıyız." Bir meclis düşünün ki, dokunulmazlığı öncelik- le kendi içinden çıkan hükümete karşı istiyor. Bu gidişle bizdeki dokunulmazlık zırhını ne ya- sa ne kurşun delebilecek. Patent hakkını satsak köşeyi döneriz... İLAN Birleşik MtUl-tş Sendikaıı (Birleşik Metal tıçileri Sendilouı) 14 Merkez Genel Kurulu, 21-22-23 Kasım 1997 gun- len, 09 00-18 00 saatleri arasında, "KOLTOR A Ş KONFERANS SALONU Garaj Sok No 10 Kat 5 MECtDtYEKÛY / İSTANBUL" adrcsımte asağıda yazılı gfindem ile toplanacaktır llk toplanüda yeterli çoğunluk saglanamazsa ıkıncı toplantı, 5-6-7 Aralık 1997 gûnlen aynı yerde ve saatlerde aynı gündem ile yapılacaktır Delegelere ve ılgılılcre duyurulur BtRLEŞtK METAL-tŞ SENDtKASI GENEL YÖNETtM KURULU GÜNDEM: I - 2 - 3 - 4 - Yoklama ve açılış, Açı; konuşması, Dıvan seçımı ve saygı dunışu, Konukiann konuşması, 5 - Genel Kurul Hazırlık Komısyonlan, (Sosyal Devlet, Orgütlenme, Teknolojık Gelışmedekı Değışmeler ve Yem Yonetme Teknıklerı Komısyonlan) raporlannın göruşülmesı ve karara bağlanması, 6 - Komısyonlann seçımı, a) Hesap Tetkık Komısyonu, b) Tahmını Bütçe Komısyonu, ci Tüzük Tadıl Komısyonu, d) Kararlar Komısyonu, 7 - Genel Yönetım Kurulu çalısma ve hesap raporlannın göruşülmesı, S - Merkez Denetleme Kurulu raporunun göruşülmesı, 9 - Kurullann ıbrası, 10-Tuzük Tadıl Komısyonu raporunun görüşülerek karara bağlanması, 11 - Gelecek doneme aıt Tahmını Bütçe Komısyonu raporunun görüşülerek karara bağlanması, ! 2 - Tasınmaz mal satın alınması ve mevcut taşınmaz mallann sablması konusunda Genel Yönetım Kurulu'na yetkı venlme- sı, 13 - Kararlar Komısyonu raporunun görüşülerek karara bağlan- ması, 14 - Seçımler a) Genel Yönetim Kurulu, (Asıl ve Yedeklen), b) Merkez Denetleme Kurulu, (Asıl ve Yedeklen), c) Merkez Dısıplın Kuruiu, (Asıl ve Yedeklen), d) Devrımcı tşçı Sendıkaian Konfederasyonu (DİSK) delegelenmn seçılmesı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog