Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM 1997 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 Jocelyn Saab günümüzden yola çıkarak Atatürk'ün yaşamını ve etkilediği toplumu anlatacak , Arap dünyasının esin kaynağıydı' ZEYNEPSAYGI "Tıpkı senin gibi ben de, tüm gücümle savaştım unutuşa karşı. Ve üpkı senin gibi ben de, unutu- şa yenik düştüm_" Hiroşima Sevgilim( A.Resnais/ M-Duras) Savaşın acılannı canlı tutmak içın çabalayan bir yönetmenJo- ceh/n Saab. Acılardan ders alın- sın, zaman acılann üzerine bir toz bulutu gibi çökmesin diye bü- tün çabası. Jocelyn Saab. Sorbonne'da Ik- tisadi Bilımler Fakültesi'ndeki eğitiminin ardmdan Le Monde gazetesinde çalıştı. Lübnan tele- vizyonu C.T.L'de habercilik ve sunuculuk yaptı. 1972 yılında Lübnan'da yayımlanan El-Safa gazetesinde yazarlığa başladı. Şimdi Paris'te yaşıyor. En büyük kaygısıysa oğlunu, aldığı tehdit- lerden korumak. Savaşı tanıma- yan insanlara acılan anlatmak için gösterdiğı çabanın karşıhğı işte bu! Kadın gözü\le savaş 1973 yılında başlayan belge- selcilik serüveni içinde doğduğu kent Beyrut'tan. Mısır'a, lrâk"tan Vietnam'a kadar birçok ülkeyi konu aldığı ve getirdiği onlarca röportaj yeralıyor. 1976 yılında çektiği 'Les En- fants de la Guerre/ Savaş Çocuk- lan' adlı belgesel ile Oberhausen Katolik Jün Ödülü'nü aldı Saab. •Beyrouth Jamais Plus / Beyrut Bir Daha Ada'da kentine gerçe- küstü bir şiir hediye etti. 'Le Sa- hara n'est pas a vendre / Sahara Sanlık Değildir"de son çöl atlıla- nnın yaşamını anlattı. 1978'de 'Lettre de Beyrouth / Beyrut Mektubu'"nda üç yıl uzak kaldığı kente dö- neısbir kadının ağzın- dan anlattı yaşanan de- ğışimleri. Bu belgesel Tunus'taki Charnage FestivaB'nde üçüncülük ödülüne değer görüldü. 1984-85 yıllannda Beyrut'ta çektiği 'L'ne VTe Suspendue' adlı fil- mi Cannes'da 'On Beş Yönetmen' bölümünde gösterildi. 1994 yılında çektiği ve Eskişehir Fes- tivali'nde de yer alan 'D etait une fois Beyrouth / Bir zamanlar Beyrut' 'ta ise sinema arşıvlerinden yola çıkarak, savaştan çıkan kuşağın anılannı arayışını. iki genç kadı- nın gözünden verdi. Şimdiyse yeni bir proje- si var: Atatürk üzerine bir belgesel hazırlamak. Yönetmen bu kez günü- müzden yola çıkarak bir devlet adamının yaşa- mını ve etkilediği toplu- mu anlatacak. tlkkezkatıldığıEskı- şehir Festivali'nden dö- nüşte konuştuğumuz Saab için Türkiye'ye gelışi. top- lumun farklı kesimlerinin Ata- türk üzerine düşüncelerini öğren- me ve ülke günceline göz atma açısından büyük yarar sağlamış. Saab. Türkiye'de mitleşmiş bir kahramanla karşılaşmayı bekle- miyormuş. Saab şöyle anlatıyor Türki- ye"yle ve Atatürk'le tanışma öy- küsünü: "Ülkenizle tanışmam nasıl oldu, yazgı beni nasıl bura- Ltatürk üzerine bir belgesel hazırlayan Lübnanlı yönetmen Jocelyn Saab, Atatürk'ün görselliğin önemini ve gücünü daha o dönemde çok iyi kavramış olmasından çok etkilenmiş: "Tüm filmlerde, propaganda pankartlannda kendini sunmasını çok iyi bildiğini gördüm. Günümüz liderleri, ses kontrolü ve tiyatro dersleri alıp duruyorlar. Oysa Atatürk, 20. yüzyıla damgasını vuran 'image' furyasının önemini çok önceden kavramıştı." lara getirdi, söylemek guç. Sahip olduğum olgunluktan ötürü bel- ki de, geçmişe döniip bakmaya başladım son zamanlarda. İçinde buiunduğumuz yüzyılda \aşanan dönüm noktalan ve benim kusa- ğıma etki eden olavlaria ilgilen- meye başladım. Yetişme dönemi- me etki eden bir isim de Mustafa Kemal Atatürk. Bir de\tet kunı- cusu oluşuyla, milliyetçiliğiv le, Arap dünyasına esin kaynağı ol- muş bir figürdür o. Kısacası bu konuyu seçmem, rastianü sonucu oünadı." Saab'ı etkileyen bir başka olaysa înternet'e bakarken yüz- yılın büyük de\ let adamlan ara- sında Atatürk'ün de yer aldığmı görmektı. Atatürkçü düşüncenin etkilediği tek toplum Türkiye de- ğil elbette. Saab. Afganistan ve tran'ı da sayarak budüzlem için- dekı toplumlann şu anda zorluk içinde olduğunun altını çiziyor. Elbet- te Türk değil ve bu filmi ıçendenbaka- rak yapmıyor. An- cak Türkiye'ye gel- diğinde konunun Türklerin kafasında ne denli hassas ve yakıcı olduğunu an- lamış. Atatürk port- resini ve yakın tari- hi, bugünkü sorun- lardan yola çıkarak görme eğilimi var. Çunkü demokrasi, Islam ve yabancı güç odaklan, tüm bölgede tartışılan, güncel bir sorun. Tüm sorunlann yi- nelenerekortayaçı- kıyor oluşu, Ata- türk'ün deneyimini yenıden ele alıp güncel sorunlarla karşılaştırma ve dö- nemin sorunsallan- nı. bugünün ışığın- da inceleme fikrini doğurmuş. Çok kapsamh bir incelemenin içine giren Saab, yayım- lanmamış arşivlerden de yararla- nacağını söylüyor. Yaptığı bu in- celemeler sırasında onu bir tek konu çok etkilemiş. Atatürk'ün görselliğin önemini ve gücünü daha o dönemde çok iyi kavramış oluşu: "Tüm filmlerde. propoganda pankartlannda kendini sunma- sını çok iyi bildiğini gördüm. Gü- nümüz liderleri, ses kontrolü ve ti- yatro dersleri alıp duruyorlar. Oysa Atatürk, 20. yüzyıla damga- sını vuran 'image' furyasının önemini çok önceden kavramış- n." Şu anda yaptığı çalışmalann bir etnolog gibi dönemin tüm görsele dayalı malzemelerini in- celemek olduğunu söylüyor Sa- ab. Devlet adamının özel yaşan- tısına da değineceğini, ancak bu- nu, üç kvıruşa satılan magazinci- likten farklı bir gözle ele alaca- ğını da hemen ekliyor. Bilgiler topluyor Tamamı Fransa'da gerçekleş- tinlecek olan çalışma. burada da TÜRSAK'ın desteğini alıyor. İki Fransız televizyon kanalı. belge- seli almak için yanş halindeler. Atatürk belgeselının prime-ti- me'da gösterilmesi kararlaştınl- mış. Izleyicı çekebilmek için öy- küsel bir anlatım kullanacağmı söylüyor Saab. belki acı ama te- levizyonculuk gerçeği bu... Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'nı heye- can öğesi olarak kullanacak olan yönetmen, Atatürk'ün ınsan yö- nüyle tannlaştınlmış yönünü bir arada vermeyi amaçlıyor. Şimdi- lik dönemle ve ülkeyle ilgili her türlü bilgiyi bir araya getiriyor. Sonrasında ortaya çıkaracağı 60 dakikalık bütünse halen bir bilin- meyen. Bir dönem 'savaş uzmanı' ola- rak görülen Saab. bir kadın ola- rak kadınlann gözünden savaşı anlattı uzun yıllar. Yazgıya ınanı- yor ve farklı coğrafyalarla ilgili merakını gidermek için de bel- geseller çekiyor. Tıpkı Vietnam belgeseli gibi. Türkiye de şim- dilik onun için bir bilinmeyenler ülkesi. 45 yıllık sinema oyuncusu Erol Taşyann akşam birjübileyle sinema yaşamını noktahyor Beyazperdenin 'Kötü adam hngörkemliayrdışı TÜRHAN GURKAN Türk sinemasında 45 yıl- lık bir sayfa kapanıyor. Be- yazperdenin en ünlü "kötü adam'ı yann AKM'de yapı- lacak geceyle sanat yaşamı- na törenle veda edıyor. Ka- hır yüklü upuzun bir meslek yaşamını "kötü" sıfatmı sır- tında taşıyarak aşan bir "iyi" adam için buruk ama göz ka- maştıncı, saygın ve onurlu bir aynlış. Oysa iki yıl önce ölümün eşiğinden dönmüş- tü. 1995 yılında ayak par- maklanndaki kangren yü- zünden bacağı dizine dek kesilip protez ayağa düşme- seydi belki daha uzun yıllar beyazperdede varlığım sür- dürecekti. Figüranlıktan geldiği si- nemada kısa sürede doruğa çıkan. önemli toplumsal filmlerin vazgeçilmez oyun- cusu haline gelen Erol Taş, 600 dolayındaki filmle Türk sinemasına damgasını vur- du. Yurtdışında da adını du- yurup yerli ve yabancı şen- liklerde birçok ödül topladı. Karakter oyunculuğunda "kötü adam" dalmı bir ku- rum haline dönüştürdü. Taş yûrekli. acımasız, kötülük saçan amansız köy ağası. kan döken eşkıya, kanun ka- çağı, azılı hırsız, gangster. bar fedaisi. en başanlı oldu- ğu rollerdi. Yoksul ailesi ile 5 yaşında Istanbul'a göç e- den. 28 Şubat 1926. Erzu- rum doğumlu Erol Taş. ilkokulu parasızlık yüzün- den bırakıp bakkal çıraklığı. hamallık. gezgin satıcılık. manavlık. lastik işçiliği yap- tı. Boks ve güreş kulübünde çalıştı. Askerden sonra 1948'de Cankurtaran Tren Istasyonu karşısmda tulum- bacılardan kalma çardaklı semt kahvesinı alıp çalıştır- dı. Zamanla birçok filmin çekildiği bu kahvenın imge- Erol Taş, 600 dolayındaki filmle Türk sinemasına damgasını vurdu. sı oldu. 1952'de Suavi Te- dü'nün bu kah\ede çektiği "Son Buse" fılmmin setinde olay çıkaran dört saldırgan gencı yumruklarıyla dize getirince. kavgacı bir rolde oynatıldı ve sinema serüve- ni başladı. Erol Taş'ın adını afışlere yazdırdığı ilk filmı, 1957'de Çamur Şev ket rolü- nü oynadığı "Acı Günler" dır. l'958'deMetinErksan'ın "Dokuz Dağın Efesi", "Ge- celerin Ötesi", "MahalJe Ar- kadaşlan" fılmlenyle çıkış yapan Taş. asıl ününü Karta- ca Festivali'nde ödül kazan- mış "Yılanlann Öcü" ndekı Haceli ve 1963'te Berlin Festıvalı'nin Altın Ayı'sını kazana'n "Susuz Yaz"ın Os- ıpan'ı olarak sağladı. Lütfî Ö. Akad'ın "Hudutlann Ka- nunu"ndakı Alı Cello kişili- ğiyle büyük başan sağladı, yine Akad'ın "Ana" ve "Di- yet" fılmlen ününe ün kattı. 1965'te altın çağını yaşa- yan Erol Taş, 2. Antalya Şenliğı 'nde Orhan Elmas'ın "Duvarlann Ötea". 5. An- talya Şenlıği'nde Yılmaz Duru'nun "tnceCumaH", 2. tzmır Film Şenliği'nde Na- tuk Baytan'ın "Sahildeki Ceset" filmleriyle yardımcı oyuncu ödüllerinı topladı. Yılmaz Güney'ın "Yann Son Gündür", "tbrrt", "Vurguncular" filmlerinde ılgınç kjşilikler çizdi. 197O'lı yıllarda daha çok vurdu kırdılı serüven fılm- lerine yönelen Taş, ŞerifGö- ren'in "İstasyon", "Deniş Be> ", Orhan Aksoy'un "Al- tın Şehir", "Dila Hanım", "Isyan", "Taüı Nigâr", Ha- Ut Reftğ'ın "Karüar Koğu- şu" filmlerinde unutulmaz tipler yarattı. Sinemadaki son çalışması 1992'deki "Sürgün" oldu. "Sekiz Süruna Manşet", "Kanun Savaşçılan", Unal Küpeü'nın Orhan Kemal uyarlaması "Hanım'ın Çift- liğı'' televizyon dizısinde rol * aldı. 8. Ankara Film Şenli- ği'nde de bir plaket verildi. Yönetmen Samuel Fuller öldü • Kültür Servisi - Şiddet ıçenklı filmleriyle tanınan ABD'li yönetmen Samuel Fuller, Hollyvvood tepelerindekı evinde 86 yaşında yaşamını yitirdi. 2. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika ve Avnıpa'da savaşan Fuller, daha sonra ülkesine dönmüş ve deneyimlerini yansıtan filmler çekmiş, ancak 'Beyaz Köpek' isimli filminin ırkçı olmakla suçlanması üzerine 1982'de ülkesini bir süreliğine terk etmişti. Ölümünden sonra. Fıiller'in yıllar önce kalp rahatsızlığı geçirdiği bildirildi. Hamam'a Kanada'dan ödül • Kültür Servisi - Geçen hafta Ispanya'da gerçek- leştirilen Valencıa Uluslararası Film Festivali'nde "Halkın Seçtiği En İyi Film' ödülünü alan 'Hamam', son olarak da Kanada'nın Quebec eyaletinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Santa Teresa Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi Ilk Eser' ödülünün sahibi oldu. 15 ülkeden yüzlerce filmin 6 ayn kategoride yanştığı festivalde 'Hamam', izleyiciden büyük ilgi gördü. Bu arada Istanbul Umum Hamamcılar Odası Başkanı Ali Yılmaz, 'Hamam' filminin örf, âdet ve geleneklere uyulmayarak hamamcı esnafını rencide ettiği ve zarara uğrattığı gerekçesiyle gösterimden kaldınlması için filmin ilgılilerine yazılı ihtar çeke- ceklerini bildirdi. Ferzan Özpetek ise "Mimar Sinan gibi büyük ustalann Türkiye'de inşa ettiği ve büyük sanat değeri olan bazı hamamlar, bugün asit va da çanta fabrikasına dönüşmüş durumda. Ben. onlann bu filmı yapanlara teşekküretmelerini beklerdim; 'Hamam' sayesinde müşterileri arrtı " dedi. Lale Temelkuran'm resim sergisi 4 Kasım'da açılıyor • Kültür Servisi - Lale Temelkuran'ın 4 Kasım'da Yaşarbank Harbiye Şubesi Sanat Galerisi'nde açılacak olan kişisel resim sergisi 21 Kasım'a dek sürecek. 1972 yılında tzmir Buca Eğitim Enstıtüsü Grafik Bölümü'nden mezun olan Temelkuran. 1995 yılında lisans eğitimini tamamladı. Resim çalışmalannı öğrencilik yıllanndan bu yana sürdüren sanatçı aynı zamanda 23 yıllık bir öğretmenlik geçmişine sahıp. Çalışmalannı son iki yıldır Izmir'de öğrencileriyle birlikte sürdüren Temelkuran, çalışmalannda temel olarak insanı seçıyor ve akrilik boya tekniğini kullanıyor. Sanatçı, katıfdığı pek çok karma resim sergisinin yanı sıra iki de kişisel sergi açtı. KİTAP FUARTNDA BUGÜN A SALONL • 12.00-14.00'te Adnan Özvalçıner Sennur Sezer, Konur Ertop ve .\hmet Yüdiz'ın katıldığı 'Dünden Bugüne Düşünce ve İfade Özgürlüğü' başlıklı panel. • 14.00-16.00'da CevatÇapan ve MügeSökmen'in katıldığı John Berger ile söyleşi ve okuma. • 16.00-18.00'de Cevat Çapan'ın yöneniğı. Vedat Günyol, tlhan Selçuk, Fethi Naci v e Atilla Ozkırmüı'nın katılacağı 'Aydmlanma ve Vedat Günyol' başlıklı panel. • 18.0O-20.0O'de Doğan Hızlan'm yöneteceği Salah Birsel, Yüksel Pazarkava. Turgay Fişekçi, Feridun Andaç, Enver Ercan. Bejan Batur ve Hikmet Alûnkaynak'm katıldığı 'Şür !\ereye Gidiyor?' paneli. 14.00-15.00'te Nedim Gürsel ile söyleşi. A Y I N E V L E R İ N D E N Y E N İ K İ T A P L A R 23 yeni kitapfuarda okuyucuyla buluşuyor CumhurİYet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. TELEFONLA KİTAP SİPARİŞİ "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ" yenilendi. Artık üyelere telefonla sipariş verme ve istenilen kitaba kısa süre içinde ulasma olanağı sağlanıyor. istenilen kıtap "ÇAĞDAŞ YAYINLARI"ndan yayımlanmışsa %20, başka bir yayınevinin ise %10 indirim yapılıyor. Her ay, Türkiye'de piyasaya çıkan yaprtlann tam listesi, bir önceki 'ay etkinliklerinden haberterte üyeye ulaştırılıyor. "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ" şimdilik istanbul'da hem Taksim, hem Cağaloğlu sergi salonlannda ve de Adana'da "Indirimli Kitap Kampanyası" ve "Resim Sergisi" gibi etkinlikler; "Söyleşi", "Dinleti", "Imza" gibi günler birbirini izliyor. Yıllık kitap kataloğu adreslere bedelsiz olarak postalanıyor. ALLEGRO TOUR yurt içi ve y.urt dışı tur rezervasyonlarından %7: uçak bıleti siparişlerinde %4 indirim sağlıyor. Özel Acıbadem Hastanesi ise "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ" üyelerine tanı ve sağaltımda %10 indirim uyguluyor. Ileride uygulanacak benzeri yararlar, aynca şürece katılıyor. "CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ'ne üyelik, aşağtdaki formun doldurulup gönderilmesiyle tamamlanacak, üye kartınız hemen gönderilecek. Ç A G D A Ş YAYINLARI Kültür Servisi- Çağdaş Yayın- lan bu yıl eski kitaplannın yanı- sıra yirmi üç yeni kitapla katılı- yor fuara. Roman, öykü. şiir. oyun, ve çeviri gibi edebiyatın he- men her dahnda verdiği yapıtlar- la Türk yazınında önemli bir yer kazanan Necati Cumalı'nın üç yapıtı yer alıyor fuarda. Yazar, "Tütün Zamanı" genel adı altm- da düşündüğü tütün üçlüsünün son romanı "Acı Tütün'ün yanı- sıra 'Yalnız Kadın' ve 'Senin için Ey Demokrasi' başlıklı yapıtîa- nyla ulaşıyor okurlanna. Çeviri, deneme, inceleme, günlük. eleştiri yazılanyla. yayın- cıhk ve dergicilik alanmdaki ça- hşmalanyla kendisini ülkesinin aydınlanmasına adayan; fuann onur yazan seçilen Vedat Gün- • yol'un 'Devlet Insan mı?' başlık- lı yapıtında düşünce dünyamızın büyük ustasının 1967-74 yıllan arasında kaleme aldığı eleştiri ve değerlendirmelerine yer verili- yor. Hikmet Çetinkaya 'Aşık Ka- dınlarSokağı' başlıklı denemele- ri ve 'Şeriat Pazan* nın yanı sıra öteki kitaplanyla da buluşuyor okurlarla. Çetinkaya. 'Şeriat Pa- zan'nda Türkiye'de siyasal Is- lam'ın nasıl ivme kazandığım an- latıyor. Orhan Erinç ise 'gazete- dligin medyacılığa' dönüşüm sü- recini irdelediği 'Medya ile Pöli- tika' başlıklı kitabında 'Cumhu- rK'et'tenOkurlara'başlığı ile ya- İLHAN SELÇUK iskele sancak sol - sağ - şeriat 2.BASI yımlanan tesbit ve ömeklenni su- nuyor. Bu yıl yitirdiğimiz yaza- nmız Mustafa Ekmekçi'nin 'Ök- süz Yamalığf başlıklı kitabı köy enstitülerinin kuruluş öyküsüne. dayandığı ilkelere ve kapatılış öy- külerine yer veriyor. Ataol Behramoğlu 'Utamyo- rum" adlı kitabıyla Kültür ve si- yaset, ıdeoloji ve ahlak, aydın so- rumluluğu ve örgütlenme üzeri- ne düşünce, gözlem, saptama ve önerilerine yer venrken Ahmet Cemal, 'Odak Noktasında Yaşa- nanlar' ile gazetemizdeki köşe yazılanndan ve çeşıtli dergilerde çıkan yazılanndan bir seçmeyi paylaşıyor okurlanyla. Deneme, Ç^ağdaş Yayınlan'nda Necati Cumalı, İlhan Selçuk. Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Fakir Baykurt, Ahmet Cemal, Konur Ertop, Oral Çalışlar'ın kitaplan da yer alıyor. anlatı. anı. gezi dallannda kırka yakın yapıta sahip olan. pek çok gazete ve dergide yazılar yazan, ilk şiirlerinden ben de toplumcu sanat anlayışıyla yazın dünya- mızda özgün bir yer edınen Meh- met Kemal ise 'Denemeler Ele- meler' başlıklı yapıtıyla katılıyor fuara. Mustafa Balbay'ın, "Ülke- lere Değil Savaşa Düşmanım' baş- lıklı kitabında ise Balbay'ın gezi yazılanndan bir derleme sunulu- yor. Konur Ertop yazarlanmızın dünden bugüne sürüp gelmiş çi- leli serüvenlerinı işlediğı 'PirSul- tan Abdal'dan Onat Kutlar'a' başlıklı yapıtında geleceğı aydın- latan yazarlara bir saygı sunuşun- da bulunujor. Oral Çalışlar. ise ' Deniz Gezmiş'ten Yaşar Kemal'e POrtreler'le Deniz Gezmış, Yaşar Kemal. Aziz Nesin, Yılmaz Gü- ney, Mehmet Ali Aybar, Sabahat- tin AU, Fikret Ot>am. Panayot Abacı, HaUl Ergün. Ümit Yaşar gibi bir dönemin resmini verecek olan portreler sunuyor. Oktay Ekinci'nin 'Bütün Yön- lerhle Taksim Camisi Belgeseii' başlıklı kitabı da okurlara son yıl- larda Türkiye'de her gün sayısız cami inşaatına başlanmasına kar- şın sadece Taksim'e cami proje- sinin böylesıne bir tartışmaya y- ol açmasmın nedenlerini açıklı- yor. Çağdaş Yayınlannın geniş yelpazesinde okurla buluşturdu- ğu bir başka yapıt da Oktay Ak- bal'ın 'Şaıioİanna Kadar Mah- sun' başlıkh deneme ve öykücük- leri. Fakir Baykurt Anadolu insa- nını. bu insanlann ilişkilerini; toprakla, ağalarla uğraşmalannı anlatıyor 'Yeni Köletik mi?' ile. Çağdaş Yayınlannın bu yıl okurla buluşturduğu öteki yapıt- lar arasında ise Alev Coşkun'un 'Sepetteki Laleler',AnılÇeçen'in 'Ulusal Sol', Hüner Tuncer'in •Irkçılıktan Ozgürlüğe Günej' Af- rika', Adnan Binyazar'ın 'Top- lum ve Edebiyat', Cmit Otan'ın 'Öykünün Dışındav san Üşürsün', Orval Gökdemir'in 'Efebos' ve 'Çilingir Sokağı" ve 'An tnan'ın 'Tarihe Tanıklık Edenler', Metin Gür'ün 'Şeriat ve Refah', Bedi Feyzioğiu'nun 'tktidar VTrüsü', Havdar Tunçkanat'ın '27 Mayıs 1960 Devrimi', Meter Şahiner'in 'Atatürkçülüğün, kökeni. E. ve G.', Sabiha Sertel'in 'Tevfık Fik- ret', başlıklı kitaplan yeralıyor. ÜYELİK FORMU Üye No:(Yenileyenler için) Adı Soyadı: Adresi: Posta kodu: Kent: Telefon/Faks: Cinsiyeti: Doğum tarihi: Medeni durumu:... Eğitim durumu: Mesleği: (Öğrenci ya da Öğretmen ise) Okul adı: Okul numarası:. (Lütfen işaretleyiniz) ÜYE ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ YENİ ÜYE 5.000.000 TL 2.500.000 TL YENİLEME 3.000.000 TL 1.500.000 TL * işaretlediğim tutarı kredi kartı hesabımdan alınız. DVISA Kart no: LDEUROCARD CMASTERCARD Son kullanma tarihi: * İşaretlediğim tutarın banka dekontunu adresinize/faksınıza göndereceOiT' Çağ Pazarlama A.Ş.'nin: • Iş Bankası Cağaloğlu Şb.405543 LH Akbank Nuruosmaniye Şb. 1571801 D Yapı Kredi Bankası Çemberlitaş Şb. 32529 D Halkbank Cağaloğlu Şb. 39035380 * İşaretlediğim tutarı posta çeki hesabına gönderdim. PTT Çek No: • 666322 Çağ Pazarlama A.Ş. Hesabı Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-İstanbul Tel:(212)512 05 05 Faks:(212)512 48 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog