Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

f• Ş Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I H. Veldet Velidedeoğlu YOLKESEN IRMAK 300 000TL CThunyet«apKJûbüÇagPaza1amaA.Ş TutocağıCad No.39'41 C ğ l g i f e b l Posta çekı no: 666322 Cumhuri Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I ilhan Selçuk İSKELE SANCAK 350.000TL CumhunyetKJtapKJubuÇağPaza1amaA.Ş Tırtoca^Cad No- 39/41 C^atağkVtstanbul Posöçetono. 666322 74YIL SAYI: 26323 / 90000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 KASIM 1997 CUMARTESİ Tam üyelik konusunda AB ve ABD'den ortak tavır Kıbrıs kuşatması• sJ3 ve ABD, Kıbns'ın birliğe tam üyeliğinin adadaki çöiimü daha da kolaylaştıracağı görüşünden hareketle, "çifte kıscaç" politikası uygulamaya başladı. ABD, Denktaş'a, Tükiye'nin tam üyeliğini engellememesi gerektiği yolunda bakı yaparken, Broek da Ankara'da, "Türkiye'ye Lüksemburg ziresinde mümkün olanırı en iyisinin verilmesi için Denktaş'ın Runlarla birlikte AB masasına oturmasr' pazarlığını yaptı. D>nktaş-Holbrooke ABD'ye 12mil u/ansı • Rolbrooke ıle görüşen KKTC lideri Rauf Deüctaş, Rumlann AB'ye üyeiğini Yunanistan'ın kansularını 12 mile çıkama gırişiminin izle/eceğini belirterek AEO'yi uyardı. • i Sayfada • Avrupa Birliği Dışişleri Komisyonu Komiseri Hans Van Der Broek, Türkiye'nin adaylığına yönelik somut hiçbir öneri getirmezken Ankara, "Adaylık statümüz verilsin. O sırada Kıbns'la tam üyelik görüşmeleri başlatılabilir. îsterse KKTC de ayn olarak ya da Kıbns delegasyonunda yer alarak görüşmelere katılabilir. Ancak Türkiye ile Kıbns'ın tam üyelikleri eşzamanlı olur" görüşünü iletti. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Amenka Bırle- şık Devletleri ve Avrupa Birli- ği. Kıbns konusunda geliştır- diklen ortak tavır kapsamında Türkiye \e KKTC'ye baskı uy- gulamaya başladı ABD. Kıbns Ozel Temsilcisi Richard Holb- rooke aracılığıyla KKTC lideri Rauf Denktaş'a "Türkhe'nin AB üyetiği önünde engei olma- yın" baskısını yaparken AB Dı- şilışkıler Komiseri Hans Van Der Broek da Ankara'y a. "Kıb- ns TürkJeri'nin AB ile yapıla- cak tam üyelik görüşmelerine Kıbns Rumlannın vanında ka- \ArkasiSa. 15,Sû.3'te Yunanistan'a diplomatik tepki; işadamlan ve politikacılardan karşılıklı dostluk mesajlan 4 Güvenlik yeterli değfldTAVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dı- şişlen Bakanlığı. Yunanıstan'da Türk işa- damlanna yapılan saldmnın hayal kınk- lığı \e üzüntü yarattığını kaydederek, gü- venlık güçlerinın gexklı önlemlen alma- dığına dıkkat çekti. YunanıstarTın Anka- ra Büyükelçiliğı Maslahatguzan'na An- kara"nın tepkısı bildirildi. Olayı üzücü bulduğunu söyleyen Başbakan Mesut Yılmaz ıse gazetecılerin sorulannı yanıt- larken, bu olayın 3 Kasım'da Gint'te ya- pılacak zırveyi etkılemeyeceğini bildir- dı. Dün Türkiye 'ye dönen TÜSİAD Baş- kanı Muharrem Kayhan da Türk-Yunan ılişkılerine gölge düşürmemek için ola- yı büyütmemek gerektığinı söyledi. Dı- şişleri Bakanlığı Enformasyon Daire- si'nden yapılan yazılı açıklamada, TÜSİ- AD, Türk-Yunan tş Konseyi ve Balkan Demokrası Birliği tarafından düzenlenen ve Atatûrk ıle Venizetos'u konu alan sem- pozyuma katılan Türk heyetine, içinde PKK unsurlannın da yer aldığı bır grup tarafindan saldınlmastnın hayal kınklıği. üzüntü ve infial yarattığı kaydedıldı. Sempozyumun engellenmesi amacıyla bir kisım Yonan basını tarafından önce- den çağnda bulunulması ve Selanik Met- ropolitliği"nin tahriklerine karşın güven- lik güçlerinin gereklı önlemlen almadı- MArkasıSa. 15,Sü.3'te MCK toplandı OHAL'e 4 ay daha uzatma • Milli Güvenlik Kurulu Diyarbakır, Hakkâri, Siirt. Şırnak, Tunceli ve Van'da OHAL uygulamasmın uzatılmasınm hükümete tavsıye edilmesini kararlasrırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlik Ku- rulu (MGK), Diyarbakır. Hak- kâri, Sıirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde, süren olaganüs- tü hal (OHAL) uygulamasının 4 ay daha uzatılmaâinın hükü- . mete bildirilmesinikararlaştır- dı. Toplantıda, Milli Güvenlik Siyasetı Belgesi'rin güncel- leştirilmesine kaıar verildi. MArkasıSa.l5,Sü. 3'te Mal bildirimi Özer Çiller belgeleri savcılıkta • Demokrat Türkiye Partisi Kınkkale II Başkanı Sadık AvundukJuoğlu, 3628 sayılı "Mal Bildirıminde Bulunulmaması, Rüşvet ve Yolsuzlukla MücEdele Yasası"na muhalefet ettiği gerekçesiyle Özeı Uçuran Çiller hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. • 15.Sayfada trvr*»nrlff>n trVt*f>n** Irrktttıı Başbakan Mesut Yılmaz, Türid>e GKim Sanavicileri Derneği (TGSD) l U I C I l U C I l l U r e i l C IVO^IU v e cNR U l u s l a r a r a s ı F u a n : u l k A ş.t a r a f i n d a ı l Yeşflkö>'dekiDün>aTi- caret MerkezTnde düzenlenen "2. Istanbul Uluslararası Tekstil Fuan"nın (INTEXPO*97) açüışı \<e Atatürk Ha\alimanı \eni Dış Hatlar Terminal Binası'nın temel atma törenlerine katıldı. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını, sıkıntılan aşabi- lecekformüllerinbulunabüeceğini vurgulayan \umaz, -Önemliolan.bu formülleri u>gulayacaksivasi iradenin ve bu formüllerin uygulanmasına imkân verecek sivasi istikrar ortamının bulunmasıdır. Türkive bugün. daha önce sahip olmadığı bu unsurlan yaka- lamıştır ve bu unsurlan en iyi şekilde değeriendirerek, kav bertiği yülan telafi ermenin mücadelesini vermektedir" dedi Yılmaz, Pen- dik Kurtköv uluslararası havalimanının yapınuna en kısa sürede başlamayı planladıklannı belirttL (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) Eksikliklere karşm, uygulamada ciddi bir sorun görülmüyor Sekiz yılhk sistem oturdu • Daha önce bazı pilot bölgelerde uygulanan 8 yılhk kesintisiz eğitim, 15 Eylül 1997'de resmen yürürlüğe girdi. Eksiklikler ve yetersizliklerine karşın tüm yurtta başanyla sürdürülen kesintisiz eğitimin uygulamasında ciddi bir sorun görülmüyor. Bu arada 8 yıllık kesintisiz eğitimde neden bu kadar geç kalındığı da sorgulanıyor. • Sistemin uygulanması sırasmda öğretmen ve velilerin yakınmalan üç aşağı beş yukan aynı. Göze çarpan en önemli aksaklıklar, derslik ve öğretmen yetersizliği. Okullar 5 yılhk eğitime göre inşa edildiğinden 8 yılı bir arada okutacak yeterli dersliğe sahip değil. Ek sınıflar inşa edilerek bu sorun giderilmeye çalışıhyor. • 3. Sayfada Suflurluk SUSURLUK KOMİSYONU'NDAN "JÎTEM in ne görev yaptığı tam olarak öğrenilememiştir. JİTEM'in varlığı tartışılırken, eylemlerinin tartışmasız gerçek olduğu ortaya çıkmıştır." • "Zanlıîar devlet sırrına saklandı. Olayların gelişmesinde, kamu görevlilerince yapıla, işlemlerin devlet sı kavramı altında saklanması etkili olmuştur" • "Bazı devlet kuruluşları bilgi vermedi. MİT'in bazı bilgileri saklaması devlete olan güveni olumsuz yönde etkilemiştir." * "Terörle mücadele yönteminin yanlışlığı konusunda ciddi bir Meclis araştırması yapılmalıdır." • Ifadelerden: "Akşam^ istihbarat örgütleri bize bir liste verirdı Sabahleyin de tetikçiler bu listedekileri gider vururlardı." Yann Cumhuriyet 'te... Çetelere karşı Susurluk buluşması • Yann Susurluk'ta gerçekleştirilecek "Çetelere Karşı, Demokrasi İçin Susurluk"tayız" eylemi için bütün yurtta hazırhklar sürüyor. 19 örgütün ortaİclaşa düzenledığı ve yurttaş girişimlerinın de destekledığı mitınge onbinlerce kişinın katılması bekleniyor. Mitingde sanatçı Leman Sam ile Suavı de birer konser verecek. • Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi ve Susurluk Tertip Komitesi, tüm yurttaşlan ve sivil toplum örgütlerini "Sivıl iradeyı gösterelim, siyasal iradeyı uyaralım" sloganıyla 2 Kasım'da Susurluk'ta, 9 Kasım'da da TBMM önünde düzenlenecek "yurttaş buluşması"na çağırdı. • 5. Sayfada Fezlekeler öüiçin çözüm arayışı • Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Susurluk olayıyla bağlantıh DYP'li Mehmet Ağar ve Sedat Bucak hakkındaki dokunulmazhk fezlekeleriyle ilgili komısyon raporunu genel kurula indirmeye hazırlanıyor. Çetin. siyası partiler arasında uzlaşma arayacak. • 5. Sayfada Ozfatura hakkında soruşturma • lzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Yaşar Kemal ve Eşber Yağmurdereli hakkında söylediği sözlerle ilgili önceki gün yapılan suç duyurusunun ardından Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın, Özfatura'nın ifadesine başvuracaği bildirildi. • Özfatura'nın Kemal ve Yağmurdereli'ye ilişkin sözlerine Izmirlilerin tepkisi sert oldu. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve sendikalann oluşturduğu lzmir Demokrasi Platformu üyeleri Özfatura'yı protesto etti. • 4. Sayfada Yağmurdereli'ye destek 'Düşünceye engel kalksın' • Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ve Ankara Sanat Tiyatrosu, bir toplantı düzenleyerek Eşber Yağmurdereli'ye destek verdi. • Eşber Yağmurdereli'nin avukatlan, başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldınlmasını istediler. • 4. Sayfada GÖKOVADA SON PlKNÎK • Arka Sayfada SADDAM'ARUS KALKANI • 8. Sayfada SAVCI'NIN DLJRUMU CtDDlYETM KORUYOR • Arka Sayfada EFES BLUES ANADOLU TURUNDA • 10. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCA\XREK Anlayana Sivrisinek Saz mı? Devlet Bakanı Işın Çelebi, ABD'de kimi ilgililerle gö- rüştükten sonra, Özal'dan kalan bir masalı yeniden anlatıyor. Türkiye'nin hazırladığı ekonomik programı, ABD Ha- zine Bakan Yardımcısı ile Beyaz Saray ekonomi danış- manının "mantıklı, tutartı ve sonuç alıcı" bulduklannı açıklıyor. Çelebi, "Biz de 'Sonuç almak için daha çok MArkasıSa. 15,Sü. Vde BORSA ûDun 2846 Öncekı 2717 DOLAR ûDün 182.500 Öncekı 181.600 MARK ODün 105.700 öncekı 105.700 ALTIN ODun 1.845.000 Öncekı 1.862.000 Borsa'nın kalbi dünyayla attl Mali krizin etkisiyle geçen hafta yüzde 22 gerileyen îstanbul Menkul Kıymetler Borsası dünü yüzde 4.75 artışla kapadı. B 6. Sayfada B U Ü N C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dokunulmazhk Zırhı... DYP Isparta Milletvekili Ömer Bilgin ve RP Nev- şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkındaki fez'/e- Ae'lerin TBMM'ye ulaşmasıyla birlikte Meclıs'teki do- kunulmazhk dosyası sayısı 155'e ulaştı... Bu rakamın anlamı şudur: Milletvekiline dokunulamayacağının 155 kez anım- satılması... MArkasıSa. 15,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog