Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ZSSEYLÛL 1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 ÎDOB 'Salome' ile Danimarka 'ya, İDSO akyû'daki'Sonbahar Müzik Festivali 'ne gidiyor Operaya ÇüHer, senfoniye Demirel sahip çıkb • kanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul Devlet Senfoni Orkesirasf nın yurtdışı turneleri. Kültür Bakanı İsmail K-akaman'ın ekonomik gerekçeler göstererek engellemesine k.anın,Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in devreye girnesıyle gerçekleşebiliyor. KütürSer\^ İstanbul Devlet Opera v e Bdesi k İstanbul Devlet Senfoni Or- lcestrası'tın vurtdışı turneleri. Kültür Bakanı İsmaiİKahraman ın engelleme- s i n e <arşn. "son dakikada" Cumhur- bsşkinı Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakaiı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çillef'in devreye gırmesıyle gerçekleşe- biliycr. İDOB. Dışişleri Baîcanlığı'nın katkıanyla "Salome" operasıyla Dani- markı'ya İDSOda C umhurbaşkanı Demırerm müda- halesyle Slovak- ya'da dûzenler.en "Sonbahar Müzik FestmlTnegıdiyor. Halkımızın Kırk- pınar gjreşlenni opera ve baleve yeğlediği görüşün- deki Külrür Bakanı İsmaii Kahraman. göreve geldikten hemen sonra 'opera ve bale sanatını ><>k sayamavaca kları'nı belirtmesine ve - O sanat dalını seven, uğraşan ve ileri git- mesini istt\en insa- nımıza baskı nu u\- gulayacağız?" de- mesinekarşın: ope- ra ve balenın özel- leştirilmesinden va- naolanRPanlayışı- nın bir uzantısı ola- rak. Türk operasının ve ;,enfoni orkest- rasının yurtdışında tanıtımına hiç bir ça- ba göstermeksizin. "Bütçedeparayok" gerekçesiy le her ikı turnenin de yapılma- sını izin vermemişti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi iki yıl içinde 2. >"urtdışı turnesini gerçekleştire- rek 30 E>lül- 5 Ekim tarihlen arasında İDSO'nun solisri Suna Kan. Richard Strauss'un operasını sahnele- mek üzere Danimarka'ya gidiyor. İki yıl önce "Turandot" operasıyla Danimar- ka'da büyük başan kazanan ve yeniden davet alan İstanbul Devlet Opera ve Ba- lesi. Kültür Bakanlığı'nın gerekli bütçe- yi vermemesi nedeniylebu turnesini Dı- şişleri Bakanlığı'nın İcatkılanyla gerçek- leştiriyor. Kültür Bakanı Kahraman'ın son ana dek "paravok" gerekçesiyle en- gellediği bu turne Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in giri- şimiyle yapılabili- yor. Böylece iki yıl önce gerçekten bü- yük ilgi toplayan, "operanın Avrupa sınırında bitmediği- ni" kanıtlayan İDOB, o zaman he- nüz proje halindeki- daha sahnelenme- miş olan- "Salome" için aldığı daveti de- ğerlendirerek, aylar öncesinden tüm bi- letlerinin tükendiği gösterileri 1, 2 ve 4 Ekim tarihlerinde sunacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO).27eylül-ll ekim tarihlerinde Slovakya'nın baş- kenti Bratislava ken- tinde düzenlenen "Sonbahar Müzik Festivali'ne katılıyor. Kültür Bakanı RP'li İsmail Kahra- man'ın. "Sonbahar Müzik Festivali"ne İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasfnın katılmasına izin vermemesi üzerine. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devreye girdiği öğrenildi. Çankaya Köş- kü kaynakları. Demirel'in Kültür Baka- nı Kahraman'ın tavnnı doğru bulmadı- ğını belirterek, orkestranın festivale ka- tılması için gerekli gırişimlerin yapıldı- ğını ve Türkiye'nin festivale zamanında katılacağını bıldırdiler.Kültür Bakanı Kahraman'ın katılıma izin vermediği festivalde, İstanbul Devlet Senfoni Or- kestrasf nın 1-2 ekim günlerinde konser vereceği ve biletlerin aylar öncesinden dağıtıldığına dikkat çekildi. Danimarka'da 'Salome', Slovakya'da konser Geçen sezon İstanbul"da ilk kezoyna- nan. gerek seyircinin gerek basının bü- yük ilgi \e beğenisini kazanan "Salo- me"yi dünyaca ünlü İtalyan rejisör Gi- an-Carlodel Monaco sahne>e koydu. Şef Alexander Sander \e Orhan Şallıel'ın dönüşümlü olarak orkestrayı yönettikle- n "Salome"nin Danimarka temsillerin- de orkestrayı bu kez Orhan Şallıel yöne- tecek. Dekor ve kostümlerıni yine ope- ra dünyasının önde gelen ısimlerinden Michael Scott'un yaptığı "Salome"de başrolü Zehra Vıldız ovnuyor. Günter Neumann. Suat Ankan, Melek Çeliktaş. Cemallettin Kurugüllü diğer önemlı rol- leri pay laşıvorlar. Işık düzeni ise Ahmet Defne've ait. "Salome" Danimarka'da 1. 2 ve 4 Ekim tarihlerinde toplam 3 kez temsil edilecek. İDSO ıse dünyanın sayılı fes- tivalleri arasında yer alan ve Nevv York Filarmonı. Royal Filarmoni, Capıtol de Toulouse Orkestrası gibi tanınmış or- kestraların katılacağı Sonbahar Müzik Festivali'nde 1-2 ekim tarihlerinde din- leyici karşısında olacak. İDSO. konserlerinde Mussorgky'nin 'Çıplak Dağda Bir Gece'. Ulvi Cemal Erkin'ın "Keman Konçertosu". Prokofi- yev'in "Romeo ve Jülvet Suitinden Seç- meler" \e "İskıt Suiti" adlı yapıtlannı. şef Ivan Anguelov yönetiminde seslendire- cek. Orkestraya solist olarak. dünyaca ünlü keman sanatçımız Suna Kan eşlik edecek. İDSO. 1 ekımdeki ilk konserini Slovakya'nın Pneşteny kentinde, ikinci konsennı ise Bratislava Müzik Festivali Konser Salonu'nda verecek. Avrapa Birliği Korosu'nun konseri iptal edildi Bu arada Çukurova Devlet Senfoni Or- kestrası ile birlikte Türkıye'de 4-5 ekim tarihlerinde bir konser vermesi beklenen Avrupa Birliği Korosu'nun konsen iptal edildi.Çukurova Devlet Senfoni Sanat Koordinatörü Birsen U. Demiriz. karann koronun yönetim kurulunca alındığını ve gerekçe olarak teknik sorunların gös- terildiğini söyledi. Demiriz. iptal karan- nın, Avrupa Parlamentosu'nun Türki- ye'ye yapılacak bütün mali yardımları durdurma önerisinden etkılendiğini san- dıklannı belirttı. 1958 yılında Brüksel'de kurulan, dünyanın çeşitli kentlerinde konserler veren, 15 yöneticisi ve 149 üyesi bulunan Uluslararası Avrupa Bir- liği Korosu. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasfnın açılış konserine katılarak. şef Emin Giiven Yaşbçam yönetiminde Beethoven ve Verdi'nin yapıtlannı ses- lendırecekti. 33. Antalya Altm Portakal Film Festivali'ııde 13 film 'Altın PortakaT için yarışacak ; Antalya'dan ^eşilçam'aportakal yağacak BÜLENTECEVİT ANTALYA - Türk sinemasının "C VT- tamini" olarak adlandınlan ve bu yıl 33.'sü gerçekleşecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivah'nde 13 film "Alnn Porta- kal" için yanşacak. 1-5 ekim tarihleri arasında gerçekleşe- cek olan festıval süresince Antalya. "sine- ma" kokacak. 33. yılda ilk kez bir mekâ- na kavuşan festivalin ağırlık noktası An- talya Kültür Merkezi (ÂKM) olacak. Al- tın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı ve Bü- yükşehir Belediye Başkanı Hasan Suba- şı, dünya kenti olan Antalya'da film fests vali ile amaçlannın Yeşılçam'a ağırlık ver- mek olduğunu söylüyor. Subaşı. "Sanatın horlandığı bir dönemde Antalya'dan sa- natçılara 'Burada biz vanz" demekistiyo- ruz. Bu festivaller Yeşilçam'a ayn bir do- ping ve moral verdi. Bugün Antah a, turiz- miyle olduğu kadar sanat etkinlikleri ile de anılan bir kent haline geldi. Sanata sa> gı- nın ön plana çıkartılması için festival sü- resince portakal çiçeği gibi sinema koku- su yaymaya özen gösteriyoruz" dedi. AKM'nin açılmasıyla festivalin gerek ana mekâna kavuşma. gerekse etkinlikle- rini sergileme yönünden büyük ölçüde ra- hatladıklannı dile getiren Kültür Sanat Vakfı Genel Sekreteri Göksel Kumsal. "Ürün vermede güçlük çeken \eşilçam. içinde bulunduğu dar boğazlara karşın bu festival için 13filmgönderdi. Bu güçlü bir katüını tablosudur" diye konuştu. 'Hamam' festivalden çekildi tlk baş\iirularda 14 film olmasma kar- şın FerzanOzpetek'in vönettiği 'Hamam" adlı film Berlin Film Festivali'ne katıla- caâı için festhalden çekildi. Buyılki top- lam ödül mıktan 5 milyar lırayı aşıyor. En iyi filme Altın Portakal ve 1.5 milyar li- ra. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'ne 1 milyar lira, Muhsin Ertuğrul Jüri Özel Ödülü'ne 750 milyon lira ve En 1yi Yö- netmen'e de 500 milyon lira ödül verile- cek. Aynca festivale katılan her filme de ka- tılım bedeli olarak 200"er milyon lira öde- necek.Festivale katılan 13 film, Antal- ya'daki Oscar ve Megapol sinemalan ile AKM'de 5 gün boyunca dönüşümlü ola- rak gösterimde kalacak. Jüri. yarışma fılmlerini AKM Bü\ük Salon'da izleye- cek. Sinemalarda bilet fıyatlan öğrenci 150 bin. tam 200 bin lira olarak açıklan- dı. Ancak AKM'deki gösterimlenn ücret- siz olduğu bildirıldi. 1 ekim günü saat 10.00'da festivale ka- tılan sanatçılarm da bulunacağı açılış se- 'ramonisi Cumhuriyet Alam'nda gerçekle- şecek. Geleneksel kortej ise saat 15.00'te Falez Otel'den başla\ ıp Büyükşehir Bele- diyesi'ne kadar devam edecek. Çağdaş Sinema Ovuncuları Derne- ği'nin (ÇASOD) etkinliklen ise ANSAN Bahçesi'nde her gün 17.00'de gerçekleş- tirilecek. Festivalin ikinci gününde ise 14.30"da 4 Sinema/TV İlişkisi' konulu söy- leşi AKM'de yapılacak. 16.00'da da 'Afiş- lerle Türk Sinemasr ve 'Türk Sinemasın- dan Kareler' konulu sergilerin açılışlan \ ine AKM'de yapılacak. Festival süresin- 'Tabutta Rövaşata' 'Sen de Gitme Trivandafılis' • 1-5 ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin ağırlık noktası Antalya Kültür Merkezi (AKM) olacak. Bu yılki toplam ödül miktan 5 milyar lirayı aşıyor. Festivale katılan 13 film, beş gün boyunca dönüşümlü olarak gösterimde kalacak."Altın Portakal Onur Gecesf'nde 33 yıldır en fazla Altın Portakal ödülü kazanmış sanatçılardan erkek oyuncu olarak Tank Akan'a; kadın oyuncu olarak Hülya Koçyiğit'e; yönetmen Atıf Yılmaz'a: aynca sinemaya katkılanndan dolayı Türkan Şoray'a 'Onur Ödülü" verilecek. Türkan Şoraj Tank Akan ce yapılacak söyleşilerin konuklan ara- sında Necati Cumalı, Zejnep Oral ve Se- Um İleri bulunuyor. "Sinema ve Edebiyat" konulu açıkotu- rum 3 ekim günü AKM'de saat 14.30ck, Agâh Özgüç İmza Günü'de aynı yerde sa- at 16.00'da, "TürkiyeÇölOuiıasın''konu- lu Doç. Dr. Tuncav Nejişçi'nin konferan- sı da 18.00'de gerçekleşecek. Aynı gün AKM'de 21.00 de "Altm Portakal Onur Gecesi" yapılacak. Bu gecede 33 yıldır en fazla Altın Portakal ödülü kazanmış sanat- çılardan erkek oyuncu olarak Tank Akan'a; kadın oyuncu olarak Hülya Koç- yiğit'e; yönetmen AtrfYılmaz'a; aynca si- nemaya katkılanndan dolayı Türkan Şo- ray'a "Onur Ödülü" verilecek. Törenden sonra da Başak Sigorta'nın katkılanyla hazırlanan, Mehmet Güler- vüz'ün yönetmenhğinı üstlendiği. Burçak Evren'in metinlerini yazdığı, Feza Sı- nar'ın yapım yönetmenliğini yaptıgı ve Gökçe Filmcilık ve Reklamcılık'ın ya- pımcılığını gerçekleştırdiği "SinemaBel- geseli" gösterilecek. Bu belgeselde özellikle Behlül Dal'ın hiçbir yerde yayımlanmamış arşivinden geniş ölçüde vararlanıldığı belirtiliyor. Belgesel için Âgâh Özgüç ve Burçak Ev- Atıf\ümaz HühaKoçviğit ren'in arşivlerinden de yararlanıldığı be- lirtildi. "Sinema Belgeseli"ne aynca Altın Portakal Film Festivali'nin de tarihçesini kapsayan bir bölüm de ver alıyor. Bu bö- lümde özellikle Behlül Dal'ın hiçbir yer- de yayımlanmamış arşivinden geniş ölçü- de yararlanılmış. Portakal Geceleri'nden günümüze uzanan ve giderek görkemli bir hale dönüşen Antalya Film Festivali'ne dair bilgi ve belgeler ilk kez yine bu bel- geselle seyirciye ulaşacak. 4 ekim günü saat 14.30'da AKM'de Ne- cati Cumalfnın katılacağı söyleşi ve 18.00'de Antalya Tenıs Ihtisas Kulü- bü'nde de Altın Portakal Tenis Tumuvası ödül töreni gerçekleşecek. Bttge Olgaç amlacak Festivalin son gününde Bilge Olgaç'ı anma günü nedeniyle saat 14.30'da "Ka- şıkDüşmanı" adlı filmin özel bir gösteri- mi gerçekleşecek. Akşam 20.30'da ise fes- tivalin ödül töreni AKM'de > apılacak. Bü- yük jüri. değerlendirmesini tamamladık- tan sonra burada sonuçlan açıklayacakve tüm sanatçılann da hazır bulunmalan sağ- lanacak. Kapanış gecesinin özel bir TY kanalından da naklen verileceği açıklan- dı. Filmler Otostop Samı Güçlü Sevda Demirel, Salih Günev Sen de Gitme Tunç Başaran Işık Yenersu, Fikret Hakan Dünya Kadınla Güzel \ılmaz Duru Gabi Osmanoğhı. Yılma: Duru, Hülya Avcı, Tamer Yiğiı Bir Nefes Sevgi Adem A> ral Orsel Onat, Yılma: Meydaneri Mum Kokulu Kadmlar İrfan Tözüm Selma Giineri, Seviap Parman, Halil Ergün Işıklar Sönmesin Reis Çelik Şermin Karaali, Berhan Şimşek. Tank Tarcan Drajen Şahin Gök Serpil Çakmaklı, Levent Inanır Hoşçakal İstanbul Sami Güçlü Selma Giineri, Halil Ergün İntihar Rehberi Erbil Altanay Katerina Kocevska, Jovica Mihailovsski Köpekler Adası Halit Refiğ Perihan Savaş, Tanju Gürsu Tabutta Rövoşata Derv iş Zaim Ayşen Aydemir, Ahmet L'ğurlu Vaban Nihat Durak Sanem Çelik, Aytaç Arman Kış Çiçeği Kadir Sözen Meral Yüzgüleç, Menderes Samancılar JÜRİ ÜYELERİ l-Selda.\lkor(SODER) 2-AliUlvil!yanık(SİYAp) 3- Erden Kıral (FİLM-YÖN) 4- KadriYurdatapan(SESAM) 5-NurSürer(ÇASOD) 6- Sabahattin Çetin (FİYAP) 7- Prof. Dr. Ogiız Makal (9 Eyiül Cniversitesi) 8- Prof. Dr. Naci Güçhan( Anadolu Üni\ersitesi) 9- Şener Akıncüar (Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı Temsilcısi) Festival süresi boyunca Yatlimanı Am- fisi'nde ve Fuar Aİanı Amfisi'nde geç- mişten günümüze Altın Portakallı filmle- nn^österimleri yapılacak. Filmler arasın- da lnceCumaliÛ968),Aş.kveKin( 1965), Hayat mı Bu (19"?3). Maden (1978). An- kara Ekspresi (1971). Lçurtmayı Vurma- sınlar (1989), Gizli Yüz (1991). Kanlar Koğuşu (1990) ve Böcekl 1995) bulunu- yor. Özel gösterimler bölümünde ise dün- yada ses getiren Türk filmlerinden 2 ör- nek sinemaseverlere sunulacak. Bu ya- pımlar "Zıkkımın Kökü" ve "Dönersen IsükÇal" olarak bildirildi. Festivalin konaklama sponsoru olarak Falez Hotel ve ulaşım sponsoru olarak Holiday Airlines katkıda bulunuyor. Fes- tivale katılan tüm sanatçılar Falez HoteFde konaklayacak. Bu arada festival süresi içinde Falez Ho- tel'de yapılacak çeşitli etkinlikler de hal- ka ücretsız gerçekleştirilecek. Festivalin ilk günü saat 23.00'te Olympos Disko'da festival onurıma açılış kokteylı. 01.00'de de TankTarcan'ın sunuculuğunu yaptığı Soner Anca. Sibel Tüzün ve Mirkelam konserlen başlayacak. Savdam gösterile- ri ve Türk Sıneması Belgeseli gösterim- leri de festival süresince tekrarlanacak. Everest My Lord'un bir kısmı Assos'ta sergilendi Kültür Servisi - Konseptı Naz Eravda v e Bülent Erk- men'e ait olan Naz Erayda'nın yönettiği 'Everest My Lord'dan Kısa Bir Bölüm 1' isimli oyun Assos Gösterı Sanatlan Festivali'nde sergilendi. Sevim Burak'ın "Eve- rest My Lord-Roman 3 Perde" başlıklı metninin ikinci sahnes'inin ikinci yansının kullanıldığı oyunu Kumpan- yaoyunculan sahneledi. Oyunun amacı biryazann yaz- dıklannı yeniden okumak.'birev mekânı içinde dolaşan gözün gör- düklerini ev dışına taşı- mak. bunu yazı-ses-ha- reket ile yap- mak. eşyalan evin üzerine yazmak, geri kalanı evin ü z e r i n d e n seslendir- mek; yazıda- ki sesi- seste- ki metni, ya- zı-ses ve harekettekı muzıgı aramak, bütün bunlan da tek bir yazan sekiz oyuncuya bölerek anlatmak. Yapı- mını Kumpanya'nın. müziğini BabürTongur'un. kore- ografisini Geyvan McMillen'in. bilgisayar canlandırma ve teknik koordinasyonunu Volkan Duran'ın süpervızör- lüğünü de Bülent Erkmen'in üstlendiği oyun 20-21 ey- lül tarihlerinde saat 24.00'te sahnelendi. Esbank 13. Yunus Emre Ödülleri verildi Kültür Servisi-Esbank'ın bu yıl 13. sünü düzenlediği Yunus Emre Resim Yanşması ödülleri önceki gün Beyoğlu istanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen törenle sahiplenne \enldi. Yanşmaya katılan 402 sanatçının 870 yapıtı arasından beş sanatçının eserleri 'başan' ödülüne, 23 sanatçının eserleri ise sergilenmeye değer bulundu. Yanşma sonucunda, 'başan' ödülü kazanan Ömer Yiğit Aral, Füsun Bilgin, Tanju Demırci, Mustafa Karyağdı ve M. Orkun Müftüoğlu'na birer plaket ve yüzelli milyon TL para ödülü, eserlen sergilenen sanatçılara da katılma belgesi verildi. Roxy yeniden açıldı 'Mum Kokulu Kadmlar' Kültür Senisi- Cuma akşamı mekânı genişletilmiş ve yenilenmiş olarak yeniden açılan Roxy. bu sezon yine, kendi müziğini yapan yerli müzik gruplan, birçok yabancı müzik gruplan. özel partiler, festivaller ve yanşmalarla dolu bir programa sahip. Akbank Caz Festivali'yle birlikte hazırlanan ekim ayı programında ise 7 ekim pazartesi günü Albert Kuvezin (vokal. gitar, marinhoor), Evgeniy Tkachev (davul, tüngür, vurmalı çalgılar) ve Akym Zapadnık (dushpulur, mazhar, vokal) oluşan YAT-KHA konseri. 8 ekim salt ve 9 ekim çarşamba günü İmer Demirer (rrompet), Ali Perret(piyano), Raci Pişmişoglu (bas). Erkan Oğur (gitar) ve Ateş Tezer (davul)'den oluşan ACID TRIPPIN'den jam session ve 10 ekim perşembe günü İSTANBUL'UN SESİ'nden jam sessionlar yer alıyor. Ağaoğlu bir ameliyat daha geçirecek Kültür Senisi-Sanyer Sahilinde geçirdiği kazadan sonra sağ bacağından yaralanan ve bu yaranın kapanması için iki kez plastik cerrahi ameliyatı geçiren yazar Adalet Ağaoğlu'nun önümüzdeki haftalarda bir ameliyat daha geçirmesi bekleniyor. Yazar bu ameliyattan sonra rehabilitasyona alınacak ve ancak birbuçuk iki ay sonra hastaneden çıkabilecek. Ankara'da 'Büyülii Fener' Kültür Servisi - Bahçelievlerde önümüzdeki ay açılacak olan üç salonlu dünya standartlanndaki sinemanın adı, yapılan yanşma sonucunda belli oldu. İngmar Bergman'ın özyaşamöyküsünden esinlenerek "Büyülü Fener" adını öneren Fatih Erduran. sinemaya yaşam boyu ücretsiz giriş hakkı kazandı. Oral Enuğun'un desen sergisi Kültür Senisi - 1935 doğumlu sanatçı Oral Enuğur'un desenleri bugünden başlayarak Galeri Art tntercultura'da sergileniyor. Bedri Rahmi Eyuboğlu ekolünden yetişen sanatçı üç yıl Paris yaşamı sonrasında Şehir Tiyatrolan'nda dekoratörlük yaptı. Sezer Tansuğ. Enuğur'un eserleri için şöyle diyor: "Oral Enuğur'un figüratif fantezileri, renk öğesi açısından yalın, fakat figür açısından fantezilerin sınırlannı zorluyor." Enuğur'un desenleri 25 ekim tarihine kadar görülebilir. Türk ressamlar Solya 96 Trienali'nde Kültür Servisi - 15 kasım tarihinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılacak uluslararası 'Sofya'96 Trienali'ne uluslararası jürinin seçimiyle kabul edilen ressamlanmızdan Fuat AcarO ğlu. Cihat Aral. Aydın Ayan ve tsmet Çavuşoğlu y^pıtlanyla Türkiye'yi temsil etmek üzere katılacatlar. Trienal 15 kasım-15 aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eskişehir Festivaii'nin biletleri satışa sunuluyor Kültür Senisi - Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı tarafından 12-20 ekin-, tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Eskişehir Festivaii'nin biletleri 1 ekim günü Eskişehir Devlet Güzc| Sanatlar Galerisi'nde satışa çıkanhyor. Eskişehırl, sanatseverler tarafından büyük ilgi görmesi beklenen festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikkrin bilet fiyatlan öğrenci 100 bin TL, tam 250 bin Tl olarak belirlendi. CRR Konser Salotıu 7 ekimde açılıyor Kültür Senisi - Cemal Reş,R e y Konser Salonu. sezonu 7 ekim pazartesi gi^ü açıyor. CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönet^gnj Xrda Aydoğan, düzenlediği basın toplantısn( ja, CRR Konser Salonu'nun Türk sanat yaş,mının önemli bir kilometre taşı olduğunu beır te rek, bu yıl da sanatseverlere görkemli, kijteli ve Türk sanat yaşamında iz bırakacak örtmü eserler sunacaklannı söyledi.Aydoğan'm verdiğbılgiye göre. yeni sezon 7 ekimde Cemal Reşıt R e y ' ı ı n m a ' g e c e s j üe açılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog