Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... V1SA Internationaf... EMLAK BANKASI" D * h » U / f a r • • r- V a j a m I ç t n " Cumhuriyet72. Yi. SAYI 25660 / 30000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUMS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI IMDİR NADİ ^7945-7997) EMLAK BANKASI 8 0CMM996IVUARTESİ ÇEVRE Ormanlar yok oluyor • Arka Sayfada • ONAT KUTU\R BEKSAV'da panelle anıldı 1 3 . Sayfada ABD Kamu çalışanları işbaşı yaptı 10. Sayfada • RALLİ Çolun acı intikamı MSpor'da • SANAYİ BAKANLIĞI ÇEAŞ SPK'den alınıyor • 9. Sayfada Meclis açılıyor. Yılmaz, RP liderine güvenmiyor: Erbakan eiddi değilErbakan'la zor "Erbakan'ın tutumu, arkadaşlanmıza ve bana güven vermiyor. Tabanımız, RP'den çok Erbakan'ı ciddi bir ortak olarak görmüyor. 15 günlük süre içerisinde izlediği çizgi de fevkaJade gayri ciddidir. RP adına yapılan açıklamalarda tutarlılık yok. Hatta birbiriyle çelişen ifadeler var. RP'nin tutumunu değerlendirmede güçlüğümüz var. Temel felsefemiz farklı. Başarısızlığa mahkûm bir hükümetle bu süreci daha uzatmaktansa bir an önce seçime gitmek daha doğru olur." • 5. Sayfada RPIilere ant uyarısı TBMM, bugün 550 milletvekilinin ant içmesiyle 20. yasama dönemine başlayacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı da katılacak, ancak konuşma yapmayacak. Aralannda, başta Rize Milletvekili Şevki Yılmaz olmak üzere Urfa Milletvekili tbrahim Halil Çelik, Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın da bulunduğu bazı RP milletvekillerinin, parti yönetimince anayasadaki metnin dışına çıkmamaları konusunda uyarıldıkları öğrenildi. • 5. Sayfada E c e v i t , Ç l l l e r e k o n o m i s i n i y e r d e n y e r e v u r d u ' Yeni seçimin bedeli ağır' Ekonomi istikrarsız DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisindeki "tek adam' görüntüsünü değiştirmek için kurmaylanyla düzenlediği toplantıda, Başbakan Tansu Çıller'in, ekenomik gerçekleri çarpıtarak kendi politikalarının doğurduğu ağır sorunları gözden saklamaya çalıştığını söyledi. DSP lideri Ecevit, Çiller'in politikaları ve erken seçim nedeniyle ekonominin büyük bir istikrarsızlık yaşadığını da belirterek yeni bir erken seçimin dalgalanan ekonomiye büvük darbeler vuracağını da belirtti. Pışarıdan destek Ecevit, hükümet arayışlarıyla ilgili olarak da "Şu anda bir koalisyonda bulunmamız __ olasılığı pek gözükrnüyor. Bunalımın aşılması için güvenoyu vererek ya da güvensizlik oyu vermeyerek destek verebiliriz" mesajı verdi. Ecevit, RP'nin seçim öncesi ve seçim sonrasında gösterdiği farklı tutumlardan hangisinin doğru olduğunu anlayamadıklarını söyledi. Ecevit, RP ile herhangi bir şekilde hükümet ortaklığına gitmeyi düşünmediklerini vurguladı. • 4. Sayfada A R A F A T V F P A T R İ K Ortodolüicemaatininöocaktakutiadığı.vılbaşıîö- / V l l / V l rtl T M^ M. f \ l m n . renlerinin en anlamlısı. bu vıl İsa'nın doğdugu yer olan Bethlehem'de gerçekleştirildi. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kudiis Patriği 1 .Diyodoros'un yönetiminde Bethlehem'deki İsa'nın Doğuşu kilisesi'nde vapılan vılbası kutlamaİanna kaö- İan Filistin Kurtuluij Örgütii lideri \aser Arafat, binlerce Ortodoksun se\gi te/ahüratlan ara- sında Dnodoros tarafından kutsandı. \rafat iki hafta önce a\ nı kilisede Katolik cemaatinin ye- ni yılkutlamalanna katılmıştı. Divodoros.Ortadoğu banş sürecine katkılarından dolay ı, Ara- fat'ı tören sırasında ~barışmadar>asr ileödüllendirdi. Diyodoros. Aral'at'ın bu ödiilü herkes- ten daha fa/la hak ettiğini belirterek bölgede yaşayan Ortodoksların. FKÖ ile İsrail arasında imzalanan banş anlaşmasında büyük emeği geçen Arafat'a minnettar olduklannı söyledi. Cezaevleri muduru istifa etti • Cezaevlerinde meydana gelen olaylar. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Zekı Güngör'ün istifa etmesine neden oldu. Bayrampa!>a Cezaevi'nde rehin tutulan 11 gardiyandan 6 sı serbest bırakıldı. Buca'da ıse 2 müdür \e 15 gardiyanın rehıneliği sürüyor. İSTANBUL/İZMİR (Cum- huriyet) - Cezaevlerındekı olaylar, Adalet Bakanlığı Ce- za ve Te\ kıf E\ leri Genel Mü- dürü Zeki Güngör'ün istifası- na neden oldu. Gungör. istifa gerekçestnde "Ortada rehine- ler \ar. Riskli kararlar almak gereki\or. Nekâletle bu iş ol- maz" görüşünü dıle getırdı. Is- tanbul Bayrampaşa Ceza- ev i "nde tutuklu ve hükümlüle- rin elinde rehin tutulan bir mü- MArkasıSa. 19, Sii. l'de Otopsiler Ölüm nedeni iç kanama • Üsküdar E Tipi Cezaevi'ndekı olaylarda yaşamını yıtiren 3 tutuklunun kafatasında kırıklar ve vücutlarında darp izleri saptandı. İstanbulHaberServisi -Üs- küdar E Tipi Cezaevi'nde 4 ocakta başlayan olaylarda ya- şamını yıtiren tutukluların otopsi raporları açıklandı Otopsi raporunda, Abdiilme- cit Seçkin'in, kafatasında meydana gelen kınklar nede- niyle beyın kanaması geçırdı- ğı ve vücudunun çeşıtlı yerle- rine aldığı darbeler nedeniyle iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğı belirtildi. Olaylar ne MArkasıSa. 19,Sü.9'da Türkiye, ABD aracıhğıyla Balkanlar'da yeni bir misyon üstlenmek istiyor Bosııalv ordusuna Türk sılahı• Washington'un, 'Boşnakları sizin aracılığınızla silahlandıralım' önerisine sıcak bakan Ankara, Bosna ordusunun eğitimi ve sılahlandırılmasında "kilit rol" oynamaya hazırlanıyor. Boşnak ordusuna gidecek silahların. Türkıye ve dolaylı yöntemlerle de ABD tarafından karşılanacagı belirtiliyor. FUAT KOZLUKLL WASHINGTO\ - Bosna daki NATO askerlen çekildığınde. Sırp ordusu ve Boşnak ordusu ara- sında bir güç dengesı oluşturulabılmesi için Tür- kiye'yle işbırlığıne giden ABD'nin. "Boşnaklan sizin aracılığınızla silahlandıralım" önensinde bu- lunduğu ve Türkıye'nın de "olumlu'" yanıt verdi- ğı belırlendı Bu arada. Bosna-Hersek birliklerinı eğitme konusunda ABD ile anlaşmaya varan Tür- kiye'nin uygulamaya kısa bir süre önce başladığı da kaydedildi. Boşnak ordusunun Sırplara karşı savunmada güçlü hale getınlıp eğıtım ve teçhızat konusunda gereksınimlennın karşılanması amacıyla bir süre önce başlayan görüşmelerde, Türkiye'nin "kilit n>r üstlenmesı yönündeanlaşmayavanldığını ha- tırlatan biryetkili. Boşnak ordusunun ihtiyacı ola- MArkasıSa. 19, Sü. l'de TÜRK POLİSİ BOSNA'DA • 11. Sayfada MOSTAR'DA ÇATIŞMALAR KESİLDİ • //. Sayfada Boşnak ordusunun silahlanmasında başta S. Arabistan olmak üzere çeşitii Arap ülkeleri Ankara"_va "Parasal desteğinıizi sürdüreceğû** vüvencesini verdiler. Köktendincilik, Atatürkçülük Laiklik ve bağımsızlık • Türkler, İslamiyeti kabul ettikleri zaman. özellikle şeriatın. Türk gelenekleriyle bağdaşmayan bazı değişmez kurallarına karşı tepki göstermişler, gelenek ve görenekleri doğrultusunda yasalar çıkarmaktan çekinmemişlerdir. Böylelikle şeriat kurallanyla gerçek yaşamın koşulları arasında ortaya çıkan farklı uygulama. varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. • Atatürkçülerin düşüncesine göre laiklik ilkesi, ulusun bağımsızlığını kazanması demekti. Türkler. ulusal bağımsızlığa yöneldikleri zaman, dini makamlar, tehlikeyi sezerek, bağımsızlık hareketine karşı çıkmışlardı. Bu nedenledir ki hilafet ordusu. Batı Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusuyla aynı amacı paylaşırcasına bağımsızlık yanlılanna karşı koymuştu. • 1924 Anayasası'nda devletin resmi dininin tslam olduğu belirtilmesine karşın Türk devleti. dini uygulama\ı denetlemekte \e kamu kesiminde her türlü dini etkinin önlenmesi konusunda titizlik göstermekteydi. Islam dininin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla Kuran Türkçeye çevrilmiş. ezanla birlikte birçok dua Türkçeleştirilmişti. Dr. MBVTH) ŞAr*lflTin yan ÛM • 12. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKt GERÇEK Doğal Süreç... Sıyaset "yuksek ısı "yı sev- mez. Bazı şeylerın zamanın- dan önce olmasını istemek, istenmeyen sonuçlann ortaya çıkmasına neden olabilır. Zaman sıkışıklığının getırdı- ği olumsuzluklara, yasal ek- sikliklerin takvim sürecinde ta- mamlanmasına karşın, siyasi partilerin, sonuçlarına itıraz et- mediği bir erken genel seçim yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 3 ocak çarşamba günü seçim sonuçlarını kesınleştirdı ve tartışmanın bu boyutu sona erdi. Şimdi gündemde, bu sıyası yelpazeden nasıl bir hükümet çıkacağı sorusuna yanıt ara- mak var. Siyasi partilerin liderleri, ge- nel merkez yöneticilerı. gün- lerdir senaryolara ilişkın gö- rüşlerinı açıkhyorlar. Şartlarını ortaya koyuyorlar. Karşı şart- lara yanıt veriyorlar. Ancak bunlanntümü, "yük- sek sesle düşünmek"ten öte degıldi. Bugüne baktığımızda her şey 25 aralık sabahındaki gıbı. Üretilen senaryolann he- men hemen tümü, seçimin er- tesı gün kafalardaydı. Olasılıkların artık, "cıddi" konuşulacağı bir haftaya giri- yoruz. Demokrasilerde hükü- met oluşturmak, harcıylatuğ- lasıyla adım adım bir duvar ör- mek gıbıdır. Duvarın bir bölü- münü yükseltip dığer bolümü- • • • • irhasıSa. 19. Sii. 9'da Türk tütüminde ABD egemenligi GUNDEM • Türkiye nasıl Amerika'nın tütün pazarı haline geldi?.. Amerikan sigara sanayii daha 60 yıl önce dış ülke pazarlarına göz koymuştu...Yayılmak istiyordu...Her fırsatı değerlendiriyor ve pazar arayışlara yardımcı oluvordu... Türkiye Cumhurıyetı 1S>8Ğ yılına kadar bu arayışlara direndi... Ancak... Turgut Özal. Türk sigara ve tütün piyasasını Amerikalılara teslim etti. • Artık. Türk topraklarında Amerikan şırketleri at ovnatıvor... Sigara sanayii, tütün pıvasulan tamamen \nicnkdlilann kontıolünde...Ya.salarımız. û kuıallanmız çığnenıyor... Üreticılerinıiz eziliyor... Itiliyor... Kakılıvor . Haklaıı çalınıyor... \c daha da kotıiMi Türk Dev letı bııtıın bu olan hıteni sadece sevredıvor SAOULLAH USUMfnİn yaa dcisi çarşambadan itibaren CumhıiPiyerte Ml'ST.VFA BALBAY Mekik Haftası... 19% YILINDA ULL'SLARARASI PIVAS \L \R ER6İN YILDOOĞLlJ'nun yaZKI • V. Sayfadu Sıyaset tahtasında mekik haftasına giriyoruz. 24 ara- lık akşamından bu yana aralıksız süren gidiş-gelişler, alış-verışler, boş-dolu deyışler bu hafta biraz daha şe- killenecek gıbı sanki... 15gündür bütün senaryolar boş kasede çekildi. A- ma oyuncular rollerinı çok cıddi oynadılar. "Önşartım şu, bir adım gerı atmam. Ben ülkemı kım- seye satmam..." Vay annesine sayın seyircıler, işler kilitlendi gibi... • ArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog