Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA International... EMLAK BANKASIDaha Uygar B r Yajam Iç n Cumhuriyef EMLAK BANKASI 72. Y l SAYI 256S9 / 30000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU VUNUSIMDİ (1924-19451BAŞYAZARI NADBNADİ (1945-1997) 7 OCAK1996 PAZAR • PARTİLEŞME Sosyalistler tek çatı altında H 4. Sayfada • PAZAR KONUĞU Kooperatifçilik çokuş devrini yaşıyor • 6. Sayfada ANMA Bilge Karasu 66 yaşında 13. Sayfada SINEMA Tehlikeli yeniyetme işbaşında • 15. Sayfada SPOR 'Sergen 96'da artık büyüsün' MSpor'da Eylemler sürüyor; Nurtepe'de iki otobüs yakıldı Cezaevi bımalımı• Bayrampaşa ve Buca'da tutuklu ve hukümlülenn müdürlerı \e gardıyanları rehın alma eylemı surerken Uskudar Cezaevfndekı olaylarda •yaralananlardan ıkısının durumunun cıddıyetını koruduğu bıldırıldı Istanbul'da olaylarla ılgılı düzenlenen protesto göstensı sırasında ıkı beledıye otobüsü >akıldı, çok sayıda kişı gözaltına alındı. İSTANBL'L/İZMjR/ ADA- -NA(Çumhuri>et)- K.amuoyun- da "L'mranhe Cezaevi" olarak bılınen Uskudar F Tıpı Ceza- ev ı'nde 3 tutuklunun olumuvle sonuçlanan olayları protesto amacı\la Bayrampaşa ve Buca cezaev lennde oncekı gun basla- tılane\lemlersuru\or Bavram- paşa ve Buca'da tutuklu ve hu- kumlulenn mudurlen ve gardı- yanlan rehın alma ey lemı surer- ken Uskudar E Tıpı Ceza- ev ı ndekı olaylarda yaralanan- lardan ıkısının durumunun cıd- dıyetını koruduğu bıldırıldı Ce- zaev indekı olumlen protesto e- den bır grup dun Nurtepe'de ıkı beledıye otobusunuyaktı Ada- na'da da olay lan protesto etmek amacıyla yuruyus duzenleyen demokratık kıtle orgutu temsıl- cılerınden 30 u polıs tarafından gözaltına alındı PK.K davası hukumlu ve tu- tuklulan dısındakı sıyası tutuk- lu ve hukumlulenn katıldığı Bayrampaşa Cezaevı'ndekı ey- lem nedenıyle dun gece ceza- evıne gelen Istanbul Cumhuri- yet Başsavcısı \\n\Bilgin.ceza- ev ı yonetıcılen ıle goru^tu \n- cak sıyası tutuklu ve hııkumlu- lerleyapılangorusmelerden he- nuz sonuç alınamadı Eylemu- ler yetkılılerden Uskudar E Tı- pı Cezaev ı nde vaşanan olayla- Oltan Sungurlu: Sorun hatalı projede • Eskı A.dalet Bakanı Oltan Sungurlu, cezaev lennde yasanan olaylann temelınde, cezaev lerının yapılarından kaynaklanan sorunlann bulundueunu savundu Mr. Sayfada Tepkiler: Kansız da olabilirdi • Tum Yargı-Sen Başkanı Alı Yazıcı, olaylara "devletın toplumsal muhalefetı bastırma" planının yol açtığinı sav undu • 17. Sayfada Af Örgütü: Can kaybı önlenmeli • Cezaev lennde sıstematık ıskence yapıldiğını one suren Uluslararası Af Orgutu, Adalet Bakanlıöı'nı, daha fazla can kaybına karşı onlem almava çağırdı 1 1 7 . Sayfada rın sorumlusu olan yonetıcıle- rın tezjlandırılması talebınde bulundular Tutuklu ve hukumlulerın ko- guslara ranzalardan olusan barı- katlar kurdukları \e rehın tut- tükları sıyası bolum muduru K\\ San ıle 11 gardıyanın durumu- nun lyı olduğu bıldırıldı IHD Istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar. f HD Genel Merkez V o- netım Kurulu ııyesı Mustafa \\- zıt ve avukat Kamber Erkoçak cezaev ındc evleııı gerçeklestı- ren sjya>ı tutuklu ve hukumlu- lerın temsılcılenyle goru^tuler Eylemcıler IHD lı avukatlara bır dızı talep sunarak bu talep- len kabul edılınceve kadar ey- lemlerını surdureceklennı bıl- dırdıler İHD'lı vonetıcılertara- tından Adalet Bakanlığı na ıle- tılen ıstemler >unlar "Limrani>eCezae\i'ndckiru- tukluların taleplerinın kabul edilmesi. l mranive'deki katli- amın sorumlularının hulunma- sı ve goırvden alınması. Naralı- lann tedav isinin vapılması. Hüc- redeki tutuklulann koğuşlara verilmesi. Sanıklann avukatlar ve ailelerivle gomşturülmeleri. • ArkasıSa. 17, Sü. l'de Baykal'dan ılımlı mesaj• 25 aralıktan bu vana hukunıetc katılmama kararında olan Baykal, tavrına csneklık getııerck partisinın hukumctte olmasinı gerektııecek bırdurum dogmasi halınde, kaıarı partı oıganlarının vereceğını soyledı • Baykal. RP'lı bır ıktıdarın Turkıve've zanıan kaybettıreccğını. gcreksız taıtismaları gundeme getıreceğını ;>oy ledı • 5. Sayfada Şeyh Nâzım Kıbrısi, RP'nin ANAP'la birlikte iktidara geleceğini söyledi 6 Fes ve sarıli serbest olacak' • tlk kez göruşlennı ve beklentılerını Cumhun>et"e açıklayan Nakijibendı lıderı Kıbnsı, RP ıktıdannda her şevın değışeceğını, gumnık bırlığının bozulacağını sovledı O zaman turban. fes ve sanğın serbest olacağını belırten Kıbnsı, dunya ıle ılışkılerın kopmaması ıçın faızın kaldırılmaması gerektığını bıldırdı. REŞ4T \KAR LEFKOŞ-V - Turk ba'-ınında son za- manlarda ısmınden en t,ok soz ettıren dın adamlarından bırısı de Şe>h Nâzım Kıbnsi... A.sıl vatanı olan Kıbrıs ta ken- dısıne 'Nâzım Hoca' veya "Şe>h Efendi' derler K.K.TC nın portakalı ıle unlu Lefke kasabasında asırlık bır evde ya- sar \ardımcıevı ıse yurtdı^ından gelen murıtlerıne ayrıl- mıij Psıkolojık bu- nalıma dusen. kotu alıskanlıklar kaza- nan veya çok değer- lı varlıklarını yıtırıp dunyadan umudunıı kesenler tavsıye uzenne Kıbns a ge- lerek Şevh Nâzım ı bulurlar Onteba^larınabır sarık geçırıp sonra Şeyh ınelınıopmek- letarıkatdeğı^tırme- ye basjarlar Şeyh Nazım muntlen ıle her gun Lefke Camiı'nde veva misafır- hanesınde namaz kılar sohbet eder ve onlara Muslumanlık hakkında dersler verır Turk basınında yer alan haberlerde Şeyh Nâzım K.ıbrısrnın dunvanın her tacatında muntlen oldu2u Inmltere Akit gazetesine protesto • Trakya Unıversıtesf nde bdjjortulu bır kız oğrencıy lc onu korumak ısteyen bırerkek oğrencının dısıplın kurulunca okuldan uzakla^tırıldığına yonelık haben gerekçe gostererek manijetınde "Batsın Bu Laıklık" dıyen Akıt gazetesine tepkı vağdı • 4. Sayfada Prensı Charles"ı dahı Musluman vapıp sunnet ertırdığı ılerı suruldu Son za- manlarda buna unlu s,arkıcı BobGeldof da eklendı :>eyh Etendı yı Lefke"dekı ev ınde zıyaret ederek hakkında yazılan- lar ve merak ettığımız dıger konularda goru:?mek ıstedığımızı belırtıyoruz On- ce "Hangi gazete" dıye soruyor Sonra eskı tanı^ıklığımızın hatınna 'a>nı gun- den randevu \erece- ğini" sovluyor Ama saat 15 00'ten 16 00'ya kadar Lefke C<\- mıı nde muntlerı ıle namazı \ar Saat 16 ?0da evının bıtı- şığındekı mısafırha- nesınde bulu^uyo- ruz Bız konuşmaya başlar baslamaz In- gılız Kpanyol, Al- man. İtalyan ve Arap murıtler tek tek elı- ııı hatta ayaklarını opmcye basjıyorlar ~lştebu İngilizşahsiyetide Musluman oldu. Şinıdi benim nıuritlerimden. So- run bakalım neden Muslumanlığı seç- miş'"dıye soze başlıyorŞeyh Nazım Pe- ter Bladin isimlı Ingılız "Elhamdiılillah ben artık Muslıiman*'dıyor 1974 y ılın- • ArkasıSa. 17,Sü.8'de SPK BAŞtL4M KARACAN; ÇEAŞ'tan pis kokular geliyor • ÇEAŞ olavında sıyasılerın devreye gırerek. SPK'yı de\re dı^ı bırakmaya çalı^tığını soyleyen Karacan, SPK"nın tum gırı^ımlennın sonuçsuz kalmak uzere olduğuna dıkkat çektı Karacan, koalısyonun ıkı kanadını da duyarsız kalmak ya da yanlış eğılımler ıçıne gırmekle suçladı • Amenkan Economıc Assocıatıon orgutunce düzenlenen bır toplantıya katılmak uzere gıttığı ABD"nın San Francısco kentınden, Cumhunyet'e telefonla demeç \eren Karacan. ÇEAŞ olavının fıyaskoyla sonuçlanabılme tehlıkesınden duyduğu endışelerı dıle sjetırdı ÇETİV YİĞaVOĞLU'mın haberi • '. Sayfada NoeVefarklı kutlamaİstanbul'da binlerce Rıım Ortodoks ve Gregonen Erraeni vataııdas dün kiliselerde dü/enknen ayirüer %e torenlerk kendi Noelkrini kutjadı. Celeneksel deni/t haç atnıa torenlerinin en gorkemlisi de Çengelköv "de gerçekleştirildi. LEYU TWŞ/UWÖ.irnun taberl • 17. Sayfada Cuıııhuriyet 30 biıı lira ^ uksek oranlı enflasyonun tum gırdılerımıze vansıyan etkılennın \anı sıra. SEKA'nın gazete kagıdına aylık enflasyon oranını v'ansıtarak Ker ay gerçeklejjtırdıgı olağan zamma ek olarak I ocaktan ge(,erlı olnıak uzere yaptığı vuzde 25 oranındakı zam." gazetemızın tıvatını arttırmak zorunda bırakmı^tır Daha once de vurguladığımız gıbı Cumhunyet ın hıçbırgrupla baglantisi bulunmuvor gazetecılık dı^ında gelırımız yoktur Tek dayanağımız okurlarımızdır Tek gucumuz bağımsızlığımızdır Bu ozellıklerımızı korumak ve surdurmek ıçın okurlanmızın ho!>goru ve ozverısıne ba;?v urmaktan ba^ka seçeneğımız de yoktur Okurlanmızın bızı anlayışla karşılayacağına ınanıvoruz ve szuvenıyoruz Cumhuriyet Cindoruk: Refah Partisi düzen dısına itflmemeli Erken SeÇİm ÇOk ZOf RP'nin bu duzenın partısı olduğunu kaydeden Husamettın Cindoruk. •Duzenın RPden nasıl vararlanabıleceğını bulması gereklı AkM halde RP'nın ıçınden daha radıkal bır partı çıkar" değerlendırmesını vaptı Cindoruk, "Yenı seçılmı;? bır mılletvekılını seçıme zorlamak çok zordur" dedı Cindoruk. hukunıetın 7 marta kadar kurulacağım soyledı I 5. Sayfada ANAP-RP hükümeti kurulacak RP lı Necatı Çehk. \ \ AP ın lıberal kanadının da RP lı koalısyona sıcak baktıgıııı belırterck Lrken seçım tantezıdır, kınıse buna cesaret cdemez, rejımı tıkamaya ve halkın ıradesıne kıııisenın ıpotek kovmava hakkı yoktur" dıve konu^tu Çelık, koalısyonun kurulınası duıumunda basbakanlık konusunda sorun çıkmayacağım soyledı I 5. Sayfada ANAP ÇlklŞ ariyor RP ıle koalısvon. Cıllefın başbakaı lıgı \e erken seçım seçeneklen arasina ANAP kurmaylan dun toplandılar Bazı partı kurmayları "^N'v.P-RP koalısyonu" olasılığının sınyallerını verdıler Imren Avkut Çıller ın ANAP'ı RP vedoğru ırtıgını belırtere\ '"^NAP'ın RP ıle koalısvon kurmasinın tek sorumlubj Çıller olacaktır" dedı • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK RPve Laiklik... Laıklık Turkıye nın gunde- mınden duşmeyen bır kavram halıne geldı Kımı partıler, ona sarılmayı oy alma aracı olarak kullanıyor Kımı nasıl değıştı- recegını anlatarak varlık nede- nını ortaya koyuyor Son gunlerde konuya ılışkın tartışmaların odağı, Refah Partısı ve bu partmın Genel Başkanı Necmettin Erba- kan Geçen cuma gunu, konu ıl- gınç bır bıçımde yenıden gun- deme geldı Cumhurbaşkanı Süleyman Oemırel Adana'nın kurtuluş gunu nedenıyle düzenlenen torene katıldı Demırel'ın bura- da yaptıgı konuşmadan bır- kaç satır aktaralım - Buyuk Atatürfc'un kurdu- ğu Turkıye Cumhurıyetı'nın laık ve demokratık temelı son- suza dek var olacaktır - Devletın laık ve demokra- tık nıtelığını degıştırmeye kım- senın gucu yetmeyecektır Bu konuda en ufak bır şuphe ol- masın Devletımıze ınanahm Aynı gun RP lıderı Erbakan da yabancı basın mensupları ıçın düzenlenen kahvaltılı ba- sın toplantısında laıklık konu- sunda şu değerlendırmelerı yaptı - Laıklıgın tanımını değıştı- receğız Bugun laıklık, dın duşmanlıgı olarak uygulanı- yor - RP dısındakı partıler dın duşmanlıgı yapmaktadır - Artık kımse, halkın ınan- cıyla tarıhıyle savaşamaya- • • • • 4rku\ıSa. l",Su. 9'da Depardieu 'Stop' dedi GUNDEM • Fransızlann de\ cıtsselı aktoriı, artık fılm çe\ırme>eı.egmı sovluvor ^emek. ıçkı \e aşk du^kunu Gerard Depardieu sıkıntılı gunler geçırıvor • Artık çılgınlar gıbı >aşamak ıstedığını so\le\en unlu aktor "Kızlarla bu kulüp benım, o kulup senın dolaşacağım; hem de çınlçıplak" dıverek yaşamdan beklentısını dıle getıriyor \HSTAFAB\LBA\ • P A Z A R D E R G İ ' Y İ B A Y İ N İ Z D E N I S T E Y İ N İ Z Cezaevlerinde Isyan'... Dunyanın neresınde olursa olsun, herhangı bır ulkenın Turkıye ve vıze koyduğunu duyunca ıster ıstemez hayıfla- nıyorum - Gıtmek zorlaşacak Ama hayıflanmam salt vıze alma guçluğünu ıçermıyor Bırulke"in, bır dığer ulke yurttaşına "/</s/f/ama"getırmesı, o ulke ırsanının sınırdan ıçerı gırme ozgurluğunu kısıtlama- sı Seyahat ozgurlugu gorecelı bır kavram Şımdı bana, "Se- nın Jup.ter e gıtmen yasak" deseler kabul etmem • Arkası Sa. 1", Siı. 3 Vf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog