Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

5OCAK1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Geçen yıl fiyat artışlan tüketicide yüzde 78.9, toptanda yüzde 64.9 olarak gerçekleşti Enflasyon 4 komadan kroniğe' gerilediEkonomi Servisi - Enf- lasyon geçen yıl. kriz yılı olan I994'ün oldukça altına indi, ancak KİT zamlarının büyük bölümü I996'ya sar- kıtıldığı halde kriz öncesine gerilemedi. Devlet Istatistik Enstitüsü. aralıkta. bir önce- ki aya göre toptan eşya fiyat- lannın v üzde 4. l. tüketici fî- yatlarının da yüzde 3.5 arttı- ğını açıkladı. DİE açıklama- sınagöre. 1995 yılı enflasyo- nu ise toptan eşyada yüzde 64.9. tüketici fiyatlarında yüzde 78.9 olarak belirlendi. 12 ayhk ortalamalara göre I995 yılı enflasyonu da Top- tan eşyada yüzde 88.5. tüke- tici fiyatlarında yüzde 93.6 olarak hesaplandı. Tüketicide vıllık enflas- yon 1993 'te > iîzde 71.1. ge- çen yıl ise yüzde 125.5 ola- rak gerçekleşmişti. Toptan eşyada vıllık fivat artışı ise 1993'te'yüzde 58.4. 1994'te de yüzde 149.6 olmuştu. 1994 vılı aralığında. top- tan eşya fiyatlarındaki artış yüzde 8.3. tüketici fiyatlann- da ise yüzde 6.3 olmuştu. Bu- na göre aylık enflasvon. ara- lıkta birönceki yılın aynı ayı- nın. toptan eşyada 4.2 puan. tüketici fiyatlannda 2.8 puan altında gerçekleşti. Bu dü- şüşte, IMF'nin uyarısıyla. enflasyonla mücadele için 6- 7 eylül kararlanyla uygula- maya sokulan sıkı para poli- tikası etkili oldu. Hatırlanacagı gıbi hükü- met. piyasadaki para mikta- nnı daraltmak için bankalar aracılığıvla getırilen dış kay- naklı fonlara Kavnak Kulla- nımı Destekleme Fonu ke- sintisi uygulamaya sokmuş- tu. Ancak. Hazine'nin kay- nak sıkıntısı nedenıv le geçen hafta bu önlemden bir ölçü- de ta\iz verilerek. kesınti oranı yüzde 6'dan yüzde 4'e çekilmişti. 12 aylık ortalamalara göre vıllık enflasyon. 94'te toptan eşyada yüzde 120.7. tüketici fiyatlarında yüzde 106.3 iken. geçen yıl sonu itibariy- le toptan eşyada yüzde 88.5, tüketici fiyatlannda ise yüz- de 93.6 olarak hesaplandı. Toptan eşya fiyatları en- deksine göre geçen yılki enf- lasyonda özel sektör zamları etkili oldu. Yıl toplamında toptan eşya fiyatlanndaki or- talama artış yüzde 64.9 olur- ken. söz konusu artış kamu kesiminde yüzde 48.2, özel sektörde ise yüzde 71.8 ola- rak gerçekleşti. Tanm başı çekti Geçen \ 11 fı v atı en çok ar- tanların başında ise. tanm ürünleri geldi. Ancak aralık ayındaki fiyat artışında ına- dencilik sektörü. tanm sektö- rünün önüne geçti. Geçen yıl aralıkta Türkiye genelınde tüketici fiyatlann- da iller bazında en yüksek ar- tış yüzde 4.1 ile Adana'da gerçekleşti. DlE'nin seçilmiş bazı iller itibarıyla belirledi- gı tüketici fiyatlan endeksi- ne göre. artışlarda Adana'yı yüzde 4.0 ile İstanbul, yüzde 3.9 ile de Malatya izledi. istanbul Ticaret Odası'r.ın 1985 bazh İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre. 1995 yılında Istanbul'da fi- yatlar yüzde 90.3 arttı. Cumhurıyet Ege Büro- su'nun haberine göre. Izmir Ticaret Odası tarafından he- saplanan 1981 = 100 bazlı Iz- mir tli Agırlıklı Toptan Eşya Fiyatlan Genel Endeksi çer- çevesinde. Izmir'de fiyatlar Aralık ayında yüzde 7.8. yıl- lık bazda ise yüzde 57.6 ora- nında arttı. • IMFnin uyansıyla uygulamaya konulan sıkı para politikasının etkisiyle aralıkta toptan fiyatlar yüzde 4.1, tüketici fiyatları yüzde 3.5 arttı. Toptan eşya Tütetid a> 166.0 "1 B AraiiK '92 58.4Q Araök'93 Aaîık'94 64.9C nmnır Aylık enflasyon •CN Toptan eşya O ? Tüketici 4.1 1 i i t * * t Aralık Ocak Şubat Mart Ntsan Mayts 1994 1995 o C\i j , m •*- » Haz. 1 # Tem i Ağus. r ı Eylul BSSO \ 1 1 Ekim Kasım x> ın eo 1 Arahk CESTAŞ özelleştirmeden çekildi 'Sendikacışirketi' tersanelerden vazgeçti Ekonomi Servisi-Dok Gemi-tş Sendikası yöneticı- leri tarafından kurularak. "iş- çi şirketi" dıye ortaya çıkan ve Özelleştinne Idaresi Baş- kanlığı (ÖİB) tarafından açı- lan ihalede Türkiye Gemi Sa- nayii'ne ait olan 3 tersane ve bir motor fabrıkasını devral- maya hak kazanan GESTAŞ. dün bir tamim yayımlayarak ihaleden çekildiğini açıkladı. ÖlB 'den bu konuda resmi bir açıklamavapılmazken. tersa- ne çalışanlanGEST.AŞ'ınbu kararını "yeni bir oyun" ola- rak niteledıler. Bugüne kadar hakkında birçok ıddia ortaya atılan Ge- mi Sanayi \e Ticaret A.Ş. (GESTAŞ) yönetimı. dün tersanelere a> tığı tamimlerde. şirketlerinin ÖlB tarafından açılan ihaleyeışçileradına katıldıklannı \e ihale sonucunda devir hakkını al- mava hak kazandıklannı ha- tırlattı. Ancak. söz konusu kararnamenın 23 Ekim 1995 tarihinde Resmi Gazete'de vayımlanmasından bu vana sendika üyelerinin büyük bir çoğunluğunun huzursuz ol- duğu ifade edilen açıklama- da. özetle şövle denıldı. "Durumu değerlendirme- ye tabi tutan Merkez Yöne- tim Kurulumuz. sendikamız Genis.letilmiş Başkanlar Ku- rulu'nun göriişlerini de dik- kate alarak, bu ihaleden çekil- meve karar termiştir. Bun- dan bövle kurulacak hükü- metlerce,>ine özelleştirme ve kapatma, gündemc geldiği takdirde. usulünce her plat- formda mücadele) e devam edecegiz." GESTAŞ'tan bu açıklama yapılırken. ÖlB"den gelen ilk değerlendirmelerde kendile- rine bu yönde bir açıklama gelmediği belirtilerek. resmi bir açıklama yapmak için er- ken olduğu dile getırildi. Bu arada tersanelerde çalışan ış- çiler de aynı saatlarde bir açıklama yaptılar. Işçile.r açıklamalarında. sendikacı kimligıni bırakarak patronlu- ga soyunan GESTAŞ'a karşı amansız bir mücadele başlat- tıklanna dikkat çekerek. hak- lı davalarında kamu- oyunun da desteğini alarak bugünlere kadar geldiklerini belirttiler. Nazım Tur'un önceki gün özel bir TV kanalında -Ben de Nazım Tur'sam on- lara dünvayı zindan edece- ğjm" şeklindekı konuşması- nı hatırlatan ışçiler. bu açık- lamanın üstünden 24 saat bi- le geçmeden sendıkanın iha- leden çek^dikleri yolunda bir tamım gönderdiğini v urgula- dılar. Bunun GESTAŞ"ın bir ovunu olduğuna inandıklan- nı ıfade eden tersane çalışan- lan. tersane işçileri olarak ÖlB tarafından resmi bir açıklama yapılmadıkça ve Tur'unbirbasıntoplantısıile bu karannı resmen açıklama- dıkça bu tür haberlere itibar etmeyeceklerini kaydettiler. Okan Oguz (TIM BaskanDH prO f. Dr. Erdogan Alkin Enflasyondan kurtulmadık Enflasyon Türkıve'de sağhklı maliye \e para politika- larının uvgulan- masındaki \e \ergi sistemınin iyileştirilnıesindeki en önemli engel olmaya devam edi>or. Enflasyon. dış ekonomık ilişkilerde de engel oluyor. Ihracatçılar. yüksek enflasyon nedeniyle orta ve uzun vadeli planlamalar yapamıyor ve fiyat vermekte güçlük çekiyor. Yeni hükümetin ilk işi. Türkiye'\i bu enflasyon belasından kurtarmak olmalıdır. Tahminimizin altında çıktı Vıllık eflasyonun >üzde 85 dol ayında olacağını tahmın ediyordum. Bu sonuç tahminle- rimizin altında. KİT zamlarının ertelenmış olması. rakamın düşük çıkmasının en önemli nedeni oldu. 1995 yılının enflasvonu parasal genişlemenin az olmasından dolayı. genelde düşük oldu. Faizlerin >üksek olması da tüketımi kı.san birdiğeretken oldu. Doc Dr. Hursit Cünes Zamlar ertelendi Kamu kesiminde zamlar seçımlerden sonra geldiği için aralık ayının enflasyou düşük çıktı. Kamu kesimi fiyat artışı ile özel kesim fiyat artışını birbinyle karşılaştınrsanız kamu kesimindeki fiyat artışının daha düşük olugunu göreceksiniz. Kamu zamlarımn ertelenmesi aralık ayı enflasyonunun düşük çıkmasına neden oldu. Eğer zamlar ertelenmeseydi, yüzde 3.5 olan tüketici fiyat endeksi vüzde 5.5: yüzde 4.1 olan toptan fiyat endeksi vüzde 6.1 olacaktı. Rıdvan Budak (DİSK Bask.) Ortada program yok Bu rakamlar seçim ekono- misinin sonuçlarıdır. Enflasyon bu kronik halinden kurtarılma- hdır. Böyle bir tablo üzerinde ne siyaset ne ekonomi ne de sendikacılık yapılır. Meclis'te temsil edilecek siyasi partilerden hiçbirinin enflasyonu düşürecek bir programı yok. Gerçek enflasyonu 1996"da göreceğiz. Bakalım bu numaralar o zaman tutacak mı? Büyük şirketler, yargının TEK lehine karannı İnsan Haklan Komisyonu'na şikâyet edecek Sanayici Avrupa'da hak arıyor AHMET ÇELİK Türk özel sektörünün en güçlü kuruluşlan da hak ara- mak için, Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na gıt- meye hazırlanıyorlar. Türki- ye Elektrik Kurumu (TEK) aleyhine. haksız Toplu Ko- nut Fonu kesintisi yapıldığı gerekçesiyle açtıkları dava- yı kaybeden aralannda Çu- kurova. Koç. Profilo ve Şa- hinler Holding'e ait şirketle- rin bulundugu de\ sanayi kuruluşlan. karann Yargıtay tarafından da onaylanması- nın usule uygun olmadığı gerekçesiyle istediklen dü- zeltmenin yapılmaması du- rumunda haklarını Avru- pa'da arama karanndalar. Şirketler. Yargıtay tarafın- dan onaylanan mahkeme ka- rannın düzeltilmemesi ha- • Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) aleyhine, haksız Toplu Konut Fonu kesintisi yapıldığı gerekçesiyle açtıkları davayı kaybeden, aralannda Çukurova. Koç. Profilo ve Şahinler Holding'e ait şirketlerin bulundugu dev sanayi kuruluşlan, karann Yargıtay tarafından da onaylanmasının usule uygun olmadığı gerekçesiyle haklarını Avrupa'da arama karanndalar. ^ •; lemin iptali için de dava açtık. Danıştay 10. Dairesi başv uru- >u Anavasa Mahkemesi'ne gönderdi. Anavasa Mahke- mesi de enerji fonunu iptal et- ti. Daha sonra çıkarılan bir karamamo leenerji fonunun ait ve ust sıııırı belirlendi, aına hüküraete kanun hükmünde karamame çıkarma >etkisi \eren vasada Anavasa Mah- kemesi tarafından iptal edi- lince bu kararname de yasal olmaktan çıktı. Ancak halen alınmava dcvam ediliyor" dıve konuştu. Gülhan. davayı kavbettik- lerini ve karann Yargıtay ta- rafından da onaylandığını ka>detti. Aralarında Koç Holding şirketlerinden Beko Teknik. Türk Demirdöküm. Kav Or- man Sanavi. Maret, Tat Konserve. Çukurova Hol- linde Ankara 1 ve 2 asliye K y e P r o f i | o ^^nn düzeltilmesini beklerken Sabancı'va ait şirketler ^argıta\'ı bekli>or. dingeait. Çukurova Makine ticaret mahkemelerini ve bu kararı onayla\an Yargıtay"ı. Avru- pa İnsan Haklan Sözleşmesi'nde yer alan "Fertlere ait alacak hakkı- nın devlet kurumlan lehine inkâr etmek suretiyle miilkiyet hakkına sajgı'" ilkesine aykın davrandıkları gerekçesiyle Av rupa İnsan Haklan Komisyonu'na şikâyet edecekler. Da\acı şirketlerin \ekili avukat İsmail Hakkı Gülhan."Yargıtay ka- rar verdi. Ama biz sorulanmıza ya- nıt verilmediği gerekçesiyle karar düzeltme dilekçesi verdik. Karar düzeltilmezse usule uvgun hareket edilmediği gerekçesivie Avrupa İn- san Haklan komisyonu'na gidece- ğJz" dedi. 2985 savılı Toplu Konut Yasa- sı'nın tanıdığı yetki gereği Bakan- lar Kurulu 3 Aralık 1988 tarihinde aldığı kararla. elektrik satış bedeli üzcrinden Toplu Konut Fonu'na ak- tarılmak üzere elektriğe yüzde 10 zam vapma karan aldı. Ancak ka- rar 10 Mavıs 1992 tarihinde. 1 O- cak 1991 tarihınden ıtibaren geçer- li olmak üzere sıfırlandı. 17 aylık fark istiyoriar Söz konusu şirketler karar geç- mişe yönelik alındığı için aradaki 17 avlık sürede odedikleri fonun TEK tarafından Toplu Konut Fo- nu'na yatınlmadığı gerekçesiyle geri ödenmesi için dava açtı. Bu arada Enerji Bakanlığı tarafından 28 Eylül 1992 tarihınde yayımla- nan bir yazıvla elektrik dağıtıcısı özel şirketlerden aynı oranın "Elektrik Enerjisi Fonu" adı altın- da elektrik fiyatlanna eklenmesi is- tendi. Kesinti, yasaya aykın Ancak bu kesintinın de vasava aykın olduğunu belirten avukat İs- mail Hakkı Gülhan. "Çünkü ana- vasava göre mali yükümlüliikierin ait ve üst sınırı belirtilmek zorunda. Fakat enerji fonunda bu sınırlar be- lirrilmivordu. Biz Danıştav 'a bu iş- Çukurova Ziraat Endüstri. Yapı Kredi Bankası. Pamukbank ve Profilo Holding adına Profilo Tel- ra. Peg Profilo. Prosel ve Botel'in de bulundugu şirketler adına dava- lan yürüten Gülhan. davacılardan haksız olarak alınan 458 milyar 433 milyon lıranın 351 milyar 602 mil- yon liralık faizi ile birlikte geri ödenmesini istediklerini belirtti. Sabancı Holding adına avukat FikretSezgin de kendilerindcn taz- la tahsil edilen toplu konut fonlan- nın iadesi için davaaçtıklarını sö>- ledi. Sezgin. "jdari yargıda açılan davalar aîeyhimize sonuçlandı. an- cak henüz Yargıtav aşamasında \e kararı beklhoruz" dedi. YORUM OZTIN AKGUÇ lyimser Olmanın Gerekçesi Var mı? Her yeni yılın ülkemız ve insanlık açısından bir ön- cekı yıldan daha lyi olmasını, en azından geçmiş yıl- ları aratmamasını diliyoruz. 1996 yılı acaba ülkemiz için. geçmiş yıldan daha iyı olabilir mi? Ekonomik açı- dan 1996 yılının, ne tür bir hükümet kurulursa kurul- sun, 1995 yılından daha beter, daha başarısız olaca- ğını. 24 Aralık 1995 günlü yazımızda nedenleriyle açık- lamaya çalışmıştık. Politik ve toplumsal açıdan yeni yıl, önceki yıllardan daha iyi olabilir mi? Buna olumlu ya- nıt vermek çok güç, hatta olanaksızdır. Toplumsal olay- larda da neden-sonuç ilişkisi vardır. 1996'da iyimser olabilmek için geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Cıddi hiçbir neden olmadan "inşallah iyi olur"devne- nin, akılcı bir yönü, bir dayanağı yoktur. Bazı çevrele- re. halka hoş görünmeye yönelik boş dilekler, akılcı bir düşüncenin ürünü değildir. Türkiye, belki sorunlara bir çözüm bulunur umu- duyla 1995 yılı sonunda erken milletvekili seçimine gitti. Mevcut partılerin var olan kadrolan ile seçime git- mekten ve bundan bir çözüm ummanın akılcı bir ne- deni yoktu; seçimin umut getinmeyeceği, tersine umırt- suzluğu pekiştireceği ciddı biröngörü idi. Nitekim gü- numüzde umutsuzluk bulutları dağılmamış, buna bir de hükümet kurma sorunu eklenmıştir. Türkıye'de son milletvekili seçiminde oy dağılımın- dan bazı çevreler, medya, siyasal partiler, kendi bek- lentilerine veya çıkarlarına göre bir ileti (mesaj) çıkar- maya çalışmaktadırlar. Seçmenin siyasetı kitlediği, sağduyusu ile oy kullanmadığı sıkça dile getirilmekte- dir. işimize geldiği zaman seçmenin sağduyu ile oy kul- landığı şeklinde yorum yapar, seçmene övgüler yağ- dırır; sonuçtan hoşnut kalmadığımız zaman da seç- menin sağduyusunu, bilincıni sorgulamaya kalkarız. Bana göre, bu görüşü seçimden önce birçok yazım- da da dile getirmeye çalıştığım gıbı, seçmen hiçbir se- çimde sağduyu ile hareket etmemiş, çözüm getirme- mıştir. Seçmen zaman zaman ya pusmuş ya tepki oyu vermiş, ya politikacıların halk avcılığına kapılmış ya da çok kısa süreli hesaplarla oy kullanmıştır. Demokratik bir düzende sorunlar çözülmüyor, sürekli sorunlar ka- banyorsa bunda seçmenin de sorumluluğu, seçme- nin de payı vardır. Türkıye'de parti liderlerının veya başkalarının çapı, kapasitesi bellidir, yıllardırsınanmışlardır, kadrolan dar ve sınırhdır. Şimdiki TBMM'den nasıl bir hükümet çı- karsa çıksın, alınacak sonuçlar aşağı yukarı aynt ola- caktır. Sorunları hafifletmede, çözmede başarı şansı yok gibidır. Sorunları ağırlaştırma, çözümsüzlüğe yol açma becerisini gösterme olasılıkları çok daha fazla- dır. Türkiye'de uzun yıllardır bir tersine seleksıyon, ter- sine ayrım süreci işler. Bu süreç, 1980 sonrasında da- ha da belirginleşmiştır. Ekonomideki "Kötü para, iyi parayı kovar" bıçımındekı Grasham kanunu, toplum- sal yaşantımız için de geçerlidır. Toplumumuz, genel- de, fazla dürüst, iyi niyetli. doğruları söyleyen, eleşti- ren, işler yapmaya çalışan kişilerı pek fazla tutmaz; ya- rım ağız destekler gözükurse de oy vermez. Yukarı- dan atan. gösterişçi. halk dalkavukluğu yapan, etik ku- ralları geri plana atan. "dün dündür, bugün bugündür" esneklığini benimsemiş, işten çok laf üreten, havadan inme kazançlar vaat eden, boş umutlar dağıtan kişi- lerı çok daha fazla takdir eder, şeklen eleştirse dahi, oyu ile destekler. Toplumun bu tür beğenileri, yeğlemeleri, eğılimleri, kolaycılığın, kolaya kaçışın bir anlamda dışavuaımu- dur. Toplumun yeterinceçalışmadtğından.kendinıge- lıştirmek için çaba göstermediğinden. okumadığın- dan, düşünmedığinden, yaratıcı olmadığından, üret- medığinden yakınırız. Düşünmek, üretmek. kendini geliştirmek, hatta okumak, okuduğunu özümsemek bir çaba gerektirir. Bunlaryorucu, zahmetli işlerdir. Biz bu tür zahmete katlanmayacak, çaba göstermeyecek kadar akıllı kişilerizdir. Türkiye, kapitalıst düzene en fazla hangi alanda uyum göstermiştir? Kuşkusuz faiz, borsa, döviz işlem- lerınde. 1980 sonrası hemen herkes faizcı, repocu ol- muş. borsa ile ilgilenmiş hatta borsada oynamış, mar- ka. dolara yatırım yapmaya başlamış, bir anlamda kambiyocu olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Bor- sası'nın en fazla gelişen borsalardan biri oluşu, repo işlemlerinde ulaşılan düzey, bankalardakı mevduatın yarıdan fazlasının dövız tevdiat hesaplarını oluştur- ması, rastlantısal olaylar, gelışmeler değildir. Toplu- mun değer yargılarının bunda büyük etkisi vardır. Top- lumda üretimden, çalışmaktan daha çok parasal oyun- larla köşeyı dönmek tutku haline gelmiştir. Toplumun değer yargılan, tercihleri, kuşkusuz siya- sal partilere onların liderlerinin veya başkanlarının tu- tumuna yansımaktadır. Parti lıderlerı veya başkanları, genellikle bencil, özsever. tümcul (totaliter) sözde de- mokrat, başkaları üzerinde egemenlik kurma hevesli- si, halk avcısı olmaktadır. Toplumsal boyun eğış (te- vekkül) demokrasıyı özümsemiş kadroların. partilerin oluşmasını, liderlerin yetişmesini güçleştirmektedir. Toplumayapacağımız en büyük katkı, doğruları söy- lemek; değer yargılarının, davranış biçımlerinin yanlış olduğunu vurgulamak. halk dalkavukluğu yapmamak, kişilerin kendilerini geliştirmesine olanak saglayabile- cek özgurlük ortamı yaratmaktır. Sözde kalan değil, gerçek anlamda değişime gerek- sinimimiz var. Toplumun değer yargıları, davranış bi- çımleri değişmeden, geleceğe iyimser olarak bakmak olanağı var mı? TÜRKİYE'm 1994-1995 YL İHRACAT1 (1000 8) İMCflÇIBHâADI Hazır Gıyım ve Konfeksıyon Demır ve Demtrdtşı Metal Tekstıl ve Hammadde Elektnk-Elektronık Kımyevı Maddeler Hububat Bakiıyat Yağiı Toh. Taşrt Araçları ve Yan San. Yaş Meyva-Sebze Fındık ve Mamullerı Derı ve Den Mamulleri Maden Canlı Hayvan ve Su Ürun. Tütün Çimento ve Toprak Ürünlen Kuru Meyva ve Mamullerı Ağaç Mam. ve Orman Ürun. Zeytın ve Zeytınyağı 1*94 4.497.884 2.717.769 1.971.015 1.124.803 1.060.009 1.289.624 808.783 870.431 728.526 704.555 367.864 432.086 416.247 534.809 340.318 229.526 30.050 1*5 6.693.014 2.735.369 2.334.257 1.448.906 1.247.611 1.432.290 1.289.767 913.307 778.744 684.023 563.098 328.411 401.617 342.507 427.361 256.270 154.541 VÛ2K 49 1 18 29 18 11 59 5 7 -3 53 -24 -4 -36 26 12 414 7 çimento, 4 seramik fabrikası için pazarlık görüşmeleri başladı Çimento fabrikalarına jet satış Defter tııtıııa oranlam ve ınuhasebe ücretleri arttı 1995 yılı îhracatı 22.5 milyar dolar ANKARA (AA) - Türki- ye' nin 1995 >ılı ihracatı. ön- ceki yıla göre yüzde 22 ora- nında artarak 22 milyar 416.4 milyon dolar oldu. 1994 yı- lında ihracat 18 milyar 449.5 milyon dolar düzeyinde ger- çekleşmişti. Ihracatçı birlikleri kayıt ra- kamlanna göre. geçen yıl ya- pılan ihracatın yaklaşık yüz- de 30'unu konfeksiyon ürün- leri oluşturdu. 1994yılında4 milyar 497.9 milvon dolar- lıklık ihracat yapan Hazır Gi- yim ve Konfeksiyon Ihracat- çılan Şirliği. geçen yıl bura- kamı 6 milvar 693 milyon dolara yüksetti. Böylece kon- feksiyon ihracatı yüzde 49'luk bir artış gösterdi. 1995 yılında ihracatı en fazla artan ürünler arasında. ilk sırayı zeytin ve zeytinya- ğı aldı. Ze\tin ve Zeytinyağı îhracatçıları Birliği'nin ihra- catı. geçen vıl bir önceki yı- la göre yüzde 4I4 oranında artarak I54.5 milyon dolar oldu. 1994 yılında bu rakam 30 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. AISKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Satışa geçen av çıkarılan Çimento Sanayii AŞ'ye(Çitosan)ait 7çimen- to fabrikası ile 4 seramik fabrikası- nın pazarlık görüşmeleri. henüz ve- ni hükümet kurulmadan "hızla" baş- latıldı. Özelleştirme uygulamalan çerçevesinde. Ladik. Bartın. Trab- zon ve Şanlıurfa çimento fabrikala- nnı alan Lzan ailesine ait Rumelı Holding'in. bu ihalede de Lalapaşa ve Van çimento fabrikalan ile Bozü- yük Seramik Sanayii ve Konya Krom Tuğla Sanayii için teklif ver- mesi dikkat çekti. Hükümet 1993 yılında 313 mil- yar lira zarar eden Çitosan'ın 1994 yılında 3 trilyon 781 milyar lira kâr etmesi üzerine, işletmeyi özelleştir- me kapsamına aldı. 1989 yılında 6 çimento fabrikası satılan Çitosan'a ait Adıyaman Çimento Fabrikası ekim ayında satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖlB). 24 aralık genel seçimlerinin hemen öncesinde de. işletmenin Elazığ. Ergani. Gü- müşhane. Kars, Kurîalan, Lalapaşa ve Van çimento fabrikalan ile Bozü- yük seramik, Filyos ve Konya tuğ- la, Yanmca porselen fabrikalannı sa- tışa çıkardı. ÖİB fabrikalar için iha- le açılmasının hemen ardından dün de pazarlık görüşmelerini başlattı. Özelleştirme çerçevesinde. Bar- tın, Trabzon. Şanlıurfa ve Ladik çi- mento fabrikalannı alan Uzan aılesi • Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde. Bartın. Trabzon. Şanlıurfa ve Ladik çimento rabrikalarını alan Uzan ailesi bu ihalede de Lalapaşa ve Van çimento fabrikalan ile Bozüyük Seramik ve Konya Tuğla fabrıkalan için teklif verdi. • Uzan ailesinin. sahip olduğu İnter Star Televizyonu da Başbakan Tansu Çiller aleyhine 3 aydır sürdürdüğü aleyhte yayınları aniden durdurdu. bu ihalede de Lalapaşa ve Van çi- mento fabrikalan ile Bozüyük Sera- mik ve Konya Tuğla fabrikalan için teklif verdi. Fabrikalara talip olan Uzan ailesinin. sahip olduğu İnter S- tar Tele\ izyonu'ndan Başbakan TansuÇiller ve eşi Özer Lçuran Çil- ler aleyhine yaklaşık 3 aydır sürdür- düğü aleyhte yayınlan aniden başla- yan pazarlık görüşmelerine 1 hafta kala kesmesine de dikkat çekildi. Uzan ailesi, özelleştinne uv gula- malan çerçevesinde daha önce. Çu- kurova Elektrik AŞ ile Kepez Elekt- rik AŞ'yi almış, ancak usulsüz ış- lemler üzerine şirketlerin zor du- rumda kalması nedeniyle Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı bu şirket- lerin yönetimine el koymuştu. Ser- mave Pivasası Kurulu'nca hazırla- nan raporlarda. ÇEAŞ'ın kaynakla- rının usulsüz olarak Uzan ailesinin iştirakleri için kullandınldığı vur- gulanmıştı. Raporlarda. ÇEAŞ ana sözleşmesine aykın olarak. şirketin paralarıvla özelleştirilen çimento fabrikalarına ortak olunduğu anla- tılmıştı. ÇEAŞ'ı Lzanlar'ın elınden alarakgeçici biryönetim kurulu ata- yan Enerji ve Tabıi Kaynaklar Ba- kanlığı'nında. tavrını yuınuşatmaya başladığı. ancak Sermaye Pivasası Kurulu'nun uyarısıvla karşıîaştığı bildirildi. Lzan ailesi ayrıca geçen yıl nisan av ında da özelleştirme uygulamala- rı çerçevesinde METAŞ'ı aldı. Özelleştirme uygulamalan çerçe- vesinde ihaleleri tamamlanan ve 75 milyar liranın üzerine bedel biçılen işletmeler ancak Özelleştirme Yük- sek Kurulu'nun onayıvla satılabili- yor. ÖYK. Başbakan. ekonominin koordinasyonundan sorumlu Dev let Bakanı, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı. Maliye Bakanı ile Sanayii v e Ticaret Bakanı "ndanolu- şuvor. ÖlB'nın pazarlık görüşmelerini başlattığı Çitosan'a ait bazı fab- rikalara teklif verenler şövle: Elaağ Çimento: iskoTekstil AŞ. Kotsan Sanayii. Oyak. Yalçın Gıda Sanayii. Tel-Sibor Sanavii. 'ı'iğıtbaş Holding. Temson Sanayii. Ergani Çimento: Sanko Sanayii. Sema Sanayii. Günsıad Sanayii. Gümüşhane Çimento: Prekon İn- şaat. Kali Naklıyat AŞ. Kars Çimento: Sema Sanayii. Lütfü Yücelik. Tel-Sibor Sanayii, Çi- mentaş. Karstaş. Kurtalan Çimento: Çimentaş, Katsan Sanayii. Lalapaşa Çimento: Mak-Yol İnşa- at. Kayalar Bakır-Alaşım AŞ. Çi- mentaş. Cıngıllı Holding. Akın Hol- ding. Hacı Omer Sabancı Holding. İsko Tekstil. Rumeli Çimento. Edir- ne Ticaret ve Sanayii Odası.Argetaş lEnşaat. Set Group Holding. Van Çimento: Rumeli Holding. Aktaş Akaryakıt Sanayii.Ovak. Yıl- maz Buğday-Haydar Kartal. Çimen- taş. Tel-Sibor Sanayii. Teksko Sanavii. ANKARA (AA)-Bu yıl uygulanacak Serbest Muha- sebecilik. Serbest Muhase- beci Malı Müşav irlik ve Ye- mınli Mali Müşav irlik asga- ri iicret tarifesi yüzde 100 oranında arrtınldı. Vergi Lsul Kanunu'nun P7. maddesınde yer alan birincı sınıf tüccann defter tutma haddı de Bakanlar Kurulu karan ile yüzde 100 oranında arttmldı. Vlalive Bakanlığfnfn -19% Yılı Serbest Muhase- becilik. Serbest Muhasebeci Mali Müşav irlik ve Neminli Mali Müşaviriik Asgari L c- ret Tarifesi" teblıği dünkü Resmi Gazete'de yavımla- narak 1 Ocak 1996 tarihin- den ıtibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdı. Tebliğegöre. Serbest Mu- hasebecilik asgari ücretleri. vıllık Gelir \'ergisi beyan- namesi 1. grup münhasıran ticari kazanç bildirimi için 3.4 milvon liradan 6.8 mil- yon lirava. Kurumlar Vergi- sı bevannamesı 1. grup 4 milyon 550 bm liradan 9.1 mıKon lirava. 1. grup ano- nım şirketlerin kuruluş iş- lemleri ücreti 15 milvon li- radan 30 milyon liraya, 1. grup limited şirketlerin ku- ruluş işlemleri ücreti de 12 milvon liradan 24 milyon li- rava vükseldi. Öte yandan Vergi Usul Kanunu'nun 177. madde- sinde \er alan birinci sınıf tüccann defter tutma haddi. Bakanlar Kurulu karan ile yüzde 100 oranında arttınl- dı. Resmi Gazete'nin dünkü savısında vayımlanan Ba- kanlar Kurulu karanyla. bi- lanço esası na göre defter tu- tacak birinci sınıf tacirin be- lirlenmesine ilişkin hadler venıden düzenlendi. Satın aldığı malı olduğu gibi veya işledikten sonra satan birinci sınıf tacirin, vıllık alımlannın tutan olan I milvar 500 milyon liralık rakam 3 milyar lirava, satış- lann tutan olan I milyar 800 milyon liralık rakam 3 mil- yar 600 milyon lirava çıka- rıldı. Bunun dışındaki işlerle uğraşan tüccann ise bir yıl ıçınde elde ettiğı gayri safi iş hasılatı tutan olan 750 milyon lira. I milvar 500 milyon liraya yükseltildı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog