Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 5OCAK1996CUMA HABERLER TBMM Başkanı Emre • ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - 20. Yasama Döııemi'nde parlamentoya "aynı yaşta iki en yaşlı üye' girince ortaya çıkan geçicı başkanlık sorunu kura çekilerek çözümlcndi. 1923 doğumlu RP İstanbul Millervekili Süleyman Arıt Emre ile DVP Bursa Millet\ekili Ali Osnıan Sönmez dün TBMM'ye gelerek kura çekımine katıldılar. RP'li Emre. çekilen kura sonucu TBMM geçici başkanı oldu. Genelkurmay'dan yalanlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı. yasadışı De\rimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi(DHKP-C) örgütü militanlanndan Haydar Bozkurt'un ağabeyi Salıın Bozkurt'un. eskı Hu\a Kuv\etlerı fvomutan. enıekiı Orgeneral Halis Burhan'ın, yakın koruması olduğu yolundaki haberleri yalanladı. Haberde belırtıldıği gibi. Şahin Bozkurt adlı kişınin. Buılıan'ın korunıası olnudığı açıklandı. Özer Çillep'e ihtar • ANKARA (Cumhurhet Bürosu)-Emekli PTT menıuru Nusret Çakıroğlu. Başbakanlık makamına ait tclefonları kııllanmasına kai!;in telefon faturalarını ödemediginı ıddia ettiği Başbakan Tansu Çiller'ın eşi Özer Uçuran Çiller'e. noter aracılığıy la ihtarda bulııiKİu. Çakıroûlu. ihtarda. Özer Içuran Çilîer'in 8 a>lık telefon faturası borcıınu ödememesi durumunda. kendisinın de telefon faturalannı ödeıııeyeceginı açtkladı. Cumartesi seminerleri • Haher Merkezi-Bilar'ın diizenledigi "Cumartesi .Semınerleri'nde 24 aralık seçimi \e Emek-Banş- Ö/gıirlük Bloku tartışılacak. Konuşmacı olarak Aydemir Gfıler. Masis Kürkçügil. Kemal Parlak. Saruhan Oluç \e Suııgur Savran'ın katılacaüı seminer. 6 ocak saat 14.00'te t.stiklal Caddesi Zambak Sokak No: 4-7 adresinde yapılacak. Demirel Adana'da • \NK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. bugün Adana ya gidıyor. Cumlnırbaşkanı Demirel, Adana'yı ziyareti sırasında ilk olarak ilin 74. kurtuluş yıldönümü törenlerine katilacak ve valilikte tebrikleri kabul edecek. Demirel, ayrıca garnızon. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çukurova Ga/eteciTer Cemiyeti'ni ziyaret edecek. İHD'den kopmalar • ANKARA (Cumhurivet Bürosu)- Insan Hakları Denıeğı (İHD) kurııculanndan hukukçu- yazar Halit Çelenk. dernek üyelığinden istifa ettiğini açıkladı. İHD Ankara Şube Başkanlığı'na bırdilekçe ile istemını bıldıren Halıt Çelenk. açıkladığı kısa gerekçede "İHD'de son dönemde ortaya çıkan geliıjmelerin ınsan haklan mücadelesinı daraltıcı doğrultuya gırdiğini" \e bu nedenle dernekten çekildiğini bildirdi. Okullar açıldı • MIĞLA (Cumhuriyet) - Üç gün süren yağış sonucıında Bodrum \e Marmaris'te tatil edilen okullar dün öğrenıme açıldı. Her iki ilçede de yağışın yaklaşık 50 milyar Hra dolayuıda zarara yol açtığı biidiriliyor. Valilikten yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bildiriiirken. Bodrum'da dere yatağı içine kaçak olarak yapılan Sezars Motel'in en büyük zarar gören işletme olduğu öörenildi. Düzeltme • Haber Merkezi - Prof. Dr. t. Reşat Özkan'ın dün 2. sa>fada yayımlanan "Günırük Birliği Zaferi (!) ve" başltklı yazısının son paragrafının ilk cümlesi şöyle olacaktır: '"Bu kez hesap >eri Bağdat değil Brüksel. Türkiye'yi bundan böy le yönetecek olan hükümetin. Brüksel nezdinde. bu ülke \e ulusunun çıkarlannı çok dalıa lutarlı ve akılcı bir biçimde sa\ıınmalarını beklı\oru7.'" ANAYOL çılonaz sokakta DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ANAP'la koalisyon konusunda umutlu değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RPnin birincı sirada çıktığı seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel taratindan göre\ lendirme yapılmadan önce AN'AP-DYP ortaklığını tenısıl eden "ANAYOLT arayışlannda somut ilerleme sağlanamadı. Başbakan Tansu Çiller'in. önceki gün CHP Genel Başkanı \e Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal ile yaptığı görüşmede. "AN"AP"la koalisyon konusunda umutlu değilim. ANAP-RP hükümeti olmazsa seçime gidilir" ıçerikli biryaklaşım sermledigi öğrenildi. Demirerin. sol destekîi ANAP-DYP koalisyonu için RP Genel Başkanı Neemettin Erbakanın ardından ikıncı kez görev lendirme yapmasından önce iki parti lıderinin Başbakanlık konusunda uzlaşmalan gerektiğine dikkat çekildi. Seçimin hemen ardından bir *>ol partinin desteğıyle "DYP-ANAP" hükümeti kurulmasına yönelık gırişimler. Başbakanlık göreuni hangj liderin üstleneceği konusundaki kesin tavırlar nedeniyle çıkmaza gırdi. Çiller'in. Baykal'la önceki gün Başbakanlık'ta yaptığı görüşmede. "Bizim. ANAP'la bir araya gelmemiz konusunda umutlu değilim. A/ınlık hükümeti de bu tabloda sağitkfı oimaz. ANAP-RP hüküıııet RP'den cağri: Hükümetten kaçmayın • RPSnasMillenekili Abdüllatif Şener, hükümet alternatiflerinin önünün tıkanmaması gerektiğini söyleyerek "2 partının uzlaşması, 3 partinin uzlaşmasından daha kolaydır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RPSı\asMillet\e- kılı Abdüllatif Şener."baş- kanlık di\anı üyesi ve parti sözcüsü" sifatıyîa yaptığı ba- sın toplantısında, tüm parti- lere "Hükümetten kaçma- yın. hükümet alternatifleri- nin önünü tıkamayın" çağ- nsında bulundıı. Sener. RP'siz koalisyon- lar \e nııllı mutabak hükü- meti formülleriyle ilgili ola- rak da "2 partinin uztaşma- sı 3 partinin uzlaşmasından daha kolaydır. Kola> alter- natifleri tüketmeden en zo- rundan başlamak doğru de- ğikiir. Biz hükümeti kurına- ya talibiz"değerlendırmesi- ni yaptı. TBMM açılmadan yeni dönemin ilk basın toplantı- sını RP Sıvas Millenekili Abdüllatif Şener yaptı. 19. dönemde RP grup başkanve- killigi görevini yürüten Şe- ner. hükümet konusunda çe- şitlı mesa|lar verdi. Şener. hükümetin bir an önce kurul- ması gerektiğini. belirsizlik ortamının borsalara. piyasa- lara yansıdığını. bürokrasi- de. dış polıtikada sıkıntılar yarattığını söyledi. RP'lilerin gözü Demirerde RP Genel Başkan Yardım- cısı Rıza Ulucak da TBMM'deki yemın törenin-" den sonra Cumhurbaşkanı SüJetman Demirel'in demok- ratık kurallara uy arak göre\ - lendirme yapmasmı bek- lediklenni belirterek şunla- n söyledi: "\etki Sayın Erbakan'a verildikten sonra diğer par- tikrleresmigörüşmeler baş- layacaktır. Sayuı Demirel de- neyimli bir politikaeıdır. \et- kı> i Erbakan"a \ereeeğini sa- nıvoruz. Olnıası gereken de budur. Koalisy onlar ta\ i/ler üzerine kuruiur. Memleketin hükümetsiz kalmanıası ge- rekir. Partiler arasındaki so- runlar aşılır. RP olarak tüm partilerle görüşeeegiz." Çiller mazbatasmı aldırttı İstanbul HaberServisi- DYP Genel Başkanı \e Baş- bakan Tansu Çiller'in mazbatasını. İstanbul Millet\e- kili Tekin Enerem aldı. Istanbui 3. bölge bınnci sıradan milletvekili scyi- len Tansu Çiller'in mazbatasını almak üzere ll Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelen Tekin Enerem. ilk olarak U Seçim Kurulu Başkanı Nezihi Narter'e vekaîetini sundu. Daha sonra Çiller'in mazbatasını alan Ene- rem. "Almışolduğum TürkiyeCunıhuriyeti Başbaka- nı'nın mazbatasının, ülkemize hayıriar ve uğuriar ge- tirmesini diliyorum" dedi. Başbakan Çiller'in Ankara"daki yogun hükümet iş- leri nedeniyle mazbatasını almaya gelemediğini be- lirten Enerem. "DYP olarak tek dileğimiz. ülkemizin hükümetsiz kalmaması. ülkemizin, nıilletinıi/in ınese- lelerinin bir an e\-vel çözülebilecegi bir platforma gir- mek. Bunlann hepsini bitiikte izleyecegiz. göreceğiz** diye konuştu. Gazetecilerin. "Sonbaharda erken se- çim (dacağı yolunda söylentikr \ar" sözleri üzerine Ene- rem. "Henüz daha demokratik kurallar çerçe\esinde süreç başlamış değil. Dolayısıyla, \arsa>ımlar üzerin- de konuşnıanın hiçbirimize faydası yok diye düşünü- yorıım" yanıtını \erdi. DSP İstanbul Millenekili Ce>det Sehi de mazba- tasını dün aldı. Gazetecilerin. hükümet kurma çalış- malarıyla ilgili soruları üzerine Sehi. şunları söyle- di: "Seçimden yeni çıktık. Natandaşımızın verdigi oy- lar. görev >e sorumluluklar açıkça bellidir. DVP ve AN'AP'a ciddi ölçüde sorumluluk düşmektedir. Artık duygusal da\ranmaya, olaylan kişisel prestij ve onur halinegetirnıeyegerekyoktur. Çünkü toplunıun onu- ru. prestiji kişilerin çok üzerindedir. O nedenle. iilke- nin aeilen çözüm bekleyen sorunları >arken kısır çe- kişmeler bırakılarak artık uzlaşmayı gerçekleştirmek \e koalisyonlara da alışmak zorunluluğu olduğunu görnıek lazım." DYP Genel Sekreterı Tevfik Diker. dün düzenlediği basın toplantısında. Çiller'in Başbakanlığı konusunda ısrarlı olacaklarını belirtti. BBPmillet\ekillerı çıkanldığında ANAP'ın 124 sandalvesi kalacağına dikkat çeken Diker. "înilli mutabakat hükümeti" önerisinı de "ara rejimlerde anınısanabilecek bir formül" olarak nıteledı. RP-ANAP koalisyonu dışında. Çiller'in içinde yer almadığı bir hükümet oluşumunun mümkün görülmedığini. demokratik reamülleruyannca hükümeti kurmak için ikinci görevin Çiller'e verilmesi gerektiğini söyleyen Diker. "Demokrasiyi ya içimize sindireeeğiz, y a içimi/e sindireceğiz. DV P'nin genel başkanı demokrasinin ürünüdür. Anayasanın amir hükıııü neyse o işler" dedi. •Bir, cumhuriyeti hayali ideolojiler uğruna yıkmanın mümkün olmadığını söyledi Geneüaırmay2. Başkanı y ndan rejimgüvencesi • PKKVe karşı sürdürülen mücadelelerde önemli aşamalar kaydedildiğini söyleyen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir "Kandınlan gençlerimizi çağinyorum ' dedi. AJNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay 2. Ba^kanı Orgeneral Çevik Bir. Türkiye Cumhuriyeti de\ letini. hayal olaıı ideolojiler uğruna yıkmanın olanaksız olduğunu belirterek "II yıldır kan ve gözyaşı akıtan terörist gruplar. kararlı mücadele karşıstnda bir yere varamayacaklarını anladılar" dedi. Orgeneral Bir. PKK taratindan kandırılan gençleri. gü\enlik güçlerine sığınmaya ve pişmanlığa çağırdı. Orgeneral Bir. yılbaşında Gtilhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören Güneydoğıı gazilerinı. personelı adına ziyaret eden Zıraat Banka.sı Genel Müdür Vekih Şevki Doruk'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSKl şükranlannın ifadesı olarak bir şılt verdı. Genelkurmay karargâhında dün düzenlenen şılt \erme töreniııdeıı konuşan Orgeneral Bir. PKK'ye karşı •.ürdürülen mücadelede önemli aşamalar kaydedildiğini bildirdi. 11 yıl boyunea sadece kan \e gözyaşı akıtan terörist grupların. kararlı mücadele karşısında bir yere \aramayacaklarını anladıklarını söyleyen (jenelkıırmay 2. Başkanı. şöyle dedi: "Omuz omu/a vererek çetin mücadeleleıie kurduğumuz I ürkiye Cumhuriyeti devletini. yalan ve tek yanlı propagandalara kanarak hayal olan ideolojiler uğruna yıkmak mümkün değildir. L lusumuz, vafanına \e de\len'ne yönelecek her türlü tehdidi yok etme azim ve iradesindedir." Orgeneral Bir, PKK tarafından kandınlan gençleri "affetmekve aileleriyle biriikte 21. yüzyıl Türkiyesi'nin nimetlerini pay laşmak üzere güvenlik güçlerine sığınmaya ve pişmanlığa" çağırdı. Yargıtay Tanınmış görevlilerin adını açıklamak suç değil • Yargıtay 9. Ceza Dairesi. herkesçe bilinen bazı güvenlik görevlilerinin adlarının açıklanmasını suç olarak değerlendirmedi. ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu)- Yargıtay, haber niteliğindeki bir yazıda. toplumda tanınan güvenlik göre\ lilerinin adlannın yer almasının. Terörle Mücadele •V'asası'nda (TMY) öngörülen "açıklama \e yayuılama" suçu oluşturmadığına karar \erdi. ' Günlük bir gazetenin. İstanbul 5 No'lu De\ let Gü\enlik Mahkemesi'nce (DGM) "basın yoluyla terör amacıyla" terörle mücadelede görev alanlann kimliğini açıklamak ve ülkenin bölünmez bütünlüğü aleyhine bölücülük propagandası yapmaktan suçlu bulunarak mahküm edilmesi karannın temy izi üzenne dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görüldü. Gazetede yer alan "Savaşın Sinyali: Duhok'ta Faili Meçhul Cinayetler" başlıklı metnı inceleyen dairenin. yazının haber değeri taşıdığını bildirdiği öğrenildi. Dairenin karannda. haberde. herkesçe bilinen bazı güvenlik göre\ lilerinin adlarının geçmesinin TMY'de öngörülen kuralın ihlal edilmedigi belirtildi. Daıre. sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar \erilmesinin yasaya aykın olduğuna dikkat çekerek yerel mahkenıenin karannı bozdu. Kalp uzmanı Şırnak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Salih Yıldınm: Hatah politikalar sonuç vermedi Zt\ A AKSOV DhARBAKIR- ANAP'tan Şırnak Milletvekili seçilen Prof Dr Mehmet Salih ^ ıldırım. bölgenin parlamentoya gönderdiği en renkli simalardan biri. Çeyrek asırönce araştırma göre\ lisi olarak başîadığı Dıcle Üni%ersitesi'nde profesörlüğe yükselmiş ünlü bir kalp uzmanı. Şimdi de Şımak Millenekili. Profesör Yıldınm'a soruyoruz: "Lzmanlık alanınızda kendini kanıtlamış bir bilim adamısınız; rahatınız, geliriniz yerinde... Neden politikaya gjrdiniz?" ANAP'Iı Şırnak MilleKekili Prof. Dr. Salih Yıldınm, HADEPin yüksek oy oranı- nı. bölgedeki uvgulamalara karşı gösterilen bir tepki olarak yorumluyor. Duraksamadan yanıtlıyor: "Politikacılardan önemli bölümünün ürettikleri. ülkenin beklentilerinden çok uzak. Ülke ve devlet anlayişımın sorumluluğu gereği; tüm bunlan bir kenara iterek bu işe anldım." Bir Şırnaklı olarak bölgeyı ıvi tanıdığını söyleyen \'ıldınm. sorunları önemine göre şöyle sıralıyor: Güvenlik ve huzur. eğitım, ekonomi ve sağlık. Hemen ardından da ekliyor: "Güvenlik konusunda, askeri yöntemlerin çözüm getirmediği artık anlaşıldı. Halkımız. toprak bütünlüğü ve üniter devletten yanadır. Geçmişteki hatalı politikalar sonuç vermedL Hatavı hata ile kapatmak. bugünkü çağdaş anlayışla bağdaşnııyor. de\lete yakışan yaklaşımın bu olmaması gerekir. Sadece baskı ve silahın tek aftematif olmadığı açıktır." Bu tür uygulamalara en çok Şımak'ın maruz kaldıâını söyleven Yıldınm. HÂDEP'in genel seçimde bölgede aldığı yüzde 25.86 oy oranı me\cut "Uygulamalara bir tepki diye yorumluyor. "Yatınm yok, iş yok' Şımak'ın yeraltı zenginliğinde dünyanın nükleer dengelerini değiştirecek nitelikte olduğunu savlayan Prof. Yıldırım. "Ancak. ilkel yontemlerle valnızea \akıt dive kullanılnor: çok yanlış, çünkü insan sağlığına zararlı maddeler içeriyor" şeklınde yakındıktan sonra. "Bir dokun, bin ah dinle" misali Şımak'ın sorunlannı özetliyor: "Şırnak'ta aile başına düşen fert say ısı bölgede en y üksek. Her iki kişiden biri işsiz. Kentte fabrika bacası tütnıediği gibi, altyapı da.son derece yetersiz. Ölünı oranı ise en yüksek. yani organize pn>blemler. Burast için çok yönlü ve çok stktiirlü kalkınma projelerinin ha/ırlannıası \e de /anıana endeksli şekilde yaşama geçirilmesi gerekir. .Milletvekili anlay ışım, bunları aşama aşama gerçekleştirmeyi enıredi\or." Şırnak Valisi'nin partizan tutıımundan yakınan Salih Yıldınm. "•Vali Bey, seçimde D\ P il başkanı gibi çalıştı. Meclis'e gider gitmez görev den alınması için çalışacağun. Bu \ali. Türkiye'ye yakışmıyor" diyor. Prof. ^'ıldırım. her öğretim üyesine nasip olmay acak bir mutluluğu da yaşadığını anlatmadan geçemiyor: "Yalnız Türkiye'nin değil. A\Tupa'nın en biivük kalp merkezinin Dicle Üni\ersitesi bünyesinde temelini atmış olmanın huzuru yaşıyorum. Bugünkü bazı siyasiler ve idareeiler önemini anlamaktan uzak görünüyor. takipçisi olacağını." Değışik üniversitelerde dekan, rektör yardımcısı. kürsü başkanı gibi önemli mev kilerde öğrencileri bulunduğunu. bundan da kıvanç duyduğunu belirten çiçeği burnunda milletvekili S'ıldırım'la sohbeti birespriyle noktalıyoruz: "Kalp u/manısınız, göreve başladıktan sonra Nleclis'in de kalbini tutaeak mısınız?" "S'anıt: "Gerek parlamenteriik gerekse kişilerin y aş grubu, kalp hastalıklan için önemli bir risk oluşturuyor. Anlaşılan bana çok iş düşecek." kuramazsa erken seçime gidilir düşüncesindeyim" yönünde görüş dile getirdiği belirtildi. MHP lideri Alparslan Türkeş ile partisindeki milletvekilleri aracılığıyia ve baş başa görüşerek olası bir erken seçime karşı "ittifak"arayışlarını sürdürdüğü belirtilen Çiller. Baykal'la yaptığı görüşmenin ardından. "Kişiler üzerindedeğiL program üzerinde durulacaktır" sözleriyle. ANAP lideri Yılmaz'ın itirazlarına karşın Başbakanlık ta kalmak konusunda ısrarlı olacağının işaretinı verdi. Mesut Yılmaz da hükümet bunalımınm çözümü için "Gerçekleşme olasılığı düşük de olsa, Türkiye açısından en iyi çözüm milli mutabakat hükümetidir" görüşünü dile uetirerek "ANAYOL koalisyonu" kurulması konusunda umudunu yitirmeye başladığını saklamadı. Yılmaz. Ba.şbakanlık'ta kalmak ısrarından vazgeçmesini istediği Çıller'in yeni öneriler getırmesine gereksınım olduğunu söyledi. DYP: ÇUler Başbakan olınalı BİR BAKIMA SERVER TANİLLİ Levinas'ın Arkasından... Adım başında felsefecıye rastlayamazsınız: filozof ise her çağda parmakla sayılacak kadar azdır. Neden öyle? Çünkü, aklın eleştirıci sılahını doğanın. toplu- mun ve insanın sorunlanna doğrultmak kolay değil- dir de ondan; hele o doğrultuşu. bir bireşimle taçlan- dırmak zorun zorudur. O yüzden olacak, bir felsefe- cinin. giderek bir filozofun ölümü. alabildiğine derin- den üzer beni. Geçen yılm sonlarına doğru yitirdiği- miz Aziz Çalışlar'ın arkasından böyle oldum; yine o sıralarda ölen Fransız fılozofu Gilles Deleuze, felse- fesinin inceliklerini kavrayamamış da olsam bana acı verdi gidişiyle; 25 aralık sabahı Parıs'te yaşama göz- lerini yuman Emmanuel Levinas ise. yüzyılımızın büyük kayıplarından bırı olarak göründü bana. Bu filozofu daha önce birkaç yazımda anmışımdır. Şimdi arkasından yazılanları okurken dikkatımi ilk çeken şu oldu: Levinas. yaşadığı ytllarda moda akım- ların selıne kapılmamış. Fransa'da 20'li ve 30'lu yıl— larda bütün ünıversiteler. Yenikantçılığın arkasından koşarken. o ve Georges Gurvitch, Hussert ile He- idegger'i getırir sokarlar aydın çevreye. Daha sonra, 6O'lı yıllarda. Marksızmin felsefe tartışmalarına ağır- lığını koyduğu bir dönemde. o Hegelci diyalektiğe karşı çıkar: son olarak, Fransız aydınlarının, ilahiyat-. tan şeytandan kaçargibi kaçtıkları birsırada, din üze-- rinde duşünen yıne Levinas olur. ilahiyat mıdır yaptığı? Hayır felsefe! Bir kulağı Alman fılozoflarında ise. ötekisi Yahudr peygamberlerinin söylediklennde: bir yandan He- idegger'le beslenırken. bir yandan da Talmud me- tinlerinden esınlenır. Çağımızın ahlak felsefesındekı özgün yerı bundan ileri gelıyor. Bütün eserinde işlediği, "Öteki insanın hümanizma- sı!" Aslında. çağdaş felsefe. Husserl'i, Sartre'ı. Mer- leau-Ponty'sı tie. "ötekiınsan"\,düşüncenin merke- zıne getırip oturtmuştur ve bunu yaparken de. tek ki- şıyi -düşüncesı aracılığıyia- gerçeğin asıl temelı ya- pan Descartes'la başlamış bir gelenekle bağlar ko- parık. Söylenen şudur: ''Öteki insan" olmadan dünya yalnız benim görü- şüme gelip ındirgenmiş olur; onun varlığıdır kı, ger- çekliğın girintisını çıkıntısını verir. Ve yine onun varlı- ğıdır ki. dünyayı. mekânda ve zamanda, başka gö- rüşler. farklı yaklaşımlarla zenginleştirir. Levinas'a göre. ben yükümlüyüm ona karşı, sorum- luyum ondan. Özetle ınsan. "öteki" için duyduğu kaygıyla gerçek- leşir. Örneğıni de Kutsal Kitap'tan getirir: Köylülere ve- rilmiş emirler arasmda. hasadı kaldırırken. topraksız olanları da düşunerek bir bölümünü onlara bırakmak var... Bir elınin dinsel metinlerde olmasından kalkarak. "din düşünürlerinın en laık olanı ve laik düşünürler içinde de en dindan" diye gösterihyor. Özgün bir filozof karşımızdaki! Ama bu. kimi eleştirileri yöneltmekten bizi alıkoya- maz: "Öteki ınsan"\. eğer tarihin akışı içinde bir yere oturtmazsanız, hel&hele sınıf çelişmelenni gözden uzak tutarsanız, soyutlama tehlıkesıyle karşılaşmış olursu- nuz; ve ne denlı güçlü olursa olsun. dinin destekle- mesi bir yerde etkısinı yıtirır. Çünkü ''Öteki ınsan", kö- 1e olduğu. serf olduğu yüzyıllarda hep ezildi; bugün de emekçı ise, yazgısı sömürülmek ve ezılmek! Ne var kı. insanca yaşayacağı yeni bir dünyayı kur- mak da mümkün. Öyle olunca, onu kurtuluşa götürecek çağrıyı nasıl yapmalısmız o halde? Bu söylediklenmizin dışında. Levinas'ın "öteki in- san"s. yüzyılımızın gerçeklennden bırinı yansıtıyor; onu göz önünde tutarak bakmalı gerçekliğe. - Ayrıca bağnazlığın, hele hele dinsel farklılıklann, şovenliğın. kör güdülerın bayrak edildıği günümüz dünyasında ve bir de ülkemizde. "öteki insan"ı bü- tün bu tehlikelere karşı uyarmakla yükümlüyüz. Daha güzei. daha insanca bir dünyayı onunla be- raber kuracağız: onun desteğıyle, ona destek olarak. "Ötekiınsan"a, yeni yılda yürekten merhaba!.. Baykal: DSP hükümete girmeli Sol, mııhalefet için yarışıyor • Deniz Baykal. Yılmaz'ın milli mutabakat önerisini "RP'nin önünü açacak bir yol" olarak değerlendirirken "ANAP-RP koalisyonu kurulursa. DSP doğal olarak vardır. DSP ANAP'la blok halinde" görüşünü dile getirdi. TUREYKOSE ANKARA - RP-ANAP senaryûlarıııın öne çıkma- sıy laÇHP. -DSP- yideortak- lığa itme" taktıği ızlenıeye başladı. CHP lideri Deniz Baykal. ANAP lideri Me- sut Vılmaz'ın "milli muta- bakat hükümeti" önerisinı "RP'nin önünü açacak bir yol" olarak deâerlendirir- ken. -ANAP-RP koalisyo- nu kurulursa. DSP doğal olarak^ardır. DSP. ANAPla blok halinde" görüşünü di- le aetirdi. CHPIıden Baykal. ANA- \'OL-SOL senaryolurı tar- tışılırken -ANAPileDSPse- çime koalisyon yapacakla- nnı söyleyerek girdiler, böy - le oy aldılar. DSP mutlaka hükümete girmeli" görüşu- nü dile getirdi. ÇHP'demu- halefete çekilerek toparlan- ma. DSP'nin de hükümete ginpyıpranmasıeöilımiağır bastı.DSP'lilerise'ÇHP'nın butaktiğinekarşılık. "CHP hükümetegirsin. onlarödün >ermeye alışkın" görüşünü diie getırdiler. Baykal. Dışışlerı Men- supları Eşleri Dayanişma Derneği'nin "ÇağdaşTürk Ressamlan ve Dışişleri Res- samları" karma sergısinın açılışında yaptığı konıışma- da da A\AP'lideri Yıl- maz'ın "milli mutabakat hü- kümeti kurulması" önerisı- nı. "RP'nin önünü açaeak bir yol" olarak değerlendir- dı Baykal. şunları söyledi: ~Yılmaz, RP'vi önümiiz- deki dönemde koalisyon or- tağı olarakgöriiyor \e o yön- de faaliyet gösteriyor. Yıl- maz, ANAP-RP işbiıiiğinin ön hazırlığını yapıyor. Milli mutabakatzorunluluğunda değiliz. RP-ANAP işbirugi- nin kurulmaması. onu yu- muşatacak bir katafizöre ih- tiyaç olduğunu gösteriyor. Biz bu işbirliğinde sosolmak istemiyoruz." Hükümet senaryolan tar- tışıhrkenDSPileÇHPara- sinda ~muhalefet"olmaya- nşi yaşanmaya başladı. Bay- kal. muhalefette kalma ko- nusunda kararlı mesajlar \ e-, rirketı. bırçözümsüzlük du-, rumunda ÇHP'nin "çözüm partisi" olarak \eniden hü- kümet senaryolan içine gi- rebileceği dile getirildi. CHP yönetiminden bazı kişiler de hükümete girmeme ko- nusunda baştan kesin tavır konmasına karşı çıktılar ve partinin daha tazla kaybede- ceh bir şey i olmadığını. ik- tidarda daha iyi toparlana- bileceöi aörüşünüdile szetir- diler. CHP Genel Başkan Yardımcısı ErolÇevikçeile partinin bütünleşme sonra- si lideri Hikmet Çetin ile Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın da koalisyo- na girmeye peşinen "ha- y ır"denmesıne karşı olduk- ları bilıni\or.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog